Zobacz podgałęzie

 

Wykaz załatwianych spraw wraz z opisami oraz dostępnymi drukami

 

Wydział Budownictwa i Architektury (WBA)

 •  Pozwolenie na budowę
 • Pozwolenie na rozbiórkę
 • Zaświadczenie o samodzielności lokalu 
 • Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 • Zgłoszenie robót budowlanych (art. 29 ustawy Prawo budowlane)
 • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego (art. 71 ustawy Prawo budowlane)

 

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu (EZK)

 • Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 
 • Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Pułtuskiego
 • Rejestracja uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 • Wykreślenie uczniowskich klubów sportowych /klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 • Wydawanie wyciągów/zaświadczeń z ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 • Przewóz zwłok i szczątków ludzkich
 • Skierowanie do SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku
 • Przyznanie stypendium Starosty Pułtuskiego (osiągnięcia sportowe)
 • Przyznanie stypendium Starosty Pułtuskiego (osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia naukowo-artystyczne)
 • Przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

  

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GGN)

 

Oddział Ewidencji i Ochrony Gruntów, Gospodarki Nieruchomościami

 • Wprowadzenie zmiany na podstawie operatu
 • Wprowadzenie zmiany na podstawie innych dokumentów 
 • Wprowadzenie zmiany na podstawie dokumentacji geodezyjnej
 • Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa 
 • Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa  
 • Wydanie wypisy/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
 • Udostępnienie rejestru cen nieruchomości
 • Wycofanie wniosku o wprowadzenie zmiany 
 • Stwierdzenie istnienia majątku ziemskiego 
 • Wydanie zaświadczenia iż działka nie była objęta postępowaniem uwłaszczeniowym   
 • Wykreślenie ciężaru realnego 
 • Wyłączenie z produkcji rolnej gruntu
  • karta informacyjna - pobierz
  • wniosek - pobierz
  • oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania - pobierz
 • Zmiana klasyfikacji gruntów
 • Wydanie kopii dokumentu uzasadniającego wpisy do EGiB
 • Udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB
  • wniosek -   formularz P_P2 - pobierz
 • Udostępnienie rejestrów kartotek skorowidzów wykazów zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB
  • wniosek - formularz P_P6 - pobierz
        Wniosek o założenie konta w serwisie Geoportal 2 - pobierz
 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwaga: Mapy zasadnicze i mapy ewidencyjne (tzw. mapy do celów opiniodawczych) udostępniane są na wniosek złożony na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. (Dz. U. poz. 1322) w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.

Istnieje możliwość złożenia zamówienia na mapę poprzez portal mapowy powiatu pułtuskiego dostępny pod adresem podanym poniżej.

Link do Geoportalu Powiatu Pułtuskiego: http://powiatpultuski.geoportal2.pl

 

Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Informacje dla Wykonawców prac geodezyjnych

 • Wniosek o założenie konta w serwisie Geoportal 2 dla Wykonawcy prac geodezyjnych - pobierz.docx; pobierz.pdf
 • Zgłoszenie prac geodezyjnych
  • wniosek - pobierz
  • program do transformacji współrzędnych pomiędzy układem "1965" a "2000" (obowiązujący na terenie powiatu pułtuskiego) - pobierz

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych

 • Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych - pobierz  

 

Wydział Komunikacji i Dróg (KD)


Rejestracja pojazdów

 

Uwaga: Możliwe jest dokonywanie zapisu w celu rejestracji pojazdu. Zapisu na określony dzień i godzinę można dokonać telefonicznie [tel. 23 306 71 62 / tel. 23 306 71 64] w godz. pracy urzędu. Interesanci zapisani do rejestracji powinni zgłaszać się przed wyznaczoną godziną z kompletem dokumentów i wypełnionym wnioskiem o rejestrację pojazdu. Osoby, które nie zgłoszą się w wyznaczonym czasie, nie będą obsługiwane lub będą załatwiane w miarę wolnych miejsc.   Status spraw dot. prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych:
Dowód rejestracyjny >>   wejdź
Prawo jazdy  >>  wejdź

 

 • Zarejestrowanie nowego pojazdu zakupionego w RP
 • Zarejestrowanie nowego pojazdu zakupionego za granicą
 • Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w RP
 • Przerejestrowanie pojazdu lub wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany miejsca zamieszkania
 • Wpisanie do dowodu rejestracyjnego pojazdu adnotacji o montażu haka holowniczego
 • Wpisanie do dowodu rejestracyjnego pojazdu adnotacji o montażu instalacji gazowej
 • Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na kolejny wpis
 • Wyrejestrowanie pojazdu
 • Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
 • Skreślenie / dopisanie współwłaściciela pojazdu
 • Wtórnik dowodu rejestracyjnego, nalepki kontrolnej, znaków legalizacyjnych, karty pojazdu, tablicy (tablic) rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika

Prawa jazdy

 • Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) 
 • Wydanie Pozwolenia na kierowanie tramwajem
 • Wydanie Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ) 
 • Wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy (KKK)
 • Przedłużenie ważności prawa jazdy
 • Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 
 • Wydanie wtórnika prawa jazdy (utrata, zniszczenie, zmiana danych) 
 • Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
 • Wymiana ważnego krajowego prawa jazdy wydanego za granicą 
  (bez sprawdzenia kwalifikacji)
 • Wymiana ważnego prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym 

Transport drogowy

 • Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  • karta informacyjna - pobierz
  • wniosek - pobierz
  • wykaz pojazdów - pobierz
  • oświadczenie o niekaralności - pobierz
  • oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej - pobierz
  • oświadczenie zarządzającego transportem - pobierz
 • Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
 • Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie osób
 • Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie osób
 • Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I, kat. II
 • Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
 • Wydanie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  • karta informacyjna - pobierz
  • wniosek - pobierz
  • oświadczenie dotyczące dobrej reputacji - pobierz
  • oświadczenie zarządzającego transportem - pobierz

  

Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)

 • Zadania z zakresu spraw dotyczących rzeczy znalezionych

 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (RLO)

 • Zaświadczenie
 • Karta wędkarska
 • Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
 • Wycinka drzew z nieruchomości objętej uproszczonym planem urządzenia lasu
 • Wycinka drzew z lasu prywatnego
 • Zezwolenie na posiadanie psa rasy chart lub mieszańca charta
 • Rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom przewozowym
 • Udostępnienie danych o środowisku i jego ochronie 
 • Wniosek o wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 • Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów 
 • Zatwierdzenie statutu spółki wodnej  
 • Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż 
 • Zawiadomienie o zamiarze wydobywania piasku/żwiru na własne potrzeby w ilości do 10m3 w roku kalendarzowym 
 • Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonanego w celu wykorzystania ciepła z ziemi 
 • Zatwierdzenie projektu robót geologicznych  
 • Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia wykonywania robót geologicznych  
 • Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej 
 • Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej

Wydział Zarządzania Kryzysowego (WZK)

 • Tworzenie stowarzyszeń zwykłych
  • karta informacyjna  - pobierz
  • wzór wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (wersja z Zarządem) - pobierz
  • wzór wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (wersja z Przedstawicielem) - pobierz
  • przykładowy regulamin stowarzyszenia zwykłego - pobierz
  • przykładowa uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego - pobierz
  • przykładowy protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego - pobierz
  • wzór listy członków założycieli stowarzyszenia zwykłego - pobierz
 • Tworzenie stowarzyszeń rejestrowych
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Rzepkowski
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-03-23 08:24:21
 • Informacja zaktualizowana przez: Sojak Iwona
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-19 13:24:48
 • Liczba odsłon: 157627
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8892543]

przewiń do góry