2008 rok

Zarządzenie Nr 1/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 stycznia 2008r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 2/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 stycznia 2008r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 3/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 stycznia 2008r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 4/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 stycznia 2008r.
w sprawie uchwalenia regulaminu komisji przetargowej

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie 6/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu pracy komisji przetargowej/

Zarządzenie Nr 5/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 stycznia 2008r.
w sprawie zasad stosowania przez Dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego w Pułtusku ustawy Prawo zamówień publicznych
Załącznik Nr 1 - Zasady stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Pułtusku
Załącznik Nr 2 - REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 24/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku oraz regulaminu pracy komisji przetargowej/

Zarządzenie Nr 6/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 stycznia 2008r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2008 roku

Zarządzenie Nr 7/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 stycznia 2008r.
zmieniające zarządzenie Nr 30/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 lipca 2007r. w sprawie określenia zasad obiegu dokumentów oraz uprawnień do podpisywania dokumentów, pism i decyzji

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 35/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zasad obiegu dokumentów oraz uprawnień do podpisywania dokumentów, pism i decyzji/

Zarządzenie Nr 8/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 lutego 2008r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 9/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 lutego 2008r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku

/zmiany: zarządzenie Nr 22/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 czerwca 2008r./
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 58/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 10/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 lutego 2008r.
w sprawie odwołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie Nr 11/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 lutego 2008r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 46/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 12/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 lutego 2008r.
w sprawie zasad opracowania i wdrażania Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 18/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zasad opracowania i wdrażania Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego/

Zarządzenie Nr 13/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 lutego 2008r.
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Załącznik - ZASADY DOFINANSOWANIA do UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH i ich OPIEKUNÓW NA TURNUSACH REHABILITACYJNYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 13/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/

Zarządzenie Nr 13a/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 marca 2008r.
w sprawie wyznaczenia Kierownika Kancelarii Tajnej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 18/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 maja 2008r. w sprawie wyznaczenia Kierownika Kancelarii Tajnej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 14/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 kwietnia 2008r.
w sprawie przechowywania rzeczy znalezionych
Załącznik nr 1 - POŚWIADCZENIE ZNALEZIENIA RZECZY
Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O ODBIORZE RZECZY ZNALEZIONEJ

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 48/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku"

Zarządzenie Nr 15/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 kwietnia 2008r.
w sprawie ustalenia dnia 23 maja 2008r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 16/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 kwietnia 2008r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 17/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie zasad przyznawania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 14/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/

Zarządzenie Nr 18/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 maja 2008r.
w sprawie wyznaczenia Kierownika Kancelarii Tajnej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 37/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 października 2012r. w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Starosta Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 19/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 maja 2008r.
w sprawie zmiany ewidencji granic obrębu ewidencyjnego

Zarządzenie Nr 20/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 maja 2008r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
/zmiany: zarządzenie Nr 25/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmian w składzie komisji przetargowej/

Zarządzenie Nr 21/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 czerwca 2008r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 22/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 czerwca 2008r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 58/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 23/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 czerwca 2008r.
w sprawie zasad przyznawania dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i  środki pomocnicze realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Załącznik - Zasady przyznawania dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/

Zarządzenie Nr 24/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 czerwca 2008r.
w sprawie zasad sporządzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Załącznik Nr 1 - WYKAZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ TWORZONEJ PRZEZ SAMORZĄD Z SIEDZIBĄ W PUŁTUSKU
Załącznik Nr 2 - SKONSOLIDOWANY BILANS JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Konsolidacyjny arkusz roboczy Nr 1 - USTALENIE BILANSU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
Konsolidacyjny arkusz roboczy Nr 2 - ZESTAWIENIE BILANSÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
Konsolidacyjny arkusz roboczy Nr 3 - ZESTAWIENIE BILANSÓW JEDNOSTEK (z wyłączeniem jednostki dominującej)
Konsolidacyjny arkusz roboczy Nr 3 - ZESTAWIENIE BILANSÓW JEDNOSTEK (z wyłączeniem jednostki dominującej)
Konsolidacyjny arkusz roboczy Nr 4 - SUMOWANIE BILANSÓW JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I JEDNOSTEK ZALEŻNYCH
Konsolidacyjny arkusz roboczy Nr 5 - KONSOLIDACJA METODĄ PEŁNĄ /jednostka zależna/
Konsolidacyjny arkusz roboczy Nr 6 - WZAJEMNE ROZRACHUNKI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ
Konsolidacyjny arkusz roboczy Nr 7 - SKONSOLIDOWANY BILANS JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA KAŻDEGO ROKU I KOREKTY KONSOLIDACYJNE

Zarządzenie Nr 25/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie zmian w składzie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 26/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 lipca 2008r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 27/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 sierpnia 2008r.
w sprawie zmian szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Pułtusku
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 29/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 28/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 sierpnia 2008r.
w sprawie wyznaczenia komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej

Zarządzenie Nr 29/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 sierpnia 2008r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 30/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 września 2008r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 31/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 września 2008r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 32/2008 - ANULOWANO

Zarządzenie Nr 33/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 września 2008r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 34/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 września 2008r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 35/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 września 2008r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 36/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 października 2008r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji pierwszej pomocy

Zarządzenie Nr 37/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 października 2008r.
w sprawie przydziału odzieży roboczej i ochronnej oraz przydziału środków ochrony indywidualnej

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie 9/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie przydziału odzieży roboczej i ochronnej oraz przydziału środków ochrony indywidualnej/

Zarządzenie Nr 38/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 października 2008r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 39/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 października 2008r.
w sprawie ustalenia 10 listopada 2008r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku 

Zarządzenie Nr 40/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 października 2008r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 41/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 października 2008r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 42/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 października 2008r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 43/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 listopada 2008r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 44/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 października 2008r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 45/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 listopada 2008r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 46/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 grudnia 2008r.
w sprawie odwołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 47/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 grudnia 2008r.
w sprawie powierzenia obowiązków Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 48/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 grudnia 2008r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 49/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 grudnia 2008r.
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
/zmiany: zarządzenie Nr 29/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku/

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 77/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku/

Zarządzenie Nr 50/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 grudnia 2008r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 51/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 grudnia 2008r.
w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 55/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pułtusku/

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-08 09:40:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-03 13:03:39
  • Liczba odsłon: 34873
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10067408]

przewiń do góry