I Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 20 listopada 2018r.
 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku.
Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 20 listopada 2018r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pułtusku.
Uchwała Nr I/3/2018 z dnia 20 listopada 2018r.
w sprawie wyboru Starosty Pułtuskiego.
Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 20 listopada 2018r.
w sprawie wyboru Wicestarosty Pułtuskiego.
Uchwała Nr I/5/2018 z dnia 20 listopada 2018r.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Pułtusku.
Uchwała Nr I/6/2018 z dnia 20 listopada 2018r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Pułtuskiego.
 
II Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 29 listopada 2018r.
 
Uchwała Nr II/7/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
( dokonano zmiany składu Komisji na podstawie uchwały Nr VI/52/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.)
Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.
Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.
Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie powołania Komisji Polityki Regionalnej i Promocji, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.
Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.
Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr II/14/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXIII/210/2021 z dnia 10 listopada 2021r.)
Uchwała Nr II/15/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
( Uchwała utraciła moc na podstawie uchwały Nr XXXIIII/206/2021 z dnia 10 listopada 2021r. )
Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych.
Uchwała Nr II/17/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej i Promocji.
Uchwała Nr II/18/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa.
Uchwała Nr II/19/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
zmieniają uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych  w 2018r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr II/20/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”  na rok 2019.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr II/21/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
 
III Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 19 grudnia 2018r.
 
Uchwała Nr III/22/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.
w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik do uchwały
( dokonano zmian w uchwale na podstawie uchwał: Nr X/71/2019 z dnia 11 września 2019r. ;  XLV/270/2022 z dnia 28 września 2022r.; XXII/156/2020 z dnia 30 grudnia 2020r, L/304/2023 z dnia 22 lutego 2023r.)
( uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr II/21/2024 z dnia 27 maja 2024r.) 
Uchwała Nr III/24/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.
 w sprawie zawarcia porozumienia zapewniającego odpowiednie warunki oczekiwania na połączenia autobusowe do czasu oddania do użytkowania tymczasowej poczekalni autobusowej.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr III/26/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia   20 grudnia 2017r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* załącznik nr 8 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr III/27/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XIII/104/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.)
Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. -    uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* załącznik nr 8 do uchwały
* załącznik nr 9 do uchwały
* załącznik nr 10 do uchwały
* załącznik nr 11 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr III/29/2018 z dnia 19 grudnia 2018r .
 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli   Komisji Rewizyjnej.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr III/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.
- stanowisko w sprawie podjęcia działań w zakresie przejęcia i przekazania w formie darowizn dróg powiatowych i gminnych.
Uchwała Nr III/31/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.
 w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Pułtuskiego.
 
IV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 3 stycznia 2019r.
 
Uchwała Nr IV/32/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do wystawiania i podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego.
Uchwała Nr IV/33/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr IV/34/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr IV/35/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Pułtuskiego.
 
           V Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 6 marca 2019r. 
 
Uchwała Nr V/36/2019 z dnia 6 marca 2019r.
w spr.  określenia zadań finansowych w 2019r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr V/37/2019 z dnia 6 marca 2019r. 
w spr. powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego. 
* załącznik do uchwały 
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr VI/44/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.)
Uchwała Nr V/38/2019 z dnia 6 marca 2019r. 
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. 
Uchwała Nr V/39/2019 z dnia 6 marca 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załąłąnik nr 6 do uchwały 
* załącznik nr 7 do uchwały 
*uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr V/40/2019 z dnia 6 marca 2019r. 
w spr. pozostawienia skargi bez rozpoznania. 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr V/41/2019 z dnia 6 marca 2019r. 
w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu dróg Powiatowych w Pułtusku. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr V/42/2019 z dnia 6 marca 2019r. 
w spr. określenia zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom powiatu pułtuskiego.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr V/43/2019 z dnia 6 marca 2019r. 
w spr. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu 
* załącznik nr 1 do uchwały - plan pracy Komisji Budżetu i Finansów
* załącznik nr 2 do uchwały - plan pracy Komisji Spraw Społecznych
* załącznik nr 3 do uchwały - plan pracy Komisji Bezpieczeństwa
* załącznik nr 4 do uchwały - plan pracy Komisji Polityki Regionalnej i Promocji
 
VI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 24 kwietnia 2019r. 
 
Uchwała Nr VI/44/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.
w spr. powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego.
* załącznik do uchwały
Uchwałę Nr VI/45/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.
w spr.  rozpatrzenia wniosku mieszkańców powiatu.
* załącznik do uchwały
Uchwałę Nr VI/46/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.
w spr. dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Pułtusku w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego.
Uchwałę Nr VI/47/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.
w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu pułtuskiego. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź  
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwałę Nr VI/48/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.
 w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwałę Nr VI/49/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.
 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
Uchwałę Nr VI/50/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.
w spr. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
* uzasadnienie do uchwały
Uchwałę Nr VI/51/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.
w spr. stanowiska dotyczącego realizacji art. 94 ust. 2 ustawy z dnia  6 września 2001r.- Prawo farmaceutyczne.
* załącznik do uchwały
Uchwałę Nr VI/52/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.
w spr. zmiany składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
 
VII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 5 czerwca 2019r.

Uchwała Nr VII/53/2019 z dnia 5 czerwca 2019r.
w spr. wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Pułtusku
Uchwała Nr VII/54/2019 z dnia 5 czerwca 2019r.
w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2018.
Uchwała Nr VII/55/2019  z dnia 5 czerwca 2019r.
w spr. absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku za rok 2018. 
Uchwała Nr VII/56/2019  z dnia 5 czerwca 2019r.
w spr. oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie pułtuskim za rok 2018.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr VII/57/2019  z dnia 5 czerwca 2019r.
w spr.zmiany regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr VII/58/2019  z dnia 5 czerwca 2019r.
w spr. wyrażenia zgody na dokonanie oraz przyjęcie darowizny nieruchomości.
Uchwała Nr VII/59/2019  z dnia 5 czerwca 2019r.
w spr. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
Uchwała Nr VII/60/2019  z dnia 5 czerwca 2019r.
w spr. nabycia nieruchomości.
Uchwała Nr VII/61/2019  z dnia 5 czerwca 2019r.
w spr. uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź   
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr VII/62/2019  z dnia 5 czerwca 2019r.
w spr.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 
VIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 17 czerwca 2019r. 
 
Uchwała Nr VIII/63/2019 z dnia 17 czerwca 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr VIII/64/2019 z dnia 17 czerwca 2019r. 
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
* załącznik do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. 
 
IX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 28 czerwca 2019r. 
 
Uchwała Nr IX/65/2019 z dnia 28czerwca 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  -  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź  
*załącznik nr 1 do uchwały  
* załącznik nr 2 do uchwały    
* załącznik nr 3 do uchwały  
* załącznik nr 4 do uchwały  
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr IX/66/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. 
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
*objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
 
X Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 11 września 2019r.
 
Uchwała Nr X/67/2019 z dnia 11 września 2019r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023.
* załącznik do uchwały 
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr LXII/369/2024 z dnia 28 lutego 2024r.) 
Uchwała Nr X/68/2019 z dnia 11 września 2019r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Pułtuski. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
Uchwała Nr X/69/2019 z dnia 11 września 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2019r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  w formie darowizny.
Uchwała Nr X/71/2019 z dnia 11 września 2019r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pułtuskiego. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
( uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr II/21/2024 z dnia 27 maja 2024r.) 

Uchwała Nr X/72/2019 z dnia 11 września 2019r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.-  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
 
       XI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 października 2019r. 
 
Uchwała Nr XI/74/2019 z dnia 30 października 2019r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia mienia.
Uchwała Nr XI/75/2019 z dnia 30 października 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian  w umowie poddzierżawy i dzierżawy nieruchomości i ruchomości.
Uchwała Nr XI/76/2019 z dnia 30 października 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2019r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XI/77/2019 z dnia 30 października 2019r.
w sprawie zmiany regulaminu Społecznej Straży Rybackiej powiatu pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XI/78/2019 z dnia 30 października 2019r.
w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
*załącznik do uchwały
Uchwała Nr XI/79/2019 z dnia 30 października 2019r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2020.-  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź  
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XI/80/2019 z dnia 30 października 2019r.
 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.-  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
Uchwała Nr XI/81/2019 z dnia 30 października 2019r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Pułtusku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku,  w  pięcioletnie Technikum Nr 1 w Pułtusku, wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych  im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.
Uchwała Nr XI/82/2019 z dnia 30 października 2019r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Pułtusku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół  im. Bolesława Prusa w Pułtusku w pięcioletnie Technikum Nr 2  w Pułtusku, wchodzące w skład Zespołu Szkół  im. Bolesława Prusa     w Pułtusku.
Uchwała Nr XI/83/2019 z dnia 30 października 2019r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  w Pułtusku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych   im. Jana Ruszkowskiego  w Pułtusku,  w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku, wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych    im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.
Uchwała Nr XI/84/2019 z dnia 30 października 2019r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego w Pułtusku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku,   w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku, wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego  w Pułtusku.
Uchwała Nr XI/85/2019 z dnia 30 października 2019r.
 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku  w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi  w Pułtusku.
Uchwała Nr XI/86/2019 z dnia 30 października 2019r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XI/87/2019 z dnia 30 października 2019r.
w sprawie petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XI/88/2019 z dnia 30 października 2019r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  19 grudnia 2018r.-  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* załącznik nr 8 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XI/89/2019 z dnia 30 października 2019r.
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.  
 
XII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 27 listopada 2019r.  
 
Uchwała Nr XII/90/2019 z dnia 27 listopada 2019r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2019r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr XII/91/2019 z dnia 27 listopada 2019r. 
zmieniająca uchwałę nr VI/44/2019 rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr XII/92/2019 z dnia 27 listopada 2019r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2019r.- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XII/93/2019 z dnia 27 listopada 2019r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 
XIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 grudnia 2019r. 
 
Uchwała Nr XIII/94/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XIII/95/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu pułtuskiego.
Uchwała Nr XIII/96/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy     z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie   na  rok 2020.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XIII/97/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
Uchwała Nr XIII/98/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego. uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXV/221/2021 z dnia 13 grudnia 2021r.)
Uchwała Nr XIII/99/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych  w 2019r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XIII/100/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnego domu dziecka. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XIX/132/2020 z dnia 23 września 2020r.)
Uchwała Nr XIII/101/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 19 grudnia 2018r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź  
* załącznik nr 1 do uchwał
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XIII/102/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
*objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* załącznik nr 8 do uchwały
* załącznik nr 9 do uchwały
* załącznik nr 10 do uchwały
* załącznik nr 11 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XIII/104/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
Uchwała Nr XIII/105/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
*załącznik do uchwały 
 
XIV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 16 stycznia 2020r. 
 
Uchwała Nr XIV/106/2020 z dnia 16 stycznia 2020r. 
w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Pułtuskiego.  
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XIV/107/2020 z dnia 16 stycznia 2020r. 
w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Pułtuskim. 
Uchwała Nr XIV/108/2020  z dnia 16 stycznia 2020r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź  
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XIV/109/2020 z dnia 16 stycznia 2020r. 
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* objaśnienia przejętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. 
* uzasadnienie do uchwały 
 
  XV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 5 lutego 2020r. 
 
Uchwała Nr XV/110/2020 z dnia 5 lutego 2020r.  
w spr. rozpatrzenia petycji
* załącznik  do uchwały 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
XVI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 marca 2020r. 
 
Uchwała Nr XVI/113/2020 z dnia 30 marca 2020r.
w sprawie określenia zadań finansowych  w 2020r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XVI/114/2020 z dnia 30 marca 2020r.
w sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości.
Uchwała Nr XVI/115/2020 z dnia 30 marca 2020r.
zmieniająca uchwałę nr VI/44/2019 Rady Powiatu   w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XVI/116/2020 z dnia 30 marca 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie  wkładu pieniężnego do spółki Szpital Powiatowy w Pułtusku sp. z o.o. celem podwyższenia jej kapitału zakładowego i objęcie udziałów  w podwyższonym  kapitale  zakładowym.
Uchwała Nr XVI/117/2020 z dnia 30 marca 2020r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia   30 grudnia 2019r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały 
* załącznik nr 7 do uchwały  
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XVI/118/2020 z dnia 30 marca 2020r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały  
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletnie Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
* uzasadnienie do uchwały 
 
XVII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2020r. 
 
Uchwała Nr XVII/119/2020 z dnia 25 maja 2020r. 
w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. 
Uchwała Nr XVII/120/2020 z dnia 25 maja 2020r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół prowadzonych przez Powiat"- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź 
Uchwała Nr XVII/121/2020 z dnia 25 maja 2020r. 
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich, zbywania, nabywania i wykupu.
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała nr XVII/122/2020 z dnia 25 maja 2020r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r. - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały 
* załącznik nr 7 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XVII/123/2020 z dnia 25 maja 2020r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały
 
XVIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 czerwca 2020r. 
 
Uchwała Nr XVIII/124/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych. - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
Uchwała Nr XVIII/125/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. 
w sprawie rozpatrzenia petycji. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr XVIII/126/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. 
w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Pułtusku
Uchwała Nr XVIII/127/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2019. 
Uchwała Nr XVIII/128/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. 
w sprawie  absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku za rok 2019
Uchwał Nr XVIII/129/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r. - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.-wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XVIII/130/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XVIII/131/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu.
* załącznik nr 1 do uchwały - plan pracy Komisji Budżetu i Finansów
* załącznik nr 2 do uchwały - plan pracy Komisji Spraw Społecznych 
* załącznik nr 3 do uchwały - plan pracy Komisji Bezpieczeństwa 
* załącznik nr 4 do uchwały - plan pracy Komisji Polityki Regionalnej i Promocji
 
XIX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 23 września 2020r. 
 
Uchwała Nr XIX/132/2020 z dnia 23 września 2020r.
w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka. - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr L/301/2023 z dnia 22 lutego 2023r.)
Uchwała Nr XIX/133/2020  z dnia 23 września 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w formie darowizny. 
Uchwała Nr XIX/134/2020 z dnia 23 września 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Powiat Pułtuski i Gminę Pułtusk zadania pn.: "Przebudowa pomnika żołnierzy z 1920" i udzielenia pomocy finansowej  w formie dotacji celowej na rzecz gminy Pułtusk.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr XIX/135/2020 z dnia 23 września 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację, na zasadach partnerstwa przez Powiat Pułtuski i Gminę Pułtusk inwestycji polegającej na wykonaniu rzeźby grupowej w ramach zadania pn.: "Miejsca pamięci piewcy Pułtuska - Witolda Gomulickiego- wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki".
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr XIX/136/2020 z dnia 23 września 2020r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XIX/137/2020 z dnia 23 września 2020r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* uzasadnienie do uchwały 
 
XXI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 10 listopada 2020r. 
 
Uchwała Nr XXI/138/2020 z dnia 10 listopada 2020r
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2020r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXI/139/2020 z dnia 10 listopada 2020r.
zmieniająca uchwałę nr VI/44/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXI/140/2020 z dnia 10 listopada 2020r
w sprawie ustalenia szczegółowego przebiegu dróg zaliczonych do kategorii dróg powiatowych- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXI/195/2021 z dnia 22 września 2021r.)
Uchwała XXI/141/2020 z dnia 10 listopada 2020r.
w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
* Program współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Uchwała Nr XXI/142/2020 z dnia 10 listopada 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu
Uchwała Nr XXI/143/2020 z dnia 10 listopada 2020r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na obszarze Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXI/144/2020 z dnia 10 listopada 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem, a Powiatem Pułtuskim
Uchwała Nr XXI/145/2020 z dnia 10 listopada 2020r.
w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego obejmującego przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski
Uchwała Nr XXI/146/2020 z dnia 10 listopada 2020r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r. - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.-wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały 
* załącznik nr 7 do uchwały 
* załącznik nr 8 do uchwały 
 * załącznik nr 9 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXI/147/2020 z dnia 10 listopada 2020r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały
 
XXII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 grudnia 2020r.
 
Uchwała Nr XXII/148/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego
* Ocena Stanu Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Powiatu Pułtuskiego
Uchwała Nr XXII/149/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2020r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXII/150/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie przyjęcia " Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pułtuskim na lata 2021-2025"
* Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pułtuskim na lata 2021-2025
Uchwała Nr XXII/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pułtuskim na lata 2021-2023
* Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pułtuskim na lata 2021-2023
Uchwała Nr XXII/152/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg -  uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXV/218/2021 z dnia 13 grudnia 2021r.)
Uchwała Nr XXII/153/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania studium planistyczno-prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz
Uchwała Nr XXII/154/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia "Stowarzyszenie Kolej Północnego Mazowsza"
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXII/155/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Pułtuskim.
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXVI/226/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.)
Uchwała Nr XXII/156/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pułtuskiego- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
( uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr II/21/2024 z dnia 27 maja 2024r.) 
Uchwała Nr XXII/157/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj.Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały 
*załącznik nr 8 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XXII/158/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. 
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* załącznik nr 8 do uchwały
* załącznik nr 9 do uchwały
* załącznik nr 10 do uchwały
* załącznik nr 11 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXII/160/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXVI/232/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.)
Uchwała Nr XXII/161/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej
* załącznik do uchwały 
 
XXIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 25 stycznia 2021r.
 
Uchwała Nr XXIII/162/2021 z dnia 25 stycznia 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Powiat Pułtuski i Gminę Pułtusk zadania pn.: Przebudowa pomnika żołnierzy z 1920" i udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz gminy Pułtusk.
* załącznik do uchwały 
( dokonano zmian na podstawie Uchwały Nr XXXII/200/2021 z dnia 13 października 2021r.)
Uchwała Nr XXIII/163/2021 z dnia 25 stycznia 2021r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXIII/164/2021 z dnia 25 stycznia 2021r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
 
XXIV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku  w dniu 24 lutego 2021r.
 
Uchwała Nr XXIV/165/2021 z dnia 24 lutego 2021r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r. -uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.-wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXIV/166/2021 z dnia 24 lutego 2021r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* uzasadnienie do uchwały
* załącznik do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
Uchwała Nr XXIV/167/2021 z dnia 24 lutego 2021r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu.
* załącznik nr 1 do uchwały - plan pacy Komisji Budżetu i Finansów
* załącznik nr 2 do uchwały - plan pracy Komisji Spraw Społecznych 
* załącznik nr 3 do uchwały - plan pracy Komisji Bezpieczeństwa
* załącznik nr 4 do uchwały - plan pracy Komisji Polityki Regionalnej i Promocji 
 
XXV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 15 marca 2021r.
 
Uchwała Nr XXV/168/2021 z dnia 15 marca 2021r.
 w sprawie określenia zadań finansowych w 2021r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
* załącznik do uchwały 
( dokonano zmian na podstawie Uchwały Nr XXXII/199/2021 z dnia 13 października 2021r.)
Uchwała Nr XXV/169/2021 z dnia 15 marca 2021r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej  w formie dotacji celowej na rzecz Miasta i Gminy Serock w ramach wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania studium planistyczno-prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze- Przasnysz.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr XXV/170/2021 z dnia 15 marca 2021r.
 w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r. - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XXV/171/2021 z dnia 15 marca 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. 
* załącznik do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* uzasadnienie do uchwały
 
XXVI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 31 marca 2021r.
 
Uchwała Nr XXVI/172/2021 z dnia 31 marca 2021r. 
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  Powiecie Pułtuskim na lata 2021-2022. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała nr XXVI/173/2021 z dnia 31 marca 2021r. 
w sprawie zawarcia aneksu do Porozumienia z dnia 16 stycznia 2020r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Pułtuskim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXVI/174/2021 z dnia 31 marca 2021r. 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie poddzierżawy i dzierżawy nieruchomości i ruchomości. 
Uchwała Nr XXVI/175/2021 z dnia 31 marca 2020r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.  - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XXVI/176/2021 z dnia 31 marca 2021r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały
 
XXVII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 28 kwietnia 2021r.
 
Uchwała Nr XXVII/177/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r. uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXVII/178/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
* uzasadnienie do uchwały
 
XXVIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 26 maja 2021r.
 
Uchwała Nr XXVIII/179/2021 z dnia 26 maja 2021r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2030.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr XXVIII/180/2021 z dnia 26 maja 2021r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XXVIII/181/2021 z dnia 26 maja 2021r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały
 
XXIX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 czerwca 2021r. 
 
Uchwała Nr XXIX/182/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie pułtuskim za rok 2020.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr XXIX/183/2021 z dnia 30 czerwca 2021r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2021r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
* załącznik do uchwały 
( dokonano zmian na podstawie Uchwały Nr XXXI/192/2021r. z dnia 22 września 2021r. )
Uchwała Nr XXIX/184/2021 z dnia 30 czerwca 2021r. 
w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Pułtusku.
Uchwała Nr XXIX/185/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2020. 
Uchwała Nr XXIX/186/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku za rok 2020.
Uchwała Nr XXIX/187/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
* uzasadnienie do uchwały 
(dokonano zmian na podstawie Uchwały Nr XXXI/196/2021 z dnia 22 września 2021r.)
Uchwała Nr XXIX/188/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r. uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XXIX/189/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
* uzasadnienie do uchwały 
 
XXX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 21 lipca 2021r. 
 
Uchwała Nr XXX/190/2021 z dnia 21 lipca 2021r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r. uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XXX/191/2021 z dnia 21 lipca 2021r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. 
* załącznik do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
* uzasadnienie do uchwały 
 
XXXI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 22 września 2021r.
 
Uchwała Nr XXXI/192/2021 z dnia 22 września 2021r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2021r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr XXXI/193/2021 z dnia 22 września 2021r.
w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXXI/194/2021 z dnia 22 września 2021r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu drogi zaliczonej do kategorii dróg powiatowych.- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr XXXI/195/2021 z dnia 22 września 2021r.
w sprawie ustalenia szczegółowego przebiegu dróg zaliczonych do kategorii dróg powiatowych.-  uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr XXXI/196/2021 z dnia 22 września 2021r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/187/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XXXI/197/2021 z dnia 22 września 2021r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r. - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały 
* załącznik nr 7 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XXXI/198/2021 z dnia 22 września 2021r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały 
 
XXXII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 13 października 2021r.
 
Uchwała Nr XXXII/199/2021 z dnia 13 października 2021r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2021r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr XXXII/200/2021 z dnia 13 października 2021r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Powiat Pułtuski i Gminę Pułtusk zadania pn. " Przebudowa pomnika żołnierzy z 1920" i dzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz gminy Pułtusk.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr XXXII/201/2021 z dnia 13 października 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Pułtuskim. 
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXVI/226/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.)
Uchwała Nr XXXII/202/2021 z dnia 13 października 2021r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r. uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały 
* załącznik nr 7 do uchwały 
* załącznik nr 8 do uchwały 
* załącznik nr 9 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XXXII/203/2021 z dnia 13 października 2021r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały 
 
XXXIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 10 listopada 2021r.
 
Uchwała Nr XXXIII/204/2021 z dnia 10 listopada 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Powiat Pułtuski w Projekcie pn.: "Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz", jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" w ramach programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku.
Uchwała Nr XXXIII/205/2021 z dnia 10 listopada 2021r.
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Pułtusku.
Uchwała Nr XXXIII/206/2021 z dnia 10 listopada 2021r.
w  sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
Uchwała Nr XXXIII/207/2021 z dnia 10 listopada 2021r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
Uchwała Nr XXXIII/208/2021 z dnia 10 listopada 2021r.
w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr XXXIII/209/2021 z dnia 10 listopada 2021r.
w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr XXXIII/210/2021 z dnia 10 listopada 2021r.
w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Uchwała Nr XXXIII/211/2021 z dnia 10 listopada 2021r.
w  sprawie powołania do składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Uchwała Nr XXXIII/212/2021 z dnia 10 listopada 2021r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 
XXXIV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 24 listopada 2021r.
 
Uchwała Nr XXXIV/213/2021 z dnia 24 listopada 2021r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2021r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
*załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXXIV/214/2021 z dnia 24 listopada 2021r.
w sprawie Programu współpracy powiatu pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i    o wolontariacie na rok 2022.
*załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXXIV/215/2021 z dnia 24 listopada 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę mienia Powiatu Pułtuskiego.
Uchwała Nr XXXIV/216/2021 z dnia 24 listopada 2021r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 30 grudnia 2020r.- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.-wejdź
*załącznik  nr 1 do uchwały
*załącznik  nr 2 do uchwały
*załącznik  nr 3 do uchwały
*załącznik  nr 4 do uchwały
*załącznik  nr 5 do uchwały
*uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXXIV/217/2021 z dnia 24 listopada 2021r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
*załącznik  nr 1 do uchwały
*załącznik  nr 2 do uchwały
*uzasadnienie do uchwały
*objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
 
XXXV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 13 grudnia 2021r.
 

Uchwała Nr XXXV/218/2021 z dnia 13 grudnia 2021r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XLVII/281/2022 z dnia 30 listopada 2022r.)
Uchwała Nr XXXV/219/2021 z dnia 13 grudnia 2021r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów  w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu  na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2022. - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr XXXV/220/2021 z dnia 13 grudnia 2021r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków  lub innych obiektów pływających. -  uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź 
Uchwała Nr XXXV/221/2021 z dnia 13 grudnia 2021r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XLVII/282/2022 z dnia 30 listopada 2022r.)
Uchwała Nr XXXV/222/2021 z dnia 13 grudnia 2021r.
w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotów kosztów podróży radnych Rady Powiatu w Pułtusku. - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź 
( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXIV/224/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.)
Uchwała Nr XXXV/223/2021 z dnia 13 grudnia 2021r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Pułtuskiego.

XXXVI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 29 grudnia 2021r.

Uchwała Nr XXXVI/224/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.
w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Powiatu w Pułtusku.- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
Uchwała Nr XXXVI/225/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny.
Uchwała Nr XXXVI/226/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Pułtuskim.
( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XLVII/278/2022 z dnia 30 listopada 2022r.)
Uchwała Nr XXXVI/227/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”.
- „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”.
- Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”.
Uchwała Nr XXXVI/228/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.-wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały
*  załącznik nr 6 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXXVI/229/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
*objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXXVI/230/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.
w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.-wejdź
*załącznik do uchwały
*uzasadnienie do uchwały
Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r.- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2022
* załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2022
* załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2022
* załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2022
* załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2022
* załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2022
* załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2022
* załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2022
 * załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2022
* załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2022
* załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2022
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXXVI/232/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu pułtuskiego
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
*objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
Uchwała Nr XXXVI/233/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej
*załącznik do uchwały

XXXVII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 12 stycznia 2022r.

Uchwała Nr XXXVII/234/2022 z dnia 12 stycznia 2022r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021  Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXXVII/235/2022 z dnia 12 stycznia 2022r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. (.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
*objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały

XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 2 lutego 2022r. 

Uchwała Nr XXXVIII/236/2022 z dnia 2 lutego 2022r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXXVIII/237/2022 z dnia 2 lutego 2022r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. (.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały 

XXXIX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 marca 2022r.

Uchwała Nr XXXIX/238/2022 z dnia 30 marca 2022r.
w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego. (.pdf)
* załącznik do uchwały  (.pdf)
Uchwała Nr XXXIX/239/2022 z dnia 30 marca 2022r.
w sprawie określenia zadań finansowanych w 2022r.ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (.pdf)
* załącznik do uchwały  (.pdf)
( dokonano zmian na podstawie uchwał: Nr  XLIIII/254/2022, z dnia 29 czerwca 2022r., XLIV/262/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r., XLV/268/2022 z dnia 28 września 2022r., XLVII/276/2022 z dnia 30 listopada 2022r.)
Uchwała Nr XXXIX/240/2022 z dnia 30 marca 2022r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości. (.pdf)
( Uchwała utraciła moc na podstawie uchwały Nr LII/312/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.)
Uchwała Nr XXXIX/241/2022 z dnia 30 marca 2022r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny.  (.pdf)
Uchwała Nr XXXIX/242/2022 z dnia 30 marca 2022r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny. (.pdf)
Uchwała Nr XXXIX/243/2022 z dnia 30 marca 2022r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* załącznik nr 8 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXXIX/244/2022 z dnia 30 marca 2022r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.(.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXXIX/245/2022 z dnia 30 marca 2022r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu.(.pdf) 
* załącznik nr 1 do uchwały (.pdf)
* załącznik nr 2 do uchwały (.pdf)
* załącznik nr 3 do uchwały (.pdf)
* załącznik nr 4 do uchwały (.pdf)

XL Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 27 kwietnia 2022r.

Uchwała Nr XL/246/2022 z dnia 27 kwietnia 2022r
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego budowy chodnika w miejscowości Obryte w kierunku miejscowości Skłudy.(.pdf)
* załącznik do uchwały  (.pdf)
Uchwała Nr XL/247/2022 z dnia 27 kwietnia 2022r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r.(.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XL/248/2022 z dnia 27 kwietnia 2022r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.(.pdf)
* załącznik do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* uzasadnienie do uchwały 

XLII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2022r.

Uchwała Nr XLII/249/2022 z dnia 25 maja 2022r. 
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie pułtuskim za rok 2021. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr XLII/250/2022 z dnia 25 maja 2022r. 
w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku oraz uchwalenia Statutu- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.-wejdź (.pdf)
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XLII/251/2022 z dnia 25 maja 2022r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XLII/252/2022 z dnia 25 maja 2022r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego (.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletnie Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
* uzasadnienie do uchwały

XLIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 29 czerwca 2022r.

Uchwała Nr XLIII/253/2022 z dnia 29 czerwca 2022r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.(.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.-wejdź
Uchwała Nr XLIII/254/2022 z dnia 29 czerwca 2022r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych w 2022r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.(.pdf)
* załącznik do uchwały  (.pdf)
Uchwała Nr XLIII/255/2022 z dnia 29 czerwca 2022r.
w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Pułtusku. (.pdf)
Uchwała Nr XLIII/256/2022 z dnia 29 czerwca 2022r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu pułtuskiego za rok 2021. (.pdf)
Uchwała nr XLIII/257/2022 z dnia 29 czerwca 2022r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku za rok 2021. (.pdf)
Uchwała Nr XLIII/258/2022 z dnia 29 czerwca 2022r.
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. (.pdf)
* uzasadnienie do uchwały (.pdf)
Uchwała Nr XLIII/259/2022 z dnia 29 czerwca 2022r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r..(.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały 
* załącznik nr 8 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XLIII/260/2022 z dnia 29 czerwca 2022r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. (.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały 

XLIV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 31 sierpnia 2022r.

Uchwała Nr XLIV/261/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku i nadania mu Statutu.(.pdf)- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik do uchwały  (.pdf)
Uchwała Nr XLI/262/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych w 2022r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (.pdf)
* załącznik do uchwały  (.pdf)
Uchwała Nr XLIV/263/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r.
w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej. (.pdf)- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik do uchwały  (.pdf)
Uchwała Nr XLIV/264/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r.
w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk zadania obejmującego nieodpłatne zarządzanie częścią działki o nr ewid. 200 położonej w obrębie Głodowo, gm. Pułtusk. (.pdf)
* załącznik do uchwały  (.pdf)
Uchwała Nr XLIV/265/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r.
zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez Powiat Pułtuski. (.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.-wejdź
Uchwała Nr XLIV/266/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.-wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały 
* załącznik nr 7 do uchwały 
* załącznik nr 8 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XLIV/267/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.(.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały 

XLV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 28 września 2022r.

Uchwała Nr XLV/268/2022 z dnia 28 września 2022r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych w 2022r. ze środków Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (.pdf)
* załącznik do uchwały  (.pdf)
Uchwała Nr XLV/269/2022 z dnia 28 września 2022r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. (.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
Uchwała Nr XLV/270/2022 z dnia 28 września 2022r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pułtuskiego. (.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
( uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr II/21/2024 z dnia 27 maja 2024r.) 
Uchwała Nr XLV/271/2022 z dnia 28 września 2022r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* załącznik nr 8 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XLV/272/2022 z dnia 28 września 2022r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. (.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* uzasadnienie do uchwały 

XLVI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 26 października 2022r.

Uchwała Nr XLVI/273/2022 z dnia 26 października 2022r.
w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi  i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.(.pdf)
* załącznik do uchwały  (.pdf)
( dokonano zmian w uchwale na podstawie Uchwały Nr XLVII/277/2022 z dnia 30 listopada 2022r.)
Uchwala Nr XLVI/274/2022 z dnia 26 października 2022r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.-wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały 
* załącznik nr 8 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XLVI/275/2022 z dnia 26 października 2022r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. (.pdf)
 * załącznik do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały  

XLVII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 listopada 2022r.

Uchwała Nr XLVII/276/2022 z dnia 30 listopada 2022r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (.pdf)
* załącznik do uchwały (.pdf)
Uchwała Nr XLVIII/277/2022 z dnia 30 listopada 2022r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. (.pdf)
Uchwała Nr XLVII/278/2022 z dnia 30 listopada 2022r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Pułtuskim. (.pdf)
Uchwała Nr XLVII/279/20222 z dnia 30 listopada 2022r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2023. (.pdf)- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz- wejdź
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XLVII/280/2022 z dnia 30 listopada 2022r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających. (.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
Uchwała Nr XLVII/281/2022 z dnia 30 listopada 2022r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg. (.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
( zmian w uchwale dokonano na podstawie Uchwały Nr LVI/338/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 września 2023r.)
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr: LIX/351/2023 z dnia 27 listopada 2023r.
Uchwała Nr XLVII/282/2022 z dnia 30 listopada 2022r.
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego. (.pdf)- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XLVII/283/2022 z dnia 30 listopada 2022r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała XLVII/284/2022 z dnia 30 listopada 2022r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. (.pdf)
* załącznik do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.  
* uzasadnienie do uchwały 

XLVIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r.

Uchwała Nr XLVIII/285/2022 z dnia 28 grudnia 2022r.
w  sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Powiatu Pułtuskiego.(.pdf)
Uchwała Nr XLVIII/286/2022 z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku wielorodzinnym na nieruchomości oznaczonej numerem 242/10, położonej w obrębie 10 miasta Pułtusk, przy ul. Białowiejskiej 5a, stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami gospodarczymi usytuowanymi w budynku gospodarczym na tej samej nieruchomości. (.pdf)
Uchwała Nr 287/2022 z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf) - uchwała opublikowana w Dz. U. Woj. Maz. .- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XLVIII/288/2022 z dnia 28 grudnia 2022r,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022  z dnia 28 grudnia 2022r.. (.pdf)uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023
* załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023
* załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2023
* załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2023
* załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2023
* załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2023
* załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2023
* załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2023
* załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2023
* załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2023
* załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2023
* uzasadnienie do uchwały budżetowej  Powiatu Pułtuskiego na rok 2023
Uchwała Nr XLVIII/290/2022 z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. (.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
Uchwała Nr XLVIIII/291/2022 z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej. (.pdf)
* załącznik do uchwały  (.pdf)

XLIX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 stycznia 2023r. 

Uchwała Nr XLIX/292/2023 z dnia 30 stycznia 2023r. 
w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr XLIX/293/2023 z dnia 30 stycznia 2023r.
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia na wykonanie zadania z zakresu właściwości powiatu. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr XLIX/294/2023 z dnia 30 stycznia 2023r. 
w sprawie zasad zbycia oraz ustalenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku wielorodzinnym, położonym na działce nr 242/10 w obrębie 10 miasta Pułtusk, na rzecz dotychczasowych najemców.- uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. (.pdf) - wejdź
Uchwała Nr XLIX/295/2023 z dnia 30 stycznia 2023r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Pułtuski porozumienia o współpracy pn. „Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatów makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego” przy realizacji strategii partnerstwa oraz tworzenia nowych wspólnych projektów. (.pdf)
Uchwała Nr XLIX/ 296/2023 z dnia 30 stycznia 2023r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r.- (.pdf) uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.-wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały 
* załącznik nr 7 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XLIX/297/2022 z dnia 30 stycznia 2023r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.(.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
* Uzasadnienie do uchwały 

L Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 22 lutego 2023r.
Uchwała Nr L/298/2023 z dnia 22 lutego 2023r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Pułtuskim na lata 2023-2030. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr L/299/2023 z dnia 22 lutego 2023r. 
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim na lata 2023-2030”.(.pdf)
* załącznik do uchwały  (.pdf)
Uchwała Nr L/300/2023 z dnia 22 lutego 2023r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (.pdf).- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
Uchwała Nr L/301/2023 z dnia 22 lutego 2023r.
w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka. (.pdf)uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
Uchwała Nr L/302/2023 z dnia 22 lutego 2023r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu  w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r. (.pdf) uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr L/303/2023 z dnia 22 lutego 2023r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr L/304/2023 z dnia 22 lutego 2023r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pułtuskiego. (.pdf).- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
( uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr II/21/2024 z dnia 27 maja 2024r.) 

Uchwałę Nr L/305/2023 z dnia 22 lutego 2023r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu.(.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 

LI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 29 marca 2023r.

Uchwałę Nr LI/306/2023 z dnia 29 marca 2023r.   
w sprawie określenia zadań finansowanych w 2023r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (.pdf)
* załącznik do uchwały  (.pdf)
(zmian w uchwale dokonano na podstawie: Uchwały Nr LIV/323/2023 z dnia 28 czerwca 2023r.,  Uchwały Nr LVI/332/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 września 2023r., LVIII/342/2023 z dnia 25 października 2023r., Uchwały Nr LIX/348/2023 z dnia 27 listopada 2023r.)
Uchwała Nr LI/307/2023 z dnia 29 marca 2023r.
w sprawie określenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku wielorodzinnym, położonym na działce nr 242/10 w obrębie 10 miasta Pułtusk, przy ul. Białowiejskiej 5a, stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami gospodarczymi usytuowanymi w budynku gospodarczym na tej samej działce, na rzecz dotychczasowych najemców. (.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
Uchwała Nr  LI/308/2023 z dnia 29 marca 2023r.
w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację na zasadach partnerstwa przez Powiat Pułtuski i Gminę Pułtusk inwestycji dotyczących zagospodarowania kanałów na odcinku „Wyspy” na terenie miasta Pułtusk w ramach zadania pn.: „Modernizacja kanałów A, B, C wraz z infrastrukturą”. (.pdf)
Uchwała Nr LI/309/2023 z dnia  29 marca 2023r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 28 grudnia 2022r. (.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr LI/310/2023 z dnia 29 marca 2023r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. (.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. 
* uzasadnienie do uchwały 

LII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 26 kwietnia 2023r. 

Uchwała Nr LII/311/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości lokalowych położonych w obrębie 10, miasta Pułtusk przy ul. Białowiejskiej 5a na nieruchomość gruntową położoną w obrębie 24, miasta Pułtusk. (.pdf)
Uchwała Nr LII/312/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r. 
uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.  (.pdf)
Uchwała Nr LII/313/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 28 grudnia 2022r. (.pdf)uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr LII/314/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do WPF
Uchwała Nr LII/315/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.
* załącznik do uchwały 

LIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 24 maja 2023r. 

Uchwała Nr LIII/316/2023 z dnia 24 maja 2023r. 
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie pułtuskim za rok 2022. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr LIII/317/2023 z dnia 24 maja 2023r. 
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.(.pdf)
Uchwałę Nr LIII/318/2023 z dnia 24 maja 2023r. 
w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr LII/315/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.(.pdf)
* załącznik do uchwały  (.pdf)
Uchwałę Nr LIII/319/2023 z dnia 24 maja 2023r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.(.pdf)
* załącznik do uchwały (.pdf)
Uchwał Nr LIII/320/2023 z dnia 24 maja 2023r. 
w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca powiatu. (.pdf)
* załącznik do uchwały  (.pdf)
Uchwałę Nr LIII/321/2023 z dnia 24 maja 2023r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 28 grudnia 2022r.(.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały 
* załącznik nr 7 do uchwały 
* uzasadnienia do uchwały 
Uchwałę Nr LIII/322/2023 z dnia 24 maja 2023r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały 

LIV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu  28 czerwca 2023r. 
Uchwała Nr LIV /323/2023 z dnia 28 czerwca 2023r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych w 2023r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.(.pdf)
* załącznik do uchwały  (.pdf)
Uchwała Nr LIV/324/2023 z dnia 28 czerwca 2023r.
w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Pułtusku. (.pdf)
Uchwała Nr LIV/325/2023 z dnia 28 czerwca 2023r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2022. (.pdf)
Uchwała Nr LIV/326/2023 z dnia 28 czerwca 2023r. 
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku za rok 2022. (.pdf)
Uchwała Nr LIV/327/2023 z dnia 28 czerwca 2023r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Powiat Pułtuski długoterminowej pożyczki. (..pdf)
Uchwała Nr LIV/328/2023 z dnia 28 czerwca 2023r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r. (.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr LIV/329/2023 z dnia 28 czerwca 2023r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. 
* uzasadnienie do uchwały 

LV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu  2 sierpnia 2023r. 

Uchwała Nr LIV/330/2023 z dnia 2 sierpnia 2023r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r. (.pdf) -  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.-wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr LV/331/2023 z dnia 2 sierpnia 2023r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. (pdf) 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
* uzasadnienie do uchwały 

LVI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu  27 września 2023r. 

Uchwała Nr LVI/332/2023 z dnia 27 września 2023r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych w 2023r. ze środków Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (.pdf)
* załącznik do uchwały  (.pdf)
Uchwała Nr LVI/333/2023 z dnia 27 września 2023r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny. (.pdf)
Uchwała Nr LVI/334/2023 z dnia 27 września 2023r.
w sprawie porozumienia pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Gminą Pułtusk dotyczącego tymczasowej poczekalni autobusowej. (.pdf)
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr LVI/335/2023 z dnia 27 września 2023r. 
w sprawie pozbawienia drogi nr 3438W kategorii drogi powiatowej. (.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr LVI/336/2023 z dnia 27 września 2023r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r. (.pdf)uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr LVI/337/2023 z dnia 27 września 2023r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. (.pdf) 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr LVI/338/2023 z dnia 27 września 2023r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. (.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź

LVII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu  4 października  2023r. 

Uchwała Nr LVII/339/2023 z dnia 4 października 2023r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny.(.pdf)
 (dokonano zmian w uchwale na podstawie uchwały Nr LVIII/345/2023 z dnia 25 października 2023r.)
Uchwała Nr LVII/340/2023 z dnia 4 października 2023r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r.(.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr LVII/341/2023 z dnia 4 października 2023r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. (.pdf)
* załącznik do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały

LVIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu  25 października  2023r. 

Uchwała Nr LVIII/342/2023 z dnia 25 października 2023r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych w 2023r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (.pdf)
* załącznik do uchwały (.pdf)
Uchwała Nr LVIII/343/2023 z dnia 25 października 2023r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających. (.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
Uchwała Nr LVIII/344/2023 z dnia 25 października 2023r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2024. (.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik do uchwały (.pdf)
Uchwała Nr LVIII/345/2023 z dnia 25 października 2023r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/339/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 4 października 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (.pdf)
Uchwała Nr LVIII/346/2023 z dnia 25 października 2023r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r. (.pdf)- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr LVIII/347/2023 z dnia 25 października 2023r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. (.pdf)
* załącznik nr 1 do do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały

LIX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu  27 listopada 2023r. 

Uchwała Nr LIX/348/2023 z dnia 27 listopada 2023r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych w 2023r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (.pdf)
* załącznik do uchwały  (.pdf)
Uchwała Nr LIX/349/2023 z dnia 27 listopada 2023r. 
w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2024. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr LIX/350/2023 z dnia 27 listopada 2023r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Pułtuskim. (.pdf)
Uchwała Nr LIX/351/2023 z dnia 27 listopada 2023r. 
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.(.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
( dokonano zmian w uchwale na podstawie Uchwały Nr LXII/368/2024 z dnia 28 lutego 2024r.)

Uchwała Nr LIX/352/2023 z dnia 27 listopada 2023r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współpracy przy wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika łączącego chodniki w miejscowości Moszyn (w gminie Pułtusk) i Gromin (w gminie Gzy) w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW618 (relacji Wyszków-Gołymin-Ośrodek)–ok. 960 m”.(.pdf)
Uchwała Nr LIX/353/2023 z dnia 27 listopada 2023r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współpracy przy wykonaniu koncepcji dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 619 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo z ul. Jana Pawła II w m. Pułtusk ".(.pdf)
Uchwała Nr LIX/354/2023 z dnia 27 listopada 2023r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współpracy przy wykonaniu dokumentacji projektowej dla  zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo (z ul. Tartaczną i ul. Grabową) od km 21+330  do km 21+430”. (.pdf)
Uchwała Nr LIX/355/2023 z dnia 27 listopada 2023r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Powiat Pułtuski długoterminowej pożyczki.(.pdf)
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr LIX/356/2023 z dnia 27 listopada 2023r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r. (.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.-wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały 
* załącznik nr 7 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr LIX/357/2023 z dnia 27 listopada 2023r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.(.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały 

LX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu  27 grudnia 2023r. 

Uchwała Nr LX/358/2023 z dnia 27 grudnia 2023r. 
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w  Powiecie Pułtuskim na lata 2023-2030. (.pdf)
* załącznik do uchwały  (.pdf)
Uchwała Nr  LX/359/2023 z dnia 27 grudnia 2023r.
w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pułtuskim na lata 2024-2026.(.pdf)
* załącznik do uchwały  (.pdf)
Uchwała Nr LX/360/2023 z dnia 27 grudnia 2023r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r. (.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdż
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
*załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr LX/361/2023 z dnia 27 grudnia 2023r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.(.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr LX/362/2023 z dnia 27 grudnia 2023r.
w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. (.pdf)
* załącznik do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2024 Nr LX/363/2023 z dnia 27 grudnia 2023r. (.pdf) uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024
* załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024
* załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2024
* załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2024
* załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2024
* załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2024
* załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2024
* załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2024
* załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2024
* załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2024
* załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2024
* uzasadnienie do uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024
Uchwała nr 3.l./191/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2024r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowanie planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej. - pobierz
Uchwała Nr LX/364/2023 z dnia 27 grudnia 2023r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego (.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 3.j./208/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2024r. w sprawie wydania opinii o planowanej kwoty długu.- pobierz
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
Uchwała Nr LX/365/2023 z dnia 27 grudnia 2023r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.(.pdf)
* załącznik do uchwały  (.pdf)

LXI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 29 stycznia 2024r. 

Uchwała Nr LXI/366/2024 z dnia 29 stycznia 2024r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024 Nr LX/363/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2023r.(.pdf)uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr LXI/367/2024 z dnia 29 stycznia 2024r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. (.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
* uzasadnienie do uchwały 

LXII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 28 lutego 2024r. 

Uchwała Nr LXII/368/2024 z dnia 28 lutego 2024r. 
 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.(.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.-wejdź
Uchwała Nr LXII/369/2024 z dnia 28 lutego 2024r. 
w sprawie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2024-2028.(.pdf)
* załącznik do uchwały  (.pdf)
Uchwała Nr LXII/370/2024 z dnia 28 lutego 2024r. 
 w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego.(.pdf)
* załącznik do uchwały  (.pdf)
Uchwała Nr LXII/371/2024 z dnia 28 lutego 2024r.  
zmieniająca uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację, na zasadach partnerstwa przez Powiat Pułtuski i Gminę Pułtusk inwestycji dotyczących zagospodarowania kanałów na odcinku „Wyspy” na terenie miasta Pułtusk w ramach zadania pn. „Modernizacja kanałów A,B,C wraz z infrastrukturą”. (.pdf)
Uchwała Nr LXII/372/2024 z dnia 28 lutego 2024r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowej. (.pdf)
Uchwała Nr LXII/373/2024 z dnia 28 lutego 2024r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024 Nr LX/363/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2023r.(.pdf)uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr LXII/374/2024 z dnia 28 lutego 2024r. 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego wraz z uzasadnieniem.(.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
Uchwała Nr LXII/375/2024 z dnia 28 lutego 2024r. 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu.(.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały

LXIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 27 marca 2024r. 
 

Uchwała Nr LXIII/376/2024 z dnia 27 marca 2024r. 
w sprawie określenia zadań finansowanych w 2024 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.(.pdf)
* załącznik do uchwały (.pdf)
Uchwała Nr LXIII/377/2024 z dnia 27 marca 2024r. 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie poddzierżawy i dzierżawy nieruchomości i ruchomości. (.pdf)
Uchwała Nr LXIII/378/2024 z dnia 27 marca 2024r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024 Nr LX/363/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2023r.(.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr LXIII/379/2024 z dnia 27 marca 2024r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. (.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

LXIV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 24 kwietnia 2024r.

Uchwała Nr LXIV/380/2024 z dnia 24 kwietnia 2024r. 
w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Pułtusku. (.pdf) 
Uchwała Nr LXIV/381/2024 z dnia 24 kwietnia 2024r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2023. (.pdf) 
Uchwała Nr LXIV/382/2024 z dnia 24 kwietnia 2024r. 
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2024r. (.pdf)
Uchwała Nr LXIV/383/2024 z dnia 24 kwietnia 2024r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024 Nr LX/363/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2023r.(.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr LXIV /384 /2024 z dnia 24 kwietnia 2024r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr LXIV/385/2024 z dnia 24 kwietnia 2024r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację, na zasadach partnerstwa przez Powiat Pułtuski i Gminę Pułtusk inwestycji dotyczących zagospodarowania kanałów na odcinku „Wyspy” na terenie miasta Pułtusk w ramach zadania pn.: „Modernizacja kanałów A,B,C wraz z infrastrukturą”. (.pdf)

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Laskowska Martyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-22 09:49:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Maria Bryl
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-10 09:52:13
  • Liczba odsłon: 21267
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056343]

przewiń do góry