Uchwała Nr 1/2018 z dnia 23 listopada 2018r.
w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku
Uchwała Nr 2/2018 z dnia 23 listopada 2018r.
w spr. udzielenia upoważnienia p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku do załatwiania spraw wynikających z przepisów o drogach publicznych.
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 34/2019 z dnia 3 stycznia 2019r. )
Uchwała Nr 3/2018 z dnia 23 listopada 2018r.
w spr. udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
(zmian w uchwale dokonano na podstawie uchwał:  Nr 162/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r.; 206/2019 z dnia 29 listopada 2019r., 327/2020 z dnia 28 sierpnia 2020r., 425/2021 z dnia 1 marca 2021r., 563/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.)
Uchwała Nr 4/2018 z dnia 23 listopada 2018r.
w spr. zatwierdzenia diagnozy potrzeb Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku w obszarze edukacji ogólnej na lata 2018/2019 wraz z inwentaryzacją posiadanego sprzętu ze środków Unii Europejskiej we wcześniejszych perspektywach finansowych i wciąż używanych.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 5/2018 z dnia 23 listopada 2018r.
w spr. zmian uchwały budżetowej powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 6/2018 z dnia 23 listopada 2018r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 7/2018 z dnia 23 listopada 2018r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały  
Uchwała Nr 8/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w spr. informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 9/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218.2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 10/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 11/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 12/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w spr. powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w 2019r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 13/2018 z dnia 3 grudnia 2018r.
w spr. upoważnienia  dwóch członków Zarządu Powiatu do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Pułtuskiego.
Uchwała Nr 14/2018 z dnia 6 grudnia 2018r.
w spr. wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019r.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 15/2018 z dnia 6 grudnia 2018r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 16/2018 z dnia 6 grudnia 2018r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 17/2018 z dnia 6 grudnia 2018r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 18/2018 z dnia 6 grudnia 2018r.
w spr. nieodpłatnego przekazania samochodu Volkswagen dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku.
Uchwała Nr 19/2018 z dnia 6 grudnia 2018r.
w spr. wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2019r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego  w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Uchwała Nr 20/2018 z dnia 12 grudnia 2018r.
w spr. przekazania mienia zakończonej inwestycji pn. : "Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku"
* załącznik do uchwały
Uchwała nr 21/2018 z dnia 12 grudnia 2018r.
w spr. wprowadzenia "Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu"
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 22/2018 z dnia 17 grudnia 2018r.
w spr. wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 23/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 24/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 25/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 26/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 27/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik do uchwały
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
zmieniająca uchwałę Nr 525/2018 Zarządu powiatu w Pułtusku z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
* załącznik do uchwały
w spr. zatrudnienia na zastępstwo Dyrektora Zarządu dróg Powiatowych w Pułtusku.
w spr. przekazania mienia zakończonej inwestycji pn..:"Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku- remont dachu, elewacji i parkanu"
* załącznik do uchwały
w spr. sprawie użyczenia mienia
* załącznik do uchwały
w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku.  
Rok 2019
Uchwała Nr 34/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.
w spr. udzielenia upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku do załatwiania spraw wynikających z przepisów o drogach publicznych.
Uchwała Nr 35/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
Uchwała Nr 36/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.
w spr. przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 37/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.
w spr. przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 38/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.
w spr. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 39/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.
w spr.  przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
* załącznik do uchwały
(zmian w uchwale dokonano na podstawie uchwały Nr 200/2019 z dnia 27 listopada 2019r.)
Uchwała Nr 40/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 41/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.
w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 42/2019 z dnia 16 stycznia 2019r.
w spr. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (III)".
Uchwała Nr 43/2019 z dnia 16 stycznia 2019r.
w spr. udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisani umowy i realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (III)”
Uchwała Nr 44/2019 z dnia 16 stycznia 2019r.
w spr. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (III)”
Uchwała nr 45/2019 z dnia 16 stycznia 2019r.
w spr. przekazania w użytkowanie zakupionych materiałów, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK szkole uczestniczącej w projekcie "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi"
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 46/2019 z dnia 16 stycznia 2019r.
w spr. przeprowadzenia analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i średniorocznej struktury zatrudnienia w 2018 roku oraz przyjęcia i przedłożenia sprawozdania za 2018 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiatu Pułtuski.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 47/2019 z dnia 16 stycznia 2019r.
w spr. wyznaczenia na rok 2019 nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w pułtusku podczas jego usprawiedliwionej nieobecności.
Uchwała Nr 48/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 49/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 50/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 51/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.
w spr. nieodpłatnego przekazania mienia Starostwa Powiatowego w Pułtusku do Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku. 
Uchwała Nr 52/2019  z dnia 23 stycznia 2019r. 
w spr. udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z  działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz prowadzenia Zajęć klubowych w ramach programu "Zajęcia klubowa w WTZ"
Uchwała Nr 53/2019 z dnia 15 lutego 2019r.  
w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku.
* załącznik do uchwały 
( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 238/2020 z dnia 29 stycznia 2020r.)
Uchwała Nr 54/2019 z dnia 15 lutego 2019r. 
w spr. zaopiniowania projektu "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pułtusk na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025"
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 55/2019 z dnia 15 lutego 2019r. 
w spr. nieodpłatnego przekazania mienia Starostwa Powiatowego w Pułtusku do Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku. 
* załącznik do uchwały  
Uchwała Nr 56/2019 z dnia 21 lutego 2019r. 
w spr. ustalenia proporcji struktury sprzedaży za 2018 rok do odliczenia podatku VAT za 2019r. a także określenia prewspółczynnika VAT na rok 2019 dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 57/2019 z dnia 21 lutego 2019r. 
w spr. uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku. 
* załącznik do uchwały  
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 415/2021 z dnia 24 lutego 2021r.)
Uchwała Nr 58/2019 z dnia 6 marca 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2019 rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 59/2019 z dnia 6 marca 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały  
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 60/2019 z dnia 6 marca 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 61/2019 z dnia 6 marca 2019r. 
w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego. 
* załącznik do uchwały.
Uchwała Nr 62/2019 z dnia 6 marca 2019r. 
w spr. planu środków na dofinansowanie w roku 2019 form doskonalenia zawodowego nauczycielu podległych szkół i placówek oświatowych, ustalenia specjalności i form kształcenia objętych  dofinansowaniem oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 63/2019 z dnia 20 marca 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 64/2019 z dnia 20 marca 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała nr 65/2019 z dnia 20 marca 2019r. 
w spr.  zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 66/2019 z dnia 25 marca 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 67/2019 z dnia 25 marca 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały  
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 68/2019 z dnia 25 marca 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 69/2019 z dnia 28 marca 2019r. 
w spr. przekazania w formie darowizny składnika mienia ruchomego.  
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 70/2019 z dnia 28 marca 2019r. 
w spr. przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia powiatu.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr Ci.92.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie   z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania  budżetu za 2018 rok- wejdź 
Uchwała Nr 71/2019 z dnia 29 marca 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 72/2019 z dnia 29 marca 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 73/2019 z dnia 29 marca 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 74/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r.  
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 19 grudnia 2018r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 75/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 76/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. 
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 77/2019 z dnia 17 kwietnia 2019r.  
w spr. nieodpłatnego przekazania samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.  
Uchwała Nr 78/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 79/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 80/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 81/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r. 
w spr. upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Pułtuskiego. 
Uchwała Nr 82/3019 z dnia 25 kwietnia 2019r.  
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 19 grudnia 2018r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź  
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 83/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r.  
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 84/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r. 
w spr. przekazania sprawozdania finansowego powiatu pułtuskiego za 2018 rok. 
* załącznik do uchwały  
Uchwała Nr 85/2019 z dnia 10 maja 2019r.  
w spr. wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych powiatu pułtuskiego. 
Uchwała Nr 86/2019 z dnia 10 maja 2019r. 
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 87/2019 z dnia 10 maja 2019r. 
w spr. zmian planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 88/2019 z dnia 15 maja 2019r. 
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź  
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 89/2019 z dnia 15 maja 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała nr 90/2019 z dnia 15 maja 2019r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały
Uchwała nr 91/2019 z dnia 15 maja 2019r. 
w spr. przekazania w użytkowanie szkole uczestniczącej w projekcie pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi" materiałów dydaktycznych. 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 92/2019 z dnia 20 maja 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź  
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr  93/2019 z dnia 20 maja 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała nr 94/2019 z dnia 20 maja 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 95/2019 z dnia 20 maja 2019r. 
w spr. wyboru agenta emisji obligacji Powiatu Pułtuskiego. 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 96/2019 z dnia 23 maja 2019r. 
w spr. Raportu o stanie  powiatu pułtuskiego za rok 2018.
Uchwała Nr 97/2019 z dnia 23 maja 2019r. 
w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 98/2019 z dnia 23 maja 2019r. 
w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 99/2019 z dnia 23 maja 2019r. 
w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku. 
* załącznik do uchwały  
Uchwała Nr 100/2019 z dnia 23 maja 2019r.  
w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 101/2019 z dnia 23 maja 2019r. 
w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. 
* załącznik do uchwały  
Uchwała Nr 102/2019 z dnia 5 czerwca 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2019r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź  
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 103/2019 z dnia 5 czerwca 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 104/2019 z dnia 5 czerwca 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych wtoku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 105/2019 z dnia 12 czerwca 2019r. 
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. -  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 106/2019 z dnia 12 czerwca 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 107/2019 z dnia 12 czerwca 2019r.  
w spr. zmian planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 108/2019 z dnia 12 czerwca 2019r. 
w spr. powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji.  
(zmian w uchwale dokonano na podstawie uchwały Nr 112/2019 z dnia 17 czerwca 2019r.)
Uchwała Nr 109/2019 z dnia 12 czerwca 2019r. 
w spr. wyrażenia zgody na użyczenie silnika. 
Uchwała Nr 110/2019 z dnia 12 czerwca 2019r. 
w spr. zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku. 
Uchwała Nr 111/2019 z dnia 12 czerwca 2019r. 
w spr. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania oraz powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Uchwała Nr 112/2019 z dnia 17 czerwca 2019r. 
zmieniająca uchwałę Nr 108/2019 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji. 
Uchwała Nr 113/2019 z dnia 17 czerwca 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 114/2019 z dnia 17 czerwca 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 115/2019 z dnia 17 czerwca 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 116/2019 z dnia 24 czerwca 2019r. 
w spr. powołania komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku. 
Uchwała Nr 117/2019 z dnia 24 czerwca 2019r.
w spr. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku   
Uchwała Nr 118/2019 z dnia 24 czerwca 2019r. 
w spr. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku  
Uchwała Nr 119/2019 z dnia 24 czerwca 2019r.
w spr. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku 
Uchwała Nr 120/2019 z dnia 24 czerwca 2019r.
w spr. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk
Uchwała Nr 121/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.     -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź  
*załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 122/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
*załącznik do uchwały 
Uchwała nr 123/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
*załącznik do uchwały 
Uchwała nr 124/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. 
w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego
*załącznik do uchwały 
U chwała nr 125/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. 
w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 
*załącznik do uchwały 
Uchwała nr 126/2019 z dnia 3 lipca 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.   -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała nr 127/2019 z dnia 3 lipca 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała nr 128/2019 z dnia 3 lipca 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 129/2019 z dnia 11 lipca 2019r. 
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 130/2019 z dnia 11 lipca 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 131/2019 z dnia 11 lipca 2019r. 
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 132/2019 z dnia 11 lipca 2019r. 
w spr. powołania komisji egzaminacyjnej. 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 133/2019 z dnia 11 lipca 2019r. 
w spr. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku
Uchwała Nr 134/2019 z dnia 11 lipca 2019r. 
w spr. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A.Karłowicz w Pułtusku
Uchwała Nr 135/2019 z dnia 11 lipca 2019r. 
w spr. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku
Uchwała Nr 136/2019 z dnia 11 lipca 2019r. 
w spr. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku. 
Uchwała Nr 137/2019 z dnia 11 lipca 2019r. 
w spr. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. 
Uchwała Nr 138/2019 z dnia 11 lipca 2019r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa powiatowego w Pułtusku.  
Uchwała Nr 139/2019 z dnia 17 lipca 2019r.  
w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A.Karłowicz w Pułtusku. 
Uchwała Nr 140/2019 z dnia 17 lipca 2019r. 
w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku.
Uchwała Nr 141/2019 z dnia 17 lipca 2019r. 
w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku.  
Uchwała Nr 142/2019 z dnia 17 lipca 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 143/2019 z dnia 17 lipca 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 144/2019 z dnia 17 lipca 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 145/2019 z dnia 31 lipca 2019r.  
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź  
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 146/2019 z dnia 31 lipca 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.  
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 147/2019 z dnia 31 lipca 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
*załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 148/2019 z dnia 31 lipca 2019r. 
w spr. powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego i uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 149/2019 z dnia 31 lipca 2019r. 
w spr. przekazania w użytkowanie szkole uczestniczącej w projekcie pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi" materiałów dydaktycznych. 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 150/2019 z dnia 9 sierpnia 2019r.  
w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. 
Uchwała Nr 151/2019 z dnia 9 sierpnia 2019r. 
w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. 
Uchwała Nr 152/2019 z dnia 9 sierpnia 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 153/2019 z dnia 9 sierpnia 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 154/2019 z dnia 9 sierpnia 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 155/2019 z dnia 14 sierpnia 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź  
* załącznik nr 1 do uchwały  
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 156/2019 z dnia 14 sierpnia 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 157/2019 z dnia 14 sierpnia 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 158/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.    uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 159/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r. 
w spr. zmian planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 160/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r. 
w spr. powołania komisji przetargowej. 
Uchwała Nr 160a/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r. 
w spr. wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację w 219r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.  
Uchwała Nr 161/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r. 
w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr Ci.228.2019 w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku- pobierz  
Uchwała Nr 162/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych. 
Uchwała Nr 163/2019 z dnia 11 września 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 164/2019 z dnia 11 września 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 165/2019 z dnia 11 września 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 166/2019 z dnia 11 września 2019r. 
w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 167/2019 z dnia 11 września 2019r. 
w spr. zawarcia umowy najmu oraz odpłatnego administrowania. 
* załącznik do uchwały  
Uchwała Nr 168/2019 z dnia 11 września 2019r. 
w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych um. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu. 
Uchwała Nr 169/2019 z dnia 11 września 2019r. 
w spr. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania oraz powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. 
Uchwała nr 170/2019 z dnia 27 września 2019r. 
w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych
* załącznik do uchwały
* Projekt Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020. 
Uchwała Nr 171/2019 z dnia 27 września 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały  
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 172/2019 z dnia 27 września 2019r.  
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 173/2019 z dnia 27 września 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 174/2019 z dnia 30 września 2019r. 
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 175/2019  z dnia 30 września 2019r. 
w spr. zmian planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 176/2019 z dnia 11 października 2019r. 
w spr. powołania Grupy Sterującej oraz zatwierdzenia regulaminów rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. : Nowa jakość w szkołach zawodowych- międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli"
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały  
Uchwała Nr 177/2019 z dnia 11 października 2019r.  
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały  
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 178/2019 z dnia 11 października 2019r.  
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 179/2019 z dnia 11 października 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 180/2019 z dnia 18 października 2019r.  
w spr. przekazania mienia zakończonej inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo na odc. Pułtusk  ul. Mickiewicza - Lipniki Stare"
* załącznik do uchwały 
Uchwała nr 181/2019 z dnia 28 października 2019r. 
w spr. wydania opinii dotyczącej zaliczenia części drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej oraz pozbawienia kategorii drogi powiatowej. 
Uchwała Nr 182/2019 z dnia 28 października 2019r. 
w spr. złożenia wniosku o wydanie opinii o zmianie przeznaczenia rezerwy celowej w budżecie powiatu na rok 2019r. 
Uchwała Nr 183/2019 z dnia 28 października 2019r. 
w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu. 
Uchwała Nr 184/2019 z dnia 30 października 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała nr 185/2019 z dnia 30 października 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały  
* załącznik nr 1 do uchwały 
Uchwała nr 186/2019 z dnia 30 października 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 187/2019 z dnia 30 października 2019r. 
w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego. 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 188/2019 z dnia 30 października 2019r. 
w sprawie stosowania mechanizmu podzielnej płatności (split payment)  
*załącznik do uchwały
Uchwała Nr 189/2019 z dnia 14 listopada 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetu Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/2/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 190/2019 z dnia 14 listopada 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 191/2019 z dnia 14 listopada 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.  
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 192/2019 z dnia 14 listopada 2019r. 
w spr. projektu uchwały budżetowej na 2020 rok. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 193/2019 z dnia 14 listopada 2019r. 
w spr. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 194/2019 z dnia 14 listopada 2019r. 
w spr. powołania komisji egzaminacyjnej 
* złącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 195/2019 z dnia 14 listopada 2019r.  
w spr. przekazania w użytkowanie fabrycznie nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku. 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 196/2019 z dnia 18 listopada 2019r. 
w spr. ustalenia i przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych na 2020 rok.
* załącznik do uchwały  
Uchwała Nr 197/2019 z dnia 27 listopada 2019r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2019r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały  
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 198/2019 z dnia 27 listopada 2019r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały  
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 199/2019 z dnia 27 listopad 2019r. 
w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 200/2019 z dnia 27 listopada 2019r. 
zmieniająca uchwałę Nr 39/2019 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
* załącznik do uchwały 
(zmian w uchwale dokonano na podstawie uchwały Nr 219/2019 z dnia 30 grudnia 2021r.)
Uchwała Nr 201/2019 z dnia 27 listopada 2019r.  
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 202/2019 z dnia 27 listopada 2019r. 
w sprawie przekazania mienia w użyczenie. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 203/2019 z dnia 27 listopada 2019r. 
w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. 
Uchwała Nr 204/2019 z dnia 27 listopada 2019r. 
w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadania publicznego w 2020r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 205/2019 z dnia 29 listopada 2019r. 
w spr. nieodpłatnego przekazania samochodu Renault Trafic 2LH1 dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku  
Uchwała Nr 206/2019 z dnia 29 listopada 2019r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych. 
Uchwała Nr 207/2019 z dnia 29 listopada 2019r.  
w spr. udzielenia upoważnienia do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd". 
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 427/2021 z dnia 1 marca 2021r.)
Uchwała Nr 208/2019 z dnia 29 listopada 2019r. 
w spr. udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 426/2021 z dnia 1 marca 2021r.)
Uchwała Nr 209/2019 z dnia 29 listopada 2019r. 
w spr. udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu "Zajęcia klubowe w WTZ"
( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 428/2021 z dnia 1 marca 2021r.)
Uchwała Nr 210/2019 z dnia 5 grudnia 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2019r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 211/2019 z dnia 5 grudnia 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 212/2019 z dnia 5 grudnia 2019r. 
w spr. zmiany planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 213/2019 z dnia 5 grudnia 2019r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku.  
Uchwała Nr 214/2019 z dnia 17 grudnia 2019r. 
w spr. wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2020r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego z zakresu powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego orz mediacji. 
Uchwała Nr 215/2019 z dnia 17 grudnia 2019r. 
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2019r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 216/2019 z dnia 17 grudnia 2019r. 
w spr. zmian planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 217/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. 
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  19 grudnia 2019r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 218/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 219/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. 
zmieniająca uchwałę Nr 200/2019 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 220/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. 
w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 221/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 222/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. 
w spr. zatrudnienia na zastępstwo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. 
Uchwała Nr 223/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. 
w spr. przekazania mienia w użyczenie. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 224/219 z dnia 31 grudnia 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 d uchwały  
Uchwała Nr 225/2019 z dnia 31 grudnia 2019r. 
w spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 226/2019 z dnia 31 grudnia 2019r.  
w spr. zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.  
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 227/2019 z dnia 31 grudnia 2019r. 
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. 
* załącznik do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. 
 
                                                 Rok 2020 
 
Uchwała Nr 228/220 z dnia 8 stycznia 2020r. 
w spr. przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 229/2020 z dnia 8 stycznia 2020r. 
w spr. przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 230/2020 z dnia 8 stycznia 2020r.
w spr. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających  wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 231/2020 z dnia 8 stycznia 2020r. 
w spr. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 232/2020 z dnia 16 stycznia 2020r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 233/2020 z dnia 16 stycznia 2020r. 
w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego. 
* załącznik do uchwały  
Uchwała Nr 234/2020 z dnia 29 stycznia 2020r.
w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu pt. "Nowa jakość kształcenia w Ruszkowskim" w ramach konkursu nr RPMa.10.03.01-IP.01-14-090/20
Uchwała Nr 235/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. 
w spr. zatrudnienia na zastępstwo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. 
Uchwała Nr 236/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. 
w spr. udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku do załatwiania spraw wynikających z przepisów o drogach publicznych. 
( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 562/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.)
Uchwała Nr 237/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych. 
Uchwała Nr 238/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. 
w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku. 
* załącznik do uchwały  
(zmian w uchwale dokonano na podstawie uchwały Nr 437/2021 z dnia 17 marca 2021r. oraz uchwały Nr 714/2022 z dnia 15 września 2022r.)
Uchwała Nr 239/2020 z dnia 29 stycznia 2020r.  
w spr. planu środków na dofinansowanie w roku 2020 form doskonalenia zawodowego nauczycieli podległych szkół i placówek oświatowych, ustalenia form i specjalności kształcenia  objętych dofinansowaniem oraz ustalenia maksymalnej kwoty opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 240/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. 
w spr. przeprowadzenia analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i średniorocznej struktury zatrudnieni w 2019r. oraz przyjęcia i przedłożenia sprawozdania za 2019r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 241/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. 
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź  
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 242/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała nr 243/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. 
w spr. zmian planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
  Uchwała nr 244/2020 z dnia 5 lutego 2020r. 
w spr. wydania opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 
Uchwała nr 245/2020 z dnia 5 lutego 2020r. 
w spr. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu pn."Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim(IV)"
Uchwała nr 246/2020 z dnia 5 lutego 2020r. 
w spr. udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie , podpisanie umowy i realizacji projektu pn."Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (IV)"
Uchwała nr 247/2020 z dnia 5 lutego 2020r. 
w spr. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn."Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (IV)"
Uchwała nr 248/2020 z dnia 5 lutego 2020r. 
w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku do podpisywania i realizacji projektu pt. "Tradycyjny Sad" organizowanego przez  Fundację Banku Ochrony Środowiska 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w spr. zmian planu wydatków wprowadzonych  toku wykonywania budżetu. 
w spr. udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Powiatowego w Pułtusku Spółka z o.o.
w spr. ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2019 rok do odliczenia podatku VAT za 2020 rok, a także określenia prewspółczynnika VAT na rok 2020 dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku. 
w spr. wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 
w spr. nieodpłatnego przekazania sprzętu sportowego.
w spr. wyrażenia zgody na użyczenie łodzi. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w spr. zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w spr.  zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w spr. zmian planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w spr. przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia powiatu.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
Uchwała Nr Ci.91.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania  budżetu za 2019 rok- wejdź 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Obrytem. 
( dokonano zmian na podstawie Uchwały Nr 465/2021 z dnia 23 czerwca 2021r.)
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego. 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w sprawie zmian planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 10 kwietnia 2020r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w sprawie przekazania w użytkowanie laptopów wraz z oprogramowaniem antywirusowym w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" 
w sprawie likwidacji środków trwałych Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku.
w sprawie powołania komisji przetargowej. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r. - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r. - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 
w sprawie przekazania w użytkowanie tabletu zakupionego w ramach projekty pn. "Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego."
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r. - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.-wejdź 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel-Porządzie-Obryte-Pułtusk na odcinku Obryte-Gródek Nowy"
w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu pułtuskiego. 
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Pułtuskiego za 2019 rok. 
w sprawie Raportu o stanie powiatu pułtuskiego za 2019 rok.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.  - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"- Modułu III, finansowego ze środków PFRON"
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania oraz powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.
w sprawie odwołania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej. 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych. 
w sprawie wyboru agenta emisji obligacji Powiatu Pułtuskiego.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 nr XIII/103/2019 rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odręgbnumi ustwami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania oraz powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r. -uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Pułtuski o dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Pułtuski o dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne od m. Niestępowo Włościańskie do m. Koziegłowy" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
w sprawie określenia zasad realizacji projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r. - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. 
w sprawie powołania  komisji przetargowej. 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w 2020r. oraz uchwalenia regulaminu Pracy komisji Konkursowej. 
w sprawie przyjęcia i przekazania mienia. 
w sprawie przekazania w posiadanie zakupionego w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" laptopów wraz z oprogramowaniem, środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekcyjnych Powiatowemu centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku dla  rodzin zastępczych. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r. - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 
Uchwała nr Ci.217.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 września 2020r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze Półrocze 2020r. - pobierz 
w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację w 2020r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Pułtuskiego z dnia 30 grudnia 2019r.- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.-wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w sprawie przekazania w formie darowizny składnika mienia ruchomego.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji, rozliczenia oraz powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji, rozliczenia oraz powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji, rozliczenia oraz powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2021r.
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2021r.”
w sprawie przyjęcia "Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021"
w sprawie aktualizacji zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Pułtuskim. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych innymi ustawami.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
Uchwała Nr 352/2020 z dnia 14 października 2020
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 353/2020 z dnia 14 października 2020r. 
w sprawie złożenia wniosku o wydanie opinii o zmianie przeznaczenia rezerwy celowej w budżecie powiatu na rok 2020
Uchwała Nr 354/2020 z dnia 14 października 2020
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
Uchwała Nr 355/2020 z dnia 14 października 2020r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 
Uchwała Nr 356/2020 z dnia 14 października 2020r. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonania budżetu 
* załącznik do uchwały 
Uchwała  Nr 357/2020 z dnia 22 października 2020r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019 r.- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 358/2020  z dnia 22 października 2020r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 359/2020 z dnia 22 października 2020r. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonania budżetu
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 360/2020  z dnia 29 października 2020r. 
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pułtuskiego w 2021r.
* załącznik do uchwały 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu  pt. "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego"
w sprawie przekazania w posiadanie zakupionych w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" środków ochrony indywidualnej Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka.
w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację w 2021r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. 
Uchwała Nr Ci.315.2020 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu- pobierz
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
Uchwała Nr Ci.314.2020 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej- pobierz
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
w sprawie powołania Zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w powiecie pułtuskim
w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom budżetowych informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych na 2021 rok
 w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku do podpisywania i realizacji projektu 
w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
(zmian w uchwale dokonano na podstawie uchwał: Nr 411/2021 z dnia 3 lutego 2021r., 432/2021 z dnia 15 marca 2021r., 569/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.)
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 30 grudnia 2019 r. -uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu
w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu Ford Transit Custom L2 dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 30 grudnia 2019 r.-uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu
w sprawie przyjęcia i nieodpłatnego przekazania mienia
w sprawie wyznaczenia na rok 2021 nauczycieli do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku podczas jego usprawiedliwionych nieobecności.
w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samochodu
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie mienia
w sprawie przyjęcia i nieodpłatnego przekazania mienia
(zmian w uchwale dokonano na podstawie uchwały Nr 399/2020 z dnia 31 grudnia 2020r.)
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r. -uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i nieodpłatnego przekazania mienia. 
Rok 2021
w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i średniorocznej struktury zatrudnienia w 2020 roku oraz przyjęcia i przedłożenia sprawozdania za 2020 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach światowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski. 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu. 
w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego. 
w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
(dokonano zmian na podstawie Uchwały Nr 568/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.)
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu dla zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego. 
w sprawie planu środków na dofinansowanie w roku 2021 form doskonalenia zawodowego nauczycieli podległych szkół i placówek oświatowych , ustalenia form i specjalności kształcenia objętych dofinansowaniem oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Starostwa Powiatowego w Pułtusku do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach.
zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 432/2021 z dnia 15 marca 2021r.)
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu pn. " Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (IV)".
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy i realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (IV)".
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. " Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (IV)".
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.
(dokonano zmian w uchwale na podstawie uchwały Nr 710/2022 z dnia 15 września 2022r.)
w sprawie zatrudnienia na zastępstwo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia Starostwa Powiatowego w Pułtusku do Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia Starostwa Powiatowego w Pułtusku do Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia Starostwa Powiatowego w Pułtusku do Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia Starostwa Powiatowego w Pułtusku do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku.
w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2020 rok do odliczenia podatku VAT za 2021 rok, a także określenia prewspółczynnika VAT na rok 2021 dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.
w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd". 
w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu " Zajęcia klubowe w WTZ".
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 433/2021 z dnia 15 marca 2021r.)
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
uchylająca uchwałę Nr 429/2021 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 10 marca 2021r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2021r.- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.-wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
Uchwała Nr 3.e./137/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania  budżetu za 2020 rok- wejdź
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.-wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie formy przekazania sprawozdań budżetowych i sprawozdań z zakresu operacji finansowych. 
w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku. 
w sprawie przyjęcia i nieodpłatnego przekazania mienia. 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.-wejdź
w sprawie zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy poddzierżawy i dzierżawy nieruchomości i ruchomości. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w sprawie zmian planów dochodowych i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego .
w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Pułtuskiego za 2020 rok.
 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku do podpisywania i realizacji projektu. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie Raportu o stanie powiatu pułtuskiego za 2020 rok. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu oraz powołania komisji przetargowej. 
( dokonano zmian na podstawie Uchwały Nr 541/2021 z dnia 17 listopada 2021r.)
w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania oraz powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w 2021r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.