Zarządzenie Nr 57/2019
Starosty Pułtuskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienie Polityki Antykorupcyjnej Starostwa Powiatowego w Pułtusku - czytaj

 

Zero tolerancji dla korupcji

    W celu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Starostwie Powiatowym w Pułtusku zapoczątkowany został program „Zero tolerancji dla korupcji”.
Silny nacisk na profilaktykę antykorupcyjną w naszym Urzędzie to nie tylko konieczność wynikająca z obowiązków pracowników administracji publicznej oraz obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, ale również chęć budowania wizerunku organizacji wolnej od korupcji, której pracownicy są świadomi i potrafią sobie z nim radzić.

Definicja korupcji
Istnieje wiele definicji korupcji. Na potrzeby programu „Zero tolerancji dla korupcji w Starostwie Powiatowym w Pułtusku”  korzystamy z podanej niżej definicji z Cywilnoprawnej Konwencji o Korupcji podpisanej w listopadzie 1999r. i ratyfikowanej przez Polskę we wrześniu 2002 r.

Korupcja to jakiekolwiek nadużycie władzy publicznej dla prywatnych korzyści jednostkowych lub grupowych.

Oznacza zarówno:
 • proponowanie
 • wręczenie
 • jak i przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio łapówki lub jakiejkolwiek innej niezależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub wymuszające określone zachowanie od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę.

POWIADAMIANIE O ZDARZENIACH KORUPCYJNYCH
Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, każdy kto dowie się o popełnieniu przestępstwa ma obowiązek zawiadomienia prokuratora lub policji o tym fakcie.
Art.304. Kpk
§1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję (…).
§2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.


Przykładowe adresy kontaktowe w Pułtusku:

Prokuratura Rejonowa  w Pułtusku
ul. Daszyńskiego 6  
06-100 Pułtusk
tel: 23 692 09 79/ 23 692 03 69
fax: 23 692 35 79
e-mail: pultusk.prok@home.pl

Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku
ul. Rynek 23
06-100 Pułtusk
tel: 23 692 72 00
fax: 23 692 72 48

Centralne Biuro Antykorupcyjne
Al. Ujazdowskie 9
00-583 Warszawa
tel: 22 694 75 47
bip@cba.gov.pl

Informacje dotyczące zjawiska korupcji i sposoby przeciwdziałania korupcji można uzyskać m.in. :
1) Przeciwdziałanie korupcji (strona www Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji)
2)  Program przeciw korupcji  (strona www Fundacji Batorego)
3) Publikacje Programu Administracji Publicznej (strona www Instytutu Spraw Społecznych)
4) Obywatelski Przybornik Antykorupcyjny (strona www Transparency International Polska)


POLITYKA ANTYKORUPCYJNA
STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU

Kierownictwo i pracownicy Starostwa Powiatowego  w Pułtusku zdając sobie sprawę z zagrożeń płynących z przestępstw korupcyjnych dla postrzegania funkcjonowania Starostwa i Państwa Polskiego, przyjmuje do realizacji Politykę Antykorupcyjną jako wyraz chęci wdrożenia efektywnych mechanizmów i przeciwdziałania zjawiskom korupcji w naszym Starostwie.
Polityka Antykorupcyjna Starostwa Powiatowego w Pułtusku została wprowadzona Zarządzeniem Nr 6/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 lutego 2016 r.

Realizacja przyjętych założeń pozwoli na zbudowanie wizerunku Starostwa jako organizacji działającej w sposób uczciwy, przejrzysty i zawsze gotowej do uzasadnienia podjętych decyzji.

Powyższy cel zamierzamy realizować poprzez:
 • Stworzenie przejrzystej i przyjaznej klientom struktury organizacyjnej;
 • Stosowanie zasad ustanowionych w Kodeksie Etycznym Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku;
 • Ciągłe podnoszenie świadomości pracowników – regularne prowadzenie szkoleń lub dyskusji na temat przeciwdziałania korupcji;
 • Analizowanie i wskazywanie obszarów zagrożonych korupcją;
 • Stworzenie przejrzystego i przyjaznego klientowi dostępu do dokumentów niepublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego na miarę otwartego społeczeństwa informacyjnego;
 • Obserwowanie niestandardowych relacji międzyludzkich mogących stanowić zagrożenia korupcyjne;
 • Podejmowanie właściwych i adekwatnych działań w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń i praktyk korupcyjnych;
 • Wdrożenie efektywnych mechanizmów walki z korupcją między innymi poprzez podejmowanie działań uwzględniających strategię państwa w zakresie zwalczania zagrożeń korupcyjnych;
 • Rzetelną i terminową realizację powierzonych zadań, które zmniejszą prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia korupcyjnego;
 •  Okresową analizę istniejących dokumentów, także pod kątem doskonalenia systemu eliminującego zagrożenia korupcyjne;
 •  Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-17 11:33:27
 • Informacja zaktualizowana przez: Karpińska Jolanta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-10 07:26:53
 • Liczba odsłon: 6239
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056355]

przewiń do góry