Rok 2020
 
Zarządzenie Nr 1/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 stycznia 2020r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku na 2020 rok
 
Zarządzenie Nr 2/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 stycznia 2020r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2020r.
 
Zarządzenie Nr 4/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 stycznia 2020r.
w sprawie organizacji i przygotowania posiedzeń Zarządu Powiatu w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 5/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 stycznia 2020r.
w sprawie ustalenia rocznego "Panu audytu wewnętrznego na 2020 rok"
 
Zarządzenie Nr 6/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 stycznia 2020r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 7/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 stycznia 2020r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 
Zarządzenie Nr 8/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 stycznia 2020r.
w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 11/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 lutego 2021r./
 
Zarządzenie Nr 9/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 stycznia 2020r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 lutego 2020r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 11/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 lutego 2020r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku
/zmiany: zarządzenie Nr 49/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 września 2021r., zarządzenie Nr 59/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 listopada 2021r./

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 65/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku/
 
Zarządzenie Nr 12/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 lutego 2020r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia lokali na terenie Powiatu Pułtuskiego, w których w 2020r. będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne/ poradnictwo obywatelskie oraz mediacja
 
Zarządzenie Nr 13/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 marca 2020r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 
Zarządzenie Nr 14/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 marca 2020r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 
Zarządzenie Nr 15/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 marca 2020r.
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 46/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 października 2020r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników/
 
Zarządzenie Nr 16/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 marca 2020r.
w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 61/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 listopada 2021r./
 
Zarządzenie Nr 17/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 marca 2020r.
w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pułtusku
/obowiązuje do dnia 27 marca 2020r./
 
Zarządzenie Nr 18/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 marca 2020r.
w sprawie przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19 w powiecie pułtuskim

/uchylone zarządzeniem Nr 45/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 listopada 2023r./
 
Zarządzenie Nr 19/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 marca 2020r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 12/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych/
 
Zarządzenie Nr 20/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 marca 2020r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 22/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 marca 2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/
 
Zarządzenie Nr 21/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 marca 2020r.
w sprawie przedłużenia ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 27/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie przedłużenia ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pułtusku/
 
Zarządzenie Nr 22/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 marca 2020r.
w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej realizowanej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu
 
Zarządzenie Nr 23/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 marca 2020r.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 24/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wykonywania pracy zdalnej oraz rotacyjnego systemu pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku/
 
Zarządzenie Nr 24/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 kwietnia 2020r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu wykonywania pracy zdalnej oraz rotacyjnego systemu pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku

/uchylone zarządzeniem Nr 28/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 kwietnia 2020r./
 
Zarządzenie Nr 25/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 kwietnia 2020r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 16/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku/
 
Zarządzenie Nr 26/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 kwietnia 2020r.
w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 15/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Powiecie Pułtuskim/
 
Zarządzenie Nr 27/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 kwietnia 2020r.
w sprawie przedłużenia ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pułtusku
/uchylone zarządzeniem Nr 32/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 maja 2020r./
 
Zarządzenie Nr 28/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 kwietnia 2020r.
uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wykonywania pracy zdalnej oraz rotacyjnego systemu pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 29/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 maja 2020r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 30/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 maja 2020r.
w sprawie wprowadzenia zasad przydzielania odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 21/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 kwietnia 2023r. w sprawie wprowadzenia zasad przydzielania odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej, przewidywanych okresów ich użytkowania oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej/
 
Zarządzenie Nr 31/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 maja 2020r.
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 32/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 maja 2020r.
uchylające zarządzenie w sprawie przedłużenia ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 33/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 maja 2020r.
w sprawie powołania strażników Społecznej Straży Rybackiej utworzoną przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie 
 
Zarządzenie Nr 34/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 czerwca 2020r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 54/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 października 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/
 
Zarządzenie Nr 35/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 czerwca 2020r.
w sprawie wyznaczenia komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej
 
Zarządzenie Nr 36/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 lipca 2020r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 37/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 lipca 2020r.
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 66/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 grudnia 2021r./
 
Zarządzenie Nr 38/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 lipca 2020r.
w sprawie powołania strażników Społecznej Straży Rybackiej utworzoną przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie 
 
Zarządzenie Nr 39/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 lipca 2020r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 40/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 sierpnia 2020r.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku 
 
Zarządzenie Nr 41/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 sierpnia 2020r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 42/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 sierpnia 2020r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 
Zarządzenie Nr 43/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 września 2020r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 44/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 września 2020r.
w sprawie powołania Koordynatorów do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
/zmiany: zarządzenie Nr 10/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 lutego 2021r./

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 40/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Koordynatorów do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/
 
Zarządzenie Nr 45/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 września 2020r.
w sprawie powołania komisji do odbioru zadania dotyczącego odnowy drzewostanu zniszczonego w wyniku pożaru
 
Zarządzenie Nr 46/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 października 2020r.
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
/zmiany: zarządzenie Nr 2/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 stycznia 2022r./
 
Zarządzenie Nr 47/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 października 2020r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 
Zarządzenie Nr 48/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 października 2020r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 
Zarządzenie Nr 49/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 października 2020r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 50/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 października 2020r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 51/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 października 2020r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
/zmiany: zarządzenie Nr 66/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 grudnia 2020r./
 
Zarządzenie Nr 52/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 października 2020r.
w sprawie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w Starostwie Powiatowym w Pułtusku w okresie epidemii
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 7/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 stycznia 2022r./
 
Zarządzenie Nr 53/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 października 2020r.
w sprawie zwalczania ogniska epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach
/uchylone zarządzeniem Nr 45/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 listopada 2023r./
 
Zarządzenie Nr 54/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 października 2020r.
w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku
/uchylone zarządzeniem Nr 33/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 czerwca 2021r./
 
Zarządzenie Nr 55/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 października 2020r.
w sprawie organizacji przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku pracy zdalnej powierzanej pracownikom w celu przeciwdziałania COVID-19
/uchylone zarządzeniem Nr 45/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 listopada 2023r./
 
Zarządzenie Nr 56/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 listopada 2020r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 31/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 maja 2021r. w sprawie powołania Komisji ds. Opiniowania Wniosków o Dofinansowanie ze środków PFRON/  
 
Zarządzenie Nr 57/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 listopada 2020r.
w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania powiatu pułtuskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 
 
Zarządzenie Nr 58/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 listopada 2020r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 
Zarządzenie Nr 59/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 listopada 2020r.
w sprawie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w Starostwie Powiatowym w Pułtusku w okresie epidemii
 
Zarządzenie Nr 60/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 grudnia 2020r.
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku
 
Zarządzenie nr 61/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 grudnia 2020r.
w sprawie powołania Zespołu do merytorycznej i formalnej oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej  
 
Zarządzenie Nr 62/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 grudnia 2020r.
w sprawie zasad rejestracji wizyt do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej działających na terenie Powiatu Pułtuskiego
 
Zarządzenie Nr 63/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 grudnia 2020r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 64/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 grudnia 2020r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt dla jednostek systemu oświaty Powiatu Pułtuskiego
Załącznik Nr 1 - Instrukcja kancelaryjna
Załącznik Nr 2 - Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
Załącznik Nr 3 - Instrukcja archiwalna
 
Zarządzenie Nr 65/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 grudnia 2020r.
w sprawie wprowadzenia "Procedury dotyczącej postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19" w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/uchylone zarządzeniem Nr 45/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 listopada 2023r./
 
Zarządzenie Nr 66/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 grudnia 2020r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 
Zarządzenie Nr 67/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 grudnia 2020r.
w sprawie ustalenia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2021 rok"

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 4/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 stycznia 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2021 rok"/
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wądolna Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-13 11:53:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-05 10:53:45
  • Liczba odsłon: 9232
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10012244]

przewiń do góry