I Sesja Rady Powiatu w dniu 30 listopada 2010r.    

- Uchwała Nr I/1/10 z dnia 30 listopada 2010r.

 w spr. wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku

II Sesja Rady Powiatu w dniu 14 grudnia 2010r.     

- Uchwała Nr II/2/10 z dnia 14 grudnia 2010r.

w spr. wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Powiatu w Pułtusku

- Uchwała Nr II/3/10 z dnia 14 grudnia 2010r.

w spr. wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Powiatu w Pułtusku

III Sesja Rady Powiatu w dniu 22 grudnia  2010r.     

- Uchwała Nr III/4/10 z dnia 22 grudnia 2010r.

w spr. wstąpienia kandydatów z tych samych list na miejsce radnych w związku z wygaśnięciem mandatu

- Uchwała Nr III/5/10 z dnia 22 grudnia 2010r.

w spr. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pułtusku

- Uchwała Nr III/6/10 z dnia 22 grudnia 2010r.

w spr. wyboru Starosty Pułtuskiego

- Uchwała Nr III/7/10 z dnia 22 grudnia 2010r.

w spr. wyboru Wicestarosty Pułtuskiego

- Uchwała Nr III/8/10 z dnia 22 grudnia 2010r.

w spr. wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Pułtusku

- Uchwała Nr III/9/10 z dnia 22 grudnia 2010r.

w spr. powołania Komisji Rewizyjnej

- Uchwała Nr III/10/10 z dnia 22 grudnia 2010r.       

w spr. powołania Komisji Budżetu i Finansów, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

- Uchwała Nr III/11/10 z dnia 22 grudnia 2010r.       

w spr. powołania Komisji Spraw Społecznych, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

- Uchwała Nr III/12/10 z dnia 22 grudnia 2010r.       

w spr. powołania Komisji Polityki Regionalnej i Promocji, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

- Uchwała Nr III/13/10 z dnia 22 grudnia 2010r.       

w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

- Uchwała Nr III/14/10 z dnia 22 grudnia 2010r.       

w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

- Uchwała Nr III/15/10 z dnia 22 grudnia 2010r.       

w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

- uUhwała Nr III/16/10 z dnia 22 grudnia 2010r.       

w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych

- Uchwała Nr III/17/10 z dnia 22 grudnia 2010r.       

w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej i Promocji

- Uchwała Nr III/18/10 z dnia 22 grudnia 2010r.       

w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa

- Uchwała Nr III/19/10 z dnia 22 grudnia 2010r.       

w spr. ustalenia wynagrodzenia Starosty Pułtuskiego

IV Sesja Rady Powiatu w dniu 28 grudnia  2010r. 

- Uchwała Nr IV/20/10 z dnia 28 grudnia 2010r.      

w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za III kwartały 2010r.

- Uchwała Nr IV/21/10 z dnia 28 grudnia 2010r.      

w spr. zmian podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010r.

* załącznik do uchwały

- Uchwała Nr IV/22/10 z dnia 28 grudnia 2010r.      

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 2a do uchwały

* załącznik nr 2b do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

* załącznik nr 7 do uchwały

* załącznik nr 8 do uchwały

- Uchwała Nr IV/23/10 z dnia 28 grudnia 2010r.   

w spr. wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego

* załącznik do uchwały

- Uchwała Nr IV/24/10 z dnia 28 grudnia 2010r.   

w spr. Programu współpracy powiatu pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

* załącznik do uchwały

-   Uchwała Nr IV/25/10 z dnia 28 grudnia 2010r.

w spr. zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej

* załącznik do uchwały

- Uchwała Nr IV/26/10 z dnia 28 grudnia 2010r.   

w spr. zmian w Statucie Powiatu Pułtuskiego - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz . - wejdź

V Sesja Rady Powiatu w dniu 14 stycznia 2011r.      

- Uchwała Nr V/27/11 z dnia 14 stycznia 2011r.

w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024

* Wieloletnia Prognoza Finansowa

* Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej

*Objaśnienie w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024

* Informacja Zarządu Powiatu

- Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r   - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz . - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

* załącznik nr 2 do uchwały budżetowej

* załącznik nr 3 do uchwały budżetowej

* załącznik nr 4 do uchwały budżetowej

* załącznik nr 5 do uchwały budżetowej

* załącznik nr 6 do uchwały budżetowej

* załącznik nr 7 do uchwały budżetowej

* załącznik nr 8 do uchwały budżetowej

* załącznik nr 9 do uchwały budżetowej

* załącznik nr 10 do uchwały budżetowej

- Uchwała Nr V/29/11 z dnia 14 stycznia 2011r.

w spr. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu

* załącznik nr 1 do uchwały - plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa

* załącznik nr 2 do uchwały - plan Pracy Komisji Budżetu i Finansów

* załącznik nr 3 do uchwały -  plan Pracy Komisji Polityki Regionalnej i Promocji

* załącznik nr 4 do uchwały - plan Pracy Komisji Spraw Społecznych

- Uchwała Nr V/30/11 z dnia 14 stycznia 2011r.

w spr. ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży radnym Rady Powiatu w Pułtusku
( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXIV/224/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.)

- Uchwała Nr V/31/11 z dnia 14 stycznia 2011r.

w spr. wykazu dróg kategorii powiatowej w Powiecie Pułtuskim - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr IV/28/2015 z dnia 12 lutego 2015r.)

* załącznik do uchwały

- Uchwała Nr V/32/11 z dnia 14 stycznia 2011r.

w spr. zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz . - wejdź

VI Sesja Rady Powiatu w dniu 11 lutego 2011r. 

- Uchwała Nr VI/33/11 z dnia 11 lutego 2011r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.  -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz . wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

- Uchwała Nr VI/34/11 z dnia 11 lutego 2011r.

w spr. przekazania mienia w formie darowizny

VIII Sesja Rady Powiatu w dniu 25 lutego 2011r. 

- Uchwała Nr VIII/35/11 z dnia 25 lutego 2011r.

w spr. odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu w Pułtusku

* załącznik do uchwały

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Sygn. akt II SA/Wa 1900/11 - pobierz

(uzasadnienie do wyroku do wglądu w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Pułtusku)

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygn. akt II OSK 870/12 - pobierz  

(uzasadnienie do wyroku do wglądu w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Pułtusku)

- Uchwała Nr VIII/36/11 z dnia 25 lutego 2011r.

w spr. zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Pułtusku - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

- Uchwała Nr VIII/37/11 z dnia 25 lutego 2011r.

w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu pułtuskiego do partnerstwa na realizację projektu "Polityka społeczna wobec zagrożonych wykluczeniem w powiecie pułtuskim" w ramach działania

IX Sesja Rady Powiatu w dniu 9 marca 2011r. 

- Uchwała Nr IX/38/11 z dnia 9 marca 2011r.

w spr. wyrażenia opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalności komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowtnej w Pułtusku.

X Sesja Rady Powiatu w dniu 30 marca 2011r. 

- Uchwała Nr X/39/2011 z dnia 30 marca 2011r.

w spr. oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego

* załącznik do uchwały

- Uchwała Nr X/40/2011 z dnia 30 marca 2011r.

w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010 - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

* załącznik do uchwały

- Uchwała Nr X/41/2011 z dnia 30 marca 2011r.

w spr. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za 2010r.

- Uchwała Nr X/42/2011 z dnia 30 marca 2011r.

w spr. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

- Uchwała Nr X/43/2011 z dnia 30 marca 2011r.

w spr. szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz . - wejdź

* załącznik do uchwały

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXIII/194/2013 z dnia 25 marca 2013r.)

- Uchwała Nr X/44/2011 z dnia 30 marca 2011r.

w spr. przyjęcia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pułtuskim na lata 2011-2015"

 * załącznik do uchwały

- Uchwała Nr X/45/2011 z dnia 30 marca 2011r.

w spr. określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej   - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz . - wejdź           

 * załącznik do uchwały

- Uchwała Nr X/46/2011 z dnia 30 marca 2011r.

w spr. określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej lub jej rodziców oraz opiekunów prawnych i kuratorów z opłat za pobyt w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej

 * załącznik do uchwały -u chwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz . - wejdź

- Uchwała Nr X/47/2011 z dnia 30 marca 2011r.

w spr. określenia zadań finansowanych w 2011r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 * załącznik do uchwały

- Uchwała Nr X/48/2011 z dnia 30 marca 2011r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/25/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.   -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz . - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

- Uchwała Nr X/49/2011 z dnia 30 marca 2011r.

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* informacja Zarządu Powiatu

- Uchwała Nr X/50/2011 z dnia 30 marca 2011r.
w spr. wyboru delegata Powiatu Pułtuskiego do Związku Powiatów Polskich
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr III/23/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.)

- Uchwała Nr X/51/2011 z dnia 30 marca 2011r.

w spr. powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

- Uchwała Nr X/52/2011 z dnia 30 marca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Polityki Regionalnej i Promocji, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.

XI Sesja Rady Powiatu w dniu 28 kwietnia 2011r. 

- Uchwała Nr XI/53/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Powiatu w Pułtusku

XII Sesja Rady Powiatu w dniu 9 maja 2011r. 

- Uchwała Nr XII/54/2011 z dnia 9 maja 2011r.

w spr. wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego, w związku z wygaśnięciem mandatu

- Uchwała Nr XII/55/2011 z dnia 9 maja 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

XIII Sesja Rady Powiatu w dniu 30 maja 2011r. 

- Uchwała Nr XIII/56/2011 z dnia 30 maja 2011r.

w spr. likwidacji Bursy Szkolnej w Pułtusku

- Uchwała Nr XIII/57/2011 z dnia 30 maja 2011r.

w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za 2010r.

* załącznik do uchwały

- Uchwała Nr XIII/58/2011 z dnia 30 maja 2011r.

w spr. przyjęcia planu rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku na 2011r.

* załącznik do uchwały

- Uchwała Nr XIII/59/2011 z dnia 30 maja 2011r.

w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za I kwartał 2011r.   

* załącznik do uchwały

- Uchwała Nr XIII/60/2011 z dnia 30 maja 2011r.

w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok

- Uchwała Nr XIII/61/2011 z dnia 30 maja 2011r.

w spr. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

- Uchwała Nr XIII/62/2011 z dnia 30 maja 2011r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

- Uchwała Nr XIII/63/2011 z dnia 30 maja 2011r.

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* informacja Zarządu Powiatu

- Uchwała Nr XIII/64/2011 z dnia 30 maja 2011r.

w spr. zwiększenia oraz podziału zadań finansowanych w 2011r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

* załącznik do uchwały

- Uchwała Nr XIII/65/2011 z dnia 30 maja 2011r.

w spr. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz . - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXI/114/2012 z dnia 20 lutego 2012r.)

XV Sesja Rady Powiatu w dniu 20 czerwca 2011r. 

- Uchwała Nr XV/66/2011 z dnia 20 czerwca 2011r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

- Uchwała Nr XV/67/2011 z dnia 20 czerwca 2011r.

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* Informacja Zarządu Powiatu

- Uchwała Nr XV/68/2011 z dnia 20 czerwca 2011r.

w spr. rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

* załącznik do uchwały

XVI Sesja Rady Powiatu w dniu 18 sierpnia 2011r. 

- Uchwała Nr XVI/69/2011 z dnia 18 sierpnia  2011r.

w spr. skargi Wójta Gminy Obryte na uchwałę Nr XV/68/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez uchwałę Nr VIII/35/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu w Pułtusku

* uzasadnienie do uchwały

- Uchwała Nr XVI/70/2011 z dnia 18 sierpnia  2011r.

zmieniająca uchwałę w spr. powołania Komisji Budżetu i Finansów, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.

- Uchwała Nr XVI/71/2011 z dnia 18 sierpnia  2011r.

zmieniająca uchwałę w spr. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z infromacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

XVII Sesja Rady Powiatu w dniu 26 października 2011r. 

- Uchwała Nr XVII/72/2011 z dnia 26 października 2011r.

w spr. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.

uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.  - wejdź  

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

* załącznik nr 7 do uchwały

* załącznik nr 8 do uchwały

- Uchwała Nr XVII/73/2011 z dnia 26 października 2011r.

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* informacja Zarządu Powiatu

- Uchwała Nr XVII/74/2011 z dnia 26 października 2011r.

w spr. zmian podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011r.

* załącznik do uchwały

- Uchwała Nr XVII/75/2011 z dnia 26 października 2011r.

w spr. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego

uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

* załącznik do uchwały

( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XVIII/86/2011 z dnia 5 grudnia 2011r.)

- Uchwała Nr XVII/76/2011 z dnia 26 października 2011r.

 w spr. Programu współpracy powiatu pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

* załącznik do uchwały

- Uchwała Nr XVII/77/2011 z dnia 26 października 2011r.

w spr. przyjęcia "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2015"

* załącznik do uchwały

- Uchwała Nr XVII/78/2011 z dnia 26 października 2011r.

w spr. Statutu Powiatu Pułtuskiego 

uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

* załącznik do uchwały  - STATUT POWIATU PUŁTUSKIEGO

* załącznik nr 1 do Statutu

* załącznik nr 2 do Statutu

( Uchwała utraciła moc na podstawie uchwały Nr III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.)

- Uchwała Nr XVII/79/2011 z dnia 26 października 2011r.- uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 212/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 16 marca 2016r. 

w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku

* załącznik do uchwały  - REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO

- Uchwała Nr XVII/80/2011 z dnia 26 października 2011r.

w spr. ustalenia zasad używania herbu i flagi Powiatu Pułtuskiego 

uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

* załącznik do uchwały

XVIII Sesja Rady Powiatu w dniu 5 grudnia 2011r. 

Uchwała Nr XVIII/81/2011 z dnia 5 grudnia 2011r.

w spr. zawarcia porozumienia z Powiatem Ciechanowskim dotyczącego szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Uchwała Nr XVIII/82/2011 z dnia 5 grudnia 2011r.

w spr. Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2011-2015

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XVIII/83/2011 z dnia 5 grudnia 2011r.

w spr. uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2011-2020

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XVIII/84/2011 z dnia 5 grudnia 2011r.

w spr. uchwalenia Powiatowego Programu zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego "Bezpieczny Powiat Pułtuski na lata 2011-2014"

* załącznik do uchwały

( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XLIX/283/2014 z dnia 12 listopada 2014r.)

Uchwała Nr XVIII/85/2011 z dnia 5 grudnia 2011r.

w spr. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz . - wejdź

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XVIII/86/2011 z dnia 5 grudnia 2011r.

w spr. ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2012 - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz . - wejdź

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XVIII/87/2011 z dnia 5 grudnia 2011r.

w spr. rozpatrzenia  skargi

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XVIII/88/2011 z dnia 5 grudnia 2011r.

w spr. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.-  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz  . - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

Uchwała Nr XVIII/89/2011 z dnia 5 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę Nr XLI/315/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2010r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów

XIX Sesja Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2011r. 

Uchwała Nr XIX/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za III kwartały 2011r.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XIX/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XIX/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

w spr. rozpatrzenia skargi na niegospodarność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XIX/93/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XIX/94/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

w spr. upoważnienia Zarządu Powiatu w Pułtusku do zawierania przez powiat pułtuski porozumień

Uchwała Nr XIX/95/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

w spr. zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XIX/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

w spr. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r.-  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

Uchwała Nr XIX/97/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* informacja Zarządu Powiatu

Uchwała Nr XIX/98/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

w spr. wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XIX/99/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

w spr. zmian podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011r.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XIX/100/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2024

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* objaśnienie w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2024

* informacja Zarządu Powiatu

( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXX/179/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.)

Uchwała Nr XIX/101/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

* załącznik nr 7 do uchwały

* załącznik nr 8 do uchwały

* załącznik nr 9 do uchwały

* załącznik nr 10 do uchwały

ROK 2012

XX Sesja Rady Powiatu w dniu 3 lutego 2012r. 

Uchwała Nr XX/102/2012 z dnia 3 lutego 2012r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. -   wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr XX/103/2012 z dnia 3 lutego 2012r.

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2024

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* informacja Zarządu Powiatu

Uchwała Nr XX/104/2012 z dnia 3 lutego 2012r.

w spr. przekazania skargi

Stanowisko Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 3 lutego 2012r. w spr. pozostawienia Sądu Rejonowego w Pułtusku w strukturze sądownictwa powszechnego - pobierz

XXI Sesja Rady Powiatu w dniu 3 lutego 2012r. 

Uchwała Nr XXI/105/2012 z dnia 20 lutego 2012r.

w spr. zamiaru stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XXI/106/2012 z dnia 20 lutego 2012r.

w spr. zamiaru stopniowej likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XXI/107/2012 z dnia 20 lutego 2012r.

w spr. zamiaru stopniowej likwidacji II Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XXI/108/2012 z dnia 20 lutego 2012r.

w spr. określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. wejdź

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XXI/109/2012 z dnia 20 lutego 2012r.

w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XXI/110/2012 z dnia 20 lutego 2012r.

w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu

* załącznik nr 1 do uchwały - plan pracy Komisji Bezpieczeństwa

* załącznik nr 2 do uchwały - plan pracy Komisji Budżetu i Finansów

* załącznik nr 3 do uchwały - plan pracy Komisji Regionalnej i Promocji

* załącznik nr 4 do uchwały - plan pracy Komisji Spraw Społecznych

Uchwała Nr XXI/111/2012 z dnia 20 lutego 2012r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

Uchwała Nr XXI/112/2012 z dnia 20 lutego 2012r.

w spr. wezwania do uzupełnienia zarzutów skargi

Uchwała Nr XXI/113/2012 z dnia 20 lutego 2012r.

w spr. poparcia stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącego włączenia do obszarów objętych Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej części województwa mazowieckiego

* Stanowisko Rady Powiatu w Pułtusku

Uchwała Nr XXI/114/2012 z dnia 20 lutego 2012r.

w spr. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. -  wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXII/123/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.)

XXII Sesja Rady Powiatu w dniu 24 kwietnia 2012r. 

Uchwała Nr XXII/115/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.

w spr. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za 2011

Uchwała Nr XXII/116/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu statutu - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

* załącznik do uchwały

(Uchwała utraciła moc na podstawie uchwały Nr XXIX/167/2017 z 29 maja 2017r.)

Uchwała Nr XXII/117/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.

w spr. oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Pułtuskiego

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XXII/118/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.

w spr. oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XXII/119/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.

w spr. zbycia nieruchomości

Uchwała Nr XXII/120/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.

w spr. rozpatrzenia skargi na czynności Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XXII/121/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.

w spr. rozpatrzenia skargi na czynności Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XXII/122/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.

w spr. pisma z dnia 26 marca 2012r.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XXII/123/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.

w spr. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego - - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXVIII/167/2012 z dnia 27 listopada 2012r.)

Uchwała Nr XXII/124/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.

w spr. powierzenia Gminie Winnica prowadzenia zadań publicznych w 2012r.

Uchwała Nr XXII/125/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj.Maz - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

Uchwała Nr XXII/126/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2024

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* informacja Zarządu Powiatu

Uchwała Nr XXII/127/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.

w spr. określenia zadań finansowych w 2012r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XXII/128/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.

w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku budżetowym 2012

* załącznik do uchwały

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Pułtusku z realizacji "Programu współpracy powiatu pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 " - pobierz

XXIII Sesja Rady Powiatu w dniu 5 czerwca 2012r.  

Uchwała Nr XXIII/129/2012 z dnia 5 czerwca 2012r.

w spr. stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

Uchwała Nr XXIII/130/2012 z dnia 5 czerwca 2012r.

w spr. stopniowej likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

Uchwała Nr XXIII/131/2012 z dnia 5 czerwca 2012r.

w spr. stopniowej likwidacji II Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku

Uchwała Nr XXIII/132/2012 z dnia 5 czerwca 2012r.

w spr. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski oraz przyznawanie zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXIX/232/2018 z dnia 5 czerwca 2018r.)

Uchwała Nr XXIII/133/2012 z dnia 5 czerwca 2012r.

w spr. zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski

Uchwała Nr XXIII/134/2012 z dnia 5 czerwca 2012r.

w spr. przyjęcia do realizacji Pilotażowego Programu pn. "Aktywny samorząd".

Uchwała Nr XXIII/135/2012 z dnia 5 czerwca 2012r.

w spr. Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie pułtuskim na lata 2012-2014

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XXIII/136/2012 z dnia 5 czerwca 2012r.

w spr. przekazania mienia w formie darowizny

Uchwała Nr XXIII/137/2012 z dnia 5 czerwca 2012r.

w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

Uchwała Nr XXIII/138/2012 z dnia 5 czerwca 2012r.

w spr. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

Uchwała Nr XXIII/139/2012 z dnia 5 czerwca 2012r.

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2024

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* informacja Zarządu Powiatu

Uchwała Nr XXIII/140/2012 z dnia 5 czerwca 2012r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

XXIV Sesja Rady Powiatu w dniu 5 czerwca 2012r. - uroczysta Sesja
z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 

XXV Sesja Rady Powiatu w dniu 28 czerwca 2012r. 

Uchwała Nr XXV/141/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. 

w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku  za 2011r. 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XXV/142/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. 

w spr. przyjęcia planu rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku na rok 2012. 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XXV/143/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. 

w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za I kwartał 2012r. 

 * załącznik do uchwały 

XXVI Sesja Rady Powiatu w dniu 7 sierpnia 2012r. 

Uchwała Nr XXVI/144/2012 z dnia 7 sierpnia 2012r.

w spr. wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Sprawna kadra"

Uchwała Nr XXVI/145/2012 z dnia 7 sierpnia 2012r.

w spr. wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wyciągnięcie ręki"

Uchwała Nr XXVI/146/2012 z dnia 7 sierpnia 2012r.

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2012 - 2024

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* informacja Zarządu Powiatu

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XXVI/147/2012 z dnia 7 sierpnia 2012r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz  . -  wejdź  

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XXVI/148/2012 z dnia 7 sierpnia 2012r.

w spr. powierzenia Gminie Świercze prowadzenia zadań publicznych w 2012r.

XXVII Sesja Rady Powiatu w dniu 27 września 2012r. 

Uchwała Nr XXVII/149/2012 z dnia 27 września 2012r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2012r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XXVII/150/2012 z dnia 27 września 2012r. 

w spr. utworzenia partnerstwa Powiatu Pułtuskiego - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku z Gminą Szelków - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szelkowie na realizację projektu pt. "Znów aktywni" w ramach Poddziałania 7.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XXVII/151/2012 z dnia 27 września 2012r. 

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2024

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* informacja Zarządu Powiatu

* uzasadnienie do uchwały 

Uchwała Nr XXVII/152/2012 z dnia 27 września 2012r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.  -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

* uzasadnienie do uchwały 

Uchwała Nr XXVII/153/2012 z dnia 27 września 2012r. 

w spr. wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"

Uchwała Nr XXVII/154/2012 z dnia 27 września 2012r. 

w spr. wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do wystawiania i podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego

Uchwała Nr XXVII/155/2012 z dnia 27 września 2012r. 

w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019"

* Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 - pobierz 

* Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 - pobierz 

Uchwała Nr XXVII/156/2012 z dnia 27 września 2012r. 

w spr. rozpatrzenia skargi na czynności Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XXVII/157/2012 z dnia 27 września 2012r. 

w spr. rozpatrzenia skargi na czynności Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku 

* załącznik do uchwały 

XXVIII Sesja Rady Powiatu w dniu 27 listopada 2012r.  

Uchwała Nr XXVIII/158/2012 z dnia 27 listopada 2012r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2012r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

* załącznik do uchwały  

Uchwała Nr XXVIII/159/2012 z dnia 27 listopada 2012r. 

w spr. Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami prorządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 

* załącznik do uchwały 

* załącznik nr 1 do Programu współpracy powiatu pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok - pobierz 

* załącznik do zasad działania komisji konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert - pobierz 

Uchwała Nr XXVIII/160/2012 z dnia 27 listopada 2012r. 

w spr. ustalenia wysokości opłat za usunięcie  i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2013 -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. -   wejdź

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XXVIII/161/2012 z dnia 27 listopada 2012r. 

w spr. wydelegowania przedstawicieli powiatu pułtuskiego do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pułtusku 

Uchwała Nr XXVIII/162/2012 z dnia 27 listopada 2012r. 

w spr. rozpatrzenia skargi na czynności Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusku 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XXVIII/163/2012 z dnia 27 listopada 2012r. 

w spr. rozpatrzenia skargi złożonej na Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusku 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr XXVIII/164/2012 z dnia 27 listopada 2012r. 

w spr. rozpatrzenia zarzutów skargi 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XXVIII/165/2012 z dnia 27 listopada 2012r. 

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2014

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* informacja Zarządu Powiatu 

* uzasadnienie do uchwały 

Uchwała Nr XXVIII/166/2012 z dnia 27 listopada 2012r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r. 

* załącznik nr 1 do uchwały  

* załącznik nr 2 do uchwały  

* załącznik nr 3 do uchwały 

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

* załącznik nr 7 do uchwały

* uzasadnienie do uchwały  

Uchwała Nr XXVIII/167/2012 z dnia 27 listopada 2012r. 

w spr. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr VIII/44/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.) 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XXVIII/168/2012 z dnia 27 listopada 2012r. 

w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za III kwartały 2012r. 

* załącznik do uchwały 

Stanowisko Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 listopada 2012r. 

w spr. organizmów genetycznie modyfikowanych - pobierz 

Stanowisko Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 listopada 2012r. 

w spr. określenia kierunków działań w zakresie dalszego funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku - pobierz 

XXIX Sesja Rady Powiatu w dniu 10 grudnia 2012r. 

Uchwała Nr XXIX/169/2012 z dnia 10 grudnia 2012r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr XXIX/170/2012 z dnia 10 grudnia 2012r. 

w spr. wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"

XXX Sesja Rady Powiatu w dniu 28 grudnia 2012r. 

Uchwała Nr XXX/171/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. 

w spr. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

Uchwała Nr XXX/172/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku i nadania mu statutu -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XXX/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. 

w spr. zmiany Statutu Powiatu Pułtuskiego -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik do uchwały 

( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.)

Uchwała Nr XXX/174/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. 

w spr. zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XXX/175/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2012r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XXX/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. 

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2024

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* informacja Zarządu Powiatu 

* uzasadnienie do uchwały 

Uchwała Nr XXX/177/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź  

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

* załącznik nr 4 do uchwały 

* załącznik nr 5 do uchwały 

* załącznik nr 6 do uchwały 

* uzasadnienie do uchwały 

Uchwała Nr XXX/178/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. 

w spr. wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XXX/179/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. 

w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2013-2024

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* informacja Zarządu Powiatu 

* objaśnienie w spr. Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2013-2024

Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2013

Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

* załącznik nr 4 do uchwały 

* załącznik nr 5 do uchwały 

* załącznik nr 6 do uchwały 

* załącznik nr 7 do uchwały 

* załącznik nr 8 do uchwały 

* załącznik nr 9 do uchwały 

* załącznik nr 10 do uchwały 

* uzasadnienie do uchwały budżetowej 

Uchwała Nr Ci.64.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu - pobierz

ROK 2013

XXXI Sesja Rady Powiatu w dniu 20 lutego 2013r. 

Uchwała Nr XXXI/181/2013 z dnia 20 lutego 2013r. 

w spr. nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pułtusku  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik do uchwały 

   * załącznik nr 1 do statutu

  * załącznik nr 2 do statutu

Uchwała Nr XXXI/182/2013 z dnia 20 lutego 2013r. 

w spr. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za 2012r.

Uchwała Nr XXXI/183/2013 z dnia 20 lutego 2013r. 

w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012   -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XXXI/184/2013 z dnia 20 lutego 2013r. 

w spr. określenia zadań finansowych w 2013r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XXXI/185/2013 z dnia 20 lutego 2013r. 

w spr. określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania    -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik do uchwały 

* załącznik nr 1 do zasad udzielania dotacj

* załącznik  nr 2 do zasad udzielania dotacji
*  załącznik  nr 3 do zasad udzielania dotacji
* załącznik  nr 4 do zasad udzielania dotacji

Uchwała Nr XXXI/186/2013 z dnia 20 lutego 2013r. 

w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu 

* załącznik nr 1 do uchwały  - plan pracy Komisji Budżetu i Finansów  

* załącznik nr 2 do uchwały - plan pracy Komisji Spraw Społecznych 

* załącznik nr 3 do uchwały - plan pracy Komisji Polityki Regionalnej i Promocji 

* załącznik nr 4 do uchwały - plan pracy Komisji Bezpieczeństwa

Uchwała Nr XXXI/187/2013 z dnia 20 lutego 2013r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

Uchwała Nr XXXI/188/2013 z dnia 20 lutego 2013r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

Uchwała Nr XXXI/189/2013 z dnia 20 lutego 2013r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

Stanowisko Rady   Powiatu w Pułtusku z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec dokonanego z dniem 1 stycznia 2013r. przekształcenia Sądu Rejonowego w Pułtusku w Wydział Zamiejscowy Sądu Rejonowego w Wyszkowie - pobierz 

XXXII Sesja Rady Powiatu w dniu 26 lutego 2013r. 

Uchwała Nr XXXII/190/2013 z dnia 26 lutego 2013r. 

w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2013-2024

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2013-2024 - pobierz 

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XL/243/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.)

* Informacja Zarządu Powiatu 

Uchwała Nr XXXII/191/2013 z dnia 26 lutego 2013r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

* załącznik nr 4 do uchwały 

* załącznik nr 5 do uchwały 

* załącznik nr 6 do uchwały 

Uchwała Nr XXXII/192/2013 z dnia 26 lutego 2013r. 

w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku budżetowym 2013 

* załącznik do uchwały 

XXXIII Sesja Rady Powiatu w dniu 25 marca 2013r. 

Uchwała Nr XXXIII/193/2013 z dnia 25 marca 2013r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Pilotażowego Programu pn. "Aktywny samorząd"

Uchwała Nr XXXIII/194/2013 z dnia 25 marca 2013r. 

w spr. szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych  -    uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik do uchwały

* załącznik do regulaminu 

Uchwała Nr XXXIII/195/2013 z dnia 25 marca 2013r. 

w spr. wyrażenia zgody na przystąpienia powiatu pułtuskiego do realizacji w partnerstwie projektu pn. "Współpraca na rzecz rozwoju miasta i gmin powiatu pułtuskiego" w ramach programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Uchwała Nr XXXIII/196/2013 z dnia 25 marca 2013r. 

 w spr. wyrażenia zgody na przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

Uchwała Nr XXXIII/197/2013 z dnia 25 marca 2013r. 

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2013-2024

* załącznik nr 1 do uchwały  

* załącznik nr 2 do uchwały  

* objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2013-2024

* informacja Zarządu Powiatu 

* uzasadnienie do uchwały 

Uchwała Nr XXXIII/198/2013 z dnia 25 marca 2013r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012r.  -    uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

* załącznik nr 4 do uchwały 

* załącznik nr 5 do uchwały 

* uzasadnienie do uchwały 

XXXIV Sesja Rady Powiatu w dniu 27 maja 2013r. 

Uchwała Nr XXXIV/199/2013 z dnia 27 maja 2013r. 

w spr. oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 

* załącznik do uchwały 

*dane o sytuacji demograficznej i społecznej 

Uchwała Nr XXXIV/200/2013 z dnia 27 maja 2013r. 

w spr. zbycia nieruchomości 

Uchwała Nr XXXIV/201/2013 z dnia 27 maja 2013r. 

w spr. przystąpienia powiatu pułtuskiego do realizacji projektu pn. "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim"

Uchwała Nr XXXIV/202/2013 z dnia 27 maja 2013r. 

w spr. ustalenia formy i wysokości zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o finansowanie projektu pn. "Święto plonów"

Uchwała Nr XXXIV/203/2013 z dnia 27 maja 2013r. 

w spr. przystąpienia do realizacji projektu systemowego pod nazwą "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XXXIV/204/2013 z dnia 27 maja 2013r. 

 w spr. wprowadzenia regulaminu konsultacji społecznych -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XXXIV/205/2013 z dnia 27 maja 2013r. 

w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za 2012r. 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XXXIV/206/2013 z dnia 27 maja 2013r. 

w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok 

Uchwała Nr XXXIV/207/2013 z dnia 27 maja 2013r. 

w spr. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok 

Uchwała Nr XXXIV/208/2013 z dnia 27 maja 2013r. 

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2013-2024 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2013-2024 

* informacja Zarządu Powiatu 

* uzasadnienie do uchwały 

Uchwała Nr XXXIV/209/2013 z dnia 27 maja 2013r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012r.  -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz  . - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

* załącznik nr 4 do uchwały 

* załącznik nr 5 do uchwały 

* załącznik nr 6 do uchwały 

* uzasadnienie do uchwały 

XXXV Sesja Rady Powiatu w dniu 27 czerwca 2013r. 

Uchwała Nr XXXV/210/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. 

zmieniająca uchwałę nr XXXII/190/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2013-2024

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2013-2028

* informacja Zarządu Powiatu 

* uzasadnienie do uchwały 

Uchwała Nr XXXV/211/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012r.  -     uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź

*załącznik nr 1 do uchwały 

*załącznik nr 2 do uchwały 

*załącznik nr 3 do uchwały 

*załącznik nr 4 do uchwały 

*załącznik nr 5 do uchwały 

*załącznik nr 6 do uchwały 

* uzasadnienie do uchwały 

Uchwała Nr XXXV/212/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. 

w spr. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

* załącznik do uchwały 

* uzasadnienie do uchwały 

Uchwała Nr XXXV/213/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. 

w spr. określenia za sad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania przez Zarząd Powiatu w Pułtusku udziałów i akcji Powiatu Pułtuskiego w spółkach -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. -   wejdż

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

XXXVI Sesja Rady Powiatu w dniu 3 września 2013r. 

Uchwała Nr XXXVI/214/2013 z dnia 3 września 2013r. 

w spr. zmiany określenia zadań finansowanych w 2013r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XXXVI/215/2013 z dnia 3 września 2013r. 

w spr. poparcia Deklaracji Legionowskiej Związku Powiatów Polskich 

Uchwała Nr XXXVI/216/2013 z dnia 3 września 2013r. 

w spr. rozpatrzenia skargi na czynności Starosty Pułtuskiego 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XXXVI/217/2013 z dnia 3 września 2013r. 

w spr. pisma p. E.B z dnia 7 czerwca 2013r. 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XXXVI/218/2013 z dnia 3 września 2013r. 

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2013-2028

* informacja Zarządu Powiatu

Uchwała Nr XXXVI/219/2013 z dnia 3 września 2013r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 r XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012r.   -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

* załącznik nr 4 do uchwały 

* załącznik nr 5 do uchwały 

* załącznik nr 6 do uchwały 

* załącznik nr 7 do uchwały 

* uzasadnienie do uchwały 

Uchwała Nr XXXVI/220/2013 z dnia 3 września 2013r. 

w spr. przyjęcia rezygnacji Wicestarosty Pułtuskiego 

XXXVII Sesja Rady Powiatu w dniu 6 września 2013r. 

Uchwała Nr XXXVII/221/2013 z dnia 6 września 2013r. 

w spr. wyboru Wicestarosty Pułtuskiego 

XXXVIII Sesja Rady Powiatu w dniu 27 września 2013r. 

Uchwała Nr XXXVIII/222/2013 z dnia 27 września 2013r. 

w spr. wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń-Gąsocin-Łady Krajęczyno na odcinku Słończewo-Szyszki od km 8+260,00 do km 10+260,00" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój".

Uchwała Nr XXXVIII/223/2013 z dnia 27 września 2013r. 

w spr. wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404W Przewodowo-Golądkowo-Pokrzywnica-Klusek na odcinku Trzepowo-Klusek od km 10+626,00 do km 13+695,58" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój".

XXXIX Sesja Rady Powiatu w dniu 5 grudnia 2013r. 

Uchwała Nr XXXIX/224/2013 z dnia 5 grudnia 2013r.

w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu pułtuskiego do realizacji projektu pn. "Pomóżmy im osiągnąć więcej - kompleksowy program wspierania uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej i Publicznego Gimnazjum Specjalnego w SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku

Uchwała Nr XXXIX/225/2013 z dnia 5 grudnia 2013r.

w spr. zmiany zadań finansowanych w 2013r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XXXIX/226/2013 z dnia 5 grudnia 2013r. 

w spr. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr XXXIX/227/2013 z dnia 5 grudnia 2013r. 

w spr. nabycia mienia w formie darowizny 

Uchwała Nr XXXIX/228/2013 z dnia 5 grudnia 2013r. 

w spr. zbycia nieruchomości 

Uchwała Nr XXXIX/229/2013 z dnia 5 grudnia 2013r. 

w spr. wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej wpisanej do rejestru zabytków 

Uchwała Nr XXXIX/230/2013 z dnia 5 grudnia 2013r. 

ws pr. Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik do uchwały 

* załącznik nr 1 do Programu współpracy 

* załącznik do zasad działania komisji konkursowych 

* załącznik nr 2 do Programu współpracy 

Uchwała Nr XXXIX/231/2013 z dnia 5 grudnia 2013r. 

w spr. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2014 -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XXXIX/232/2013 z dnia 5 grudnia 2013r. 

w spr. powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągach dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gmin: Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Świercze, Zatory 

* załącznik do uchwały 

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XLV/267/2014 z dnia 2 czerwca 2014r.)

Uchwała Nr XXXIX/233/2013 z dnia 5 grudnia 2013r. 

w spr. określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach kategorii powiatowej na obszarze Gminy Pułtusk oraz warunków i zasad z tych przystanków -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XLV/268/2014 z dnia 2 czerwca 2014r.)

Uchwała Nr XXXIX/234/2013 z dnia 5 grudnia 2013r. 

w spr. ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pułtuski -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XLV/268/2014 z dnia 2 czerwca 2014r.)

Uchwała Nr XXXIX/235/2013 z dnia 5 grudnia 2013r. 

w spr. wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg kategorii powiatowej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochron dróg -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XIII/97/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.)

Uchwała Nr XXXIX/236/2013 z dnia 5 grudnia 2013r. 

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2013-2028 

* informacja Zarządu Powiatu 

* uzasadnienie do uchwały 

Uchwała Nr XXXIX/237/2013 z dnia 5 grudnia 2013r. 

w sp. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

* załącznik nr 4 do uchwały 

* załącznik nr 5 do uchwały 

* załącznik nr 6 do uchwały 

* załącznik nr 7 do uchwały 

* uzasadnienie do uchwały 

XL  Sesja Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2013r. 

Uchwała Nr XL/238/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz  . - wejdź 

w spr. Statutu Domu Pomocy Społecznej w Obrytem  

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XL/239/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. 

w spr. zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach 

Uchwała Nr XL/240/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. 

w spr. zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XL/241/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. 

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* objaśnienia do przyjętych wartości do WPF  na lata 2013-2028

* informacja Zarządu Powiatu 

* uzasadnienie do uchwały 

Uchwała Nr XL/242/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 r XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

* załącznik nr 4 do uchwały 

* załącznik nr 5 do uchwały 

* uzasadnienie do uchwały 

Uchwała Nr XL/243/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. 

w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* objaśnienia do przyjętych wartości do WPF 

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr III/21/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.)

Uchwała Nr XL/244/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz  . - wejdź 

Uchwała Budżetowa  Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

* załącznik nr 4 do uchwały 

* załącznik nr 5 do uchwały 

* załącznik nr 6 do uchwały 

* załącznik nr 7 do uchwały 

* załącznik nr 8 do uchwały 

* załącznik nr 9 do uchwały 

* załącznik nr 10 do uchwały 

* uzasadnienie do uchwały budżetowej 

ROK 2014

XLI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 3 lutego 2014r. 

Uchwała Nr XLI/245/2014 z dnia 3 lutego 2014r. 

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 

* uzasadnienie do uchwały 

Uchwała Nr XLI/246/2014 z dnia 3 lutego 2014r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.   - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

* załącznik nr 4 do uchwały 

* załącznik nr 5 do uchwały 

* załącznik nr 6 do uchwały 

* uzasadnienie do uchwały 

Uchwała Nr XLI/247/2014 z dnia 3 lutego 2014r. 

w pr. ustalenia formy i wysokości zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o finansowanie projektu pn. "Dożynki Powiatowo-Gminne"

XLIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 31 marca 2014r.

Uchwała Nr XLIII/248/2014 z dnia 31 marca 2014 r.

w spr. określenia zadań finansowych w 2014 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XLIII/249/2014 z dnia 31 marca 2014 r. 

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XLIII/250/2014 z dnia 31 marca 2014 r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r. -    uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały 

* załącznik nr 5 do uchwały 

* załącznik nr 6 do uchwały

* uzasadnienie do uchwały

XLIV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 24 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr XLIV/251/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w spr. wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Pułtuski porozumienia-listu intencyjnego o współpracy z Województwem Mazowieckim

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XLIV/252/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w spr. wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Pułtuski umowy o współpracy z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. 

* załącznik do uchwały 

(załączniki do umowy o współpracy - do wglądu w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Pułtusku)

Uchwała Nr XLIV/253/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w spr. wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki Powiatu Pułtuskiego pod firmą Szpital Powiatowy w Pułtusku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego  na pokrycie nowych udziałów w powyższym kapitale zakładowym

Uchwała Nr XLIV/254/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

Uchwała Nr XLIV/255/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.

Uchwała Nr XLIV/256/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w spr. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 

XLV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 2 czerwca 2014 r. 

Uchwała Nr XLV/257/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. 

w spr. oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Pułtuskiego za rok 2013.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XLV/258/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.

w spr. zmiany zadań finansowych w 2014 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XLV/259/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.

w spr. Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz   . -wejdź 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XLV/260/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.

w spr. oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XLV/261/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.

w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz . - wejdź  

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XLV/262/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. 

w spr. przyjęcia mienia w formie darowizny

Uchwała Nr XLV/263/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.

w spr. określenia zasad zbywania aktywów trwałych będących we władaniu spółek kapitałowych, w których Powiat pułtuski posiada odpowiednio udziały lub akcje. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz . - wejdź 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XLV/264/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. 

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* objaśnienia przyjętych wartości

* uzasadnienie do uchwały 

Uchwała Nr XLV/265/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały 

* załącznik nr 4 do uchwały  

* załącznik nr 5 do uchwały 

* załącznik nr 6 do uchwały

* załącznik nr 7 do uchwały 

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XLV/266/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.

w spr. zmiany Statutu Powiatu Pułtuskiego -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz   . - wejdź 

* załącznik do uchwały 

( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.)

Uchwała Nr XLV/267/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. 

uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych 

Uchwała Nr XLV/268/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.

w spr. określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach kategorii powiatowej na obszarze Powiatu Pułtuskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. -    uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz  - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr XVL/269/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.

w spr. rozpatrzenia skargi na czynności Starosty Pułtuskiego 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr XLV/270/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.

w spr. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

XLVI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2014 r. 

Uchwała Nr XLVI/271/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w spr. przyjęcia zadania publicznego z zakresu administracji rządowej 

Uchwała Nr XLVI/272/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz  . -wejdź 

Uchwała Nr XLVI/273/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały 

* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XLVI/274/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.  

w spr. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r. 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały 

*załącznik nr 4 do uchwały 

* załącznik nr 5 do uchwały 

* załącznik nr 6 do uchwały 

* uzasadnienie do uchwały

XLVII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr XLVII/275/2014 z dnia 18 sierpnia 2014r.

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały 

* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

* uzasadnienie do uchwały 

Uchwała Nr XLVII/276/2014 z dnia 18 sierpnia 2014r. 

w spr. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz  . - wejdź  

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały 

* załącznik nr 6 do uchwały 

* załącznik nr 7 do uchwały

* załącznik nr 8 do uchwały 

* uzasadnienie do uchwały 

XLVIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 września 2014 r. 

Uchwała Nr XLVIII/277/2014 z dnia 24 września 2014 r. 

w spr. wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo- Golądkowo-Pokrzywnica-Klusek na odcinku Trzepowo-Klusek" w ramach programu wieloletniego pod nazwą: "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój"

Uchwała Nr XLVIII/278/2014 z dnia 24 września 2014 r. 

w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Uchwała Nr XLVIII/279/2014 z dnia 24 września 2014 r.

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 

*  załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały 

* objaśnienia przyjętych wartości

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XLVIII/280/2014 z dnia 24 września 2014 r.

w spr. zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. -wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

* załącznik nr 7 do uchwały

* załącznik nr 8 do uchwały

Uchwała Nr XLVIII/281/2014 z dnia 24 września 2014 r.

w spr. zmiany zadań finansowych w 2014 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XLVIII/282/2014 z dnia 24 września 2014. 

w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie pułtuskim.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 

XLIX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 12 listopada 2014 r. 

Uchwała Nr XLIX/283/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. 

w spr. uchwalenie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015-2018

* załącznik do uchwały 

( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr X/67/2019 z dnia 11 września 2019r.)

Uchwała Nr XLIX/284/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.

w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego 

Uchwała Nr XLIX/285/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. 

w spr. nabycia mienia w formie darowizny 

Uchwała Nr XLIX/286/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.

w spr. zbycia mienia w formie darowizny 

Uchwała Nr XLIX/287/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.

w spr. Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik do uchwały 

* załącznik nr 1 do Programu współpracy 

* załącznik do zasad działania komisji konkursowych

* załącznik nr 2 do Programu współpracy 

Uchwała Nr XLIX/288/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.

w spr. ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2015. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik do uchwały  

Uchwała Nr XLIX/289/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały 

* objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

  * uzasadnienie do uchwały 

Uchwała Nr XLIX/290/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

* załącznik nr 4 do uchwały 

* załącznik nr 5 do uchwały 

* załącznik nr 6 do uchwały 

* załącznik nr 7 do uchwały 

* uzasadnienie do uchwały 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekutowicz Sylwia
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-10 15:10:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Laskowska Martyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-20 15:14:24
  • Liczba odsłon: 46076
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115104]

przewiń do góry