Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz.1195)


Przedmiot petycji:

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań  i kompetencji adresata petycji.


Forma złożenia petycji:

Petycję można złożyć:

 • w formie pisemnej w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pułtusku w godzinach pracy Starostwa lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub wrotamazowsza.pl

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiot ów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.


Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiot ów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji;
 • jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiot ów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji;
 • pisemną zgodę na złożenie petycji w przypadku, gdy petycja składana jest w interesie podmiotu trzeciego;
 • imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania lub siedzibę, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu trzeciego, w którego imieniu składana jest petycja.


Tryb rozpatrywania petycji:

 • petycję złożoną anonimowo pozostawia się bez rozpatrzenia;
 • jeżeli Starosta Pułtuski jest niewłaściwy do rozpatrywania petycji, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję;
 • o tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma;
 • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pułtusku zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Informacja ta jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania oraz sposobu załatwienia petycji;
 • podmiot rozpatrujący petycję gdy stwierdzi braki formalne, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji wzywa autora do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji;
 • petycja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia ( w wyjątkowych okolicznościach termin ulega przedłużeniu);
 • Starosta Pułtuski zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Opłaty:

Złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat.

 

 

Sekretarz Powiatu

Małgorzata Pajewska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Karpińska Jolanta
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-02 13:27:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Rzepkowski Grzegorz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-05 13:33:02
 • Liczba odsłon: 11718
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056076]

przewiń do góry