Zobacz podgałęzie

Starostwo Powiatowe w Pułtusku
Wydział Finansów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk
tel. 23 306 71 26, 23 306 71 27, 23 306 71 28

 

Dyrektor: Dorota Kalinowska
tel: 23 306 71 25
e-mail: d.kalinowska@powiatpultuski.pl

 

 

 

Wydział Finansów


 

Wydział Finansów prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu powiatu, budżetu i jego zmian, zapewnia obsługę finansowo - księgową Starostwa, nadzoruje prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki organizacyjne, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetu powiatu oraz uczestniczy (w części dotyczącej budżetu) w opracowywaniu strategii rozwoju powiatu. Ewidencjonuje inwestycje zapisane w budżecie Starostwa jako jednostki budżetowej.

 

Do zadań wydziału należy w szczególności:

 

1. W zakresie planowania i realizacji budżetu powiatu:

a) Opracowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przy współpracy z Wydziałami Starostwa oraz Dyrektorami jednostek organizacyjnych Powiatu.

b) Opracowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

c) Weryfikacja zgodności projektów planów finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych z projektem uchwały budżetowej.

d) Opracowanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi.

e) Przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu oraz projektów uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.

f) Przygotowanie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia jednostkom budżetowym Powiatu upoważnień wynikających z uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

g) Przekazywanie podległym jednostkom organizacyjnym Powiatu informacji o:

- kwotach dochodów i wydatków budżetowych wynikających z projektu uchwały budżetowej,

- ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, wynikających z uchwały budżetowej,

- zmianach tych kwot, wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

h) Opracowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu z I półrocze roku budżetowego - w szczególności określonej w uchwale Rady Powiatu.

i) Opracowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu, zawierającego zestawienia dochodów i wydatków w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

2. W zakresie obsługi finansowo-księgowej:

a) Obsługa finansowo-księgowa budżetu powiatu - księgowanie operacji finansowych w ujęciu syntetycznym i analitycznym.

b) Przekazywanie środków finansowych na realizację zadań dla poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz analiza ich wykorzystania.

c) Terminowe przekazywanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do Budżetu Państwa.

d) Sprawdzanie i analiza sprawozdań budżetowych i finansowych składanych przez jednostki organizacyjne powiatu.

e) Sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych oraz przekazywanie ich właściwym odbiorcom - Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

f) Obsługa finansowo-księgowa dochodów i wydatków Starostwa jako jednostki budżetowej, w tym:

- sprawdzanie i dekretowanie dokumentów księgowych,

- obsługa finansowa płatności,

- księgowanie operacji gospodarczych w ujęciu syntetycznym i analitycznym,

- ewidencja zaangażowania wydatków budżetowych.

g) Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej operacji finansowych w ujęciu syntetycznym i analitycznym w ramach realizowanych projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

h) Obsługa finansowo-księgowa zadań pozabudżetowych wykonywanych przez Powiat z zakresu sum na zlecenie, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

i) Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej z wykonania budżetu Powiatu oraz z wykonania planu finansowego Starostwa, w tym:

- bilansu z wykonania budżetu Powiatu,

- bilansu Starostwa oraz łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych,

- rachunku zysków i strat Starostwa oraz łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych,

- zestawienia zmian w funduszu Starostwa oraz łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych,

- skonsolidowanego bilansu,

- okresowych sprawozdań budżetowych z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,

- okresowych sprawozdań z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego,

- okresowych sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego,

- okresowych sprawozdań z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku kalendarzowego,

- okresowych sprawozdań o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,

- okresowych sprawozdań o dochodach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,

- sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego,

- okresowych sprawozdań o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz potrąceń i gwarancji,

- sprawozdania uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,

- okresowych sprawozdań o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

- sprawozdania uzupełniającego o stanie należności z tytułu papierów wartościowych,

- okresowych sprawozdań o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych.

j) Współuczestniczenie w windykacji należności budżetowych Starostwa.

k) Rozliczanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług (VAT).

l) Współdziałanie z bankami, organami skarbowymi i innymi urzędami w sprawach merytorycznie związanych z zadaniami wydziału.

m) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących spraw finansowych.

n) Współuczestniczenie w przygotowaniu zasad przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.

o) Prowadzenie kontroli finansowej ze szczególnym uwzględnieniem:

- kontroli dokonywania wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym,

- kontroli zadań zleconych,

- kontroli rozliczania udzielonych dotacji,

- dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

p) Opracowanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju powiatu w części dotyczącej budżetu powiatu.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Rzepkowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 10:17:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Rzepkowski Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-30 08:35:33
  • Liczba odsłon: 17692
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056149]

przewiń do góry