Zobacz podgałęzie

Starostwo Powiatowe w Pułtusku
Wydział Budownictwa i Architektury

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk
tel. 23 306 71 72, 23 306 71 73, 23 306 71 74


Dyrektor:   Paweł Mroczkowski
tel: 23 306 71 71
e-mail: p.mroczkowski@powiatpultuski.pl

 

 

 

Wydział Budownictwa i Architektury.

 

Wydział Budownictwa i Architektury zapewnia obsługę interesantów w zakresie: udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych; przyjmowania zgłoszeń budów i wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę; stwierdzanie w formie zaświadczenia, o spełnianiu wymogów samodzielności lokali.

 Do zadań wydziału należy w szczególności:

 1. Przyjmowanie i sprawdzanie kompletności wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub wniosków o odrębną decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

 2. Sprawdzanie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu.

 3. Sprawdzanie zgodności projektu j.w. z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 4. Sprawdzanie zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi.

 5. Sprawdzanie kompletności projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także, aktualnego na czas wykonywania projektu, zaświadczenia wydanego przez właściwą izbę samorządu zawodowego.

 6. Sprawdzanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w zakresie projektowania budowlanego, odpowiednich uprawnień do pełnienia tych funkcji.

 7. Sprawdzanie wykonania – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu – także sprawdzenia projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień sprawdzenia zaświadczeniem właściwej izby.

 8. W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w pkt 1 – 7, nakładanie postanowieniem obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

 9. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, prowadzenie postępowań w sprawach związanych z udzieleniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.

 10. Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę lub na wykonanie robót budowlanych, bądź odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

 11. Prowadzenie postępowań w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, w przypadku gdy inwestor zmienił zamysł inwestycyjny w okresie ważności decyzji podstawowej.

 12. Prowadzenie postępowań w sprawie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu.

 13. Prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów związanych z postępowaniami o pozwolenie na budowę do czasu zrealizowania treści decyzji lub ich wygaśnięcia.

 14. Wydawanie inwestorom dzienników budów w terminie ważności decyzji o pozwoleniu na budowę i prowadzenie rejestru wydanych dzienników j.w.

 15. Przyjmowanie i sprawdzanie kompletności zgłoszeń budów i wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

 16. Przyjmowanie i sprawdzanie kompletności zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektów budowlanych.

 17. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, nakładanie, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnoszenie sprzeciwu, w drodze decyzji.

 18. Wnoszenie sprzeciwu do zgłoszenia, jeżeli:

a) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

b) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy;

c) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego w miejscu, w którym taki obiekt istnieje;

 1. Nakładanie, w drodze decyzji, obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować :

a) zagrożenie ludzi lub mienia;

b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;

c) pogorszenie warunków zdrowotno - sanitarnych;

d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 1. Przyjmowanie i sprawdzanie kompletności wniosków o rozbiórkę obiektów budowlanych.

 2. Przyjmowanie i sprawdzanie zasadności i kompletności zgłoszeń rozbiórek budynków i budowli.

 3. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, jeżeli rozbiórka tych obiektów :

a) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska;

b) wymaga zachowania warunków, od spełnienia których może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

 1. Prowadzenie postępowań rozstrzygających o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.

 2. Uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych;

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

 1. Prowadzenie rejestru postanowień wydawanych w wydziale, w trakcie prowadzenia postępowań.

 2. Prowadzenie rejestru innych decyzji wydawanych w wydziale, w trakcie prowadzenia postępowań.

 3. Prowadzenie rejestru rozbiórek obiektów budowlanych.

 4. Przyjmowanie i sprawdzanie kompletności wniosków o stwierdzenie samodzielności lokali mieszkalnych, a także lokali o innym przeznaczeniu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali.

 5. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających spełnienie wymagań o samodzielności lokali mieszkalnych, a także lokali o innym przeznaczeniu dla celów ustanowienia odrębnej własności.

 6. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wielkość powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego budynków i mieszkań dla celów dodatku mieszkaniowego.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Rzepkowski
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 10:21:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Rzepkowski Grzegorz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-30 08:36:01
 • Liczba odsłon: 34608
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115215]

przewiń do góry