2007 rok

Zarządzenie Nr 1/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 stycznia 2007r.
w sprawie powołania Komisji ds. kontroli            

Zarządzenie Nr 2/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 stycznia 2007r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku instrukcji kancelaryjnej
Załącznik do zarządzenia Nr 2/2007 do wglądu w w Wydziale Organizacji i Nadzoru

Zarządzenie Nr 3/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 stycznia 2007r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 4/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 stycznia 2007r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 5/2007 - ANULOWANO

Zarządzenie Nr 6/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 stycznia 2007r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2007 roku

Zarządzenie Nr 7/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 lutego 2007r.
w sprawie Planu Ochrony Informacji Niejawnych oraz powołania Pionu Ochrony Starostwa Powiatowego w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 36/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 października 2012r. w sprawie wdrożenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Pułtusku, zarządzenie Nr 37/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 października 2012r. w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Starosta Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 8/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 lutego 2007r.
w sprawie zmian w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie Nr 9/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego

Zarządzenie Nr 10/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 lutego 2007r.
w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym
Załącznik - Procedury dotyczące procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych, dokonywania wydatków i udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 11/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 marca 2007r.
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu pułtuskiego

Zarządzenie Nr 12/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 marca 2007r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 13/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 marca 2007r.
w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatu pułtuskiego

Zarządzenie Nr 13a/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 marca 2007r.
w sprawie powołania Komisji ds. Opiniowania Wniosków o Dofinansowanie ze środków PFRON
/zmiany: zarządzenie Nr 11/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 lutego 2011r., zarządzenie Nr 2/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2013r., zarządzenie Nr 16/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 marca 2015r., zarządzenie Nr 21/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 kwietnia 2019r., zarządzenie Nr 66/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 grudnia 2019r., zarządzenie Nr 56/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 listopada 2020r./

[utraciło moc: aktualne Zarządzenie nr 31/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 maja 2021r. w sprawie powołania Komisji ds. Opiniowania Wniosków o Dofinansowanie ze środków PFRON]  

Zarządzenie Nr 14/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 marca 2007r.
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 15/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 marca 2007r.
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Zatory

Zarządzenie Nr 16/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 marca 2007r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 51/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 17/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 marca 2007r.
w sprawie odwołania Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pułtuskiego

Zarządzenie Nr 17/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 maja 2007r.
w sprawie przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia pk. "NAREW 2007" organizowanego we współdziałaniu z terenowymi organami administracji wojskowej i samorządowej powiatu pułtuskiego

Zarządzenie Nr 18/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 marca 2007r.
w sprawie powołania Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pułtuskiego

Zarządzenie Nr 19/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 marca 2007r.
w sprawie powołania komisji przetargowej 

Zarządzenie Nr 20/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 kwietnia 2007r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 21/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 kwietnia 2007r.
w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej i archiwalnej z wyborów do Rady Powiatu w Pułtusku i Sejmiku Województwa Mazowieckiego przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006r.

Zarządzenie Nr 21a/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 kwietnia 2007r.
w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie oraz jej spisu

Zarządzenie Nr 22/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 maja 2007r.
w sprawie ustalenia dnia 8 czerwca 2007r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku             

Zarządzenie Nr 23/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 maja 2007r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 24/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 maja 2007r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 25/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 maja 2007r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 26/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 maja 2007r.
w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia powiatowego zespołu reagowania kryzysowego we współdziałaniu z Akademią Obrony Narodowej oraz wytypowanymi instytucjami i jednostkami organizacyjnymi powiatu pułtuskiego pod kryptonimem "Pierścień 2007"

Zarządzenie Nr 27/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 maja 2007r.
w sprawie powołania zespołu rekrutacyjnego uczestników programu profilaktyczno-terapeutycznego "POGODNE LATO"

Zarządzenie Nr 28/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 czerwca 2007r.
w sprawie odwołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu da. Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie Nr 29/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 czerwca 2007r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 10/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności/

Zarządzenie Nr 30/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 lipca 2007r.
w sprawie określenia zasad obiegu dokumentów oraz uprawnień do podpisywania dokumentów, pism i decyzji
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16
Załącznik nr 17
Załącznik nr 18

Załącznik nr 19
/zmiany: zarządzenie Nr 7/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 stycznia 2008r./
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 35/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zasad obiegu dokumentów oraz uprawnień do podpisywania dokumentów, pism i decyzji/

Zarządzenie Nr 31/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 lipca 2007r.
w sprawie wyznaczenia Kierownika Kancelarii Tajnej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 13a/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 marca 2008r. w sprawie wyznaczenia Kierownika Kancelarii Tajnej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 32/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 lipca 2007r.
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 33/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 lipca 2007r.
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku

/zmiany: zarządzenie Nr 9/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 czerwca 2008r., zarządzenie Nr 22/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 czerwca 2008r., zarządzenie Nr 43/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 września 2009r./
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 58/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 34/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 lipca 2007r.
w sprawie wdrożenia Regulaminu użytkowania oprogramowania i sprzętu komputerowego

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 38/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 sierpnia 2022r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 35/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 lipca 2007r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 36/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 lipca 2007r.
w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

Zarządzenie Nr 37/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 sierpnia 2007r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 38/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 sierpnia 2007r.
w sprawie określenia zasad polityki czynszowej dla lokali mieszkalnych przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku stanowiących własność Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 39/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 sierpnia 2007r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 40/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 września 2007r.
w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego

Zarządzenie Nr 41/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 września 2007r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 42/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 września 2007r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowego samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik - Instrukcja korzystania ze służbowego samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik - Zamówienie na przydział samochodu służbowego

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 12/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowego samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 43/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 września 2007r.
w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa samochodu osobowego Citroen C5, numer rejestracyjny WPU 77CV, będącego własnością Starostwa Powiatowego w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 69/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa samochodu osobowego Citroen C5 o numerze rejestracyjnym WPU 77CV, będącego własnością Starostwa powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 44/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 września 2007r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 45/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 października 2007r.
w sprawie zmiany granic obrębów ewidencyjnych

Zarządzenie Nr 46/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 października 2007r.
w sprawie zmiany granic obrębów ewidencyjnych

Zarządzenie Nr 47/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 października 2007r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 48/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 października 2007r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 49/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 października 2007r.
w sprawie przygotowania Stanowisk Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w powiecie pułtuskim
Załącznik nr 1 - Podległość oraz sposób przekazywania informacji w systemie Stanowisk Kierowania Starosty Pułtuskiego na potrzeby zapewnienia ciągłości podejmowania decyzji i działań dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego
Załącznik nr 2 - STRUKTURA ORGANIZACYJNA STANOWISKA KIEROWANIA STAROSTY PUŁTUSKIEGO
Załącznik nr 2a - STRUKTURA ORGANIZACYJNA ORGANÓW KIEROWANIA PODLEGŁYCH STAROŚCIE W SYSTEMIE KIEROWANIA
Załącznik nr 3 - STRUKTURA ORGANIZACYJNA ORGANU KIEROWANIA (GSK) STAROSTY PUŁTUSKIEGO
Załącznik nr 4 - SCHEMAT ORGANIZACJI ŁĄCZNOŚCI W RAMACH SK SP

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 37/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie przygotowania Stanowisk Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w powiecie pułtuskim/

Zarządzenie Nr 50/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 października 2007r.
w sprawie wyznaczenia grupy roboczej do opracowania koncepcji, planów funkcjonowania, regulaminów działania oraz wyposażenia Stanowiska Kierowania Starosty Pułtuskiego, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 51/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 października 2007r.
w sprawie powołania komisji odbioru prac geodezyjnych

Zarządzenie Nr 52/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 października 2007r.
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 18/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 marca 2010r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego/

Zarządzenie Nr 53/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 października 2007r.
w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku
Załącznik - Regulamin Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 19/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 marca 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 54/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 listopada 2007r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji

Zarządzenie Nr 55/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 listopada 2007r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji

Zarządzenie Nr 56/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 listopada 2007r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji

Zarządzenie Nr 57/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 listopada 2007r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 58/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 listopada 2007r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 59/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 listopada 2007r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 60/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 listopada 2007r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 61/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 grudnia 2007r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 62/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 grudnia 2007r.
w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik nr 1 - WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Załącznik nr 2 - REJESTR WNIOSKÓW o udostępnienie informacji publicznej
Załącznik nr 3 - REJESTR DECYZJI ODMAWIAJĄCEJ UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
Załącznik nr 4 - Cennik opłat za udostępnienie informacji publicznej
Załącznik nr 5 - Kalkulacja wysokości opłat
/zmiany: zarządzenie Nr 7/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 stycznia 2009r., zarządzenie Nr 5/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 stycznia 2010r./

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 36/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 63/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 grudnia 2007r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 64/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 grudnia 2007r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 65/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 grudnia 2007r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 66/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 grudnia 2007r.
w sprawie odwołania strażnika Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pułtuskiego

Zarządzenie Nr 67/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 grudnia 2007r.
w sprawie zmian instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 28/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia instrukcji  sporządzenia, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym/

Zarządzenie Nr 68/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 grudnia 2007r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 69/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 grudnia 2007r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 70/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 grudnia 2007r.
w sprawie zasad realizacji zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tysięcy Euro
Załącznik - Zasady dokonywania zakupów materiałów, towarów i usług przez wydziały Starostwa Powiatowego w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 51/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 września 2010r. w sprawie zasad realizacji zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tysięcy Euro/

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-21 15:53:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Rzepkowski Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-19 15:43:34
  • Liczba odsłon: 32461
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115346]

przewiń do góry