Zarządzenie Nr 1/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 stycznia 2021r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku na 2021 rok
Załącznik - Plan kontroli na rok 2021

Zarządzenie Nr 2/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 stycznia 2021r.
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok/soczewek pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik - WNIOSEK o dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok/soczewek stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego

Zarządzenie Nr 3/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 stycznia 2021r.
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej 130.000 złotych
Załącznik - Zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej 130.000 złotych

Zarządzenie Nr 4/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 stycznia 2021r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2021 rok"
Załącznik - Plan pracy audytu wewnętrznego na rok 2021

Zarządzenie Nr 5/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2021r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2021r.

Zarządzenie Nr 6/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 stycznia 2021r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 7/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 stycznia 2021r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 8/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 stycznia 2021r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 16/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku/

Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 stycznia 2021r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 10/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 lutego 2021r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Koordynatorów do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 40/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Koordynatorów do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzanie Nr 11/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 lutego 2021r.
w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 12/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 marca 2021r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Załącznik - Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku
Załącznik Nr 1 - Upoważnienie do dostępu i przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik Nr 2 - Upoważnienie do dokonania przeglądu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o dochodach
Załącznik Nr 4 - Procentowe wskaźniki dopłat do świadczeń udzielonych z ZFŚS
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie emeryta/rencisty
Załącznik Nr 6 - Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS
Załącznik Nr 7 - Wniosek o przyznanie pożyczki z ZFŚS
Załącznik Nr 8 - Tabela oprocentowania pożyczek udzielonych z ZFŚS
Załącznik Nr 9 - Wzór umowy w sprawie pożyczki z ZFŚS

Zarządzenie Nr 13/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 marca 2021r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 14/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 marca 2021r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 15/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 marca 2021r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 16/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 marca 2021r.
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie Nr 17/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 marca 2021r.
w sprawie zmiany instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku 

Zarządzenie Nr 18/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 kwietnia 2021r.
w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 19/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 kwietnia 2021r.
w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatu pułtuskiego

Zarządzenie Nr 20/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 kwietnia 2021r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 21/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 kwietnia 2021r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 22/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2021r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 28/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 kwietnia 2021r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą/

Zarządzenie Nr 23/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2021r.
w sprawie przygotowania stanowisk kierowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie pułtuskim 

Zarządzenie Nr 24/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2021r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Opiniowania Wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawności 

[utraciło moc: aktualne Zarządzenie nr 31/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 maja 2021r. w sprawie powołania Komisji ds. Opiniowania Wniosków o Dofinansowanie ze środków PFRON]  

Zarządzenie nr 25/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 kwietnia 2021r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku 

Zarządzenie Nr 26/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 kwietnia 2021r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 27/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 kwietnia 2021r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 28/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 kwietnia 2021r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 29/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 maja 2021r.
w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułtuskim
Załącznik Nr 1 do zarządzenia - Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułtuskim
Załącznik Nr 1 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułtuskim - Wykaz dokumentów stanowiących system kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik Nr 2 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułtuskim - Procedura zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik Nr 1 do Procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Pułtusku - Arkusz identyfikacji ryzyka
Załącznik Nr 2 do Procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Pułtusku - Katalog przykładowych ryzyk
Załącznik Nr 3 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułtuskim - Ankieta samooceny kontroli zarządczej dla kierujących wydziałami Starostwa Powiatowego w Pułtusku oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego
Załącznik Nr 4 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułtuskim - Ankieta samooceny kontroli zarządczej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku
Załącznik Nr 5 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułtuskim - Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej
Załącznik Nr 6 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułtuskim - Oświadczenie cząstkowe dotyczące stanu kontroli zarządczej
Załącznik Nr 7 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułtuskim - Oświadczenie Starosty Pułtuskiego o stanie kontroli zarządczej

Zarządzenie Nr 30/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 maja 2021r.
w sprawie zmiany składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku

Zarządzenie Nr 31/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 maja 2021r.
w sprawie powołania Komisji do spraw Opiniowania Wniosków o Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 32/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 czerwca 2021r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 33/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 czerwca 2021r.
uchylające zarządzenie w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 34/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 czerwca 2021r.
w sprawie wprowadzenia zasad sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zarządzenie Nr 35/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 czerwca 2021r.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 36/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 czerwca 2021r.
w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik - Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik Nr 1 do Regulaminu - Wniosek o przyjęcie nowego pracownika
Załącznik Nr 2 do Regulaminu - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zarządzenie Nr 37/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 czerwca 2021r.
w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik - Regulamin w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik Nr 1 do Regulaminu - Informacja dla Kierownika komórki organizacyjnej o zatrudnieniu osoby podejmującej po raz pierwszy pracę (w rozumieniu art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych)
Załącznik Nr 2 do Regulaminu - Wniosek w sprawie zwolnienia z obowiązku odbycia służby przygotowawczej
Załącznik Nr 3 do Regulaminu - Zwolnienie z obowiązku odbycia służby przygotowawczej
Załącznik Nr 4 do Regulaminu - Opinia Kierownika komórki organizacyjnej w sprawie zakresu służby przygotowawczej
Załącznik Nr 5 do Regulaminu - Decyzja o skierowaniu do służby przygotowawczej
Załącznik Nr 6 do Regulaminu - Plan służby przygotowawczej
Załącznik Nr 7 do Regulaminu - Protokół z przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Załącznik Nr 8 do Regulaminu - Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej i złożeniu egzaminu kończącego tę służbę

Zarządzenie Nr 38/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 czerwca 2021r.
w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego
Załącznik - Regulamin w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego
Załącznik Nr 1 do Regulaminu - Informacja
Załącznik Nr 2 do Regulaminu - Decyzja o skierowaniu do służby przygotowawczej
Załącznik Nr 3 do Regulaminu - Decyzja o zwolnieniu z obowiązku odbycia służby przygotowawczej
Załącznik Nr 4 do Regulaminu - Protokół z przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Załącznik Nr 5 do Regulaminu - Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej i złożeniu egzaminu kończącego tę służbę

Zarządzenie Nr 39/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 lipca 2021r.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 40/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 sierpnia 2021r.
w sprawie powołania Koordynatorów do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 41/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 sierpnia 2021r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 42/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 września 2021r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 43/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 września 2021r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 44/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 września 2021r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "PUŁTUSK 2021"

Zarządzenie Nr 45/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 września 2021r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 46/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 września 2021r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Majewska Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-05 15:51:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-20 11:31:31
  • Liczba odsłon: 2917
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8088185]

przewiń do góry