Uchwała Nr 1/2010 z dnia 28 grudnia 2010r.

w spr. przekazania wewnętrznej drogi dojazdowej.

Uchwała Nr 2/2010 z dnia 28 grudnia 2010r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych obrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 3/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 2a do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 4/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych obrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

ROK 2011

Uchwała Nr 5/2011 z dnia 7 stycznia 2011r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu

Uchwała Nr 6/2011 z dnia 7 stycznia 2011r.

w spr. wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2011r.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 7/2011 z dnia 14 stycznia 2011r. 

w spr. udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych

Uchwała Nr 8/2011 z dnia 26 stycznia 2011r.

w spr. przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

* załącznik do uchwały pkt 1

* załącznik do uchwały pkt 2

* załącznik do uchwały pkt 3

* załącznik do uchwały pkt 4

* załącznik do uchwały pkt 5

Uchwała Nr 9/2011 z dnia 26 stycznia 2011r. 

w spr. przyjecia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrebnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 10/2011 z dnia 26 stycznia 2011r. 

w spr. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 10a/2011 z dnia 2 lutego 2011r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku do podpisania umowy i realizacji projketu pn.: "Od teorii do praktyki - praktyka zawodowa w Austrii"

Uchwała Nr 11/2011 z dnia 8 lutego 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 12/2011 z dnia 8 lutego 2011r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 13/2011 z dnia 16 lutego 2011r.

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* informacja Zarządu Powiatu

Uchwała Nr 14/2011 z dnia 16 lutego 2011r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz -  wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 15/2011 z dnia 23 lutego 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. - uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. -  wejdź 

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 16/2011 z dnia 23 lutego 2011r.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 17/2011 z dnia 9 marca 2011r.

w spr. przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2011.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 18/2011 z dnia 9 marca 2011r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku do podpisania umowy i realizacji projektu systemowego

Uchwała Nr 19/2011 z dnia 9 marca 2011r.

w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

* załącznik do uchwały - regulamin PCPR

* załącznik nr 1 do regulaminu

* załącznik nr 2 do regulaminu

Uchwała Nr 20/2011 z dnia 18 marca 2011r.

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 21/2011 z dnia 18 marca 2011r.

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 22/2011 z dnia 18 marca 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 23/2011 z dnia 18 marca 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych obrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 24/2011 z dnia 18 marca 2011r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały 

  Uchwała Nr 25/2011 z dnia 28 marca 2011r.

* załącznik do uchwały

  Uchwała Nr 26/2011 z dnia 28 marca 2011r.

w spr. przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia powiatu -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

Spis treści

- Załacznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 1 do sprawozdania

* załącznik nr 2 do sprawozdania

* załącznik nr 3 do sprawozdania

* załącznik nr 4 do sprawozdania

* załącznik nr 5 do sprawozdania

* załącznik nr 6 do sprawozdania

* załącznik nr 7 do sprawozdania

* załącznik nr 8 do sprawozdania

* załącznik nr 9 do sprawozdania

* załącznik nr 10 do sprawozdania

* załącznik nr 11 do sprawozdania

* załącznik nr 12 do sprawozdania

* załącznik nr 13 do sprawozdania

* załącznik nr 14 do sprawozdania

* załącznik nr 15 do sprawozdania

* załącznik nr 16 do sprawozdania

* załącznik nr 17 do sprawozdania

- Załącznik nr 2 do sprawozdania

Uchwała Nr 167/C/2011  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok  -  pobierz

Uchwała Nr 27/2011 z dnia 28 marca 2011r.

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 28/2011 z dnia 28 marca 2011r.

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 29/2011 z dnia 30 marca 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych obrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała Nr 30/2011 z dnia 30 marca 2011r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 31/2011 z dnia 30 marca 2011r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa oraz upoważnienia w ramach realizacji projketu pn. "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach śrdoków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr 32/2011 z dnia 7 kwietnia  2011r.

w spr. zatwierdzenia Regulaminu realizacji projketu pn. "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro".

* załącznik do uchwały - Regulamin realizacji projketu

- załącznik nr 1 do regulaminu

- załącznik nr 2 do regulaminu

- załącznik nr 3 do regulaminu

- załącznik nr 4 do regulaminu

- załącznik nr 5 do regulaminu

- załącznik nr 6 do regulaminu

- załącznik nr 7 do regulaminu

- załącznik nr 8 do regulaminu

- załącznik nr 9 do regulaminu

- załącznik nr 10 do regulaminu

- załącznik nr 11a do regulaminu

- załącznik nr 11b do regulaminu

- załącznik nr 12a do regulaminu

- załącznik nr 12b do regulaminu

- załącznik nr 13a do regulaminu

- załącznik nr 13b do regulaminu

- załącznik nr 14 do regulaminu

- załącznik nr 15a do regulaminu

- załącznik nr 15b do regulaminu

- załącznik nr 15c do regulaminu

- załącznik nr 16 do regulaminu

- załącznik nr 17 do regulaminu

- załącznik nr 18 do regulaminu

- załącznik nr 19 do regulaminu

- załącznik nr 20 do regulaminu

- załącznik nr 21 do regulaminu

- załącznik nr 22a do regulaminu

- załącznik nr 22b do regulaminu

- załącznik nr 23 do regulaminu

- załącznik nr 24 do regulaminu

- załącznik nr 25 do regulaminu

- załącznik nr 26 do regulaminu

- załącznik nr 27 do regulaminu

Uchwała Nr 33/2011 z dnia 7 kwietnia  2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.  -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. -  wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała Nr 34/2011 z dnia 7 kwietnia  2011r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała Nr 35/2011 z dnia 7 kwietnia  2011r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowajia interesów Powiatu Pułtuskiego - Zamawiającego - przed Krajową Izbą Odwoławczą

Uchwała Nr 36/2011 z dnia 7 kwietnia  2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "EUROKWALIFIKACJE - kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego"

* załącznik do uchwały - Regulamin realizacji projketu

- załącznik nr 1 do regulaminu

- załącznik nr 2 do regulaminu

- załącznik nr 3 do regulaminu

- załącznik nr 4 do regulaminu

- załącznik nr 5 do regulaminu

- załącznik nr 6 do regulaminu

- załącznik nr 7 do regulaminu

- załącznik nr 8 do regulaminu

- załącznik nr 9 do regulaminu

- załącznik nr 10 do regulaminu

- załącznik nr 11a do regulaminu

- załącznik nr 11b do regulaminu

- załącznik nr 12a do regulaminu

- załącznik nr 12b do regulaminu

- załącznik nr 13a do regulaminu

- załącznik nr 13b do regulaminu

- załącznik nr 14 do regulaminu

- załącznik nr 15a do regulaminu

- załącznik nr 15b do regulaminu

- załącznik nr 15c do regulaminu

- załącznik nr 16 do regulaminu

- załącznik nr 17 do regulaminu

- załącznik nr 18 do regulaminu

- załącznik nr 19 do regulaminu

- załącznik nr 20 do regulaminu

- załącznik nr 21 do regulaminu

- załącznik nr 22a do regulaminu

- załącznik nr 22b do regulaminu

- załącznik nr 23 do regulaminu

- załącznik nr 24 do regulaminu

- załącznik nr 25 do regulaminu

- załącznik nr 26 do regulaminu

- załącznik nr 27 do regulaminu

Uchwała Nr 36A/2011 z dnia 13 kwietnia 2011r.

w spr. udzielenia upoważnienia w ramach realizacji projektu pn. "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr 36B/2011 z dnia 13 kwietnia 2011r.

w spr. powołania Komisji ds. rekrutacji oraz Komisji ds. rozpatrywania wniosków o zorganizowanie stażu

Uchwała Nr 37/2011 z dnia 19 kwietnia  2011r.

w spr. przekazania sprawozdania finansowego powiatu pułtuskiego za 2010 rok

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 38/2011 z dnia 19 kwietnia  2011r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu

Uchwała Nr 39/2011 z dnia 19 kwietnia  2011r.

w spr. zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. "Pro patria nostra - edukacja w zakresie dzidzictwa kulturowego ziemi pułtuskiej".

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 40/2011 z dnia 28 kwietnia  2011r.

zmieniająca uchwałę w spr. zatwierdzenia Regulaminu realizacji projketu pn. "Nowe kwalifikacje perpsektywą na lepsze jutro"

Uchwała Nr 41/2011 z dnia 12 maja  2011r.

w spr. rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

Uchwała Nr 42/2011 z dnia 12 maja  2011r.

w spr. zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

Uchwała Nr 43/2011 z dnia 12 maja  2011r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu

Uchwała Nr 44/2011 z dnia 20 maja 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Pułtuskiemu oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu

Uchwała Nr 45/2011 z dnia 26 maja 2011r.

w spr. rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Uchwała Nr 46/2011 z dnia 30 maja 2011r.

uchylająca uchwałę w spr. rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Uchwała Nr 47/2011 z dnia 30 maja 2011r.

w spr. rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Uchwała Nr 48/2011 z dnia 30 maja 2011r.

w spr. zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

Uchwała Nr 49/2011 z dnia 30 maja 2011r.

w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Uchwała Nr 50/2011 z dnia 30 maja 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 51/2011 z dnia 30 maja 2011r.

w spr. odwołania ze stanowiska Dyrektora Bursy Szkolnej w Pułtusku

Uchwała Nr 51a/2011 z dnia 30 maja 2011r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku  wykonywania budżetu

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 52/2011 z dnia 30 maja 2011r.

w spr. ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Uchwała Nr 53/2011 z dnia 7 czerwca 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 54/2011 z dnia 7 czerwca 2011r.

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 55/2011 z dnia 7 czerwca 2011r.

w spr. powołania Komisji

Uchwała Nr 56/2011 z dnia 7 czerwca 2011r.

w spr. przytsąpienia do pozwu zbiorowego dotyczącego karty pojazdów

Uchwała Nr 57/2011 z dnia 15 czerwca 2011r.

w spr. udzielenia przez Gminę Świercze Powiatowi Pułtuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Uchwała Nr 58/2011 z dnia 15 czerwca 2011r.

w spr. powołania Komisji Przetargowej

Uchwała Nr 59/2011 z dnia 15 czerwca 2011r.

w spr. zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie miasta Pułtuska do kategorii dróg gminnych

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 60/2011 z dnia 15 czerwca 2011r.

w spr. zawarcia umów dotyczących ustalenia wysokości rekompensaty finansowej za szkody powstałe na skutek przejazdu drogami powiatowymi pojazdów wysokotonażowych o masie przekraczającej dopuszczalną masę całkowitą

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 61/2011 z dnia 15 czerwca 2011r.

w spr. upoważnienia Starosty Pułtuskiego i Wicestarosty Pułtuskiego do złożenia wniosku o umorzenie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr 62/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.

w spr. powołania Komisji Przetargowej

Uchwała Nr 63/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.

w spr. powołania Komisji Przetargowej

Uchwała Nr 64/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach mająkowych powiatu

Uchwała Nr 65/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.

w spr. zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Uchwała Nr 66/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.

w spr. zwolnienia z pełnienia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Uchwała Nr 67/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.

w spr. udzielenia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych

Uchwała Nr 68/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 69/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 70/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 71/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "EUROKWALIFIKACJE" - kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego

* załącznik do uchwały

* załącznik do regulaminu

Uchwała Nr 71a/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.

zmieniajaca Uchwałę Nr 63/2011 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 21 czerwca 2011r. w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 72/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.

* załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała Nr 73/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 74/2011 z dnia 12 lipca 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. -  wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 75/2011 z dnia 12 lipca 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 76/2011 z dnia 12 lipca 2011r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały  

Uchwała Nr 77/2011 z dnia 20 lipca 2011r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku do podpisania umowy i realizacji projketu konkursowego

Uchwała Nr 78/2011 z dnia 20 lipca 2011r.

w spr. powołania komisji egzaminacyjnych

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały  - regulamin pracy komisji egzaminacyjnych

Uchwała Nr 79/2011 z dnia 20 lipca 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. -    uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz -   wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 80/2011 z dnia 20 lipca 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrebnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 81/2011 z dnia 20 lipca 2011r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały  

Uchwała Nr 82/2011 z dnia 27 lipca 2011r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku do podpisania umowy i realizacji projketu konkursowego

Uchwała Nr 83/2011 z dnia 3 sierpnia 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. -  wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały  

* załącznik nr 2 do uchwały  

    * załącznik nr 2 do uchwały został zamieszczony zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 3 załącznika nr 2 do uchwały Nr XLI/314/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

* załącznik nr 3 do uchwały  

Uchwała Nr 84/2011 z dnia 3 sierpnia 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrebnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały  

załącznik nr 2 do uchwały  

Uchwała Nr 85/2011 z dnia 3 sierpnia 2011r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik nr 1 do uchwały  

* załacznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 86/2011 z dnia 3 sierpnia 2011r.

w spr. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024

* załącznik nr 1 do uchwały  

* załącznik nr 2 do uchwały  

* infromacja Zarządu Powiatu

Uchwała Nr 87/2011 z dnia 10 sierpnia 2011r.

w spr. zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg położonych na terenie Ciechanowa

załączniki od nr 1 do nr 5 przedstawiające przebieg dróg, o których mowa w uchwale do wglądu w Biurze Rady Powiatu w Pułtusku

pon. - pt. w godz. 8-16

Uchwała Nr 88/2011 z dnia 10 sierpnia 2011r.

w spr. rozpoczęcia konsultacji społecznych

Uchwała Nr 89/2011 z dnia 18 sierpnia 2011r.

w spr. upoważnienia Starosty Pułtuskiego oraz Wicestarosty Pułtuskiego do podpisania umowy o przelew wierzytelności pienięznej z umowy ubezpieczenia

Uchwała Nr 90/2011 z dnia 18 sierpnia 2011r.

w spr. przejęcia/zwrotu nieruchomości

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 91/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. -  wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

  * załącznik nr 2 do uchwały został zamieszczony zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 3 załącznika nr 2 do uchwały Nr XLI/314/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 92/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrebnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 93/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 94/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r.

w spr. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* informacja Zarządu Powiatu

Uchwała Nr 95/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r.

w spr. informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2011r.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 96/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r.

w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2011r.

- strona tytułowa

- spis treści

* załącznik do uchwały  - część opisowa

* załącznik nr 1 do informacji

* załącznik nr 2 do informacji

* załącznik nr 3 do informacji

* załącznik nr 4 do informacji

* załącznik nr 5 do informacji

* załącznik nr 6 do informacji

* załącznik nr 7 do informacji

* załącznik nr 8 do informacji

* załącznik nr 9 do informacji

* załącznik nr 1 do informacji o kszałłtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

* załącznik nr 2 do informacji o kszałłtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr 318/C/2011  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 września 2011 r. w spr. wyrażającą opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku  -  pobierz

Uchwała Nr 97/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r.

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 98/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r.

w spr. zasad postępowania w procesie i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 99/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r.

w spr. upoważanienia Starosty Pułtuskiego i Wicestarosty Pułtuskiego do podpisania umowy  kompleksowej dostarczania paliwa gazowego

Uchwała Nr 100/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. -  wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

    * załącznik nr 1 do uchwały został zamieszczony zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 3 załącznika nr 2 do uchwały Nr XLI/314/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała Nr 101/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r.

w spr. zmian planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 102/2011 z dnia 6 września 2011r.

w spr. rozpoczęcia konsultacji społecznych

Uchwała Nr 103/2011 z dnia 13 września 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.-   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 104/2011 z dnia 13 września 2011r.

w spr. zmian planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 105/2011 z dnia 13 września 2011r.

w spr. zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla Gminy Zatory na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019

załącznik do uchwały "Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla Gminy Zatory na lata 2012-2015, z perspektywą na lata 2016-2019"

  do wglądu w Biurze Rady Powiatu w Pułtusku

pon. - pt. w godz. 8-16

Uchwała Nr 106/2011 z dnia 13 września 2011r.

w spr. zaopiniowania projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zatory

załącznik do uchwały "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zatory"

  do wglądu w Biurze Rady Powiatu w Pułtusku

pon. - pt. w godz. 8-16

Uchwała Nr 107/2011 z dnia 20 września 2011r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.  -    uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz -  wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 108/2011 z dnia 20 września 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 109/2011 z dnia 20 września 2011r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 110/2011 z dnia 20 września 2011r.

w spr. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* informacja Zarządu Powiatu

Uchwała Nr 111/2011 z dnia 27 września 2011r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 112/2011 z dnia 27 września 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrebnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 113/2011 z dnia 27 września 2011r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 114/2011 z dnia 27 września 2011r.

w spr. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* informacja Zarządu Powiatu

Uchwała Nr 115/2011 z dnia 4 października 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu realizacji projektu pn. "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro"

Uchwała Nr 116/2011 z dnia 11 października 2011r.

w spr. wyrażenia opinii dotyczącej budowy ul. Czereśniowej w Pułtusku

Uchwała Nr 117/2011 z dnia 11 października 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała Nr 118/2011 z dnia 11 października 2011r.

w spr. zmian planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała Nr 119/2011 z dnia 11 października 2011r.

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 120/2011 z dnia 19 października 2011r.

w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie środków trwałych i pozostałych środków trwałych

Uchwała Nr 121/2011 z dnia 19 października 2011r.

w spr. nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

* załacznik do uchwały

Uchwała Nr 122/2011 z dnia 19 października 2011r.

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 123/2011 z dnia 26 października 2011r.

w spr. wskazania placówki, w której będzie naliczany odpis na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli emerytów lub rencistów zlikwidowanej Bursy Szkolnej w Pułtusku

Uchwała Nr 124/2011 z dnia 26 października 2011r.

w spr. udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku do załatwiania spraw wynikających z przepisów o drogach publicznych

Uchwała Nr 125/2011 z dnia 26 października 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.-    uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 126/2011 z dnia 26 października 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 127/2011 z dnia 26 października 2011r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 128/2011 z dnia 2 listopada 2011r.

w spr. zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

Uchwała 128a/2011 z dnia 2 listopada 2011r.

zmieniająca uchwałę w spr. zatwierdzenia Regulaminu realizacji projektu pn. "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro"

Uchwała Nr 129/2011 z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2024

* załącznik do uchwały

* objaśnienie w sprawie Wieloletniej Prognowy Finansowej Powiatu Płtuskiego na lata 2012-2024

Uchwała Nr Ci.446.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2011 r. w spr. wydania opinii o przedłozonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej -  pobierz

Uchwała Nr 130/2011 z dnia 14 listopada 2011r.

w spr. projektu  uchwały budżetowej na 2012r.

* załącznik do uchwały

* materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2012

Uchwała Nr Ci.447.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2011 r. w spr. wydania opinii o przedłozonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok -  pobierz

Uchwała Nr 131/2011 z dnia 14 listopada 2011r.

w spr. zmian uchwały  budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. -  wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 132/2011 z dnia 14 listopada 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 133/2011 z dnia 14 listopada 2011r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 134/2011 z dnia 14 listopada 2011r.

w spr. powołania komisji egzaminacyjnych

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 135/2011 z dnia 18 listopada 2011r.

w spr. przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego zakupu samochodu dziwięcioosobowego typu Mikrobus

Uchwała Nr 136/2011 z dnia 18 listopada 2011r.

w spr. ustalenia i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji niezbędnych do opracowania projektów ich  planów finansowych

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 137/2011 z dnia 18 listopada 2011r.

w spr. powołania Komisji mieszkaniowej

Uchwała Nr 138/2011 z dnia 25 listopada 2011r.

w spr. powołania komisji konkursowej na realizację zadania publicznego w 2012r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji konkursowej

* załącznik do uchwały

* załącznik nr 1 do regulaminu

* załącznik nr 2 do regulaminu

* załącznik nr 3 do regulaminu

Uchwała Nr 139/2011 z dnia 25 listopada 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. -    uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. -  wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała Nr 140/2011 z dnia 25 listopada 2011r.

w spr. zmian planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załacznik do uchwały

Uchwała Nr 141/2011 z dnia 25 listopada 2011r.

w spr. zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Uchwała Nr 142/2011 z dnia 25 listopada 2011r.

w spr. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego zarządu Dróg Powatowych w Pułtusku

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 143/2011 z dnia 25 listopada 2011r.

w spr. zawierania umów dotyczących: ustalenia wysokości rekompensaty finansowej lub remontu drogi, związanych ze szkodami powstałymi na skutek przejazdu drogami powiatowymi pojazdów wysokotonażowych o masie przekraczającej dopuszczalną masę całkowitą.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały  - wzór umowy

* załącznik nr 3 do uchwały  - wzór umowy

Uchwała Nr 144/2011 z dnia 25 listopada 2011r.

w spr. zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pułtusk na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018

* załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała Nr 145/2011 z dnia 25 listopada 2011r.

w spr. zaopiniowania projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Pułtusk na 2011-2014, z perspektywą do roku 2018

* załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała Nr 146/2011 z dnia 7 grudnia 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 147/2011 z dnia 7 grudnia 2011r.

w spr. zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 148/2011 z dnia 7 grudnia 2011r.

w sprawie przejęcia - przekazania mienia powiatu

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

Uchwała Nr 149/2011 z dnia 14 grudnia 2011r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. -  wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 150/2011 z dnia 14 grudnia 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 151/2011 z dnia 14 grudnia 2011r.

w spr. zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 152/2011 z dnia 14 grudnia 2011r.

w spr. powołania komisji do spraw przeprowadzenia naboru

Uchwała Nr 153/2011 z dnia 22 grudnia 2011r.

w spr. przedłużenia zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

Uchwała Nr 154/2011 z dnia 22 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Procedury awaryjnych dostaw wody dla szpitala w Pułtusku przy ul. T. Kwiatkowskiego 19"

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 155/2011 z dnia 22 grudnia 2011r.

  w spr. wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2012r.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 155a/2011 z dnia 22 grudnia 2011r.

w spr. powołania komisji do spraw przeprowadzenia naboru

Uchwała Nr 156/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. -   wejdź

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 157/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 158/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

w spr. zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

ROK 2012

Uchwała Nr 159/2012 z dnia 4 stycznia 2012r.

w spr. upoważnienia do odbioru samochodu dziewięcioosobowego typu Mikrobus

Uchwała Nr 160/2012 z dnia 4 stycznia 2012r.

w spr. zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zatory na lata 2012-2015, z perspektywą na lata 2016-2019

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 161/2012 z dnia 4 stycznia 2012r.

w spr. sprzedaży "na pniu" drzew rosnących w pasie dróg powiatowych

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 162/2012 z dnia 4 stycznia 2012r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i realizacją projektu systemowego

Uchwała Nr 163/2012 z dnia 17 stycznia 2012r.

w spr. przeprowadzenia analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i średniorocznej struktury zatrudnienia w 2011 roku oraz przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski

Uchwała Nr 164/2012 z dnia 17 stycznia 2012r.

w spr. przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 165/2012 z dnia 17 stycznia 2012r.

w spr. przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 166/2012 z dnia 17 stycznia 2012r.

w spr. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynkające płatności wykraczają poza rok budżetowy

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 167/2012 z dnia 17 stycznia 2012r.

w spr. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiazań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego na lata 2012-2024

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 168/2012 z dnia 25 stycznia 2012r.

w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego Ford Escort 1.3

Uchwała Nr 169/2012 z dnia 25 stycznia 2012r.

w spr. ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych będących w zasobach Powiatu Pułtuskiego

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 170/2012 z dnia 1 lutego 2012r.

w spr. nieodpłatnego przekazania samochodu  VOLKSWAGEN T5 kombi dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

Uchwała Nr 171/2012 z dnia 13 lutego 2012r.

w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego na lata 2012-2024

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 172/2012 z dnia 13 lutego 2012r.

w spr. zmiany planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 173/2012 z dnia 13 lutego 2012r.

w spr. zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej na terenie miasta Ciechanów

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 174/2012 z dnia 13 lutego 2012r.

w spr. zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg położonych na terenie miasta Ciechanów

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 175/2012 z dnia 23 lutego 2012r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 176/2012 z dnia 23 lutego 2012r.

ws pr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 177/2012 z dnia 23 lutego 2012r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu systemowego

Uchwała Nr 178/2012 z dnia 23 lutego 2012r.

w spr. wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej na terenie powiatu makowskiego

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 179/2012 z dnia 7 marca 2012r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu konkursowego

Uchwała Nr 180/2012 z dnia 14 marca 2012r.

w spr. zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Pułtusk do kategorii dróg gminnych

załącznik do uchwały     do wglądu w Biurze Rady Powiatu w Pułtusku

pon. - pt. w godz. 8-16

Uchwała Nr 181/2012 z dnia 14 marca 2012r.

w spr. planu dofinansowania w roku 2012 form doskonalenia zawodowego nauczycieli

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 182/2012 z dnia 14 marca 2012r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.  -     u chwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. -     wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 183/2012 z dnia 14 marca 2012r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała Nr 184/2012 z dnia 14 marca 2012r.

w spr. zmiany planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 185/2012 z dnia 14 marca 2012r.

w spr. zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Pułtusk do kategorii dróg gminnych

załącznik do uchwały     do wglądu w Biurze Rady Powiatu w Pułtusku

pon. - pt. w godz. 8-16

Uchwała Nr 186/2012 z dnia 14 marca 2012r.

w spr. zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Pułtusk do kategorii dróg gminnych

załącznik do uchwały     do wglądu w Biurze Rady Powiatu w Pułtusku

pon. - pt. w godz. 8-16

Uchwała Nr 187/2012 z dnia 20 marca 2012r.

w spr. udzielenie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu

Uchwała Nr 188/2012 z dnia 28  marca 2012r.

w spr. sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2011r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 189/2012 z dnia 28  marca 2012r.

w spr. przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia powiatu -  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź

* strona tytułowa  * spis treści

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 1 do sprawozdania

* załącznik nr 2 do sprawozdania

* załącznik nr 3 do sprawozdania

* załącznik nr 4 do sprawozdania

* załącznik nr 5 do sprawozdania

* załącznik nr 6 do sprawozdania

* załącznik nr 7 do sprawozdania

* załącznik nr 8 do sprawozdania

* załącznik nr 9 do sprawozdania

* załącznik nr 10 do sprawozdania

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr Ci.156.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2011 rok  -  pobierz

Uchwała Nr 190/2012 z dnia 5 kwietnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu realizacji projektu pn. "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro"

Uchwała Nr 191/2012 z dnia 5 kwietnia 2012r.

w spr. rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 192/2012 z dnia 5 kwietnia 2012r.

w spr. wytycznych do opracowania arkuszy organizacji szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski na rok szkolny 2012/2013

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 193/2012 z dnia 5 kwietnia 2012r.

w spr. przyjęcia i nieodpłatnego przekazania urządzeń medycznych

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 194/2012 z dnia 11 kwietnia 2012r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.-     uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. -  wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała Nr 195/2012 z dnia 11 kwietnia 2012r.

w spr. zmiany planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 196/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.

w spr. przekazania sprawozdania finansowego powiatu pułtuskiego za 2011 rok

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 197/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.

w spr. zmian uprawnień dla kierwoników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsiewzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego na lata 2012-2024

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 198/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 199/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały  

Uchwała Nr 200/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu POKL.09.02.00-14-076/10 pt. "Profesjonalny pracownik gastronomii"

Uchwała Nr 201/2012 z dnia 9 maja 2012r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 202/2012 z dnia 9 maja 2012r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 203/2012 z dnia 9 maja 2012r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 204/2012 z dnia 9 maja 2012r.

w spr. upoważnienia członków Zarządu Powiatu w Pułtusku do dokonywania czynności prawnych

Uchwała Nr 205/2012 z dnia 9 maja 2012r.

w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 206/2012 z dnia 24 maja 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu realizacji projektu pn. "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro"

Uchwała Nr 207/2012 z dnia 24 maja 2012r.

w spr. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego  Domu Samopomocy w Pułtusku

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 208/2012 z dnia 24 maja 2012r.

w spr. zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego  Domu Samopomocy w Pułtusku na 2012 rok

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 209/2012 z dnia 24 maja 2012r.

w spr. zatwierdzenia Programu Działalności Środowiskowego  Domu Samopomocy w Pułtusku na 2012 rok

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 210/2012 z dnia 24 maja 2012r.

w spr. powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Domowi Pomocy Społecznej w Ołdakach

Uchwała Nr 211/2012 z dnia 30 maja 2012r.

w spr. udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych

Uchwała Nr 212/2012 z dnia 5 czerwca  2012r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 213/2012 z dnia 5 czerwca  2012r.

w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego na lata 2012-2014

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 214/2012 z dnia 5 czerwca  2012r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 215/2012 z dnia 13 czerwca 2012r.

w spr. wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusku

Uchwała Nr 216/2012 z dnia 13 czerwca 2012r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 217/2012 z dnia 13 czerwca 2012r.

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 218/2012 z dnia 26 czerwca 2012r. 

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.  -      uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 219/2012 z dnia 26 czerwca 2012r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały 

Uchwała Nr 220/2012 z dnia 26 czerwca 2012r. 

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 221/2012 z dnia 26 czerwca 2012r. 

w spr. powołania komisji przetargowej 

Uchwała Nr 222/2012 z dnia 26 czerwca 2012r. 

w spr. powołania komisji przetargowej 

Uchwała Nr 223/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. 

w spr. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2024

* załącznik nr 1 do uchwały 

* informacja Zarządu Powiatu 

Uchwała Nr 224/2012 z dnia 28 czerwca 2012r.   

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.  -      uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 225/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 226/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. 

w spr. powołania komisji egzaminacyjnych

* załącznik nr 1 do uchwały  

* załącznik nr 2 do uchwały  

* załącznik nr 3 do uchwały 

* załącznik nr 4 do uchwały   

* załącznik nr 5 do uchwały  

* załącznik nr 6 do uchwały  

* załącznik nr 7 do uchwały  

* załącznik nr 8 do uchwały  

* załącznik nr 9 do uchwały  

* załącznik nr 10 do uchwały  

* załącznik nr 11 do uchwały  

* załącznik nr 12 do uchwały  

* załącznik nr 13 do uchwały  

* załącznik nr 14 do uchwały  

* załącznik nr 15 do uchwały  

* załącznik nr 16 do uchwały  

* załącznik nr 17 do uchwały  

* załącznik nr 18 do uchwały  

* załącznik nr 19 do uchwały  

* załącznik nr 20 do uchwały  

Uchwała Nr 227/2012 z dnia 12 lipca 2012r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.   uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz.  - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 228/2012 z dnia 12 lipca 2012r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 229/2012 z dnia 12 lipca 2012r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały  

Uchwała Nr 230/2012 z dnia 12 lipca 2012r. 

w spr. nieodpłatnego przekazania dysku HDD 320 GB CAVIAR WD3200AAJB 8c ATA100 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku  

Uchwała Nr 231/2012 z dnia 19 lipca 2012r.  w spr. wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pułtuskiego

Uchwała Nr 232/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r.  w spr. zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie powiatu nowodworskiego

załącznik do uchwały   do wglądu w Biurze Rady Powiatu w Pułtusku

pon. - pt. w godz. 8-16

Uchwała Nr 233/2012 z dnia 1sierpnia 2012r

w spr. zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie powiatu nowodworskiego

załącznik do uchwały   do wglądu w Biurze Rady Powiatu w Pułtusku

pon. - pt. w godz. 8-16

Uchwała Nr 234/2012 z dnia 7 sierpnia 2012r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku do podpisania umowy i realizacji projektu pn. "Sprawna kadra"

Uchwała Nr 235/2012 z dnia 7 sierpnia 2012r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku do podpisania umowy i realizacji projektu pn. "Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wyciągnięcie ręki"

Uchwała Nr 236/2012 z dnia 7 sierpnia 2012r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.   -  uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. - wejdź  

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 237/2012 z dnia 7 sierpnia 2012r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 238/2012 z dnia 7 sierpnia 2012r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 239/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na ro k 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.   uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały 

* zał ącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 240/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 241/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r. 

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 242/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r. 

w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego na lata 2012-2024

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 243/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r. 

w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012r. 

strona tytułowa

spis treści

* załącznik do uchwały  - część opisowa

* załącznik nr 1 do informacji 

*  załącznik  nr 2 do informacji