Zarządzenie Nr 1/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pułtusku (Zarządzenie Nr 1/2023.docx)
/zmiany: zarządzenie Nr 23/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r., zarządzenie Nr 28/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 maja 2024 r./

Zarządzenie Nr 2/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 stycznia 2023 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (Zarządzenie Nr 2/2023.docx)
Załącznik - Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (Załącznik.docx)
Załącznik nr 1 - Księga druków ścisłego zarachowania (Załącznik nr 1.docx)
Załącznik nr 2 - Upoważnienie do pobrania druków ścisłego zarachowania (Załącznik nr 2.docx)
Załącznik nr 3 - Rejestr upoważnień do pobierania druków ścisłego zarachowania (Załącznik nr 3.docx)
/zmiany: zarządzenie Nr 38/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 sierpnia 2023 r./

Zarządzenie Nr 3/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2023 r. (Zarządzenie Nr 3/2023.docx)

Zarządzenie Nr 4/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (Zarządzenie Nr 4/2023.docx)

Zarządzenie Nr 5/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (Zarządzenie Nr 5/2023.docx)

Zarządzenie Nr 6/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 stycznia 2023 r.
w sprawie zasad używania samochodów w celu realizacji zadań służbowych oraz rozliczania kosztów podróży służbowych (Zarządzenie Nr 6/2023.docx)
Załącznik - Regulamin używania samochodów w celu realizacji zadań służbowych oraz rozliczania kosztów podróży służbowych (Załącznik.docx)
Załącznik nr 1 - Zamówienie na przydział samochodu służbowego (Załącznik nr 1.docx)
Załącznik nr 2 - Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie (Załącznik nr 2.docx)
Załącznik nr 3 - Upoważnienie do kierowania samochodem służbowym (Załącznik nr 3.docx)
Załącznik nr 4 - Protokół z przekazania samochodu służbowego osobie uprawnionej do kierowania samochodem (Załącznik nr 4.docx)
Załącznik nr 5 - Rejestr wydanych kart drogowych (Załącznik nr 5.docx)
Załącznik nr 6 - Miesięczne rozliczenie dla samochodu służbowego (Zarządzenie nr 6.xls)
Załącznik nr 7 - Roczna karta kontroli faktycznego zużycia paliwa dla samochodu służbowego (Załącznik nr 7.xls)
Załącznik nr 8 - Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy (Załącznik nr 8.docx)
Załącznik nr 9 - Umowa o używanie samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych (Załącznik nr 9.docx)
Załącznik nr 10 - Oświadczenie o używaniu samochodu prywatnego do celów służbowych (Załącznik nr 10.docx)

Zarządzenie Nr 7/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw Opiniowania Wniosków o Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Zarządzenie nr 7/2023.docx)

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 19/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw Opiniowania Wniosków o Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/

Zarządzenie Nr 8/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (Zarządzenie Nr 8/2023.docx)

Zarządzenie Nr 9/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (Zarządzenie Nr 9/2023.docx)

Zarządzenie Nr 10/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (Zarządzenie Nr 10/2023.docx)

Zarządzenie Nr 11/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont (dla budżetu powiatu), zakładowego planu kont jednostki budżetowej (dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku) oraz zasad ochrony danych i ich zbiorów generowanych z komputerowych programów przetwarzania (Zarządzenie Nr 11/2023.docx)
Załączniki do zarządzenia Nr 11/2023 do wglądu w Wydziale Finansów

Zarządzenie Nr 12/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 lutego 2023 r.
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego (Zarządzenie Nr 12/2023.docx)

Zarządzenie Nr 13/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 lutego 2023 r.
w sprawie powołania Komisji do oceny możliwości partycypacji przez obywateli Ukrainy w kosztach pomocy na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego (Zarządzenie Nr 13/2023.docx)

/uchylone zarządzeniem Nr 15/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 lutego 2023 r./

Zarządzenie Nr 14/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 lutego 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (Zarządzenie Nr 14/2023.doc)

Zarządzenie Nr 15/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 lutego 2023 r.
dotyczące uchylenia zarządzenia Nr 13/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji do oceny możliwości partycypacji przez obywateli Ukrainy w kosztach pomocy na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego (Zarządzenie Nr 15/2023.docx)

Zarządzenie Nr 16/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 marca 2023 r.
w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Zarządzenie Nr 16/2023.docx)
Załącznik - Zasady przyznawania dofinansowania (Załącznik.docx)
Załącznik nr 1 - Karta oceny merytorycznej (Załącznik nr 1.docx)

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 12/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 lutego 2024 r./

Zarządzenie Nr 17/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 marca 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu licytacji pojazdów przejętych na własność Powiatu Pułtuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu (Zarządzenie Nr 17/2023.docx)

Zarządzenie Nr 18/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 marca 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku na 2023 rok (Zarządzenie Nr 18/2023.docx)
Załącznik - Plan kontroli na 2023 rok (Załącznik.docx)

Zarządzenie Nr 19/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 marca 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw Opiniowania Wniosków o Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Zarządzenie Nr 19/2023.docx)

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 19/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Opiniowania Wniosków o Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/

Zarządzenie Nr 20/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 kwietnia 2023 r.
w sprawie określenia zasad anonimizacji danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (Zarządzenie Nr 20/2023.docx)
Załącznik nr 1 - Zasady anonimizacji danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (Załącznik nr 1.docx)
Załącznik nr 2 - Oświadczenie (Załącznik nr 2.docx)

Zarządzenie Nr 21/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 kwietnia 2023 r.
w sprawie wprowadzenia zasad przydzielania odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej, przewidywanych okresów ich użytkowania oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej (Zarządzenie Nr 21/2023.docx)
Załącznik nr 1 - Zasady przydzielania odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej (Załącznik nr 1.docx)
Załącznik nr 2 - Zakładowe normy przydziału odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej (Załącznik nr 2.docx)
Załącznik nr 3 - Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej na poszczególnych stanowiskach pracy (Załącznik nr 3. docx)

Zarządzenie Nr 22/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 kwietnia 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2023 rok" (Zarządzenie Nr 22/2023.docx)
Załącznik - Plan audytu wewnętrznego na 2023r. (Załącznik.docx)

Zarządzenie Nr 23/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 kwietnia 2023 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku (Zarządzenie Nr 23/2023.docx)
Załącznik - Regulamin pracy (Załącznik.docx)
Załącznik Nr 1 - Oświadczenie (Załącznik Nr 1.docx)
Załącznik Nr 2 - Wniosek o zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej (Załącznik Nr 2.docx)
Załącznik Nr 3 - Wniosek o urlop opiekuńczy (Załącznik nr 3.docx)
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie rodzica/opiekuna (Załącznik nr 4.docx)
Załącznik Nr 5 - Ewidencja wyjść służbowych (Załącznik Nr 5.docx)
Załącznik Nr 6 - Ewidencja wyjść prywatnych (Załącznik Nr 6.docx)
Załącznik Nr 7 - Wniosek o odpracowanie wyjść prywatnych i spóźnień pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku (Załącznik Nr 7.docx)
Załącznik Nr 8 - Wniosek - Zlecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych (Załącznik Nr 8.docx)
Załącznik Nr 9 - Wniosek o udzielenie czasu wolnego za godziny nadliczbowe (Załącznik Nr 9.docx)
Załącznik Nr 10 - Wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy (Załącznik Nr 10.docx)
Załącznik Nr 11 - Wykaz prac wzbronionych kobietom (Załącznik Nr 11.docx)

Zarządzenie Nr 24/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 maja 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (Zarządzenie Nr 24/2023.docx)

Zarządzenie Nr 25/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 maja 2023 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (Zarządzenie Nr 25/2023.docx)

Zarządzenie Nr 26/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 maja 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych (Zarządzenie Nr 26/2023.docx)

Zarządzenie Nr 27/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 28/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (Zarządzenie Nr 28/2023.docx)

Zarządzenie Nr 29/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pułtuskim na lata 2024 - 2026
Załącznik - Regulamin pracy zespołu ds. opracowania Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pułtuskim na lata 2024 - 2026

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 37/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pułtuskim na lata 2024-2026/

Zarządzenie Nr 30/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku (Zarządzenie Nr 30/2023.docx)
Załącznik - Regulamin Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku (Załącznik.docx)
Załącznik Nr 1 - Tabela maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego w złotych (Załącznik Nr 1.docx)
Załącznik Nr 2 - Tabela stawek dodatku funkcyjnego (Załącznik Nr 2.docx)
Załącznik Nr 3 - Tabela III. Stanowiska kierownicze urzędnicze (Załącznik Nr 3.docx)
Załącznik Nr 4 - Tabela IV. Stanowiska urzędnicze (Załącznik Nr 4.docx)
Załącznik Nr 5 - Tabela V. Stanowiska pomocnicze i obsługi (Załącznik Nr 5.docx)
Załącznik Nr 6 - Tabela VI. Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych (Załącznik Nr 6.docx)
Załącznik Nr 7 - Tabela VII. Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego dla stanowisk, o których mowa w § 7 Regulaminu Wynagradzania (Załącznik Nr 7.docx)
Załącznik Nr 8 - Zasady nagradzania pracowników za szczególne osiągnięcia w pracy (Załącznik Nr 8.docx)
Załącznik Nr 9 - Oświadczenie (Załącznik Nr 9.docx)
/zmiany: zarządzenie Nr 20/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r., zarządzenie Nr 26/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 maja 2024 r./

Zarządzenie Nr 31/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku", powołania komisji rekrutacyjnej oraz wyznaczenia koordynatora dla ww. zadania
Załącznik - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Załącznik Nr 1 - Formularz zgłoszeniowy
Załącznik Nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w zadaniu
Załącznik Nr 3 - Pakiet badań laboratoryjnych
/zadanie zostało zakończone 31 października 2023 r./

Zarządzenie Nr 32/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 lipca 2023 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i terminu jego odpracowania w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (Zarządzenie Nr 32/2023.docx)

Zarządzenie Nr 33/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa od firmy Produkcyjno-Usługowej Zambet S.A. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Pułtusku za lata 2013 - 2014

Zarządzenie Nr 34/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku (Zarządzenie Nr 34/2023.docx)

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 14/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 35/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 sierpnia 2023 r.
w sprawie powołania Zespołu do merytorycznej i formalnej oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej (Zarządzenie Nr 35/2023.docx)

Zarządzenie Nr 36/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 sierpnia 2023 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Pułtuskim na lata 2023-2030 (Zarządzenie Nr 36/2023.docx)
Załącznik - Regulamin pracy zespołu ds. opracowania Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Pułtuskim na lata 2023-2030

Zarządzenie Nr 37/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 sierpnia 2023 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pułtuskim na lata 2024-2026 (Zarządzenie Nr 37/2023.docx)
Załącznik - Regulamin pracy zespołu ds. opracowania Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pułtuskim na lata 2024-2026

Zarządzenie Nr 38/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 sierpnia 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (Zarządzenie Nr 38/2023.docx)

Zarządzenie Nr 39/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 września 2023 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego - gry decyzyjnej pk. "GRA 2023" (Zarządzenie Nr 39/2023.docx)
Załącznik - Skład i podstawowe zadania zespołu autorskiego ćwiczenia obronnego (Załącznik.docx)

Zarządzenie Nr 40/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (Zarządzenie Nr 40/2023.docx)

Zarządzenie Nr 41/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 października 2023 r.
w sprawie ustalenia dnia 24 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 42/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 października 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 43/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 października 2023 r. 
w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Pułtusku obiegu dokumentów przy wykorzystaniu Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (Zarządzenie Nr 43/2023.docx)
Załącznik - Instrukcja obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (Załącznik.docx)
Załącznik nr 1 - Wykaz dokumentów rejestrowanych w EZD i przekazywanych przez kancelarię bezpośrednio do wydziałów (Załącznik nr 1.docx)
Załącznik nr 2 - Zakres spraw prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku, do którego nie stosuje się systemu EZD (Załącznik nr 2.docx)

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 17/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Pułtusku obiegu dokumentów przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją/

Zarządzenie Nr 44/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 października 2023 r.
w sprawie powołania komisji do przejęcia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 14, miasta Pułtusk (Zarządzenie Nr 44/2023.docx)

Zarządzenie Nr 45/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 listopada 2023 r.
w sprawie uchylenia zarządzeń (Zarządzenie Nr 45/2023.docx)

Zarządzenie Nr 46/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 listopada 2023 r.
w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki Citroen C4 Cactus (Zarządzenie Nr 46/2023.doc)
Załącznik do zarządzenia Nr 46/2023 do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzoru

Zarządzenie Nr 47/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 listopada 2023 r.
w sprawie powołania komisji (Zarządzenie Nr 47/2023.docx)

Zarządzenie Nr 48/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 listopada 2023 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 17/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 maja 2017 r.

Zarządzenie Nr 49/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 grudnia 2023 r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku (Zarządzenie Nr 49/2023.docx)
Załącznik - Wniosek (Załącznik.docx)

Zarządzenie Nr 50/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 grudnia 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej (Zarządzenie Nr 50/2023.docx)

Zarządzenie Nr 51/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 grudnia 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej (Zarządzenie Nr 51/2023.docx)

Zarządzenie Nr 52/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 grudnia 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku na 2024 rok (Zarządzenie Nr 52/2023.docx)
Załącznik - Plan kontroli na rok 2024 (Załącznik.docx)

Zarządzenie Nr 53/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 grudnia 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (Zarządzenie.docx)

Zarządzenie Nr 54/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 grudnia 2023 r.
w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu pn. "Cyfrowy Powiat - poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa" (Zarządzenie Nr 54/2023.docx)
Załącznik - Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu (Załącznik.docx)
Załącznik nr 1 do procedury monitorowania utrzymania efektów projektu - Informacja (Załącznik nr 1.docx)

Zarządzenie Nr 55/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie ustalenia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2024 rok" (Zarządzenie Nr 55/2023.docx)
Załącznik - Plan audytu wewnętrznego na 2024 rok (Załącznik.docx)

Zarządzenie Nr 56/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 grudnia 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej (Zarządzenie Nr 56/2023.docx)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zalewski Adam
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-04 15:12:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-10 09:05:56
  • Liczba odsłon: 9865
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056340]

przewiń do góry