2014 rok

Zarządzenie Nr 1/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 stycznia 2014r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2014r.

Zarządzenie Nr 2/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 lutego 2014r.
w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia powiatowych i miejskich służb i straży we współdziałaniu z Pułtuskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w akcji udzielania pomocy tonącym na zamarznietych akwenach wraz z instruktażem dla młodzieży szkolnej

Zarządzenie Nr 3/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 lutego 2014r.
w sprawie powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny osób na terenie powiatu pułtuskiego

Zarządzenie Nr 4/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 lutego 2014r.
w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 37/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 października 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 5/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 lutego 2014r.
w sprawie wprowadzenia zmiany Zasad (polityki) rachunkowości (DS-18) Zakładowego planu kont (dla budżetu powiatu) (DS-16), Zakładowego planu kont jednostki budżetowej (dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku) (DS-17) oraz Zasad ochrony danych i ich zbiorów generowanych z komputerowych programów przetwarzania (DS-19)

Załączniki do zarządzenia do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzoru
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 1/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany Zasad (polityki) rachunkowości (DS-18), Zakładowego planu kont (dla budżetu powiatu) (DS-16), Zakładowego planu kont jednostki budżetowej (dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku) (DS-17) oraz Zasad ochrony danych i ich zbiorów generowanych z komputerowych programów przetwarzania (DS-19/

Zarządzenie Nr 6/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 lutego 2014r.
w sprawie wprowadzenia zmiany instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Załącznik do zarządzenia Nr 6/2014 do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzoru
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 44/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany instrukcji sporządzenia, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym (DS-13)/

Zarządzenie Nr 7/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2014r.
w sprawie zmiany składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 31/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 września 2014r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 8/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 marca 2014r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 9/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 marca 2014r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 10/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 marca 2014r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pułtusku za rok 2013
Załącznik - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W PUŁTUSKU ZA 2013 ROK

Zarządzenie Nr 11/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 marca 2014r.
w sprawie ustalenia planu audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Pułtusku oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego
Załącznik do zarządzenia Nr 11/2014 do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzoru

Zarządzenie Nr 12/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 kwietnia 2014r.
w sprawie realizacji zadań usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg powiatu pułtuskiego
Załącznik - PODZIAŁ ZADAŃ USUWANIA I PRZECHOWYWANIA POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG POWIATU PUŁTUSKIEGO

/uchylone zarządzeniem Nr 19/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 marca 2022r./

Zarządzenie Nr 13/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 kwietnia 2014r.
w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2014r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 14/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 kwietnia 2014r.
w sprawie powołania Zespołu ds. utrzymania rezultatów projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Zarządzenie Nr 15/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 kwietnia 2014r.
w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 7/01 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 maja 2001r. w sprawie wysokości opłat za czynności związane z wykonaniem kopii dokumentów oraz kopii materiałów geodezyjno-kartograficznych

Zarządzenie nr 16/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r .
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
Załącznik - Zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych  równowartości 30 000 euro

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 3/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej 130.000 złotych/

Zarządzenie Nr 17/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 kwietnia 2014r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie Nr 18/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 maja 2014r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 19/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 czerwca 2014r.
w sprawie zawieszenia działalności Społecznej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Powiatu Pułtuskiego

Zarządzenie Nr 20/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 czerwca 2014r.
w sprawie powołania zespołu rekrutującego uczestników programu profilaktyczno-terapeutycznego "Pogodna Lato"

Zarządzenie Nr 21/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 22/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 lipca 2014r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 23/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 lipca 2014r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim na lata 2015-2022

Zarządzenie Nr 24/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 sierpnia 2014r.
w sprawie powołania strażnika Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pułtuskiego

Zarządzenie Nr 25/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 sierpnia 2014r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 26/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 sierpnia 2014r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Pułtuskim na lata 2015-2022 

Zarządzenie Nr 27/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 sierpnia 2014r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 28/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 września 2014r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 29/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 września 2014r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 30/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 września 2014r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 31/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 września 2014r.
w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 4/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pułtusku

Zarządzenie Nr 32/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 września 2014r.
w sprawie zmian w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie Nr 33/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 września 2014r.
w sprawie wprowadzenia procedury organizacji szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 34/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 34/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 września 2014r.
w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych
Załącznik - Regulamin okresowej oceny pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych
Załącznik Nr 1 - Wykaz i opis kryteriów
Załącznik Nr 2 - ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKA
Załącznik Nr 3 - Arkusz samooceny pracownika

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 16/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 maja 2016r. w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych/

Zarządzenie Nr 35/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 października 2014r.
w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2014r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 36/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 października 2014r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 37/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 października 2014r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 35/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 38/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 października 2014r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 39/2014 Starosty Pułtuskiego z 3 listopada 2014r.
w sprawie wyznaczenia zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu w Pułtusku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 40/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 listopada 2014r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusk

Zarządzenie Nr 41/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 listopada 2014r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 42/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 listopada 2014r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Pułtusku

Zarządzenie Nr 43/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 listopada 2014r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 44/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 grudnia 2014r.
w sprawie wprowadzenia zmiany instrukcji sporządzenia, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym

Załącznik do zarządzenia Nr 44/2014 do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzoru
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 48/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany instrukcji sporządzenia, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym (DS-13)

Zarządzenie Nr 45/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 grudnia 2014r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Karpińska Jolanta
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-22 14:50:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-21 12:00:03
  • Liczba odsłon: 32505
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056079]

przewiń do góry