Uchwała Nr 1/2010 z dnia 28 grudnia 2010r.

w spr. przekazania wewnętrznej drogi dojazdowej.

Uchwała Nr 2/2010 z dnia 28 grudnia 2010r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 3/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 2a do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 4/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

ROK 2011

Uchwała Nr 5/2011 z dnia 7 stycznia 2011r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu

Uchwała Nr 6/2011 z dnia 7 stycznia 2011r.

w spr. wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2011r.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 7/2011 z dnia 14 stycznia 2011r. 

w spr. udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych

Uchwała Nr 8/2011 z dnia 26 stycznia 2011r.

w spr. przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

* załącznik do uchwały pkt 1

* załącznik do uchwały pkt 2

* załącznik do uchwały pkt 3

* załącznik do uchwały pkt 4

* załącznik do uchwały pkt 5

Uchwała Nr 9/2011 z dnia 26 stycznia 2011r. 

w spr. przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 10/2011 z dnia 26 stycznia 2011r. 

w spr. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 10a/2011 z dnia 2 lutego 2011r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku do podpisania umowy i realizacji projeketu pn.: "Od teorii do praktyki - praktyka zawodowa w Austrii"

Uchwała Nr 11/2011 z dnia 8 lutego 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 12/2011 z dnia 8 lutego 2011r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 13/2011 z dnia 16 lutego 2011r.

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* informacja Zarządu Powiatu

Uchwała Nr 14/2011 z dnia 16 lutego 2011r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz -  wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 15/2011 z dnia 23 lutego 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. - uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. -  wejdź 

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 16/2011 z dnia 23 lutego 2011r.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 17/2011 z dnia 9 marca 2011r.

w spr. przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2011.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 18/2011 z dnia 9 marca 2011r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku do podpisania umowy i realizacji projektu systemowego

Uchwała Nr 19/2011 z dnia 9 marca 2011r.

w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

* załącznik do uchwały - regulamin PCPR

* załącznik nr 1 do regulaminu

* załącznik nr 2 do regulaminu

(uchwała utraciła moc na podstawie uchwały nr 205/2012 z dnia 9 maja 2012r.)

Uchwała Nr 20/2011 z dnia 18 marca 2011r.

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 21/2011 z dnia 18 marca 2011r.

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 22/2011 z dnia 18 marca 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 23/2011 z dnia 18 marca 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 24/2011 z dnia 18 marca 2011r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały 

  Uchwała Nr 25/2011 z dnia 28 marca 2011r.

* załącznik do uchwały

  Uchwała Nr 26/2011 z dnia 28 marca 2011r.

w spr. przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia powiatu -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

Spis treści

- Załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 1 do sprawozdania

* załącznik nr 2 do sprawozdania

* załącznik nr 3 do sprawozdania

* załącznik nr 4 do sprawozdania

* załącznik nr 5 do sprawozdania

* załącznik nr 6 do sprawozdania

* załącznik nr 7 do sprawozdania

* załącznik nr 8 do sprawozdania

* załącznik nr 9 do sprawozdania

* załącznik nr 10 do sprawozdania

* załącznik nr 11 do sprawozdania

* załącznik nr 12 do sprawozdania

* załącznik nr 13 do sprawozdania

* załącznik nr 14 do sprawozdania

* załącznik nr 15 do sprawozdania

* załącznik nr 16 do sprawozdania

* załącznik nr 17 do sprawozdania

- Załącznik nr 2 do sprawozdania

Uchwała Nr 167/C/2011  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok  -  pobierz

Uchwała Nr 27/2011 z dnia 28 marca 2011r.

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 28/2011 z dnia 28 marca 2011r.

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 29/2011 z dnia 30 marca 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała Nr 30/2011 z dnia 30 marca 2011r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 31/2011 z dnia 30 marca 2011r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa oraz upoważnienia w ramach realizacji projektu pn. "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środoków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr 32/2011 z dnia 7 kwietnia  2011r.

w spr. zatwierdzenia Regulaminu realizacji projektu pn. "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro".

* załącznik do uchwały - Regulamin realizacji projektu

- załącznik nr 1 do regulaminu

- załącznik nr 2 do regulaminu

- załącznik nr 3 do regulaminu

- załącznik nr 4 do regulaminu

- załącznik nr 5 do regulaminu

- załącznik nr 6 do regulaminu

- załącznik nr 7 do regulaminu

- załącznik nr 8 do regulaminu

- załącznik nr 9 do regulaminu

- załącznik nr 10 do regulaminu

- załącznik nr 11a do regulaminu

- załącznik nr 11b do regulaminu

- załącznik nr 12a do regulaminu

- załącznik nr 12b do regulaminu

- załącznik nr 13a do regulaminu

- załącznik nr 13b do regulaminu

- załącznik nr 14 do regulaminu

- załącznik nr 15a do regulaminu

- załącznik nr 15b do regulaminu

- załącznik nr 15c do regulaminu

- załącznik nr 16 do regulaminu

- załącznik nr 17 do regulaminu

- załącznik nr 18 do regulaminu

- załącznik nr 19 do regulaminu

- załącznik nr 20 do regulaminu

- załącznik nr 21 do regulaminu

- załącznik nr 22a do regulaminu

- załącznik nr 22b do regulaminu

- załącznik nr 23 do regulaminu

- załącznik nr 24 do regulaminu

- załącznik nr 25 do regulaminu

- załącznik nr 26 do regulaminu

- załącznik nr 27 do regulaminu

(dokonano zmian w uchwale na podstawie uchwał: nr 40/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.; 115/2011 z dnia 4 października 2011r.; 128a/2011 z dnia 2 listopada 2011r.; 190/2012 z dnia 5 kwietnia 2012r.; 206/2012 z dnia 24 maja 2012r.)

Uchwała Nr 33/2011 z dnia 7 kwietnia  2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.  -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. -  wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała Nr 34/2011 z dnia 7 kwietnia  2011r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała Nr 35/2011 z dnia 7 kwietnia  2011r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Powiatu Pułtuskiego - Zamawiającego - przed Krajową Izbą Odwoławczą

Uchwała Nr 36/2011 z dnia 7 kwietnia  2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "EUROKWALIFIKACJE - kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego"

* załącznik do uchwały - Regulamin realizacji projektu

- załącznik nr 1 do regulaminu

- załącznik nr 2 do regulaminu

- załącznik nr 3 do regulaminu

- załącznik nr 4 do regulaminu

- załącznik nr 5 do regulaminu

- załącznik nr 6 do regulaminu

- załącznik nr 7 do regulaminu

- załącznik nr 8 do regulaminu

- załącznik nr 9 do regulaminu

- załącznik nr 10 do regulaminu

- załącznik nr 11a do regulaminu

- załącznik nr 11b do regulaminu

- załącznik nr 12a do regulaminu

- załącznik nr 12b do regulaminu

- załącznik nr 13a do regulaminu

- załącznik nr 13b do regulaminu

- załącznik nr 14 do regulaminu

- załącznik nr 15a do regulaminu

- załącznik nr 15b do regulaminu

- załącznik nr 15c do regulaminu

- załącznik nr 16 do regulaminu

- załącznik nr 17 do regulaminu

- załącznik nr 18 do regulaminu

- załącznik nr 19 do regulaminu

- załącznik nr 20 do regulaminu

- załącznik nr 21 do regulaminu

- załącznik nr 22a do regulaminu

- załącznik nr 22b do regulaminu

- załącznik nr 23 do regulaminu

- załącznik nr 24 do regulaminu

- załącznik nr 25 do regulaminu

- załącznik nr 26 do regulaminu

- załącznik nr 27 do regulaminu

Uchwała Nr 36A/2011 z dnia 13 kwietnia 2011r.

w spr. udzielenia upoważnienia w ramach realizacji projektu pn. "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr 36B/2011 z dnia 13 kwietnia 2011r.

w spr. powołania Komisji ds. rekrutacji oraz Komisji ds. rozpatrywania wniosków o zorganizowanie stażu

Uchwała Nr 37/2011 z dnia 19 kwietnia  2011r.

w spr. przekazania sprawozdania finansowego powiatu pułtuskiego za 2010 rok

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 38/2011 z dnia 19 kwietnia  2011r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu

Uchwała Nr 39/2011 z dnia 19 kwietnia  2011r.

w spr. zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. "Pro patria nostra - edukacja w zakresie dziedzictwa kulturowego ziemi pułtuskiej".

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 40/2011 z dnia 28 kwietnia  2011r.

zmieniająca uchwałę w spr. zatwierdzenia Regulaminu realizacji projektu pn. "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro"

Uchwała Nr 41/2011 z dnia 12 maja  2011r.

w spr. rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

Uchwała Nr 42/2011 z dnia 12 maja  2011r.

w spr. zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

Uchwała Nr 43/2011 z dnia 12 maja  2011r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu

Uchwała Nr 44/2011 z dnia 20 maja 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Pułtuskiemu oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu

Uchwała Nr 45/2011 z dnia 26 maja 2011r.

w spr. rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Uchwała Nr 46/2011 z dnia 30 maja 2011r.

uchylająca uchwałę w spr. rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Uchwała Nr 47/2011 z dnia 30 maja 2011r.

w spr. rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Uchwała Nr 48/2011 z dnia 30 maja 2011r.

w spr. zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

Uchwała Nr 49/2011 z dnia 30 maja 2011r.

w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Uchwała Nr 50/2011 z dnia 30 maja 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 51/2011 z dnia 30 maja 2011r.

w spr. odwołania ze stanowiska Dyrektora Bursy Szkolnej w Pułtusku

Uchwała Nr 51a/2011 z dnia 30 maja 2011r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku  wykonywania budżetu

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 52/2011 z dnia 30 maja 2011r.

w spr. ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Uchwała Nr 53/2011 z dnia 7 czerwca 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 54/2011 z dnia 7 czerwca 2011r.

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 55/2011 z dnia 7 czerwca 2011r.

w spr. powołania Komisji

Uchwała Nr 56/2011 z dnia 7 czerwca 2011r.

w spr. przytąpienia do pozwu zbiorowego dotyczącego karty pojazdów

Uchwała Nr 57/2011 z dnia 15 czerwca 2011r.

w spr. udzielenia przez Gminę Świercze Powiatowi Pułtuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Uchwała Nr 58/2011 z dnia 15 czerwca 2011r.

w spr. powołania Komisji Przetargowej

Uchwała Nr 59/2011 z dnia 15 czerwca 2011r.

w spr. zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie miasta Pułtuska do kategorii dróg gminnych

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 60/2011 z dnia 15 czerwca 2011r.

w spr. zawarcia umów dotyczących ustalenia wysokości rekompensaty finansowej za szkody powstałe na skutek przejazdu drogami powiatowymi pojazdów wysokotonażowych o masie przekraczającej dopuszczalną masę całkowitą

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 61/2011 z dnia 15 czerwca 2011r.

w spr. upoważnienia Starosty Pułtuskiego i Wicestarosty Pułtuskiego do złożenia wniosku o umorzenie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr 62/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.

w spr. powołania Komisji Przetargowej

Uchwała Nr 63/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.

w spr. powołania Komisji Przetargowej

( dokonano zmian w uchwale na podstawie uchwały nr 71a/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.)

Uchwała Nr 64/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu

Uchwała Nr 65/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.

w spr. zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Uchwała Nr 66/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.

w spr. zwolnienia z pełnienia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Uchwała Nr 67/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.

w spr. udzielenia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych

Uchwała Nr 68/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 69/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 70/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 71/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "EUROKWALIFIKACJE" - kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego

* załącznik do uchwały

* załącznik do regulaminu

Uchwała Nr 71a/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.

zmieniająca Uchwałę Nr 63/2011 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 21 czerwca 2011r. w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 72/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.

* załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała Nr 73/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 74/2011 z dnia 12 lipca 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. -  wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 75/2011 z dnia 12 lipca 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 76/2011 z dnia 12 lipca 2011r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały  

Uchwała Nr 77/2011 z dnia 20 lipca 2011r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku do podpisania umowy i realizacji projketu konkursowego

Uchwała Nr 78/2011 z dnia 20 lipca 2011r.

w spr. powołania komisji egzaminacyjnych

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały  - regulamin pracy komisji egzaminacyjnych

Uchwała Nr 79/2011 z dnia 20 lipca 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. -    uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz -   wejdź

( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 212/2016 z dnia 16 marca 2016r.)

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 212/2016 z dnia 16 marca 2016r.)

Uchwała Nr 80/2011 z dnia 20 lipca 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 81/2011 z dnia 20 lipca 2011r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały  

Uchwała Nr 82/2011 z dnia 27 lipca 2011r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku do podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego

Uchwała Nr 83/2011 z dnia 3 sierpnia 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. -  wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały  

* załącznik nr 2 do uchwały 

 * załącznik nr 2 do uchwały został zamieszczony zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 3 załącznika nr 2 do uchwały Nr XLI/314/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

* załącznik nr 3 do uchwały  

Uchwała Nr 84/2011 z dnia 3 sierpnia 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały  

załącznik nr 2 do uchwały  

Uchwała Nr 85/2011 z dnia 3 sierpnia 2011r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik nr 1 do uchwały  

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 86/2011 z dnia 3 sierpnia 2011r.

w spr. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024

* załącznik nr 1 do uchwały  

* załącznik nr 2 do uchwały  

* informacja Zarządu Powiatu

Uchwała Nr 87/2011 z dnia 10 sierpnia 2011r.

w spr. zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg położonych na terenie Ciechanowa

załączniki od nr 1 do nr 5 przedstawiające przebieg dróg, o których mowa w uchwale do wglądu w Biurze Rady Powiatu w Pułtusku

pon. - pt. w godz. 8-16

Uchwała Nr 88/2011 z dnia 10 sierpnia 2011r.

w spr. rozpoczęcia konsultacji społecznych

Uchwała Nr 89/2011 z dnia 18 sierpnia 2011r.

w spr. upoważnienia Starosty Pułtuskiego oraz Wicestarosty Pułtuskiego do podpisania umowy o przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia

Uchwała Nr 90/2011 z dnia 18 sierpnia 2011r.

w spr. przejęcia/zwrotu nieruchomości

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 91/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. -  wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

  * załącznik nr 2 do uchwały został zamieszczony zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 3 załącznika nr 2 do uchwały Nr XLI/314/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 92/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 93/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 94/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r.

w spr. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* informacja Zarządu Powiatu

Uchwała Nr 95/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r.

w spr. informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2011r.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 96/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r.

w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

- strona tytułowa

- spis treści

* załącznik do uchwały  - część opisowa

* załącznik nr 1 do informacji

* załącznik nr 2 do informacji

* załącznik nr 3 do informacji

* załącznik nr 4 do informacji

* załącznik nr 5 do informacji

* załącznik nr 6 do informacji

* załącznik nr 7 do informacji

* załącznik nr 8 do informacji

* załącznik nr 9 do informacji

* załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

* załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr 318/C/2011  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 września 2011 r. w spr. wyrażającą opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku  -  pobierz

Uchwała Nr 97/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r.

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 98/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r.

w spr. zasad postępowania w procesie i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 99/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r.

w spr. upoważnienia Starosty Pułtuskiego i Wicestarosty Pułtuskiego do podpisania umowy  kompleksowej dostarczania paliwa gazowego

Uchwała Nr 100/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. -  wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

    * załącznik nr 1 do uchwały został zamieszczony zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 3 załącznika nr 2 do uchwały Nr XLI/314/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała Nr 101/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r.

w spr. zmian planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 102/2011 z dnia 6 września 2011r.

w spr. rozpoczęcia konsultacji społecznych

Uchwała Nr 103/2011 z dnia 13 września 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.-   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 104/2011 z dnia 13 września 2011r.

w spr. zmian planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 105/2011 z dnia 13 września 2011r.

w spr. zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla Gminy Zatory na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019

załącznik do uchwały "Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla Gminy Zatory na lata 2012-2015, z perspektywą na lata 2016-2019"

  do wglądu w Biurze Rady Powiatu w Pułtusku

pon. - pt. w godz. 8-16

Uchwała Nr 106/2011 z dnia 13 września 2011r.

w spr. zaopiniowania projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zatory

załącznik do uchwały "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zatory"

  do wglądu w Biurze Rady Powiatu w Pułtusku

pon. - pt. w godz. 8-16

Uchwała Nr 107/2011 z dnia 20 września 2011r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.  -    uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz -  wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 108/2011 z dnia 20 września 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 109/2011 z dnia 20 września 2011r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 110/2011 z dnia 20 września 2011r.

w spr. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* informacja Zarządu Powiatu

Uchwała Nr 111/2011 z dnia 27 września 2011r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 112/2011 z dnia 27 września 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 113/2011 z dnia 27 września 2011r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 114/2011 z dnia 27 września 2011r.

w spr. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* informacja Zarządu Powiatu

Uchwała Nr 115/2011 z dnia 4 października 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu realizacji projektu pn. "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro"

Uchwała Nr 116/2011 z dnia 11 października 2011r.

w spr. wyrażenia opinii dotyczącej budowy ul. Czereśniowej w Pułtusku.

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXIX/167/2017 z dnia 29 maja 2017r.)

Uchwała Nr 117/2011 z dnia 11 października 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała Nr 118/2011 z dnia 11 października 2011r.

w spr. zmian planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała Nr 119/2011 z dnia 11 października 2011r.

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 120/2011 z dnia 19 października 2011r.

w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie środków trwałych i pozostałych środków trwałych

Uchwała Nr 121/2011 z dnia 19 października 2011r.

w spr. nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 122/2011 z dnia 19 października 2011r.

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 123/2011 z dnia 26 października 2011r.

w spr. wskazania placówki, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli emerytów lub rencistów zlikwidowanej Bursy Szkolnej w Pułtusku

Uchwała Nr 124/2011 z dnia 26 października 2011r.

w spr. udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku do załatwiania spraw wynikających z przepisów o drogach publicznych

Uchwała Nr 125/2011 z dnia 26 października 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.-    uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 126/2011 z dnia 26 października 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 127/2011 z dnia 26 października 2011r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 128/2011 z dnia 2 listopada 2011r.

w spr. zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

Uchwała 128a/2011 z dnia 2 listopada 2011r.

zmieniająca uchwałę w spr. zatwierdzenia Regulaminu realizacji projektu pn. "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro"

Uchwała Nr 129/2011 z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2024

* załącznik do uchwały

* objaśnienie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2024

Uchwała Nr Ci.446.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2011 r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej -  pobierz

Uchwała Nr 130/2011 z dnia 14 listopada 2011r.

w spr. projektu  uchwały budżetowej na 2012r.

* załącznik do uchwały

* materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2012

Uchwała Nr Ci.447.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2011 r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok -  pobierz

Uchwała Nr 131/2011 z dnia 14 listopada 2011r.

w spr. zmian uchwały  budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. -  wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 132/2011 z dnia 14 listopada 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 133/2011 z dnia 14 listopada 2011r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 134/2011 z dnia 14 listopada 2011r.

w spr. powołania komisji egzaminacyjnych

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 135/2011 z dnia 18 listopada 2011r.

w spr. przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego zakupu samochodu dziewięcioosobowego typu Mikrobus

Uchwała Nr 136/2011 z dnia 18 listopada 2011r.

w spr. ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji niezbędnych do opracowania projektów ich  planów finansowych

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 137/2011 z dnia 18 listopada 2011r.

w spr. powołania Komisji mieszkaniowej

Uchwała Nr 138/2011 z dnia 25 listopada 2011r.

w spr. powołania komisji konkursowej na realizację zadania publicznego w 2012r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji konkursowej

* załącznik do uchwały

* załącznik nr 1 do regulaminu

* załącznik nr 2 do regulaminu

* załącznik nr 3 do regulaminu

Uchwała Nr 139/2011 z dnia 25 listopada 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. -    uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. -  wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała Nr 140/2011 z dnia 25 listopada 2011r.

w spr. zmian planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 141/2011 z dnia 25 listopada 2011r.

w spr. zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Uchwała Nr 142/2011 z dnia 25 listopada 2011r.

w spr. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 834/2023 z dnia 7 czerwca 2023r. 

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 143/2011 z dnia 25 listopada 2011r.

w spr. zawierania umów dotyczących: ustalenia wysokości rekompensaty finansowej lub remontu drogi, związanych ze szkodami powstałymi na skutek przejazdu drogami powiatowymi pojazdów wysokotonażowych o masie przekraczającej dopuszczalną masę całkowitą.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały  - wzór umowy

* załącznik nr 3 do uchwały  - wzór umowy

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 281/2016 z dnia 19 września 2016r.)

Uchwała Nr 144/2011 z dnia 25 listopada 2011r.

w spr. zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pułtusk na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018

* załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała Nr 145/2011 z dnia 25 listopada 2011r.

w spr. zaopiniowania projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Pułtusk na 2011-2014, z perspektywą do roku 2018

* załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała Nr 146/2011 z dnia 7 grudnia 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 147/2011 z dnia 7 grudnia 2011r.

w spr. zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 148/2011 z dnia 7 grudnia 2011r.

w sprawie przejęcia - przekazania mienia powiatu

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

Uchwała Nr 149/2011 z dnia 14 grudnia 2011r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. -  wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 150/2011 z dnia 14 grudnia 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 151/2011 z dnia 14 grudnia 2011r.

w spr. zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 152/2011 z dnia 14 grudnia 2011r.

w spr. powołania komisji do spraw przeprowadzenia naboru

Uchwała Nr 153/2011 z dnia 22 grudnia 2011r.

w spr. przedłużenia zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

Uchwała Nr 154/2011 z dnia 22 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Procedury awaryjnych dostaw wody dla szpitala w Pułtusku przy ul. T. Kwiatkowskiego 19"

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 155/2011 z dnia 22 grudnia 2011r.

  w spr. wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2012r.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 155a/2011 z dnia 22 grudnia 2011r.

w spr. powołania komisji do spraw przeprowadzenia naboru

Uchwała Nr 156/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. -   wejdź

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 157/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 158/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

w spr. zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

ROK 2012

Uchwała Nr 159/2012 z dnia 4 stycznia 2012r.

w spr. upoważnienia do odbioru samochodu dziewięcioosobowego typu Mikrobus

Uchwała Nr 160/2012 z dnia 4 stycznia 2012r.

w spr. zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zatory na lata 2012-2015, z perspektywą na lata 2016-2019

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 161/2012 z dnia 4 stycznia 2012r.

w spr. sprzedaży "na pniu" drzew rosnących w pasie dróg powiatowych

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 162/2012 z dnia 4 stycznia 2012r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i realizacją projektu systemowego

Uchwała Nr 163/2012 z dnia 17 stycznia 2012r.

w spr. przeprowadzenia analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i średniorocznej struktury zatrudnienia w 2011 roku oraz przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski

Uchwała Nr 164/2012 z dnia 17 stycznia 2012r.

w spr. przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 165/2012 z dnia 17 stycznia 2012r.

w spr. przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 166/2012 z dnia 17 stycznia 2012r.

w spr. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynkające płatności wykraczają poza rok budżetowy

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 167/2012 z dnia 17 stycznia 2012r.

w spr. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zoobowiazań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego na lata 2012-2024

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 168/2012 z dnia 25 stycznia 2012r.

w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego Ford Escort 1.3

Uchwała Nr 169/2012 z dnia 25 stycznia 2012r.

w spr. ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych będących w zasobach Powiatu Pułtuskiego

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 170/2012 z dnia 1 lutego 2012r.

w spr. nieodpłatnego przekazania samochodu  VOLKSWAGEN T5 kombi dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

Uchwała Nr 171/2012 z dnia 13 lutego 2012r.

w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego na lata 2012-2024

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 172/2012 z dnia 13 lutego 2012r.

w spr. zmiany planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 173/2012 z dnia 13 lutego 2012r.

w spr. zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej na terenie miasta Ciechanów

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 174/2012 z dnia 13 lutego 2012r.

w spr. zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg położonych na terenie miasta Ciechanów

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 175/2012 z dnia 23 lutego 2012r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 176/2012 z dnia 23 lutego 2012r.

ws pr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 177/2012 z dnia 23 lutego 2012r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu systemowego

Uchwała Nr 178/2012 z dnia 23 lutego 2012r.

w spr. wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej na terenie powiatu makowskiego

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 179/2012 z dnia 7 marca 2012r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu konkursowego

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 5/2014 z dnia 3 grudnia 2014r.)

Uchwała Nr 180/2012 z dnia 14 marca 2012r.

w spr. zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Pułtusk do kategorii dróg gminnych

załącznik do uchwały     do wglądu w Biurze Rady Powiatu w Pułtusku

pon. - pt. w godz. 8-16

Uchwała Nr 181/2012 z dnia 14 marca 2012r.

w spr. planu dofinansowania w roku 2012 form doskonalenia zawodowego nauczycieli

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 182/2012 z dnia 14 marca 2012r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.  -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. -     wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 183/2012 z dnia 14 marca 2012r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała Nr 184/2012 z dnia 14 marca 2012r.

w spr. zmiany planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 185/2012 z dnia 14 marca 2012r.

w spr. zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Pułtusk do kategorii dróg gminnych

załącznik do uchwały do wglądu w Biurze Rady Powiatu w Pułtusku

pon. - pt. w godz. 8-16

Uchwała Nr 186/2012 z dnia 14 marca 2012r.

w spr. zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Pułtusk do kategorii dróg gminnych

załącznik do uchwały  do wglądu w Biurze Rady Powiatu w Pułtusku

pon. - pt. w godz. 8-16

Uchwała Nr 187/2012 z dnia 20 marca 2012r.

w spr. udzielenie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu

Uchwała Nr 188/2012 z dnia 28  marca 2012r.

w spr. sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2011r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 189/2012 z dnia 28  marca 2012r.

w spr. przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia powiatu -  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź

* strona tytułowa  * spis treści

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 1 do sprawozdania

* załącznik nr 2 do sprawozdania

* załącznik nr 3 do sprawozdania

* załącznik nr 4 do sprawozdania

* załącznik nr 5 do sprawozdania

* załącznik nr 6 do sprawozdania

* załącznik nr 7 do sprawozdania

* załącznik nr 8 do sprawozdania

* załącznik nr 9 do sprawozdania

* załącznik nr 10 do sprawozdania

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr Ci.156.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2011 rok  -  pobierz

Uchwała Nr 190/2012 z dnia 5 kwietnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu realizacji projektu pn. "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro"

Uchwała Nr 191/2012 z dnia 5 kwietnia 2012r.

w spr. rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 192/2012 z dnia 5 kwietnia 2012r.

w spr. wytycznych do opracowania arkuszy organizacji szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski na rok szkolny 2012/2013

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 193/2012 z dnia 5 kwietnia 2012r.

w spr. przyjęcia i nieodpłatnego przekazania urządzeń medycznych

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 194/2012 z dnia 11 kwietnia 2012r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.-     uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. -  wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała Nr 195/2012 z dnia 11 kwietnia 2012r.

w spr. zmiany planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 196/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.

w spr. przekazania sprawozdania finansowego powiatu pułtuskiego za 2011 rok

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 197/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.

w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsiewzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego na lata 2012-2024

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 198/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 199/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały  

Uchwała Nr 200/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu POKL.09.02.00-14-076/10 pt. "Profesjonalny pracownik gastronomii"

Uchwała Nr 201/2012 z dnia 9 maja 2012r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 202/2012 z dnia 9 maja 2012r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 203/2012 z dnia 9 maja 2012r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 204/2012 z dnia 9 maja 2012r.

w spr. upoważnienia członków Zarządu Powiatu w Pułtusku do dokonywania czynności prawnych

Uchwała Nr 205/2012 z dnia 9 maja 2012r.

w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 206/2012 z dnia 24 maja 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu realizacji projektu pn. "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro"

Uchwała Nr 207/2012 z dnia 24 maja 2012r.

w spr. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego  Domu Samopomocy w Pułtusku

* załącznik do uchwały

( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 73./2015 z dnia 18 maja 2015r.)

Uchwała Nr 208/2012 z dnia 24 maja 2012r.

w spr. zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego  Domu Samopomocy w Pułtusku na 2012 rok

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 209/2012 z dnia 24 maja 2012r.

w spr. zatwierdzenia Programu Działalności Środowiskowego  Domu Samopomocy w Pułtusku na 2012 rok

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 210/2012 z dnia 24 maja 2012r.

w spr. powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Domowi Pomocy Społecznej w Ołdakach

Uchwała Nr 211/2012 z dnia 30 maja 2012r.

w spr. udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 2 / 2014 z dnia 1 grudnia 2014r.)

Uchwała Nr 212/2012 z dnia 5 czerwca  2012r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 213/2012 z dnia 5 czerwca  2012r.

w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego na lata 2012-2014

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 214/2012 z dnia 5 czerwca  2012r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 215/2012 z dnia 13 czerwca 2012r.

w spr. wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusku

Uchwała Nr 216/2012 z dnia 13 czerwca 2012r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 217/2012 z dnia 13 czerwca 2012r.

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 218/2012 z dnia 26 czerwca 2012r. 

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.  -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 219/2012 z dnia 26 czerwca 2012r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały 

Uchwała Nr 220/2012 z dnia 26 czerwca 2012r. 

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 221/2012 z dnia 26 czerwca 2012r. 

w spr. powołania komisji przetargowej 

Uchwała Nr 222/2012 z dnia 26 czerwca 2012r. 

w spr. powołania komisji przetargowej 

Uchwała Nr 223/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. 

w spr. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2024

* załącznik nr 1 do uchwały 

* informacja Zarządu Powiatu 

Uchwała Nr 224/2012 z dnia 28 czerwca 2012r.   

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.  -      uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 225/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 226/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. 

w spr. powołania komisji egzaminacyjnych

* załącznik nr 1 do uchwały  

* załącznik nr 2 do uchwały  

* załącznik nr 3 do uchwały 

* załącznik nr 4 do uchwały   

* załącznik nr 5 do uchwały  

* załącznik nr 6 do uchwały  

* załącznik nr 7 do uchwały  

* załącznik nr 8 do uchwały  

* załącznik nr 9 do uchwały  

* załącznik nr 10 do uchwały  

* załącznik nr 11 do uchwały  

* załącznik nr 12 do uchwały  

* załącznik nr 13 do uchwały  

* załącznik nr 14 do uchwały  

* załącznik nr 15 do uchwały  

* załącznik nr 16 do uchwały  

* załącznik nr 17 do uchwały  

* załącznik nr 18 do uchwały  

* załącznik nr 19 do uchwały  

* załącznik nr 20 do uchwały  

Uchwała Nr 227/2012 z dnia 12 lipca 2012r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.   uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz.  - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 228/2012 z dnia 12 lipca 2012r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 229/2012 z dnia 12 lipca 2012r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały  

Uchwała Nr 230/2012 z dnia 12 lipca 2012r. 

w spr. nieodpłatnego przekazania dysku HDD 320 GB CAVIAR WD3200AAJB 8c ATA100 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku  

Uchwała Nr 231/2012 z dnia 19 lipca 2012r.  w spr. wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pułtuskiego

Uchwała Nr 232/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r.  w spr. zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie powiatu nowodworskiego

załącznik do uchwały do wglądu w Biurze Rady Powiatu w Pułtusku

pon. - pt. w godz. 8-16

Uchwała Nr 233/2012 z dnia 1sierpnia 2012r

w spr. zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie powiatu nowodworskiego

załącznik do uchwały do wglądu w Biurze Rady Powiatu w Pułtusku

pon. - pt. w godz. 8-16

Uchwała Nr 234/2012 z dnia 7 sierpnia 2012r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku do podpisania umowy i realizacji projektu pn. "Sprawna kadra"

Uchwała Nr 235/2012 z dnia 7 sierpnia 2012r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku do podpisania umowy i realizacji projektu pn. "Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wyciągnięcie ręki"

Uchwała Nr 236/2012 z dnia 7 sierpnia 2012r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.   -  uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. - wejdź  

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 237/2012 z dnia 7 sierpnia 2012r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 238/2012 z dnia 7 sierpnia 2012r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 239/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na ro k 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.  -   uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały 

* zał ącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 240/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 241/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 242/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r. 

w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego na lata 2012-2024

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 243/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r. 

w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012r. 

strona tytułowa

spis treści

* załącznik do uchwały  - część opisowa

* załącznik nr 1 do informacji 

*  załącznik  nr 2 do informacji 

* załącznik nr 3 do informacji 

*  załącznik  nr 4 do informacji 

* załącznik nr 5 do informacji 

*  załącznik  nr 6 do informacji 

*  załącznik  nr 7 do informacji 

* załącznik nr 8 do informacji 

*  załącznik  nr 9 do informacji 

*    załącznik    nr 10 do informacji 

* załącznik nr 1 o informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

*  załącznik  nr 2 o informacji o kształtowaniu się  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej 

Uchwała Nr Ci.248.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie   z dnia 29 sierpnia 2012r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku -  pobierz

Uchwała Nr 244/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r. 

w spr. regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Powiat Pułtuski

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 245/2012 z dnia 21 sierpnia 2012r. 

w spr. informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2012r. 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 246/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r. 

w spr. udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 4 / 2014 z dnia 3 grudnia 2014r.)

Uchwała Nr 247/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.   -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 248/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały 

Uchwała Nr 249/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r. 

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 250/2012 z dnia 5 września 2012r. 

w spr. rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Pułtusku 

Uchwała Nr 251/2012 z dnia 5 września 2012r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży "na pniu" drzew rosnących w pasie dróg powiatowych

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 252/2012 z dnia 5 września 2012r. 

w spr. powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3438W ul. Bartodziejska w Pułtusku"

Uchwała Nr 253/2012 z dnia 5 września 2012r. 

w spr. rozpoczęcia konsultacji społecznych.

Uchwała Nr 254/2012 z dnia 12 września 2012r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 255/2012 z dnia 12 września 2012r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 256/2012 z dnia 12 września 2012r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 257/2012 z dnia 19 września 2012r. 

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na ro k 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu   w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz- wejdź 

*  załącznik  do uchwały 

Uchwała Nr 258/2012 z dnia 19 września 2012r. 

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 259/2012 z dnia 19 września 2012r. 

w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 260/2012 z dnia 24  września  2012r. 

w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku 

Uchwała Nr 261/2012 z dnia 27  września  2012r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 262/2012 z dnia 27  września  2012r. 

w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego na lata 2012-2024

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 263/2012 z dnia 27  września  2012r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

*  załącznik  do uchwały 

Uchwała Nr 264/2012 z dnia 3 października  2012r. 

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na ro k 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu   w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r. -    uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

*  załącznik  do uchwały 

Uchwała Nr 265/2012 z dnia 3 października  2012r. 

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

*  załącznik  do uchwały 

Uchwała Nr 266/2012 z dnia 9 października  2012r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na ro k 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu   w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.-      uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 267/2012 z dnia 9 października  2012r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

  * załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 268/2012 z dnia 9 października  2012r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

*  załącznik  do uchwały 

Uchwała Nr 269/2012 z dnia 12 października  2012r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na ro k 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu    w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r. -    uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 270/2012 z dnia 12 października   2012r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 271/2012 z dnia 12 października  2012r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

*   załącznik   do uchwały 

Uchwała Nr 272/2012 z dnia 16 października 2012r. 

w spr. zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

załącznik do uchwały do wglądu w Biurze Rady Powiatu w Pułtusku

pon. - pt. w godz. 8-16

Uchwała Nr 273/2012 z dnia 16 października 2012r. 

w spr. powołania komisji przetargowej 

  Uchwała Nr   274/2012 z dnia 30  października  2012r.   w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na ro   k 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu    w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r. -      uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 275/2012 z dnia 30  października     2012r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 276/2012 z dnia 30  października  2012r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 277/2012 z dnia 30  października  2012r. 

w spr. przyjęcia "Procedury awaryjnych dostaw wody do szpitala w Pułtusku przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19"

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 278/2012 z dnia 30  października  2012r. 

w spr. powołania Zespołu do spraw partnerstwa publiczno - prywatnego 

Uchwała Nr 279/2012 z dnia 7 listopada  2012r. 

w spr. powołania komisji egzaminacyjnej 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 280/2012 z dnia 7 listopada  2012r. 

w spr. przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu 

* załącznik do uchwały 

* załącznik nr 1 do instrukcji 

*  załącznik nr 2  do instrukcji 

*  załącznik nr 3  do instrukcji 

(uchwała utraciła moc na podstawie uchwały Nr 21/2018 z dnia 12 grudnia 2018r.)

Uchwała Nr 281/2012 z dnia 14 listopada  2012r. 

* załącznik do uchwały  - projekt Uchwały Rady Powiatu

* Wieloletnia Prognoza Finansowa 

* Wykaz przedsięwzięć

* Objaśnienie w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2013-2024

* informacja Zarządu Powiatu  

  • Uchwała Nr Ci.400.2012  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej -  pobierz

Uchwała Nr 282/2012 z dnia 14 listopada  2012r. 

w spr. projektu uchwały budżetowej na 2013r. 

* załącznik do uchwały  - projekt Uchwały  Rady  Powiatu

* załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej 

* załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej 

* załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej 

* załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej 

* załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej 

* załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej 

* załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej 

* załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej 

* załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej 

* załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej 

* uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

* materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej 

  • Uchwała Nr Ci.401.2012  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok - pobierz

Uchwała Nr 283/2012 z dnia 14 listopada  2012r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na ro k 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu    w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 284/2012 z dnia 14 listopada  2012r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 285/2012 z dnia 14 listopada  2012r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 286/2012 z dnia 19 listopada  2012r. 

w spr. ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych na 2013 rok  

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 287/2012 z dnia 19 listopada 2012r.   

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 288/2012 z dnia 19 listopada  2012r.   

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

  * załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała N r 289/2012 z dnia 19 listopada  2012r.   

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 290/2012 z dnia 27 listopada 2012r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 291/2012 z dnia 27 listopada 2012r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 292/2012 z dnia 27 listopada 2012r. 

w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego na lata 2012-2024

*  załącznik  do uchwały

Uchwała Nr 293/2012 z dnia 27 listopada 2012r. 

w spr. zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

załącznik do uchwały do wglądu w Biurze Rady Powiatu w Pułtusku

pon. - pt. w godz. 8-16

Uchwała Nr 294/2012 z dnia 27 listopada 2012r. 

w spr. powołania komisji konkursowej 

Uchwała Nr 295/2012 z dnia 27 listopada 2012r. 

w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie sprzętu informatycznego 

Uchwała Nr 296/2012 z dnia 27 listopada 2012r. 

w spr. wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pułtuskiego 

Uchwała Nr 297/2012 z dnia 5 grudnia  2012r. 

w spr. wyrażenia zgody na  używanie  herbu Powiatu Pułtuskiego 

Uchwała Nr 298/2012 z dnia 5 grudnia  2012r. 

w spr. powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w 2013r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 

* załącznik do uchwały  -  Regulamin Pracy Komisji Konkursowej 

* załącznik nr 1 do regulaminu

*  załącznik nr 2 do  regulaminu

* załącznik nr 3 do  regulaminu

Uchwała Nr 299/2012 z dnia 5 grudnia  2012r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu  w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź  

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do  uchwały  

* załącznik nr 3 do  uchwały  

Uchwała Nr 300/2012 z dnia 5 grudnia  2012r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 301/2012 z dnia 5 grudnia  2012r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 302/2012 z dnia 10 grudnia  2012r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 303/2012 z dnia 10 grudnia  2012r. 

w spr. zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

* załącznik do regulaminu 

Uchwała Nr 304/2012 z dnia 13 grudnia  2012r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na ro k 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do  uchwały  

* załącznik nr 3 do  uchwały   

Uchwała Nr 305/2012 z dnia 13 grudnia  2012r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 306/2012 z dnia 13 grudnia  2012r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 307/2012 z dnia 18 grudnia  2012r. 

w spr. udzielenie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu 

Uchwała Nr 308/2012 z dnia 18 grudnia  2012r. 

w spr. przyjęcia i nieodpłatnego przekazania urządzeń medycznych 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 309/2012 z dnia 18 grudnia  2012r. 

w spr. wyrażenia zgody na  używanie  herbu Powiatu Pułtuskiego 

Uchwała Nr 310/2012 z dnia 18 grudnia  2012r.

zalecenia dotyczące wynajmu oraz innych form udostępniania części nieruchomości w jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 311/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. 

w spr. wyrażenia opinii dotyczącej przebudowy drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Psary Nowiny 

Uchwała Nr 312/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. 

w spr. powołania komisji do spraw przeprowadzenia naboru 

Uchwała Nr 313/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. 

w spr. wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2013r. 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 314/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. 

w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego na lata 2012-2024 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 315/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 316/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 317/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r. 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 318/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 319/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 320/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. 

w spr. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2024

* załącznik do uchwały 

* informacja Zarządu Powiatu 

ROK 2013   

Uchwała Nr 321/2013 z dnia 9 stycznia 2013r.   
w srp. zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gzy w latach 2012-2015
załącznik do uchwały  do wglądu w Biurze Rady Powiatu w Pułtusku   pon. - pt. w godz. 8-16 
Uchwała Nr 322/2013 z dnia 9 stycznia 2013r.  
w spr. udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu 
Uchwała Nr 323/2013 z dnia 9 stycznia 2013r.  
w spr. uchylenia uchwały nr 231/2012 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 19 lipca 2012r.
Uchwała Nr 324/2013 z dnia 9 stycznia 2013r.  
w spr. przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu 
* załącznik do uchwały   
Uchwała Nr 325/2013 z dnia 9 stycznia 2013r.  
w spr. przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 326/2013 z dnia 9 stycznia 2013r.

w spr. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 327/2013 z dnia 9 stycznia 2013r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012r. 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 328/2013 z dnia 9 stycznia 2013r.  

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu 

* załącznik do uchwały 

(dokonano zmian w uchwale na podstawie uchwały Nr 154/2011 z dnia 22 grudnia 2011r.)

Uchwała Nr 329/2013 z dnia 18 stycznia 2013r.  

w spr. przeprowadzenia analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtusku, poniesionych w 2012r., a także ustalenia kwoty różnicy podlegającej podzieleniu w celu wypłacenia jednorazowego dodatku uzupełniającego 

* załącznik nr 1 do uchwały

 * załącznik  nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 330/2013 z dnia 23 stycznia 2013r.  w spr. wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusku  Uchwała Nr 331/2013 z dnia 23 stycznia 2013r.  w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku  * załącznik do uchwały 

 Uchwała Nr 332/2013 z dnia 30 stycznia 2013r.  w spr. przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski   * załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 333/2013 z dnia 30 stycznia 2013r.  w spr. udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu 

Uchwała Nr 334/2013 z dnia 30 stycznia 2013r.  w spr. przyjęcia procedury aktualizacji strategii rozwoju Powiatu oraz w sprawie procedury monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju powiatu  

* procedura aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu 

* procedura monitoringu i ewaluacji  Strategii Rozwoju Powiatu 

Uchwała Nr 335/2013 z dnia 30 stycznia 2013r.  w spr. powołania Grupy Sterującej w celu prawidłowego zarządzania projektem oraz zapewnienia podejścia partnerskiego w realizacji projektu pt. "Znów aktywni" realizowanego w Partnerstwie na terenie Powiatu Pułtuskiego i Gminie Szelków współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Uchwała Nr 336/2013 z dnia 30 stycznia 2013r.  w spr. powołania komisji przetargowej 

Uchwała Nr 337/2013 z dnia 30 stycznia 2013r.  w spr. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego na lata 2013-2024 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 338/2013 z dnia 30 stycznia 2013r.  w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012r.   - uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. - wejdź

* załącznik do uchwały 

    Uchwała Nr 339/2013 z dnia 30 stycznia 2013r.  w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 340/2013 z dnia 5 lutego 2013r.  w spr. wyrażenia zgody na przekazanie samochodu osobowego 

Uchwała Nr 341/2013 z dnia 5 lutego 2013r.  w spr. przyjęcia i nieodpłatnego przekazania urządzeń medycznych 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 342/2013 z dnia 20 lutego 2013r.   w spr. planu dofinansowania w roku 2013 form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 343/2013 z dnia 20 lutego 2013r.   w spr. powołania Grupy Sterującej w celu prawidłowego zarządzania projektu pn. "Praktyka zawodowa w Austrii dobrym startem do kariery uczniów techników z Powiatu Pułtuskiego", współfinansowanego przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Uchwała Nr 344/2013 z dnia 26 lutego 2013r.   w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012r.  - uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 345/2013 z dnia 26 lutego 2013r.   w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 346/2013 z dnia 26 lutego 2013r.   w spr. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego na lata 2013-2024

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 347/2013 z dnia 26 lutego 2013r.     w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 348/2013 z dnia 26 lutego 2013r.     w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 349/2013 z dnia 26 lutego 2013r.     w spr. udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu

Uchwała Nr 350/2013 z dnia 14 marca 2013r.       w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 351/2013 z dnia 14 marca 2013r.     w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 352/2013 z dnia 14 marca 2013r.     w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 353/2013 z dnia 25 marca 2013r.   w spr. przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia powiatu  -     uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. -  wejdź

* strona tytułowa

* spis  treści 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 1 do sprawozdania

* załącznik nr 2 do sprawozdania

* załącznik nr 3 do sprawozdania

* załącznik nr 4 do sprawozdania

* załącznik nr 5 do sprawozdania

* załącznik nr 6 do sprawozdania

* załącznik nr 7 do sprawozdania

* załącznik nr 8 do sprawozdania

* załącznik nr 9 do sprawozdania

* załącznik nr 10 do sprawozdania

* załącznik nr 11 do sprawozdania

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr Ci.141/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24.04.2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok  -  pobierz

Uchwała Nr 354/2013 z dnia 25 marca 2013r. 

w spr. sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2012r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 355/2013 z dnia 25 marca 2013r. 

w spr. zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku 

Uchwała Nr 356/2013 z dnia 25 marca 2013r. 

w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego na lata 2013-2024

* załącznik do uchwały  

Uchwała Nr 357/2013 z dnia 25 marca 2013r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu 

* załącznik do uchwały  

Uchwała Nr 358/2013 z dnia 25 marca 2013r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 359/2013 z dnia 5 kwietnia 2013r. 

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012r. 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 360/2013 z dnia 5 kwietnia 2013r. 

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu
  * załącznik do uchwały  

Uchwała Nr 361/2013 z dnia 15 kwietnia 2013r. 

w spr. udzielenia pożyczki krótkoterminowej z budżetu Powiatu Pułtuskiego dla samodzielnego Publicznego zakładu opieki Zdrowotnej w Pułtusku 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 362/2013 z dnia 18 kwietnia 2013r. 

w spr. powołania Zespołu negocjacyjnego do prowadzenia wstępnych negocjacji w sprawie uzgodnienia warunków zawarcia porozumienia z wierzycielami SP ZOZ w Pułtusku i uregulowania zobowiązań przejętych przez Powiat  Pułtuski przed przekształceniem SP ZOZ w Pułtusku w spółkę na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U z 2013r., poz.117), ustalenia jego składu oraz zakresu zadań i określenia jego kompetencji 

Uchwała Nr 363/2013 z dnia 18 kwietnia 2013r. 

w spr. przekazania sprawozdania finansowego powiatu pułtuskiego za 2012 rok  

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 364/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. 

w spr. udzielenia poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku 

Uchwała Nr 365/20113 z dnia 28 maja 2013r. 

w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego na lata 2013-2024

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 366/20113 z dnia 28 maja 2013r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu 

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 367/20113 z dnia 28 maja 2013r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 368/20113 z dnia 28 maja 2013r. 

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 369/20113 z dnia 7 czerwca 2013r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012r.  -     uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. -  wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 370/20113 z dnia 7 czerwca 2013r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 371/20113 z dnia 7 czerwca 2013r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu 

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 372/2013 z dnia 18 czerwca 2013r. 

w spr. wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych dróg położonych na terenie powiatu makowskiego

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 373/2013 z dnia 19 czerwca 2013r. 

w spr. przejęcia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

Uchwała Nr 374/2013 z dnia 25 czerwca 2013r. 

w spr. powołania komisji przetargowej 

Uchwała Nr 375/2013 z dnia 25 czerwca 2013r. 

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu  

Uchwała Nr 376/2013 z dnia 25 czerwca 2013r. 

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu  

Uchwała Nr 377/2013 z dnia 25 czerwca 2013r. 

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu  

Uchwała Nr 378/2013 z dnia 25 czerwca 2013r. 

w spr. powołania komisji przetargowej 

Uchwała Nr 379/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. 

w spr. przekształcenia Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ustalenia aktu przekształcenia  

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 380/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. 

w spr. przejęcia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku 

Uchwała Nr 381/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. 

w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 382/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. 

w spr. zmian planów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 383/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 384/2013 z dnia 1 lipca  2013r. 

w spr. powołania komisji egzaminacyjnych 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

* załącznik nr 4 do uchwały 

* załącznik nr 5 do uchwały 

* załącznik nr 6 do uchwały 

* załącznik nr 7 do uchwały 

* załącznik nr 8 do uchwały 

* załącznik nr 9 do uchwały  - regulamin pracy komisji egzaminacyjnej 

Uchwała Nr 385/2013 z dnia 10 lipca 2013r. 

w spr. upoważnienia Starosty Pułtuskiego i członka Zarządu Powiatu w Pułtusku do podpisania umowy na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji 

Uchwała Nr 386/2013 z dnia 10 lipca 2013r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2013r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 387/2013 z dnia 10 lipca 2013r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 388/2013 z dnia 10 lipca 2013r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu 

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 389/2013 z dnia 17 lipca 2013r.

w spe. przeprowadzenia konsultacji społecznych 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 390/2013 z dnia 17 lipca 2013r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2013r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 391/2013 z dnia 17 lipca 2013r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 392/2013 z dnia 17 lipca 2013r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu 

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 393/2013 z dnia 26 lipca 2013r.

w spr. zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim"

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 394/2013 z dnia 26 lipca 2013r.

w spr. powołania komisji przetargowej 

Uchwała Nr 395/2013 z dnia 31 lipca 2013r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2013r.  -    uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź  

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 396/2013 z dnia 31 lipca 2013r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 396a/2013 z dnia 31 lipca 2013r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu 

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 397/2013 z dnia 2 sierpnia 2013r. 

w spr. rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Zdrowotnej w Pułtusku 

Uchwała Nr 398/2013 z dnia 6 sierpnia 2013r. 

w spr. informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2013r. 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 399/2013 z dnia 6 sierpnia 2013r. 

w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013r. 

* strona tytułowa

* spis treści 

* załącznik do uchwały Nr 399/2013

* załącznik nr 1 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013r. 

* załącznik nr 2 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013r. 

* załącznik nr 3 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013r. 

* załącznik nr 4 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013r. 

* załącznik nr 5 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013r. 

Uchwała Nr 400/2013 z dnia 13 sierpnia  2013 r.

w spr. zaopiniowania propozycji wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii drogi gminnej.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 401/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013

Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

*   załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 402/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 403/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r.

w spr. zmiany planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 404/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r.

w spr. udzielenie pełnomocnictwa oraz upoważnienia w ramach realizacji projektu pn. „nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr 405/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r.

w spr. powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 406/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013

Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.  -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 407/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 408/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.

w spr. zatwierdzenia Regulaminu realizacji projektu pn. „Nowe uprawnienia -  szansą zatrudnienia”

* regulamin realizacji  projektu

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

*   załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

* załącznik nr 7 do uchwały

*   załącznik nr 8 do uchwały

* załącznik nr 9 do uchwały

* załącznik nr 10a do uchwały

* załącznik nr 10 b do uchwały

* załącznik nr 11a do uchwały

* załącznik nr 11b do uchwały

* załącznik nr 12a do uchwały

* załącznik nr 12 b do uchwały

* załącznik nr 13 do uchwały

* załącznik nr 14a do uchwały

* załącznik nr 14b do uchwały

* załącznik nr 15 do uchwały

* załącznik nr 16 do uchwały

* załącznik nr 17 do uchwały

* załącznik nr 18 do uchwały

* załącznik nr 19a do uchwały

* załącznik nr 19 b do uchwały

* załącznik nr 20 do uchwały

* załącznik nr 21 do uchwały

* załącznik nr 22 do uchwały

* załącznik nr 23 do uchwały

* załącznik nr 24 do uchwały

* załącznik nr 25 do uchwały

Uchwała Nr 409/2013 z dnia 21sierpnia 2013 r.

w spr. powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o zorganizowanie stażu.

Uchwała Nr 410/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013

Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.  -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 411/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 412/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.

w spr. powołania komisji konkursowej

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 413/2013 z dnia 4 września 2013 r.

w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego,

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 414/2013 z dnia 4 września 2013 r.

w spr. zmiany planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 415/2013 z dnia 4 września  2013 r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała Nr 416/2013 z dnia 11 września  2013 r.

w spr. rozpoczęcia konsultacji społecznych

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 417/2013 z dnia 11 września  2013 r.

w spr. upoważnienia Starosty Pułtuskiego i Wicestarosty Pułtuskiego do podpisania umowy dzierżawy nieruchomości.

Uchwała Nr 418/2013 z dnia 19 września 2013 r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013

Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.  -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 419/2013 z dnia 19 września 2013 r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 420/2013 z dnia 19 września 2013 r.

w spr. zmiany planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 421/2013 z dnia 25 września 2013 r.

w spr. wyrażenia opinii dotyczącej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowe borsuki

Uchwała Nr 422/2013 z dnia 25 września 2013 r.

w spr. zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr 423/2013 z dnia 25 września 2013 r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013

Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 424/2013 z dnia 25 września  2013 r.

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 425/2013 z dnia 25 września  2013 r  .

Zmieniająca uchwałę w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu realizacji projektu pn. „Nowe uprawnienia-szansą zatrudnienia”

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 426/2013 z dnia 4 października  2013 r.

W spr. powołania Komisji Przetargowej

Uchwała Nr 427/2013 z dnia 8 października 2013 r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013

Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 428/2013 z dnia 8 października 2013 r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 429/2013 z dnia 8 października 2013 r.

w spr. zmiany planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 430/2013 z dnia 15 października 2013 r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013

Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz- wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 431/2013 z dnia 15 października 2013 r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 432/2013 z dnia 15 października 2013 r.

w spr. zmiany planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

* uzasadnienie

Uchwała Nr 433/2013 z dnia 22 października 2013 r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013

Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz- wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 434/2013 z dnia 15 października 2013 r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 435/2013 z dnia 22 października 2013 r.

w spr. zmiany planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 436/2013 z dnia 22 października  2013 r.

W spr. powołania Komisji Przetargowej

Uchwała Nr 437/2013 z dnia 30 października 2013 r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013

Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz- wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 438/2013 z dnia 30 października 2013 r.

w spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 439/2013 z dnia 30 października 2013 r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 440/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.

w spr. powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 126, położona w obrębie Ołdaki, gmina Gzy.

Uchwała Nr 441/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 442/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013

Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.  -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 443/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.

w spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 444/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 445/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.

w spr. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 446/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.

w spr. projektu uchwały budżetowej na 2014 r.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

* załącznik nr 7 do uchwały

* załącznik nr 8 do uchwały

* załącznik nr 9 do uchwały

*   załącznik nr 10 do uchwały

Uchwała Nr 447/2013 z dnia 20 listopada 2013 r.

w spr. ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych na 2014 rok.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 448/2013 z dnia 20 listopada 2013 r.

w spr. wprowadzenia zmiany w projekcie uchwały budżetowej na 2014 r.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 449/2013 z dnia 20 listopada 2013 r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013

Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 450/2013 z dnia 20 listopada 2013 r.

w spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 451/2013 z dnia 20 listopada 2013 r.

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 452/2013 z dnia 20 listopada 2013 r  .

w spr. powołania komisji przetargowej

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 454/2013  z dnia 5 grudnia 2013r. 

w spr. wyrażenia zgody na przekazanie samochodu osobowego 

Uchwała Nr 455/2013  z dnia 5 grudnia 2013r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012r.    -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały  

* załącznik nr 3 do uchwały  

Uchwała Nr 456/2013  z dnia 5 grudnia 2013r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały  

Uchwała Nr 457/2013  z dnia 5 grudnia 2013r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 458/2013  z dnia 11 grudnia 2013r. 

w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową 

* załącznik  do uchwały 

Uchwała Nr 459/2013  z dnia 11 grudnia 2013r. 

w spr. powołania komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w 2014r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 

* załącznik do uchwałyRegulamin  Pracy Komisji Konkursowej 

* załącznik nr 1 do   Regulaminu  Pracy Komisji Konkursowej 

* załącznik nr 2 do   Regulaminu  Pracy Komisji Konkursowej 

* załącznik nr 3 do   Regulaminu  Pracy Komisji Konkursowej 

Uchwała Nr 460/2013  z dnia 16 grudnia 2013r. 

w spr.  zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały  

* załącznik nr 3 do uchwały  

Uchwała Nr 461/2013  z dnia 16 grudnia 2013r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały  

Uchwała Nr 462/2013  z dnia 16 grudnia 2013r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 463/2013  z dnia 16 grudnia 2013r. 

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu 

Uchwała Nr 464/2013  z dnia 30 grudnia 2013r. 

w spr. wprowadzenia zmiany w projekcie uchwały budżetowej na 2014r. 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 465/2013  z dnia 30 grudnia 2013r. 

w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową 

* załącznik  do uchwały 

Uchwała Nr 466/2013  z dnia 30 grudnia 2013r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 467/2013  z dnia 30 grudnia 2013r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 468/2013  z dnia 30 grudnia 2013r. 

w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach 

Uchwała Nr 469/2013  z dnia 30 grudnia 2013r. 

w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

* załącznik do uchwały 

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 230/2016 z dnia 5 maja 2016r.)

 

ROK 2014

 

Uchwała Nr 470/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. 

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu

Uchwała Nr 471/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r.

w spr. przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz o wysokości dotacji i wpłat do budżetu 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 472/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. 

w spr. przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 473/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. 

w spr. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania  zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 474/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. 

w spr. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego. 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 475/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. 

w spr. przeprowadzenia analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i średniorocznej struktury zatrudnienia w 2013 roku oraz przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 476/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. 

w spr. powołania komisji przetargowej 

Uchwała Nr 477/2014  z dnia 29 stycznia 2014 r. 

w spr. zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

* załącznik do uchwały  do wglądu w Biurze Rady Powiatu w Pułtusku

Uchwała Nr 478/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. 

w spr. zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

* załącznik do uchwały do wglądu w Biurze Rady Powiatu w Pułtusku

Uchwała Nr 479/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. 

w spr. form przekazania sprawozdań budżetowych i sprawozdań z zakresu operacji finansowych

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 442/2021 z dnia 31 marca 2021r.)

Uchwała Nr 480/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. 

w spr. powołania Grupy Sterującej w celu prawidłowego zarządzania projektem pn. "Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych", realizowanego przy wsparciu finansowym komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"

Uchwała Nr 481/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. 

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 

Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 482/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 483/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 484/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. 

w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających  z realizacji przedsięwzięć  objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 485/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. 

w spr. planu środków na dofinansowanie w roku 2014 form doskonalenie zawodowego nauczycieli. 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 486/2014 z dnia 10 marca 2014 r. 

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 487/2014 z dnia 10 marca 2014 r. 

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 488/2014 z dnia 10 marca 2014 r.

w spr. powołania komisji przetargowej 

Uchwała Nr 489/2014 z dnia 10 marca 2014 r. 

w spr. powołania komisji przetargowej 

Uchwała Nr 490/2014 z dnia 10 marca 2014 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim"

Uchwała Nr 491/2014 z dnia 12 marca 2014 r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014  Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r. 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 492/2014 z dnia 12 marca 2014 r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 493/2014 z dnia 12 marca 2014 r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu 

* załącznik do uchwały  

Uchwała Nr 494/2014 z dnia 20 marca 2014 r. 

w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej prowadzonej przez Powiat Pułtuski 

Uchwała Nr 495/2014 z dnia 20 marca 2014 r. 

w spr. zamiaru przedłużenia stanowiska dyrektora niektórych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski 

Uchwała Nr 496/2014 z dnia 20 marca 2014 r. 

w spr. przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2013  wraz z informacją o stanie mienia powiatu.  

uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz -   wejdź 

* spis treści 

* załącznik Nr 1 do Uchwały 

* załącznik nr 1 do sprawozdania 

* załącznik nr 2 do sprawozdania 

* załącznik nr 3 do sprawozdania 

* załącznik nr 4 do sprawozdania 

* załącznik nr 5 do sprawozdania 

* załącznik nr 6 do sprawozdania 

* załącznik nr 7 do sprawozdania 

* załącznik nr 8 do sprawozdania 

* załącznik nr 9 do sprawozdania 

* załącznik nr 10  do sprawozdania 

* załącznik Nr 2 do Uchwały 

Uchwała Nr 497/2014 z dnia 25 marca 2014 r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 0 grudnia 2013 r. -  -     uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 498/2014  z dnia 25 marca 2014 r.

 w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 499/2014 z dnia 25 marca 2014 r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 500/2014 z dnia 31 marca 2014 r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 501/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. 

w spr. powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora niektórych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski. 

Uchwała Nr 502/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r.

zmieniająca  uchwałę Nr 479/2014 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 3 lutego 2014 r. w spr. form przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań z zakresu  operacji finansowych 

Uchwała Nr 503/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r.

w spr. przekazania sprawozdania finansowego powiatu pułtuskiego za 2013 rok

* załącznik do uchwały  

Uchwała Nr 504/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 rady Powiatu w Pułtusk z dnia 30 grudnia 2014 r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 505/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r.

w spr. zmian planów wprowadzonych w toku wykonywania budżetu 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 506/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w spr. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora niektórych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski 

Uchwała Nr 507/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w spr. zatwierdzenia Regulaminu realizacji projektu pn. "Nowe uprawnienia- szansą zatrudnienia "

Uchwała Nr 508/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w spr. zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"

* Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Uchwała Nr 509/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w spr. powołania komisji przetargowej 

Uchwała Nr 510/2014 z dnia 7 maja 2014 r. 

w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Pułtusku 

Uchwała nr 511/2014 z dnia 7 maja 2014 r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały  

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 512/2014 z dnia 7 maja 2014 r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych odrębnymi ustawami. 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 513/2014 z dnia 7 maja 2014 r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu 

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 514/2014 z dnia 21 maja 2014 r. 

w spr. powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 117/3, położonej w obrębie 13 miasta Pułtuska.

Uchwała Nr 515/2014 z dnia 21 maja 2014 r.

w spr. powołania komisji przetargowej 

Uchwała Nr 516/2014  z dnia 21 maja 2014 r. 

w spr. powołania komisji przetargowej 

Uchwała Nr 517/2014 z dnia 21 maja 2014 r.

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 518/2014 z dnia 29 maja 2014 r.

w spr. oddania w dzierżawę stacji uzdatniania wody Szpitalowi Powiatowemu w Pułtusku spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała Nr 519/2014 z dnia 29 maja 2014 r.

w spr. przyjęcia  sprzętu  medycznego 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 520/2014 z dnia 29 maja 2014 r. 

w spr. oddania w dzierżawę sprzętu medycznego 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 521/2014 z dnia 29 maja 2014 r.  

w spr. nieodpłatnego przyjęcia- przekazania Zespołowi Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku sprzętu do pracowni informatycznej i pracowni ekonomicznej

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 522/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.

  w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć  objętych  wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 523/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 524/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 525/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2014 r. - uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 526/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 527/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.  

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w pułtusku do podpisania umowy i realizacji projektu systemowego

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 3 / 2014 z dnia 3 grudnia 2014r.)

Uchwała Nr 528/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.

w spr. rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron z dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku  

Uchwała Nr 529/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

w spr. powołania komisji egzaminacyjnej

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 530/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi uchwałami 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 531/2014 z dnia 30 czerwca 2014  r. 

w spr. zmiany planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 532/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. 

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2014 r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz- wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały  

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 533/2014 z dnia 9 lipca 2014 r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 534/2014 z dnia 9 lipca 2014 r.

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 535/2014 z dnia 9 lipca 2014 r.

w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku 

* załącznik do uchwały 

* załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku    

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 154/2015 z dnia 27 listopada 2015r.)

Uchwała Nr 536/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 nr XL/244/2013 rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 537/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 538/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała nr 539/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. 

w spr. wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku 

Uchwała nr 540/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. 

w spr. powołania komisji przetargowej 

Uchwała Nr 541/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. 

w spr. przyjęcia-przekazania Zespołowi Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku sprzętu do pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, pracowni działalności handlowej i pracowni organizacji reklamy. 

* załącznik do uchwały 

Uchwała nr 542/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.

w spr. zmiany uchwały budżetowej powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 543/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 544/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 545/2014 z dnia 18 sierpnia 2014r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 nr XL/244/2013 rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013r.  -     uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz- wejdź 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 546/2014 z dnia 18 sierpnia 2014r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 547/2014 z dnia 18 sierpnia 2014r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 548/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r. 

w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014r. 

* strona tytułowa 

* spis treści 

* załącznik do uchwały - część opisowa 

* załącznik nr 1 do informacji 

* załącznik nr 2 do informacji 

* załącznik nr 3 do informacji

* załącznik nr 4 do informacji 

* załącznik nr 5 do informacji 

* załącznik nr 6 do informacji 

* załącznik nr 7 do informacji 

* załącznik nr 8 do informacji 

* załącznik nr 9 do informacji 

* załącznik nr 10 do informacji 

* załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

* załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr 549/2014 z dnia 2 września 2014 r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013r. -      uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz- wejdź

* załącznik do uchwały  

Uchwała Nr 550/2014 z dnia 2 września 2014 r. 

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 551/2014 z dnia 2 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie: udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 2 / 2014 z dnia 1 grudnia 2014r.)

Uchwała Nr 552/2014 z dnia 18 września 2014 r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 553/2014 z dnia 18 września 2014 r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 554/2014 z dnia 18 września 2014 r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 555/2014 z dnia 18 września 2014 r. 

w spr. przyjęcia-przekazania Zespołowi Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku sprzętu do pracowni elektronicznej i pracowni ochrony środowiska 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 556/2014 z dnia 18 września 2014 r. 

w spr. przyjęcia-przekazania Zespołowi Szkół im. Bolesława Prusa w pułtusku sprzętu do pracowni gastronomicznej.

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 557/2014 z dnia 18 września 2014 r.

w spr. zaopiniowania propozycji powiatu legionowskiego dotyczącej zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia odcinka drogi kategorii powiatowej. 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 558/2014 z dnia 18  września  2014 r.

w spr. rozpoczęcia konsultacji społecznych

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 559/2014 z dnia 24 września 2014 r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 560/2014 z dnia 24 września 2014 r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 561/2014 z dnia 24 września 2014 r. 

w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 563/2014 z dnia 30 września 2014 r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r. -    uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 564/2014 z dnia 30 września 2014 r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 565/2014 z dnia 30 września 2014 r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 566/2014 z dnia 9 października 2014 r.

w spr. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz -wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 567/2014 z dnia 9 października 2014 r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami   

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 568/2014 z dania 9 października 2014 r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 569/2014 z dnia 13 października 2014 r. 

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.  -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz -wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 570/2014 z dnia 13 października 2014 r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 571/2014 z dnia 13 października 2014 r. 

w spr. zmiany wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 572/2014 z dnia 13 października 2014 r.

w spr. Regulaminu gospodarowania składkami majątku ruchomego powiatu 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 573/2014 z dnia 13 października 2014 r.

w spr. powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Uchwała Nr 574/2014 z dnia 13 października 2014 r.

w spr. powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

Uchwała Nr 575/2014 z dnia 16 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 117/3, położonej w obrębie 13 miasta Pułtusk 

Uchwała Nr 576/2014 z dnia 16 października 2014 r. 

w spr. powołania komisji przetargowej 

Uchwała Nr 577/2014 z dnia 16 października 2014 r.

w spr. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.  

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 578/2014 z dnia 16 października 2014 r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

* załącznik nr 1 do uchwały  

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała nr 579/2014 z dnia 16 października 2014 r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 580/2014 z dnia 23 października 2014 r. 

w spr. powołania komisji egzaminacyjnych 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała nr 581/2014 z dnia 23 października 2014 r. 

w spr. powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność powiatu Pułtuskiego położonych w Kalinowie i Obrytem, gm. Obryte. 

( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 22/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.)

Uchwała Nr 582/2014 z dnia 31 października 2014 r.

w spr. ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2014/2015 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała nr 583/2014 z dnia 31 października 2014 r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz- wejdź

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 584/2014 z dnia 31 października 2014 r. 

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu   

* załącznik do uchwały 

Uchwała nr 585/2014 z dnia 31 października 2014 r.

w spr. powołania Komisji  

Uchwała Nr 586/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.

w spr. projekty Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 

* załącznik do uchwały 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* objaśnienie do uchwały

Uchwała Nr Ci.395.2014  z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej -  pobierz

Uchwała Nr 587/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. 

* w spr. projektu uchwały budżetowej na 2015 r.

* załącznik do uchwały 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały 

* załącznik nr 4 do uchwały 

* załącznik nr 5 do uchwały 

* załącznik nr 6 do uchwały 

* załącznik nr 7 do uchwały

* załącznik nr 8 do uchwały 

* załącznik nr 9 do uchwały 

* załącznik nr 10 do uchwały

* uzasadnienie do projektu uchwały 

* materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej

Uchwała Nr Ci.396.2014   z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok -   pobierz

Uchwała nr 588/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.

w spr. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź

Uchwała Nr 589/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 590/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu 

* załącznik do uchwały  

  Uchwała Nr 591/2014 z dnia 19 listopada 2014 r.

w spr. ustalenie i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych na 2015 rok

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 592/2014 z dnia 19 listopada 2014 r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.  - uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz.- wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały  

załącznik  nr 2 do uchwały   

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 593/2014 z dnia 19 listopada 2014 r.  

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 594/2014 z dnia 19 listopada 2014 r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 595/2014 z dnia 19 listopada 2014 r. 

w spr. powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 126, położonej w obrębie Ołdaki, gmina Gzy. 

( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 23/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.)

Uchwała Nr 596/2014 z dnia 19 listopada 2014 r.

w spr. powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w 2015 r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

* załącznik do uchwały 

* załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 

* załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 

* załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 

Uchwała Nr 597/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała nr 598/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.

w spr. zmiany planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała nr 599/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekutowicz Sylwia
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-10 14:03:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Maria Bryl
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-09 10:22:43
  • Liczba odsłon: 43248
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115125]

przewiń do góry