I Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 27 listopada 2006 r.

- uchwała Nr I/1/06 w spr. wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku

- uchwała Nr I/2/06 w spr. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pułtusku

- uchwała Nr I/3/06 w spr. wyboru Starosty Pułtuskiego

- uchwała Nr I/4/06 w spr. wyboru Wicestarosty Pułtuskiego

- uchwała Nr I/5/06 w spr. wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Pułtusku

- uchwała Nr I/6/06 w spr. ustalenia wynagrodzenia Starosty Pułtuskiego

- uchwała Nr I/7/06 w spr. powierzenia Przewodniczącemu Rady Powiatu wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Starosty Pułtuskiego

II Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 11 grudnia 2006 r.

- uchwała Nr II/8/06 w spr. wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Pułtusku

- uchwała Nr II/9/06 w spr. wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Pułtusku

- uchwała Nr II/10/06 w spr. wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Pułtusku

- uchwała Nr II/11/06 w spr. wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Pułtusku

- uchwała Nr II/12/06 w spr. zmian w Statucie Powiatu Pułtuskiego

(Uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 268 poz. 10535)

III Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 18 grudnia 2006 r.

- uchwała Nr III/13/06 w spr. wstąpienia kandydatów z tych samych list na miejsce radnych, w związku z wygaśnięciem mandatów

- uchwała Nr III/14/06 w spr. powołania Komisji Rewizyjnej

- uchwała Nr III/15/06 w spr. powołania Komisji Budżetu i Finansów, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

- uchwała Nr III/16/06 w spr. powołania Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

 (Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr V/41/07 z dnia 26 lutego 2007r.)

- uchwała Nr III/17/06 w spr. powołania Komisji Polityki Regionalnej, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

 (Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr V/42/07 z dnia 26 lutego 2007r.)

- uchwała Nr III/18/06 w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

 (Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr V/43/07 z dnia 26 lutego 2007r.)

- uchwała Nr III/19/06 w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

- uchwała Nr III/20/06 w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

 (Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XIV/107/07 z dnia 4 grudnia  2007r.)

- uchwała Nr III/21/06 w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych

 (Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr V/44/07 z dnia 26 lutego 2007r.)

- uchwała Nr III/22/06 w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej

 (Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr V/45/07 z dnia 26 lutego 2007r.)

- uchwała Nr III/23/06 w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr V/46/07 z dnia 26 lutego 2007r.)

IV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 27 grudnia 2006 r.

- uchwała Nr IV/24/06 w spr. zmiany uchwały Nr XXXVIII/296/06 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia formy i wysokości zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

- uchwała Nr IV/25/06 w spr. zmiany podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2006 r. wraz z załącznikiem

- uchwała Nr IV/26/06 w spr. zmian budżetu powiatu na 2006 r.

* załącznik Nr 1 do uchwały Nr 26

* załącznik Nr 1a do uchwały Nr 26

* załącznik Nr 1b do uchwały Nr 26

* załącznik Nr 1c do uchwały Nr 26

* załącznik Nr 2 do uchwały Nr 26

* załącznik Nr 2a do uchwały Nr 26

* załącznik Nr 2b do uchwały Nr 26

* załącznik Nr 3 do uchwały Nr 26

* załącznik Nr 4 do uchwały Nr 26

* załącznik Nr 5 do uchwały Nr 26

* załącznik Nr 5a do uchwały Nr 26

* załącznik Nr 5b do uchwały Nr 26

* załącznik Nr 6 do uchwały Nr 26

* załącznik Nr 7 do uchwały Nr 26

* załącznik Nr 8 do uchwały Nr 26

* załącznik Nr 9 do uchwały Nr 26

* załącznik Nr 10 do uchwały Nr 26

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr X/45/2011 z dnia 30 marca 2011r.)

- uchwała Nr IV/27/06 w spr. wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego

- uchwała Nr IV/28/06 w spr. uchwalenia budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2007

* objaśnienie

* załącznik Nr 1 do uchwały Nr 28

* załącznik Nr 2 do uchwały Nr 28

* załącznik Nr 3 do uchwały Nr 28

* załącznik Nr 3a do uchwały Nr 28

* załącznik Nr 4 do uchwały Nr 28

* załącznik Nr 5 do uchwały Nr 28

* załącznik Nr 6 do uchwały Nr 28

* załącznik Nr 7 do uchwały Nr 28

* załącznik Nr 8 do uchwały Nr 28

* załącznik Nr 9 do uchwały Nr 28

* załącznik Nr 10 do uchwały Nr 28

* załącznik Nr 11 do uchwały Nr 28

* załącznik Nr 12 do uchwały Nr 28

* załącznik Nr 13 do uchwały Nr 28

- uchwała Nr IV/29/06 w spr. określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

(Uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 13 poz. 242)

- uchwała Nr IV/30/06 w spr. określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej do ukończenia szkoły, w której rozpoczęto naukę przed rozpoczęciem pełnoletności w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

(Uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 13 poz. 243)

( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr X/46/2011 z dnia 30 marca 2011r.)

- uchwała Nr IV/31/06 w spr. zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej

- uchwała Nr IV/32/06 w spr.  przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za III kwartały 2006 r.

- uchwała Nr IV/33/06 w spr. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

- uchwała Nr IV/34/06 w spr. "Programu współpracy powiatu pułtuskiego na 2007 r. z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego"

V Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 26 lutego 2007 r.

- uchwała Nr V/35/07 w spr. wyrażenia zgody na przekazanie szkół rolniczych

- uchwała Nr V/36/07 w spr. zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Golądkowie

- uchwała Nr V/37/07 w spr. zmian w budżecie powiatu na 2007 r.

* uzasadnienie

* załącznik Nr 1 do uchwały Nr 37

* załącznik Nr 2 do uchwały Nr 37

* załącznik Nr 3 do uchwały Nr 37

* załącznik Nr 3a do uchwały Nr 37

* załącznik Nr 4 do uchwały Nr 37

* załącznik Nr 5 do uchwały Nr 37

* załącznik Nr 6 do uchwały Nr 37

* załącznik Nr 7 do uchwały Nr 37

* załącznik Nr 8 do uchwały Nr 37

* załącznik Nr 9 do uchwały Nr 37

* załącznik Nr 10 do uchwały Nr 37

- uchwała Nr V/38/07 w spr. podziału środków Państwowego Funduszu Rehablitacji Osób Niepełnosprawnych na 2007 r.

- uchwała Nr V/39/07 w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami powiatu pułtuskiego

- uchwała Nr V/40/07 w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2006

* załącznik do uchwały Nr 40

(Uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 83 poz. 1923)

- uchwała Nr V/41/07 w spr. powołania Komisji Spraw Społecznych, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

- uchwała Nr V/42/07 w spr. powołania Komisji Polityki Regionalnej i Promocji, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

- uchwała Nr V/43/07 w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

- uchwała Nr V/44/07 w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych

- uchwała Nr V/45/07 w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej i Promocji

- uchwała Nr V/46/07 w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa

VI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 marca 2007 r.

- uchwała Nr VI/47/07 w spr. przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego popularyzującego wiedzę o Marszałku Józefie Piłsudskim pt.: "Z przeszłością w przyszłość".

- uchwała Nr VI/48/07 w spr. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2006

* sprawozdanie

- uchwała Nr VI/49/07 w spr. zapewnienia środków budżetu Powiatu Pułtuskiego na realizację projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcow powiatu pułtuskiego"

- uchwała Nr VI/50/07 w spr. upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy

- uchwała Nr VI/51/07 w spr. regulaminu wynagradzania nauczycieli w roku 2007

* regulamin

(Uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 89 poz. 2106), 

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XVIII/133/08 z dnia 25 kwietnia  2008r.)

- uchwała Nr VI/52/07 w spr. zmian budżetu powiatu na 2007 r.

* uzasadnienie

* prognoza długu

* załącznik Nr 1 do uchwały 52

* załącznik Nr 2 do uchwały 52

* załącznik Nr 3 do uchwały 52

* załącznik Nr 3a do uchwały Nr 52

* załącznik Nr 4 do uchwały 52

* załącznik Nr 5 do uchwały 52

* załącznik Nr 6 do uchwały 52

* załącznik Nr 7 do uchwały 52

* załącznik Nr 8 do uchwały 52

* załącznik Nr 9 do uchwały 52

* załącznik Nr 10 do uchwały 52

* załącznik Nr 11 do uchwały 52

* załącznik Nr 12 do uchwały 52

* załącznik Nr 13 do uchwały 52

* załącznik Nr 14 do uchwały 52

- uchwała Nr VI/53/07 w spr. powołania Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ w Pułtusku

( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr X/51/2011 z dnia 30 marca 2011r.)

- uchwała Nr VI/54/07 w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu

* załącznik Nr 1 i 2 do uchwały Nr 54

- uchwała Nr VI/55/07 w spr. obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.

- uchwała Nr VI/56/07 w spr. obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.

VII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 26 kwietnia 2007 r.

- uchwała Nr VII/57/07 w spr. zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXI/181/2013 z dnia 20 lutego 2013r.)

- uchwała Nr VII/58/07 w spr. przyjęcia raportu dotyczącego oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego

- uchwała Nr VII/59/07 w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2006 r.

- uchwała Nr VII/60/07 w spr. zmian budżetu powiatu na 2007 r.

* uzasadnienie do uchwały nr 60

* załącznik nr 1 do uchwały nr 60

* załącznik nr 2 do uchwały nr 60

* załącznik nr 3 do uchwały nr 60

* załącznik nr 4 do uchwały nr 60

* załącznik nr 5 do uchwały nr 60

* załącznik nr 6 do uchwały nr 60

* załącznik nr 7 do uchwały nr 60

- uchwała Nr VII/61/07 w spr. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

VIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 9 lipca 2007 r.

- uchwała Nr VIII/62/07 w spr. realizacji wieloletniej inwestycji pod nazwą Budowa Szpitala w Pułtusku

* strona tytułowa

* opis techniczny

* załącznik nr 1 do uchwały nr 62

* załącznik nr 2 do uchwały nr 62

* załącznik nr 3 do uchwały nr 62

* załącznik nr 4 do uchwały nr 62

* załącznik nr 5 do uchwały nr 62

* załącznik nr 6 do uchwały nr 62

* załącznik nr 7 do uchwały nr 62

* załącznik nr 8 do uchwały nr 62

* załącznik nr 9 do uchwały nr 62

* załącznik nr 10 do uchwały nr 62

- uchwała Nr VIII/63/07 w spr. przekazania mienia w formie darowizny

- uchwała Nr VIII/64/07 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

- uchwała Nr VIII/65/07 w spr. nieodpłatnego obciążenia prawem użytkowania

- uchwała Nr VIII/66/07  w spr. przekazania mienia w formie darowizny

- uchwała Nr VIII/67/07  w spr. zmiany podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2007 r.

- uchwała Nr VIII/68/07 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego I kategorii zaszeregowania pracowników niektorych jednostek organizacyjnych samorządu powiatowego

* uzasadnienie do uchwały nr 68

- uchwała Nr VIII/69/07 w spr. określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności

* uzasadnienie do uchwały nr 69

  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 3 października 2007r., Nr 199 poz. 5625.

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXIX/299/10 z dnia 30 czerwca 2010r.)

- uchwała Nr VIII/70/07  w spr. zmian budżetu powiatu na 2007 r.

* uzasadnienie do uchwały nr 70

* załącznik nr 1 do uchwały nr 70

* załącznik nr 2 do uchwały nr 70

* załącznik nr 3 do uchwały nr 70

* załącznik 3a do uchwały nr 70

* załącznik nr 4 do uchwały nr 70

* załącznik nr 5 do uchwały nr 70

* załącznik nr 6 do uchwały nr 70

* załącznik nr 7 do uchwały nr 70

* załącznik nr 8 do uchwały nr 70

* załącznik nr 9 do uchwały nr 70

- uchwała Nr VIII/71/07 zmieniająca uchwałę w spr. regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku akademickim/szkolnym 2006/2007

- uchwała Nr VIII/72/07 w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXIX/292/10 z dnia 30 czerwca 2010r.)

- uchwała Nr VIII/73/07 w spr. Statutu Powiatu Pułtuskiego

 Uchwała Nr VIII/73/07 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 26 września 2007r., Nr 193 poz. 5393.

 (Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXIX/219/09 z dnia 22 czerwca 2009r.)

IX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 14 sierpnia 2007 r.

- uchwała Nr IX/74/07  w spr. zadań planowanych do realizacji w latach 2008 - 2010 w ramach programów operacyjnych

* załącznik nr 1 do uchwały nr 74

- uchwała Nr IX/75/07  w spr. zmian budżetu powiatu na 2007 r.

* uzasadnienie do uchwały nr 75

* załącznik nr 1 do uchwały nr 75

* załącznik nr 2 do uchwały nr 75

* załącznik nr 3 do uchwały nr 75

- uchwała Nr IX/76/07 w spr. założenia I Liceum Ogólnokształcącego w Pułtusku

- uchwała Nr IX/77/07 w spr. likwidacji Liceum Profilowanego w Golądkowie

X Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 11 września 2007 r.

- uchwała Nr X/78/07 w spr. zmian budżetu powiatu na 2007 r.

* uzasadnienie do uchwały nr 78

* załącznik nr 1 do uchwały nr 78

* załącznik nr 2 do uchwały nr 78

* załącznik nr 3 do uchwały nr 78

* załącznik nr 3a do uchwały nr 78

* załącznik nr 4 do uchwały nr 78

- uchwała Nr X/79/07 w spr. emisji obligacji komunalnych Powiatu Pułtuskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

* uzasadnienie

* załącznik do uchwały nr 79

- uchwała Nr X/80/07 w spr. zwiększenia i zmian podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2007 r.

* uzasadnienie

* załącznik do uchwały nr 80

XI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 października 2007 r.

- uchwała Nr XI/81/07 w spr. przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Pułtuskim na lata 2007 - 2014

* załącznik do uchwały nr 81

- uchwała Nr XI/82/07 w spr. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim na lata 2007 - 2014

* załącznik do uchwały nr 82

- uchwała Nr XI/83/07 w spr. przyjęcia planu rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku na 2007 r.

- uchwała Nr XI/84/07 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

-  uchwała Nr XI/85/07 w spr. przekazania mienia w formie darowizny

- uchwała Nr XI/86/07  w spr. upoważnienia Zarządu Powiatu w Pułtusku do zawierania przez powiat pułtuski porozumień

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXI/145/2020 z dnia 10 listopada 2020r.)

- uchwała Nr XI/87/07 w spr. Programu "Bezpieczny Powiat Pułtuski" na lala 2007 - 2010

* załącznik do uchwały Nr 87

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XVIII/84/2011 z dnia 5 grudnia 2011r. )

- uchwała Nr XI/88/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym rady Powiatu

- uchwała Nr XI/89/07 w spr. Programu współpracy powiatu pułtuskiego na 2008 r. z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

- uchwała Nr XI/90/07 w spr. zgłoszenia kandydatury do VIII Edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego

- uchwała Nr XI/91/07 w spr. obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.

- uchwała Nr XI/92/07 w spr. obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.

- uchwała Nr XI/93/07 w spr. zmiany Uchwały Nr XXXV/272/06 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie: określenia trybu prac nad projektem budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych

* uzasadnienie do uchwały nr 93

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XLI/314/10 z dnia 28 września 2010r.)

- uchwała Nr XI/94/07 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania pracowników niektórych jednostek organizacyjnych samorządu powiatowego

* uzasadnienie do uchwały nr 94

- uchwała Nr XI/95/07 w spr. zmian budżetu powiatu na 2007 rok

* uzasadnienie do uchwały nr 95

* załącznik nr 1 do uchwały nr 95

* załącznik nr 2 do uchwały nr 95

* załącznik nr 3 do uchwały nr 95

* załącznik nr 3a do uchwały nr 95

* załącznik nr 4 do uchwały nr 95

* załącznik nr 5 do uchwały nr 95

* załącznik nr 6 do uchwały nr 95

* załącznik nr 7 do uchwały nr 95

* załącznik nr 8 do uchwały nr 95

* załącznik nr 9 do uchwały nr 95

* załącznik nr 10 do uchwały nr 95

* załącznik nr 11 do uchwały nr 95

XII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 26 listopada 2007 r.

- uchwała Nr XII/96/07 w spr. zmian budżetu powiatu na 2007 r.

* załącznik nr 1 do uchwały nr 96

* załącznik nr 2 do uchwały Nr 96

* załącznik nr 3 do uchwały Nr 96

* załącznik nr 4 do uchwały Nr 96

* załącznik nr 5 do uchwały Nr 96

* załącznik nr 6 do uchwały Nr 96

* załącznik nr 7 do uchwały Nr 96

XIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 28 listopada 2007 r.

- uchwała Nr XIII/97/07 w spr. przyjęcia rezygnacji Starosty Pułtuskiego

- uchwała Nr XIII/98/07 w spr. wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Powiatu w Pułtusku

- uchwała Nr XIII/99/07 w spr. wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygasnięciem mandatu

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 14 stycznia 2008 roku o zmianie w składzie Rady Powiatu w Pułtusku - pobierz

XIV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 4 grudnia 2007 r.

- uchwała Nr XIV/100/07 w spr. przyjęcia rezygnacji Zarządu Powiatu w Pułtusku

- uchwała Nr XIV/101/07 w spr. wyboru Starosty Pułtuskiego

- uchwała Nr XIV/102/07 w spr. wyboru Wicestarosty Pułtuskiego

- uchwała Nr XIV/103/07 w spr. wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Pułtusku

- uchwała Nr XIV/104/07 zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej

- uchwała Nr XIV/105/07 zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Komisji Budżetu i Finansów, określenia przedmiotu jej działania oraz skąłdu osobowego

- uchwała Nr XIV/106/07 zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Komisji Polityki Regionalnej i Promocji, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

- uchwała Nr XIV/107/07  w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

XV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 21 grudnia 2007 r.

- uchwała Nr XV/108/07 w spr. zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie pułtuskim

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXIX/283/10 z dnia 30 czerwca 2010r.)

- uchwała Nr XV/109/07 w spr. założenia Technikum Ekonomicznego w Golądkowie

- uchwała Nr XV/110/07 w spr. założenia Technikum Mechanicznego w Golądkowie

- uchwała Nr XV/111/07 w spr. utworzenia Zespołu Szkół w Golądkowie

- uchwała Nr XV/112/07 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

- uchwała Nr XV/113/07 w spr. zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej

* załącznik do uchwały nr 113

- uchwała Nr XV/114/07 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

- uchwała Nr XV/115/07 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania mienia w formie darowizny

- uchwała Nr XV/116/07 w spr. zmiany podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2007 roku

* uzasadnienie do uchwały nr 116

* załącznik do uchwały nr 116

- uchwała Nr XV/117/07 w spr. zmian budżetu powiatu na 2007 rok

* uzasadnienie do uchwały nr 117

* załącznik nr 1 do uchwały nr 117

* załącznik nr 2 do uchwały nr 117

* załącznik nr 3 do uchwały nr 117

* załącznik nr 3a do uchwały nr 117

* załącznik nr 4 do uchwały nr 117

* załącznik nr 5 do uchwały nr 117

* załącznik nr 6 do uchwały nr 117

* załącznik nr 7 do uchwały nr 117

* załącznik nr 8 do uchwały nr 117

* załącznik nr 9 do uchwały nr 117

- uchwała Nr XV/118/07 w spr. wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego

* uzasadnienie do uchwały nr 118

* załącznik do uchwały nr 118

- uchwała Nr XV/119/07 w spr. budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2008

* objaśnienia do uchwały nr 119

* prognoza długu

* załącznik nr 1 do uchwały nr 119

* załącznik nr 2 do uchwały nr 119

* załącznik nr 3 do uchwały nr 119

* załącznik nr 3a do uchwały nr 119

* załącznik nr 4 do uchwały nr 119

* załącznik nr 5 do uchwały nr 119

* załącznik nr 6 do uchwały nr 119

* załącznik nr 7 do uchwały nr 119

* załącznik nr 8 do uchwały nr 119

* załącznik nr 9 do uchwały nr 119

* załącznik nr 10 do uchwały nr 119

* załącznik nr 11 do uchwały nr 119

* załącznik nr 12 do uchwały nr 119

* załącznik nr 13 do uchwały nr 119

* załącznik nr 14 do uchwały nr 119

- uchwała Nr XV/120/07 w spr. przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2007 - 2020

* Raport o stanie Powiatu Pułtuskiego

* Analiza stanu Powiatu Pułtuskiego

* Strategia Rozwoju Powiatu Pułtuskiego 2007 - 2020

- uchwała Nr XV/121/07 w spr. ustalenia wynagrodzenia Starosty Pułtuskiego

 (Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XX/153/08 z dnia 30 czerwca 2008r.)

XVII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 18 marca 2008 r.   

- uchwała Nr XVII/122/08 w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2007

- uchwała Nr XVII/123/08 w spr. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2007

- uchwała Nr XVII/124/08 w spr. nadania statutu Zespołowi Szkół w Golądkowie

- uchwała Nr XVII/125/08 w spr. przystąpienia do realizacji projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiat pułtuski"

 (Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XIX/144/08 z dnia 29 maja 2008r.)

- uchwała Nr XVII/126/08 zmieniająca uchwałę w spr. powołania Komisji Spraw Społecznych, określenia przedmiotu jej działania oraz skąłdu osobowego

- uchwała Nr XVII/127/08 w spr. zmian w Statucie Powiatu Pułtuskiego

- uchwała Nr XVII/128/08 zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/273/06 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 7 czerwca 2006 r. w spr. dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu pułtuskiego

( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XLI/315/10 z dnia 28 września 2010r. )

* uzasadnienie do uchwały nr 128

- uchwała Nr XVII/129/08 w spr. udzielenie pomocy finansowej

* uzasadnienie do uchwały nr 129

- uchwała Nr XVII/130/08 w spr. zmian budżetu powiatu na 2008 rok

* uzasadnienie do uchwały nr 130

* załącznik nr 1 do uchwały nr 130

* załącznik nr 2 do uchwały nr 130

* załącznik nr 3 do uchwały nr 130

* załącznik nr 3a do uchwały nr 130

* załącznik nr 4 do uchwały nr 130

* załącznik nr 5 do uchwały nr 130

* załącznik nr 6 do uchwały nr 130

* załącznik nr 7 do uchwały nr 130

* załącznik nr 8 do uchwały nr 130

* załącznik nr 9 do uchwały nr 130

* załącznik nr 10 do uchwały nr 130

* załącznik nr 11 do uchwały nr 130

- uchwała Nr XVII/131/08 w spr. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 rok

* uzasadnienie do uchwały nr 131

* załącznik do uchwały nr 131

- uchwała Nr XVII/132/08 w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu

* załączniki nr 1-4 do uchwały nr 132

XVIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 25 kwietnia 2008 r.

- uchwała Nr XVIII/133/08  w spr. regulaminu wynagradzania nauczycieli w roku 2008

* załącznik do uchwały nr 133

(Uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 80 poz. 20058)

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXVI/193/09 z dnia 18 marca 2009r.)

- uchwała Nr XVIII/134/08 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za III kwartały 2007 r.

- uchwała Nr XVIII/135/08 zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrwotnej w Pułtusku

- uchwała Nr XVIII/136/08 w spr. pozbawienia kategorii dróg powiatowych - dróg położonych na terenie Miasta Pułtusk - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

- uchwała Nr XVIII/137/08 w spr. pozbawienia kategorii dróg powiatowych - dróg położonych na terenie Gminy Winnica i Gminy Świercze - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

- uchwała Nr XVIII/138/08 w spr. przystąpienia do realizacji konkursowego pt. "Twoje miejsce jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku"

- uchwała Nr XVIII/139/08 w spr. przystąpienia do realizacji projektu systemowego pt. " Praca, szansa i Ty, Pułtusk 2008"

- uchwała Nr XVIII/140/08 w spr. zmian budżetu powiatu na 2008 rok

* uzasadnienie do uchwały nr 140

* załącznik nr 1 do uchwały nr 140

* załącznik nr 2 do uchwały nr 140

* załącznik nr 3 do uchwały nr 140

* załącznik nr 3a do uchwały nr 140

* załącznik nr 4 do uchwały nr 140

* załącznik nr 5 do uchwały nr 140

* załącznik nr 6 do uchwały nr 140

* załącznik nr 7 do uchwały nr 140

* załącznik nr 8 do uchwały nr 140

- uchwała Nr XVIII/141/08 w spr. ustalenia formy i wysokości zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

- uchwała Nr XVIII/142/08 w spr. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

XIX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 29 maja 2008 r.

- uchwała Nr XIX/143/08 w spr. wyrażenia opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalności dwóch oddziałów szpitalnych SamodzielnegoPublicznego Zakładu OpiekiZdrowotnej w Pułtusku

- uchwała Nr XIX/144/08 w spr. przystąpienia do realizacji projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

- uchwała Nr XIX/145/08 w spr. zmian budżetu powiatu na 2008 rok

* uzasadnienie do uchwały nr 145

* załącznik nr 1 do uchwały nr 145

* załącznik nr 2 do uchwały nr 145

* załącznik nr 3 do uchwały nr 145

* załącznik nr 4 do uchwały nr 145

- uchwała Nr XIX/146/08 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

XX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 czerwca 2008 r.

- uchwała Nr XX/147/08 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za I kwartał 2008 r.

- uchwała Nr XX/148/08 w spr. przystąpienia do realizacji projektu "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim"

- uchwała Nr XX/149/08 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania pracowników niektórych jednostek organizacyjnych samorządu powiatowego

* uzasadnienie do uchwały nr 149

- uchwała Nr XX/150/08 w spr. udzielenia pomocy finansowej

* uzasadnienie do uchwały nr 150

- uchwała Nr XX/151/08 w spr. zmian budżetu powiatu na 2008 rok

* uzasadnienie do uchwały nr 151

* załącznik nr 1 do uchwały nr 151

* załącznik nr 2 do uchwały nr 151

* załącznik nr 3 do uchwały nr 151

* załącznik nr 4 do uchwały nr 151

* załącznik nr 5 do uchwały nr 151

* załącznik nr 6 do uchwały nr 151

* załącznik nr 7 do uchwały nr 151

* załącznik nr 8 do uchwały nr 151

* załącznik nr 9 do uchwały nr 151

- uchwała Nr XX/152/08 w spr. zmian w Statucie Powiatu Pułtuskiego

- uchwała Nr XX/153/08 w spr. ustalenia wynagrodzenia Starosty Pułtuskiego

- uchwała Nr XX/154/08 w spr. przystąpienia do realizacji projektu pt.: "Profesjonalny pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku"

XXI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 22 września 2008 r.

- uchwała Nr XXI/155/08 w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2007 r.

- uchwała Nr XXI/156/08 w spr. przyjęcia planu rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku na 2008 rok

- uchwała Nr XXI/157/08  w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za I półrocze 2008 roku

- uchwała Nr XXI/158/08 w spr. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

- uchwała Nr XXI/159/08 w spr. przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej w Powiecie Pułtuskim na lata 2008 - 2014

- uchwała Nr XXI/160/08 w spr. utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku i nadania mu statutu

* załącznik do uchwały nr 160/08
(dokonano zmian w uchwale na podstawie uchwały Nr XXXIV/200/2017 z dnia 26 października 2017r.)
( Załącznik utracił moc na podstawie Uchwały Nr XLIV/261/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r.)

- uchwała Nr XXI/161/08 w spr. realizacji wieloletniej inwestycji pod nazwą Budowa Szpitala w Pułtusku

* załącznik do uchwały nr 161

* załącznik do uchwały nr 161

* załącznik do uchwały nr 161

- uchwała Nr XXI/162/08 w spr. zmian budżetu powiatu na 2008 rok

* uzasadnienie

* załącznik nr 1 do uchwały nr 162

* załącznik nr 2 do uchwały nr 162

* załącznik nr 3 do uchwały nr 162

* załącznik nr 3a do uchwały nr 162

* załącznik nr 4 do uchwały nr 162

* załącznik nr 5 do uchwały nr 162

* załącznik nr 6 do uchwały nr 162

* załącznik nr 7 do uchwały nr 162

* załącznik nr 8 do uchwały nr 162

* załącznik nr 9 do uchwały nr 162

* załącznik nr 10 do uchwały nr 162

* załącznik nr 11 do uchwały nr 162

- uchwała Nr XXI/163/08 w spr. zmian podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 rok

* uzasadnienie do uchwały nr 163

* załącznik do uchwały nr 163

- uchwała Nr XXI/164/08 w spr. rozpatrzenia skargi

XXII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 20 października 2008 r.

- uchwała Nr XXII/165/08 w spr. zmian budżetu powiatu na 2008 rok

* uzasadnienie do uchwały nr 165

* załącznik nr 1 do uchwały nr 165

* załącznik nr 2 do uchwały nr 165

* załącznik nr 3 do uchwały nr 165

* załącznik nr 3a do uchwały nr 165

* załącznik nr 4 do uchwały nr 165

* załącznik nr 5 do uchwały nr 165

* załącznik nr 6 do uchwały nr 165

* załącznik nr 7 do uchwały nr 165

* załącznik nr 8 do uchwały nr 165

* załącznik nr 9 do uchwały nr 165

- uchwała Nr XXII/166/08 w spr. zwiększenia i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 rok

* uzasadnienie do uchwały nr 166

* załącznik do uchwały nr 166

XXIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 18 listopada 2008 r .

- uchwała Nr xxiii/167/08 w spr. wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011

XXIV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 5 grudnia 2008 r.

- uchwała Nr 168 w spr. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusku

* załącznik do uchwały nr 168

- uchwała Nr 169 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnionej wartości jednego punktu dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku

- uchwała Nr 170 w spr. programu współpracy powiatu pułtuskiego na 2009 r. z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

- uchwała Nr 171 w spr. przyznania uczniom stypendium za osiągnięcia wysokich wyników sportowych

- uchwała nr XXIV/172/08 w spr. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr VIII/43/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.)

- uchwała Nr XXIV/173/08 w spr. zmian podziału środku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 r.

* uzasadnienie do uchwały Nr 173

* załącznik do uchwały nr 173

- uchwała Nr XXIV/174/08 w spr. zmian budżetu powiatu na 2008 rok

* uzasadnienie do uchwały Nr 174

* prognoza długu

* załącznik nr 1 do uchwały nr 174

* załącznik nr 2 do uchwały nr 174

* załącznik nr 3 do uchwały nr 174

* załącznik nr 3a do uchwały nr 174

* załącznik nr 4 do uchwały nr 174

* załącznik nr 5 do uchwały nr 174

* załącznik nr 6 do uchwały nr 174

* załącznik nr 7 do uchwały nr 174

* załącznik nr 8 do uchwały nr 174

* załącznik nr 9 do uchwały nr 174

- uchwała nr 175 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za III kwartał 2008 r.

XXV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 29 grudnia 2008 r.

- uchwała nr XXV/176/08 w spr. pozbawienia kategorii dróg powiatowych - dróg położonych na terenie Gminy Obryte   - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

- uchwała nr XXV/177/08 w spr. przekazania mienia w formie darowizny

- uchwała nr XXV/178/08 w spr. zasad zbywania oraz ustalenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom w budynku mieszkalnym w miejscowości Ołdaki gmina Gzy

- uchwała Nr XXV/179/08 w spr. przystąpienia do projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwrzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"

- uchwała Nr XXV/180/08 w spr. przystąpienia do projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"

- uchwała nr 181 w spr. zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej

* załącznik do uchwały nr 181

- uchwała nr XXV/182/08 zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusku - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

- uchwała nr XXV/183/08 w spr. zmian budżetu powiatu na 2008 rok

* uzasadnienie do uchwały nr 183

* załącznik nr 1 do uchwały nr 183

* załącznik nr 2 do uchwały nr 183

* załącznik nr 3 do uchwały nr 183

* załącznik nr 3a do uchwały nr 183

* załącznik nr 4 do uchwały nr 183

* załącznik nr 5 do uchwały nr 183

* załącznik nr 6 do uchwały nr 183

* załącznik nr 7 do uchwały nr 183

* załącznik nr 8 do uchwały nr 183

* załącznik nr 9 do uchwały nr 183

* załącznik nr 10 do uchwały nr 183

- uchwała nr XXV/184/08 w spr. wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego

* uzasadnienie do uchwały nr 184

* załącznik do uchwały nr 184

- uchwała Nr XXV/185/08 w spr. budżetu powiatu na rok 2009

* objaśnienie do uchwały nr 185

* prognoza długu

* załącznik nr 1 do uchwały nr 185

* załącznik nr 2 do uchwały nr 185

* załącznik nr 3 do uchwały nr 185

* załącznik nr 3a do uchwały nr 185

* załącznik nr 4 do uchwały nr 185

* załącznik nr 5 do uchwały nr 185

* załącznik nr 6 do uchwały nr 185

* załącznik nr 7 do uchwały nr 185

* załącznik nr 8 do uchwały nr 185

* załącznik nr 9 do uchwały nr 185

* załącznik nr 10 do uchwały nr 185

* załącznik nr 11 do uchwały nr 185

* załącznik nr 12 do uchwały nr 185

* załącznik nr 13 do uchwały nr 185

XXVI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 18 marca 2009 r.

- Uchwała Nr XXVI/186/09 w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008 - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

- Uchwała Nr XXVI/187/09 w spr. zatwierdzenia i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu systemowego pt. "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc"

- Uchwała Nr XXVI/188/09 w spr. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

* załącznik do uchwały nr 188

- Uchwała Nr XXVI/189/09 w spr. udzielenia pełnomocnictwa Domowi Pomocy Społecznej w Ołdakach do złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

- Uchwała Nr XXVI/190/09 w spr. udzielenia pełnomocnictwa Domowi Pomocy Społecznej w Obrytem do złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

- Uchwała Nr XXVI/191/09 w spr. zbycia nieruchomości

- Uchwała Nr XXVI/192/09 w spr. zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pułtusku

- Uchwała Nr XXVI/193/09  w spr. regulaminu wynagradzania nauczycieli

* załącznik do uchwały nr 193 - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

- Uchwała Nr XXVI/194/09 w spr. ustalenia formy i wysokości zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

- Uchwała Nr XXVI/195/09 w spr. udzielenia pomocy finansowej

* uzasadnienie do uchwały nr 195

- Uchwała Nr XXVI/196/09 w spr. zmian budżetu powiatu na 2009 rok

* uzasadnienie do uchwały nr 196

* prognoza długu

* załącznik nr 1 do uchwały nr 196

* załącznik nr 2 do uchwały nr 196

* załącznik nr 3 do uchwały nr 196

* załącznik nr 4 do uchwały nr 196

* załącznik nr 5 do uchwały nr 196

* załącznik nr 6 do uchwały nr 196

* załącznik nr 7 do uchwały nr 196

* załącznik nr 8 do uchwały nr 196

* załącznik nr 9 do uchwały nr 196

* załącznik nr 10 do uchwały nr 196

* załącznik nr 11 do uchwały nr 196

- Uchwała Nr XXVI/197/09 w spr. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

* uzasadnienie do uchwały nr 197

* załącznik do uchwały nr 197

- Uchwała Nr XXVI/198/09 w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu

* załącznik do uchwały nr 198

XXVII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 22 kwietnia 2009 r.

- uchwała Nr XXVII/199/09 w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

- uchwała Nr XXVII/200/09 w spr. przekazania mienia w formie darowizny

- uchwała Nr XXVII/201/09 w spr. przekazania mienia w formie darowizny

- uchwała Nr XXVII/202/09  w spr. wyboru delegata Powiatu Pułtuskiego do Związku Powiatów Polskich

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr X/50/2011 z dnia 30 marca 2011r.)

- uchwała Nr XXVII/203/09 w spr. przystąpienia do realizacji projektu konkursowego pt.: "Profesjonalna kadra to przyjazny urząd"

- uchwała Nr XXVII/204/09 w spr. zmian budżetu powiatu na 2009 rok

* uzasadnienie do uchwały nr 204

* załącznik nr 1 do uchwały nr 204

* załącznik nr 2 do uchwały nr 204

* załącznik nr 3 do uchwały nr 204

* załącznik nr 3a do uchwały nr 204

* załącznik nr 4 do uchwały nr 204

* załącznik nr 5 do uchwały nr 204

* załącznik nr 6 do uchwały nr 204

* załącznik nr 7 do uchwały nr 204

* załącznik nr 8 do uchwały nr 204

- uchwała Nr XXVII/205/09 w spr. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

XXVIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 27 maja 2009 r.

- uchwała Nr XXVIII/206/09 w spr. rozpatrzenia skargi

- uchwała Nr XXVIII/207/09 w spr. zmian budżetu powiatu na 2009 r.

* uzasadnienie do uchwały nr 207

* załącznik nr 1 do uchwały nr 207

* załącznik nr 2 do uchwały nr 207

* załącznik nr 3 do uchwały nr 207

* załącznik nr 4 do uchwały nr 207

* załącznik nr 5 do uchwały nr 207

* załącznik nr 6 do uchwały nr 207

* załącznik nr 7 do uchwały nr 207

* załącznik nr 8 do uchwały nr 207

* załącznik nr 9 do uchwały nr 207

* prognoza długu

- uchwała Nr XXVIII/208/09 w spr. emisji obligacji komunalnych Powiatu Pułtuskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

* załącznik do uchwały nr 208

- uchwała Nr XXVIII/209/09 zmieniająca uchwałę Nr XXV/179/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: przystąpienia do projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"

- uchwała Nr XXVIII/210/09 zmieniająca uchwałę Nr XXV/180/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: przystąpienia do projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"

XXIX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 22 czerwca 2009 r.

- uchwała Nr XXIX/211/09  w spr. przyjęcia planu rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku na 2009 rok

- uchwała Nr XXIX/212/09 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za I kwartał 2009 roku

- uchwała Nr XXIX/213/09 w spr. zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

- uchwała Nr XXIX/214/09 w spr. wyrażenia zgody na wynajęcia pomieszczeń w budynku szpitala w Pułtusku

- uchwała Nr XXIX/215/09 w spr. przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół prowadzonych przez Powiat - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź
( dokonano zmian w uchwale na podstawie uchwały nr XVII/120/2020 z dnia 25 maja 2020r.)

- uchwała Nr XXIX/216/09  w spr. powierzenia gminie Pokrzywnica prowadzenia i finansowania zadania publicznego przebudowy drogi powiatowej Nr 3409W Pokrzywnica - Dzbanice - Karniewek na odcinku Dzbanice - Kraniewek od km 3 + 692,50 do km 6 + 032,5

- uchwała Nr XXIX/217/09  w spr. zmian budżetu powiatu na 2009 r.

* uzasadnienie do uchwały nr 217

* załącznik nr 1 do uchwały nr 217

* załącznik nr 2 do uchwały nr 217

* załącznik nr 3 do uchwały nr 217

* załącznik nr 3a do uchwały nr 217

* załącznik nr 4 do uchwały nr 217

* załącznik nr 5 do uchwały nr 217

* załącznik nr 6 do uchwały nr 217

* załącznik nr 7 do uchwały nr 217

* załącznik nr 8 do uchwały nr 217

* załącznik nr 9 do uchwały nr 217

* załącznik nr 10 do uchwały nr 217

* załącznik nr 11 do uchwały nr 217

- uchwała Nr XXIX/218/09 w spr. zmian podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009 rok

- uchwała Nr XXIX/219/09 w spr. Statutu Powiatu Pułtuskiego - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXIX/293/10 z dnia 30 czerwca 2010r.)

- uchwała Nr XXIX/220/09 w spr. zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pułtusku

XXX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 6 sierpnia 2009 r.

- uchwała Nr XXX/221/09 w spr. przystąpienia do projektu "Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego powiatu pułtuskiego"

* uzasadnienie do uchwały nr 221

- uchwała Nr XXX/222/09 w spr. przystąpienia do realizacji projektu "Wzbogacenie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego"

- uchwała Nr XXX/223/09 w spr. przystąpienia do realizacji projektu :Kreatywny absolwent na rynku pracy"

- uchwała XXX/224/09 zmieniająca uchwałę w spr. przystąpienia do realizacji projektu "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim"

- uchwała Nr XXX/225/09 w spr. zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim"

- uchwała Nr XXX/226/09 w spr. zmian budżetu powiatu na 2009 rok

* uzasadnienie do uchwały nr 226

* załącznik nr 1 do uchwały nr 226

* załącznik nr 2 do uchwały nr 226

* załącznik nr 3 do uchwały nr 226

* załącznik nr 3a do uchwały nr 226

* załącznik nr 4 do uchwały nr 226

* załącznik nr 5 do uchwały nr 226

* załącznik nr 6 do uchwały nr 226

* załącznik nr 7 do uchwały nr 226

* załącznik nr 8 do uchwały nr 226

XXXI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 29 września 2009 r.

- uchwała Nr XXXI/227/09 w spr. zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Zajęcia pozalekcyjne uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego"

- uchwała Nr XXXI/228/09 w spr. wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011"

- uchwała Nr XXXI/229/09 w spr. zmian budżetu powiatu na 2009 rok

* uzasadnienie do uchwały nr 229

* załącznik nr 1 do uchwały nr 229

* załącznik nr 2 do uchwały nr 229

* załącznik nr 3 do uchwały nr 229

* załącznik nr 4 do uchwały nr 229

* załącznik nr 5 do uchwały nr 229

* załącznik nr 6 do uchwały nr 229

* załącznik nr 7 do uchwały nr 229

- uchwała Nr XXXI/230/09  w spr. zmian podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009 rok

* uzasadnienie do uchwały nr 230

* załącznik do uchwały nr 230

XXXII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 27 października 2009 r.

- uchwała Nr XXXII/231/09 w spr. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XLII/318/10 z dnia 27 października 2010r.)

- uchwała Nr XXXII/232/09 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za I półrocze 2009 r.

- uchwała Nr XXXII/233/09 w spr. Statutu Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXIX/286/10 z dnia 30 czerwca 2010r.)

- uchwała Nr XXXII/234/09 w spr. wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Pułtuski w partnerstwie z Powiatem Płońskim i innymi jednostkami samorządu terytorialnego projektu w ramach działania 5.2.1 POKL

- uchwała Nr XXXII/235/09 w spr. nabycia mienia

- uchwała Nr XXXII/236/09 w spr. nabycia mienia

- uchwała Nr XXXII/237/09 w spr. nabycia mienia

- uchwała Nr XXXII/238/09 w spr. zmian budżetu powiatu na 2009 rok

* uzasadnienie do uchwały nr 238

* załącznik nr 1 do uchwały nr 238

* załącznik nr 2 do uchwały nr 238

* załącznik nr 3 do uchwały nr 238

* załącznik nr 3a do uchwały nr 238

* załącznik nr 4 do uchwały nr 238

* załącznik nr 5 do uchwały nr 238

* załącznik nr 6 do uchwały nr 238

* załącznik nr 7 do uchwały nr 238

* załącznik nr 8 do uchwały nr 238

- uchwała Nr XXXII/239/09 w spr. zwiększenia i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009 rok

* uzasadnienie do uchwały nr 239

* załącznik do uchwały nr 239

- uchwała Nr XXXII/240/09 w spr. rozpatrzenia skargi

- uchwała Nr XXXII/241/09 w spr. rozpatrzenia skargi

- uchwała Nr XXXII/242/09  w spr. rozpatrzenia skargi

- uchwała Nr XXXII/243/09  w spr. odwołania członka Zarządu Powiatu w Pułtusku

- uchwała Nr XXXII/244/09 w spr. wyboru członka Zarządu Powiatu w Pułtusku

XXXIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 4 grudnia 2009 r.

- uchwała Nr XXXIII/245/09 w spr. wydania opinii dot. wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy

- uchwała Nr XXXIII/246/09 w spr. zmian podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009 rok

uzasadnienie do uchwały nr 246

załącznik do uchwały nr 246

- uchwała Nr XXXIII/247/09 w spr. zmian budżetu powiatu na 2009 rok

uzasadnienie do uchwały nr 247

załącznik nr 1 do uchwały nr 247

załącznik nr 2 do uchwały nr 247

załącznik nr 3 do uchwały nr 247

załącznik nr 3a do uchwały nr 247

załącznik nr 4 do uchwały nr 247

załącznik nr 5 do uchwały nr 247

załącznik nr 6 do uchwały nr 247

załącznik nr 7 do uchwały nr 247

załącznik nr 8 do uchwały nr 247

- uchwała Nr XXXIII/248/09 w spr. Programu współpracy powiatu pułtuskiego na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego

XXXIV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 28 grudnia 2009 r.

- uchwała Nr XXXIV/249/09 w spr. realizacji wieloletniej inwestycji pod nazwą Budowa Szpitala w Pułtusku".

- uchwała Nr XXXIV/250/09 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za III kwartały 2009 r.

* załącznik do uchwały nr 250

- uchwała Nr XXXIV/251/09 zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusku   - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

- uchwała Nr XXXIV/252/09 w spr. likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pułtusku   - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

- uchwała Nr XXXIV/253/09 w spr. zamiaru likwidacji szkół w Golądkowie - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

- uchwała Nr XXXIV/254/09 w spr. przystąpienia do projektu "Modernizacja systemów grzewczych placówek oświatowych powiatu pułtuskiego"

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XLI/301/10 z dnia 28 września 2010r.)

- uchwała Nr XXXIV/255/09 w spr. zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej

* załącznik do uchwały nr 255

- uchwała Nr XXXIV/256/09 w spr. zmian budżetu powiatu na 2009r.

uzasadnienie do uchwały nr 256

załącznik nr 1 do uchwały nr 256

załącznik nr 2 do uchwały nr 256

załącznik nr 3 do uchwały nr 256

załącznik nr 3a do uchwały nr 256

załącznik nr 4 do uchwały nr 256

załącznik nr 5 do uchwały nr 256

załącznik nr 6 do uchwały nr 256

załącznik nr 7 do uchwały nr 256

załącznik nr 8 do uchwały nr 256

- uchwała Nr XXXIV/257/09 w spr. wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego

załącznik do uchwały nr 257

- uchwała Nr XXXIV/258/09 Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

*objaśnienie

załącznik nr 1 do uchwały nr 258

załącznik nr 2 do uchwały nr 258

załącznik nr 2a do uchwały nr 258

załącznik nr 2b do uchwały nr 258

załącznik nr 3 do uchwały nr 258

załącznik nr 4 do uchwały nr 258

załącznik nr 5 do uchwały nr 258

załącznik nr 6 do uchwały nr 258

załącznik nr 7 do uchwały nr 258

załącznik nr 8 do uchwały nr 258

załącznik nr 9 do uchwały nr 258

załącznik nr 10 do uchwały nr 258

załącznik nr 11 do uchwały nr 258

załącznik nr 12 do uchwały nr 258

załącznik nr 13 do uchwały nr 258

załącznik nr 14 do uchwały nr 258

załącznik nr 15 do uchwały nr 258

- uchwała Nr XXXIV/259/09 w spr. rozpatrzenia skargi

- uchwała Nr XXXIV/260/09 w spr. zatwierdzenia i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projetku systemowego pt. Pomagamy naszym klientom aby potrafili sami sobie pomóc.

* załącznik do uchwały nr 260 

- uchwała Nr XXXIV/261/09 w spr. zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Wzbogacanie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego"

XXXV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 29 stycznia 2010r.

- uchwała Nr XXXV/262/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r.

- uzasadnienie do uchwały

* załącznik Nr 1 do uchwały nr 262

* załącznik Nr 2 do uchwały nr 262

* załącznik Nr 2a do uchwały nr 262

* załącznik Nr 2b do uchwały nr 262

*załącznik Nr 3 do uchwały nr 262

XXXVI Sesja Rady Powiatu w dniu 25 marca 2010r.

- uchwała Nr XXXVI/263/10 w spr. oceny stanu zagrożenia i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego.

*załącznik do uchwały nr 263

-uchwała Nr XXXVI/264/10 w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

*załącznik do uchwały nr 264

- uchwała Nr XXXVI/265/10 w spr. wyrażenia zgody na złożenie projektu pt. "Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych"

- uchwała Nr XXXVI/266/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół prowadzonych przez Powiat". - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

- uchwała Nr XXXVI/267/10 w spr. zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań przez gminy. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

*załącznik do uchwały nr 267

- uchwała Nr XXXVI/268/10 w spr. przyjęcia planu rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku na 2010r.

* załącznik do uchwały

- uchwała Nr XXXVI/269/10 w spr. przyjęcia mienia w formie darowizny

- uchwała Nr XXXVI/270/10 w spr. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010r.

*uzasadnienie

*załącznik do uchwały nr 270

- uchwała Nr XXXVI/271/10 w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r.

*uzasadnienie

*załącznik nr 1 do uchwały nr 271

*załącznik nr 2 do uchwały nr 271

*załącznik nr 2a do uchwały nr 271

*załącznik nr 2b do uchwały nr 271

*załącznik nr 3 do uchwały nr 271

*załącznik nr 4 do uchwały nr 271

*załącznik nr 5 do uchwały nr 271

*załącznik nr 6 do uchwały nr 271

*załącznik nr 7 do uchwały nr 271

*załącznik nr 8 do uchwały nr 271

*załącznik nr 9 do uchwały nr 271

- uchwała Nr XXXVI/272/10 w spr. rozpatrzenia skargi.

*załącznik do uchwały nr 272

- uchwala Nr XXXVI/273/10 w spr. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu

*załącznik nr 1 do uchwały nr 273

*załącznik nr 2 do uchwały nr 273

*załącznik nr 3 do uchwały nr 273

*załącznik nr 4 do uchwały nr 273

Stanowisko Rady Powiatu w Pułtusku dotyczące rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych położonych w Pułtusku - pobierz

XXXVII Sesja Rady Powiatu w dniu 12 kwietnia 2010r.

Stanowisko Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie przeniesienia Sądu Rejonowego w Pułtusku z Okręgu Apelacji Warszawskiej do okręgu Apelacji Białostockiej - pobierz

XXXVIII Sesja Rady Powiatu w dniu 26 kwietnia 2010r.

- uchwała Nr XXXVIII/274/10 w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za 2009r.

* załącznik do uchwały

- uchwała Nr XXXVIII/275/10 w spr. nieodpłatnego obciążenia prawem użytkowania

- uchwała Nr XXXVIII/276/10 w spr. powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego budowy drogi dojazdowej do szpitala - ul. Teofila Kwiatkowskiego na terenie działek nr 103, 104/1 oraz 108/1 obręb 28 miasta Pułtusk

- uchwała Nr XXXVIII/277/10 w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

* uzasadnienie do uchwały

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 2a do uchwały

* załącznik nr 2b do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

* załącznik nr 7 do uchwały

* załącznik nr 8 do uchwały

* załącznik nr 9 do uchwały

- uchwała Nr XXXVIII/278/10 w spr. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

XXXIX Sesja Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2010r.

- uchwała Nr XXXIX/279/10 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za I kwartał 2010r.

* załącznik do uchwały

- uchwała Nr XXXIX/280/10 w spr. zatwierdzenia zmian w Załączniku Nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.

- uchwała Nr XXXIX/281/10 w spr. założenia przedszkola specjalnego.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

- uchwała Nr XXXIX/282/10 w spr. likwidacji i rozwiązania Zespołu Szkół w Golądkowie. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

- uchwała Nr XXXIX/283/10 w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie pułtuskim. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XLVIII/282/2014 z dnia 24 września 2014r.)

- uchwała Nr XXXIX/284/10 w spr. wyrażenia zgody na realizację projektu pt. "Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych".

- uchwała Nr XXXIX/285/10 w spr. Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

*załącznik do uchwały Nr 285

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XL/259/2014 z dnia 2 czerwca 2014r.)

- uchwała Nr XXXIX/286/10 w spr. Statutu Domu Pomocy Społecznej w Obrytem - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XL/238/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.)

*załącznik do uchwały Nr 286

- uchwała Nr XXXIX/287/10 w spr. Statutu Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

*załącznik do uchwały Nr 287

- uchwała Nr XXXIX/288/10 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu statutu. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXII/116/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.)

- uchwała Nr XXXIX/289/10 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku i nadania mu statutu. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

- uchwała Nr XXXIX/290/10 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

*załącznik do uchwały Nr 290

- uchwała Nr XXXIX/291/10 w spr. ustalenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.

*załącznik do uchwały Nr 291

- uchwała Nr XXXIX/292/10 w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

*załącznik do uchwały Nr 292

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XVII/79/2011 z dnia 26 października 2011r.)

- uchwała Nr XXXIX/293/10 w spr. Statutu Powiatu Pułtuskiego. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

*załącznik do uchwały Nr 293

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XVII/78/2011 z dnia 26 października 2011r.)

- uchwała Nr XXXIX/294/10 w spr. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego do maja 2011r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

*załącznik nr 1 do uchwały Nr 294

*załącznik nr 2 do uchwały Nr 294

- uchwała Nr XXXIX/295/10 w spr. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
(dokonano zmian w uchwale na podstawie uchwały Nr XVI/71/2011 z dnia 18 sierpnia 2011r.
- uchwała Nr XXXIX/296/10 w spr. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za I półrocze danego roku budżetowego.

- uchwała Nr XXXIX/297/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Wzbogacanie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego".

- uchwała Nr XXXIX/298/10 w spr. określenia zasad udzielania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

*załącznik do uchwały Nr 298

- uchwała Nr XXXIX/299/10 w spr. zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Pułtuskiemu i jego jednostkom organizacyjnym. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

- uchwała Nr XXXIX/300/10 w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

*uzasadnienie

*załącznik nr 1 do uchwały nr 300

*załącznik nr 2 do uchwały nr 300

*załącznik nr 2a do uchwały nr 300

*załącznik nr 2b do uchwały nr 300

*załącznik nr 3 do uchwały nr 300

*załącznik nr 3a do uchwały nr 300

*załącznik nr 4 do uchwały nr 300

*załącznik nr 5 do uchwały nr 300

*załącznik nr 6 do uchwały nr 300

*załącznik nr 7 do uchwały nr 300

*załącznik nr 8 do uchwały nr 300

*załącznik nr 9 do uchwały nr 300

*załącznik nr 10 do uchwały nr 300

*prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

- uchwała Nr XXXIX/301/10 w spr. emisji obligacji komunalnych Powiatu Pułtuskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

*załącznik do uchwały nr 301

XL Sesja Rady Powiatu w dniu 24 sierpnia 2010r.  

- uchwała Nr XL/302/10 w spr. zmian podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010r.

* załącznik do uchwały

- uchwała Nr XL/303/10 w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 2a do uchwały

* załącznik nr 2b do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 3a do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

* załącznik nr 7 do uchwały

* załącznik nr 8 do uchwały  

- uchwała Nr XL/304/10 w spr. przystąpienia do projektu "Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach"

- uchwała Nr XL/305/10 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/281/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie założenia przedszkzola specjalnego. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

* załącznik do uchwały

XLI Sesja Rady Powiatu w dniu 28 września 2010r.   

- uchwała Nr XLI/306/10 w spr. wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

- uchwała Nr XLI/307/10 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

- uchwała Nr XLI/308/10 w spr. przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za I półrocze 2010r.

* załącznik do uchwały

- uchwała Nr XLI/309/10 w spr. upoważnienia Zarządu Powiatu w Pułtusku do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

- uchwała Nr XLI/310/10 w spr. przystąpienia do projektu "Modernizacja systemów grzewczych placówek oświatowych powiatu pułtuskiego".

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XLIII/321/10 z dnia 9 listopada 2010r.)

- uchwała Nr XLI/311/10 w spr. pozbawienia kategorii drogi powiatowej - drogi położonej na terenie Gminy Gzy. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

* załącznik do uchwały

- uchwała Nr XLI/312/10 w spr. wystąpienia z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie.

- uchwała Nr XLI/313/10 w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

*uzasadnienie

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 2a do uchwały

* załącznik nr 2b do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 3a do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

* załącznik nr 7 do uchwały

- uchwała Nr XLI/314/10 w spr. określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

- uchwała Nr XLI/315/10 w spr. wydzielonego rachunku dochodów

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

- uchwała Nr XLI/316/10 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/298/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. w spr. określenia zasad udzielania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

- uchwała Nr XLI/317/10 w spr. nieodpłatnego przekazania zakończonej inwestycji w użytkowanie.

XLII Sesja Rady Powiatu w dniu 27 października 2010r.    

- uchwała Nr XLII/318/10 w spr. zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

* załącznik do uchwały

Stanowisko Rady Powiatu w Pułtusku w spr. poziomu finansowania lecznictwa szpitalnego na 2011r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia - pobierz

XLIII Sesja Rady Powiatu w dniu 9 listopada 2010r.    

- uchwała Nr XLIII/319/10 w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź

* uzasadnienie

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 2a do uchwały

* załącznik nr 2b do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

* załącznik nr 7 do uchwały

* załącznik nr 8 do uchwały

* załącznik nr 9 do uchwały

- uchwała Nr XLIII/320/10 w spr. zmian podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010r.

* załącznik do uchwały

- uchwała Nr XLIII/321/10 w spr. przystąpienia do projektu "Modernizacja systemów grzewczych placówek oświatowych powiatu pułtuskiego".

- uchwała Nr XLIII/322/10 w spr. Programu współpracy powiatu pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r.

* załącznik do uchwały

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr IV/24/10 z dnia 28 grudnia 2010r.)

- uchwała Nr XLIII/323/10 w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki kaucyjnej w wysokości 1.500.000 zł na mieniu nieruchomym Powiatu Pułtuskiego.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-21 15:43:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Maria Bryl
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-12 11:19:34
  • Liczba odsłon: 49320
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10010426]

przewiń do góry