Zobacz podgałęzie

Starostwo Powiatowe w Pułtusku
Wydział Obsługi Rady i Zarządu

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk
tel. 23 306 71 22, 23 306 71 23
e-mail: worz@powiatpultuski.plDyrektor: Martyna Wędrowska
tel: 23 306 71 21
e-mail: m.wedrowska@powiatpultuski.pl

 

 

Wydział Obsługi Rady i Zarządu

Wydział Obsługi Rady i Zarządu zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie organów powiatu poprzez obsługę administracyjno - biurową Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Komisji Rady.

 

Do zadań wydziału należy w szczególności:

 

1. W zakresie obsługi Rady i Komisji Rady:

a) Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i wnoszeniem pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez Zarząd.

b) Przygotowywanie porządku obrad Rady i Komisji Rady.

c) Sporządzanie protokołów.

d) Prowadzenie rejestrów:

    - uchwał oraz stanowisk Rady,

    - interpelacji, wniosków radnych,

    - uchwał Rady publikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,

    - skarg i wniosków, których rozpatrywanie należy do kompetencji Rady Powiatu.

e) Przekazywanie do realizacji kopii uchwał Rady, wniosków Komisji Rady i interpelacji radnych dyrektorom i kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych oraz czuwanie nad ich terminową realizacją.

f) Przedkładanie uchwał Rady organom nadzoru finansowego oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego.

g) Udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.

h) Wykonywanie zadań związanych z wyborami do organów samorządowych i innych organów oraz referendami stosownie do obowiązujących przepisów.

i) Publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej uchwał Rady.

j) Podejmowanie w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania Rady z organizacjami społeczno-politycznymi, samorządowymi, klubami radnych.

2. Obsługa posiedzeń Zarządu:

a) Gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Zarządu.

b) Przygotowywanie porządku obrad Zarządu.

c) Sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu,

d) Przekazywanie uchwał i decyzji Zarządu do realizacji dyrektorom, kierownikom

powiatowych jednostek organizacyjnych, powiatowym służbom, inspekcjom i strażom.

e) Prowadzenie rejestru uchwał Zarządu.

f) Publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów z posiedzeń Zarządu oraz uchwał Zarządu.

3. Sporządzanie protokołów z przyjęcia skargi zgłoszonej ustnie Przewodniczącemu.

4. Prowadzenie centralnego rejestru:

          a) Petycji.

          b) Wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową.

5. Przygotowanie projektu Statutu Powiatu oraz aktualizacja jego zapisów.

6. Koordynowanie zadań związanych z przygotowaniem raportu o stanie Powiatu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-11-04 09:37:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Wędrowska Martyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-07-13 09:42:23
  • Liczba odsłon: 10473
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9865287]

przewiń do góry