Zobacz podgałęzie

Starostwo Powiatowe w Pułtusku
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk
tel. 23 306 71 67, 23 306 71 68

 

Dyrektor: Joanna Piecychna
tel.: 23 306 71 66
e-mail: 
j.piecychna@powiatpultuski.pl

 

 

 

 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

1) Popularyzacja ochrony przyrody w społeczeństwie.

2) Wydawanie:

a) zaświadczeń stwierdzających czy dana nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;

b) wyciągów z uproszczonego planu urządzenia lasu.

3) Prowadzenie postępowań dotyczących:

a) ustalania kierunku i terminu wykonania rekultywacji terenu po eksploatacji kopaliny oraz nakładanie obowiązku wykonania rekultywacji na osobę powodującą utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów w wyniku ich zdewastowania lub zdegradowania;

b) przeprowadzania kontroli zgodności wykonywanych zabiegów z dokumentacją rekultywacji gruntów w zakresie wymagań technicznych oraz ich terminowości;

c) odbioru wykonania rekultywacji terenu po eksploatacji kopaliny;

d) sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;

e) prowadzenia spraw związanych z wypłatą ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;

f) wykonywania czynności związanych ze zmianą lasu na użytek rolny, w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;

g) uznania lasu za ochronny lub pozbawiania go tego charakteru w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;

h) zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nieposiadających planu urządzenia lasu;

i) zlecania wykonania planu urządzenia lasu dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych;

j) dokonywania oceny udatności upraw leśnych;

k) udzielania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gmin;

l) usuwania drzew z nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz stanowiących mienie powiatu;

m) możliwości negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko oraz zobowiązania prowadzącego instalację do ograniczenia jej negatywnego oddziaływania na środowisko;

n) udzielania pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;

o) udzielania zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji;

p) udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów;

q) udzielania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla instalacji;

r) udzielania pozwoleń na wytwarzanie odpadów;

s) przyjmowania zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia;

t) prowadzenia bazy informacji o środowisku i jego ochronie, publicznie dostępnych wykazów oraz udostępniania społeczeństwu informacji o środowisku i ochronie;

u) nakładanie obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego dla podmiotu negatywnie oddziaływującego i korzystającego ze środowiska, a w przypadku braku możliwości nałożenia takiego obowiązku zobowiązywania tego podmiotu do uiszczenia na rzecz budżetów właściwych gmin kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska;

v) nakładanie na podmioty korzystające ze środowiska obowiązku dotyczącego sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;

w) nakładanie na prowadzącego instalację obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji w przypadku przekraczania standardów emisyjnych;

x) nakładanie na zarządzającego drogą obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomu substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją obiektu w przypadku przekraczania standardów jakości środowiska.

4) Prowadzenie i aktualizacja wykazu potencjalnie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, zidentyfikowanych poprzez ustalenie działalności mogącej powodować takie zanieczyszczenie oraz ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane ze względu na prowadzoną działalność.

5) Sporządzanie powiatowych planów ochrony środowiska.

6) Zatwierdzanie projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych dotyczących:

a) złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych i rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości 20.000m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;

b) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h;

c) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponad wojewódzkich inwestycji liniowych;

d) odwodnieni budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;

e) robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi;

f) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponad wojewódzkich inwestycji liniowych.

7) Prowadzenie postępowań dotyczących udzielania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha oraz wydobycie kopaliny ze złoża nie przekroczy 20.000 m3 w roku kalendarzowym, a działalność będzie prowadzona bez użycia środków strzałowych.

8) Prowadzenie spraw związanych z pobieraniem opłaty melioracyjnej.

9) Zatwierdzanie w drodze decyzji statutu spółki wodnej.

10) Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

11) Wydawanie kart wędkarskich i legitymacji dla społecznych strażników straży rybackiej.

12) Współpraca z Społeczną Strażą Rybacką.

13) Wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich oraz ustalanie rocznego czynszu dzierżawnego i rozliczanie go między nadleśnictwem a gminami.

14) Prowadzenie rejestru zwierząt, zaliczanych do płazów, gadów, ptaków i ssaków, przetrzymywanych lub hodowanych na terenie powiatu należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.

15) Wydawanie pozwoleń na:

a) posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców;

b) odstępstwa, w szczególnych przypadkach, od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierząt.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Rzepkowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 10:18:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Rzepkowski Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-30 08:36:15
  • Liczba odsłon: 20301
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056321]

przewiń do góry