I Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 20 listopada 2018r.
 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku.
Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 20 listopada 2018r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pułtusku.
Uchwała Nr I/3/2018 z dnia 20 listopada 2018r.
w sprawie wyboru Starosty Pułtuskiego.
Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 20 listopada 2018r.
w sprawie wyboru Wicestarosty Pułtuskiego.
Uchwała Nr I/5/2018 z dnia 20 listopada 2018r.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Pułtusku.
Uchwała Nr I/6/2018 z dnia 20 listopada 2018r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Pułtuskiego.
 
II Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 29 listopada 2018r.
 
Uchwała Nr II/7/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
( dokonano zmiany składu Komisji na podstawie uchwały Nr VI/52/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.)
Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.
Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.
Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie powołania Komisji Polityki Regionalnej i Promocji, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.
Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.
Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr II/14/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Uchwała Nr II/15/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych.
Uchwała Nr II/17/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej i Promocji.
Uchwała Nr II/18/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa.
Uchwała Nr II/19/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
zmieniają uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych  w 2018r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr II/20/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”  na rok 2019.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr II/21/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
 
III Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 19 grudnia 2018r.
 
Uchwała Nr III/22/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.
w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik do uchwały
( dokonano zmian w uchwale na podstawie uchwał: Nr X/71/2019 z dnia 11 września 2019r. ; XXII/156/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.)
Uchwała Nr III/24/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.
 w sprawie zawarcia porozumienia zapewniającego odpowiednie warunki oczekiwania na połączenia autobusowe do czasu oddania do użytkowania tymczasowej poczekalni autobusowej.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr III/26/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia   20 grudnia 2017r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* załącznik nr 8 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr III/27/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XIII/104/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.)
Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. -    uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* załącznik nr 8 do uchwały
* załącznik nr 9 do uchwały
* załącznik nr 10 do uchwały
* załącznik nr 11 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr III/29/2018 z dnia 19 grudnia 2018r .
 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli   Komisji Rewizyjnej.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr III/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.
- stanowisko w sprawie podjęcia działań w zakresie przejęcia i przekazania w formie darowizn dróg powiatowych i gminnych.
Uchwała Nr III/31/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.
 w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Pułtuskiego.
 
IV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 3 stycznia 2019r.
 
Uchwała Nr IV/32/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do wystawiania i podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego.
Uchwała Nr IV/33/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr IV/34/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr IV/35/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Pułtuskiego.
 
           V Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 6 marca 2019r. 
 
Uchwała Nr V/36/2019 z dnia 6 marca 2019r.
w spr.  określenia zadań finansowych w 2019r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr V/37/2019 z dnia 6 marca 2019r. 
w spr. powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego. 
* załącznik do uchwały 
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr VI/44/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.)
Uchwała Nr V/38/2019 z dnia 6 marca 2019r. 
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. 
Uchwała Nr V/39/2019 z dnia 6 marca 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załąłąnik nr 6 do uchwały 
* załącznik nr 7 do uchwały 
*uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr V/40/2019 z dnia 6 marca 2019r. 
w spr. pozostawienia skargi bez rozpoznania. 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr V/41/2019 z dnia 6 marca 2019r. 
w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu dróg Powiatowych w Pułtusku. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr V/42/2019 z dnia 6 marca 2019r. 
w spr. określenia zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom powiatu pułtuskiego.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr V/43/2019 z dnia 6 marca 2019r. 
w spr. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu 
* załącznik nr 1 do uchwały - plan pracy Komisji Budżetu i Finansów
* załącznik nr 2 do uchwały - plan pracy Komisji Spraw Społecznych
* załącznik nr 3 do uchwały - plan pracy Komisji Bezpieczeństwa
* załącznik nr 4 do uchwały - plan pracy Komisji Polityki Regionalnej i Promocji
 
VI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 24 kwietnia 2019r. 
 
Uchwała Nr VI/44/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.
w spr. powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego.
* załącznik do uchwały
Uchwałę Nr VI/45/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.
w spr.  rozpatrzenia wniosku mieszkańców powiatu.
* załącznik do uchwały
Uchwałę Nr VI/46/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.
w spr. dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Pułtusku w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego.
Uchwałę Nr VI/47/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.
w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu pułtuskiego. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź  
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwałę Nr VI/48/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.
 w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwałę Nr VI/49/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.
 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
Uchwałę Nr VI/50/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.
w spr. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
* uzasadnienie do uchwały
Uchwałę Nr VI/51/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.
w spr. stanowiska dotyczącego realizacji art. 94 ust. 2 ustawy z dnia  6 września 2001r.- Prawo farmaceutyczne.
* załącznik do uchwały
Uchwałę Nr VI/52/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r.
w spr. zmiany składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
 
VII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 5 czerwca 2019r.

Uchwała Nr VII/53/2019 z dnia 5 czerwca 2019r.
w spr. wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Pułtusku
Uchwała Nr VII/54/2019 z dnia 5 czerwca 2019r.
w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2018.
Uchwała Nr VII/55/2019  z dnia 5 czerwca 2019r.
w spr. absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku za rok 2018. 
Uchwała Nr VII/56/2019  z dnia 5 czerwca 2019r.
w spr. oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie pułtuskim za rok 2018.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr VII/57/2019  z dnia 5 czerwca 2019r.
w spr.zmiany regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr VII/58/2019  z dnia 5 czerwca 2019r.
w spr. wyrażenia zgody na dokonanie oraz przyjęcie darowizny nieruchomości.
Uchwała Nr VII/59/2019  z dnia 5 czerwca 2019r.
w spr. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
Uchwała Nr VII/60/2019  z dnia 5 czerwca 2019r.
w spr. nabycia nieruchomości.
Uchwała Nr VII/61/2019  z dnia 5 czerwca 2019r.
w spr. uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź   
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr VII/62/2019  z dnia 5 czerwca 2019r.
w spr.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 
VIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 17 czerwca 2019r. 
 
Uchwała Nr VIII/63/2019 z dnia 17 czerwca 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr VIII/64/2019 z dnia 17 czerwca 2019r. 
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
* załącznik do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. 
 
IX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 28 czerwca 2019r. 
 
Uchwała Nr IX/65/2019 z dnia 28czerwca 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź  
*załącznik nr 1 do uchwały  
* załącznik nr 2 do uchwały    
* załącznik nr 3 do uchwały  
* załącznik nr 4 do uchwały  
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr IX/66/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. 
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
*objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
 
X Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 11 września 2019r.
 
Uchwała Nr X/67/2019 z dnia 11 września 2019r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr X/68/2019 z dnia 11 września 2019r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Pułtuski. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
Uchwała Nr X/69/2019 z dnia 11 września 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2019r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  w formie darowizny.
Uchwała Nr X/71/2019 z dnia 11 września 2019r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pułtuskiego. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
Uchwała Nr X/72/2019 z dnia 11 września 2019r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.-  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
 
       XI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 października 2019r. 
 
Uchwała Nr XI/74/2019 z dnia 30 października 2019r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia mienia.
Uchwała Nr XI/75/2019 z dnia 30 października 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian  w umowie poddzierżawy i dzierżawy nieruchomości i ruchomości.
Uchwała Nr XI/76/2019 z dnia 30 października 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2019r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XI/77/2019 z dnia 30 października 2019r.
w sprawie zmiany regulaminu Społecznej Straży Rybackiej powiatu pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XI/78/2019 z dnia 30 października 2019r.
w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
*załącznik do uchwały
Uchwała Nr XI/79/2019 z dnia 30 października 2019r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2020.-  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź  
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XI/80/2019 z dnia 30 października 2019r.
 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.-  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
Uchwała Nr XI/81/2019 z dnia 30 października 2019r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Pułtusku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku,  w  pięcioletnie Technikum Nr 1 w Pułtusku, wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych  im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.
Uchwała Nr XI/82/2019 z dnia 30 października 2019r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Pułtusku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół  im. Bolesława Prusa w Pułtusku w pięcioletnie Technikum Nr 2  w Pułtusku, wchodzące w skład Zespołu Szkół  im. Bolesława Prusa     w Pułtusku.
Uchwała Nr XI/83/2019 z dnia 30 października 2019r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  w Pułtusku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych   im. Jana Ruszkowskiego  w Pułtusku,  w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku, wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych    im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.
Uchwała Nr XI/84/2019 z dnia 30 października 2019r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego w Pułtusku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku,   w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku, wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego  w Pułtusku.
Uchwała Nr XI/85/2019 z dnia 30 października 2019r.
 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku  w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi  w Pułtusku.
Uchwała Nr XI/86/2019 z dnia 30 października 2019r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XI/87/2019 z dnia 30 października 2019r.
w sprawie petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XI/88/2019 z dnia 30 października 2019r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  19 grudnia 2018r.-  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* załącznik nr 8 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XI/89/2019 z dnia 30 października 2019r.
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.  
 
XII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 27 listopada 2019r.  
 
Uchwała Nr XII/90/2019 z dnia 27 listopada 2019r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2019r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr XII/91/2019 z dnia 27 listopada 2019r. 
zmieniająca uchwałę nr VI/44/2019 rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr XII/92/2019 z dnia 27 listopada 2019r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2019r.- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XII/93/2019 z dnia 27 listopada 2019r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 
XIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 grudnia 2019r. 
 
Uchwała Nr XIII/94/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XIII/95/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu pułtuskiego.
Uchwała Nr XIII/96/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy     z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie   na  rok 2020.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XIII/97/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
Uchwała Nr XIII/98/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego. uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr XIII/99/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych  w 2019r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XIII/100/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnego domu dziecka. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XIX/132/2020 z dnia 23 września 2020r.)
Uchwała Nr XIII/101/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 19 grudnia 2018r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź  
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XIII/102/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
*objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* załącznik nr 8 do uchwały
* załącznik nr 9 do uchwały
* załącznik nr 10 do uchwały
* załącznik nr 11 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XIII/104/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
Uchwała Nr XIII/105/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli    Komisji Rewizyjnej.
*załącznik do uchwały 
 
XIV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 16 stycznia 2020r. 
 
Uchwała Nr XIV/106/2020 z dnia 16 stycznia 2020r. 
w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Pułtuskiego.  
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XIV/107/2020 z dnia 16 stycznia 2020r. 
w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Pułtuskim. 
Uchwała Nr XIV/108/2020  z dnia 16 stycznia 2020r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź  
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XIV/109/2020 z dnia 16 stycznia 2020r. 
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* objaśnienia przejętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. 
* uzasadnienie do uchwały 
 
  XV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 5 lutego 2020r. 
 
Uchwała Nr XV/110/2020 z dnia 5 lutego 2020r.  
w spr. rozpatrzenia petycji
* załącznik  do uchwały 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.    uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
XVI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 marca 2020r. 
 
Uchwała Nr XVI/113/2020 z dnia 30 marca 2020r.
w sprawie określenia zadań finansowych  w 2020r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XVI/114/2020 z dnia 30 marca 2020r.
w sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości.
Uchwała Nr XVI/115/2020 z dnia 30 marca 2020r.
zmieniająca uchwałę nr VI/44/2019 Rady Powiatu    w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie powierzeniaGminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XVI/116/2020 z dnia 30 marca 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie  wkładu pieniężnego do spółki Szpital Powiatowy w Pułtusku sp. z o.o. celem podwyższenia jej kapitału zakładowego i objęcie udziałów  w podwyższonym  kapitale  zakładowym.
Uchwała Nr XVI/117/2020 z dnia 30 marca 2020r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia   30 grudnia 2019r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały 
* załącznik nr 7 do uchwały  
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XVI/118/2020 z dnia 30 marca 2020r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały  
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletnie Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
* uzasadnienie do uchwały 
 
XVII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2020r. 
 
Uchwała Nr XVII/119/2020 z dnia 25 maja 2020r. 
w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. 
Uchwała Nr XVII/120/2020 z dnia 25 maja 2020r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół prowadzonych przez Powiat"- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź 
Uchwała Nr XVII/121/2020 z dnia 25 maja 2020r. 
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich, zbywania, nabywania i wykupu.
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała nr XVII/122/2020 z dnia 25 maja 2020r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r. - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały 
* załącznik nr 7 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XVII/123/2020 z dnia 25 maja 2020r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały
 
XVIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 czerwca 2020r. 
 
Uchwała Nr XVIII/124/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych. - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
Uchwała Nr XVIII/125/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. 
w sprawie rozpatrzenia petycji. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr XVIII/126/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. 
w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Pułtusku
Uchwała Nr XVIII/127/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2019. 
Uchwała Nr XVIII/128/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. 
w sprawie  absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku za rok 2019
Uchwał Nr XVIII/129/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r. - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.-wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XVIII/130/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XVIII/131/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu.
* załącznik nr 1 do uchwały - plan pracy Komisji Budżetu i Finansów
* załącznik nr 2 do uchwały - plan pracy Komisji Spraw Społecznych 
* załącznik nr 3 do uchwały - plan pracy Komisji Bezpieczeństwa 
* załącznik nr 4 do uchwały - plan pracy Komisji Polityki Regionalnej i Promocji
 
XIX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 23 września 2020r. 
 
Uchwała Nr XIX/132/2020 z dnia 23 września 2020r.
w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka. - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
Uchwała Nr XIX/133/2020  z dnia 23 września 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w formie darowizny. 
Uchwała Nr XIX/134/2020 z dnia 23 września 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Powiat Pułtuski i Gminę Pułtusk zadania pn.: "Przebudowa pomnika żołnierzy z 1920" i udzielenia pomocy finansowej  w formie dotacji celowej na rzecz gminy Pułtusk.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr XIX/135/2020 z dnia 23 września 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację, na zasadach partnerstwa przez Powiat Pułtuski i Gminę Pułtusk inwestycji polegającej na wykonaniu rzeźby grupowej w ramach zadania pn.: "Miejsca pamięci piewcy Pułtuska - Witolda Gomulickiego- wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki".
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr XIX/136/2020 z dnia 23 września 2020r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XIX/137/2020 z dnia 23 września 2020r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* uzasadnienie do uchwały 
 
XXI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 10 listopada 2020r. 
 
Uchwała Nr XXI/138/2020 z dnia 10 listopada 2020r
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2020r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXI/139/2020 z dnia 10 listopada 2020r.
zmieniająca uchwałę nr VI/44/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXI/140/2020 z dnia 10 listopada 2020r
w sprawie ustalenia szczegółowego przebiegu dróg zaliczonych do kategorii dróg powiatowych- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała XXI/141/2020 z dnia 10 listopada 2020r.
w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
* Program współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Uchwała Nr XXI/142/2020 z dnia 10 listopada 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu
Uchwała Nr XXI/143/2020 z dnia 10 listopada 2020r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na obszarze Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXI/144/2020 z dnia 10 listopada 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem, a Powiatem Pułtuskim
Uchwała Nr XXI/145/2020 z dnia 10 listopada 2020r.
w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego obejmującego przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski
Uchwała Nr XXI/146/2020 z dnia 10 listopada 2020r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r. - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.-wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały 
* załącznik nr 7 do uchwały 
* załącznik nr 8 do uchwały 
 * załącznik nr 9 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXI/147/2020 z dnia 10 listopada 2020r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały
 
XXII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 grudnia 2020r.
 
Uchwała Nr XXII/148/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego
* Ocena Stanu Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Powiatu Pułtuskiego
Uchwała Nr XXII/149/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2020r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXII/150/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie przyjęcia " Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pułtuskim na lata 2021-2025"
* Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pułtuskim na lata 2021-2025
Uchwała Nr XXII/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pułtuskim na lata 2021-2023
* Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pułtuskim na lata 2021-2023
Uchwała Nr XXII/152/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg -  uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
Uchwała Nr XXII/153/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania studium planistyczno-prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz
Uchwała Nr XXII/154/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia "Stowarzyszenie Kolej Północnego Mazowsza"
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXII/155/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Pułtuskim
Uchwała Nr XXII/156/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pułtuskiego- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
Uchwała Nr XXII/157/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj.Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały 
*załącznik nr 8 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XXII/158/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. 
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* załącznik nr 8 do uchwały
* załącznik nr 9 do uchwały
* załącznik nr 10 do uchwały
* załącznik nr 11 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXII/160/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwała Nr XXII/161/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej
* załącznik do uchwały 
 
XXIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 25 stycznia 2021r.
 
Uchwała Nr XXIII/162/2021 z dnia 25 stycznia 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Powiat Pułtuski i Gminę Pułtusk zadania pn.: Przebudowa pomnika żołnierzy z 1920" i udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz gminy Pułtusk.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr XXIII/163/2021 z dnia 25 stycznia 2021r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXIII/164/2021 z dnia 25 stycznia 2021r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
 
XXIV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku  w dniu 24 lutego 2021r.
 
Uchwała Nr XXIV/165/2021 z dnia 24 lutego 2021r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r. -uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.-wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXIV/166/2021 z dnia 24 lutego 2021r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* uzasadnienie do uchwały
* załącznik do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
Uchwała Nr XXIV/167/2021 z dnia 24 lutego 2021r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu.
* załącznik nr 1 do uchwały - plan pacy Komisji Budżetu i Finansów
* załącznik nr 2 do uchwały - plan pracy Komisji Spraw Społecznych 
* załącznik nr 3 do uchwały - plan pracy Komisji Bezpieczeństwa
* załącznik nr 4 do uchwały - plan pracy Komisji Polityki Regionalnej i Promocji 
 
XXV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 15 marca 2021r.
 
Uchwała Nr XXV/168/2021 z dnia 15 marca 2021r.
 w sprawie określenia zadań finansowych w 2021r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr XXV/169/2021 z dnia 15 marca 2021r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej  w formie dotacji celowej na rzecz Miasta i Gminy Serock w ramach wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania studium planistyczno-prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze- Przasnysz.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr XXV/170/2021 z dnia 15 marca 2021r.
 w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r. - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XXV/171/2021 z dnia 15 marca 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. 
* załącznik do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* uzasadnienie do uchwały
 
XXVI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 31 marca 2021r.
 
Uchwała Nr XXVI/172/2021 z dnia 31 marca 2021r. 
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  Powiecie Pułtuskim na lata 2021-2022. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała nr XXVI/173/2021 z dnia 31 marca 2021r. 
w sprawie zawarcia aneksu do Porozumienia z dnia 16 stycznia 2020r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Pułtuskim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXVI/174/2021 z dnia 31 marca 2021r. 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie poddzierżawy i dzierżawy nieruchomości i ruchomości. 
Uchwała Nr XXVI/175/2021 z dnia 31 marca 2020r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.  - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XXVI/176/2021 z dnia 31 marca 2021r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały
 
XXVII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 28 kwietnia 2021r.
 
Uchwała Nr XXVII/177/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r. uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXVII/178/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
* uzasadnienie do uchwały
 
XXVIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 26 maja 2021r.
 
Uchwała Nr XXVIII/179/2021 z dnia 26 maja 2021r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2030.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr XXVIII/180/2021 z dnia 26 maja 2021r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XXVIII/181/2021 z dnia 26 maja 2021r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* uzasadnienie do uchwały
 
XXIX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 czerwca 2021r. 
 
Uchwała Nr XXIX/182/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie pułtuskim za rok 2020.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr XXIX/183/2021 z dnia 30 czerwca 2021r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2021r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr XXIX/184/2021 z dnia 30 czerwca 2021r. 
w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Pułtusku.
Uchwała Nr XXIX/185/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2020. 
Uchwała Nr XXIX/186/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku za rok 2020.
Uchwała Nr XXIX/187/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XXIX/188/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r. - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XXIX/189/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
* uzasadnienie do uchwały 
 
XXX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 21 lipca 2021r. 
 
Uchwała Nr XXX/190/2021 z dnia 21 lipca 2021r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r. - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* załącznik nr 4 do uchwały 
* załącznik nr 5 do uchwały 
* załącznik nr 6 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr XXX/191/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 21 lipca 2021r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. 
* załącznik do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
* uzasadnienie do uchwały 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Laskowska Martyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-22 09:49:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Laskowska Martyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-26 12:18:18
  • Liczba odsłon: 7460
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8088341]

przewiń do góry