Logotypy od lewej: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

 

 

Projekt pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi”

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu

Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Poddziałania   10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 30.06.2020 rok.

 

Grupa docelowa:

-220 uczniów/uczennic z Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku oraz

- 20 nauczycieli/nauczycielek zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku

 

Całkowita wartość projektu: 378 862,50 PLN

Wartość dofinansowania:    344 537,50 PLN, z czego:

- 303 090,00 PLN ze środków europejskich,

-   41 447,50 PLN   z budżetu państwa.

 

W przewidzianych w projekcie formach wsparcia uczestniczyć będą uczniowie szkoły Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku oraz zatrudnieni w niej nauczyciele. Szczegółowe informacje nt. warunków uczestnictwa w projekcie opisane zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

  W ramach projektu zaplanowane zostały dla uczniów dodatkowe zajęcia i szkolenia:

 

-laboratoria z geografii, fizyki, języka angielskiego,

-koła zainteresowań: matematyczne, informatyczne, dziennikarskie, społeczne,

-szkolenie z zakresu kompetencji kluczowych,

-szkolenie z zarządzania czasem, skutecznego uczenia się,  

 

Prowadzone zajęcia pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania, pogłębiać zdobytą wiedzę poprzez prowadzenie doświadczeń, badań czy testów. Praca w niewielkich grupach 10-20 osobowych zapewni dobrą organizację pracy podczas zajęć, pozwoli zwrócić większą uwagę na ucznia, jego predyspozycje i zdolności, oraz nauczy pracy zespołowej. W ramach projektu zaplanowane zostały również wyjazdy edukacyjne dla uczniów, wykłady z nauk przyrodniczych oraz spotkania nt. cyberprzestrzeni.

 

Wsparciem w programie objęci zostaną również nauczyciele/nauczycielki, dla których   zaplanowane zostały szkolenia z zakresu :

-stosowania narzędzi TIK w procesie dydaktycznym,

-pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności edukacyjne,

-stosowania nowatorskich form i metod pracy dydaktycznej.

 

Powiat Pułtuski w ramach projektu wyposaży szkolną pracownię fizyczną i geograficzną Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku w maszyny, modele, aparaty i wiele innych urządzeń służących do lepszego poznawania i zrozumienia tematu przedmiotu. Ponadto szkoła   otrzyma nowe narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) takie jak tablica interaktywna z projektorem, drukarka 3D oraz tablety do pracy podczas lekcji do wykorzystania zarówno przez uczniów jak i nauczycieli.

 

Celem projektu jest :

-Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów w szczególności umiejętność komunikowania się w języku obcym, uczenia się i zarządzania czasem, posługiwanie się nowoczesnymi technologiami, umiejętność pracy zespołowej, kompetencji matematycznych, informatycznych oraz społecznych.

-Rozwijanie umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych: geografii i fizyki,

-Przedstawienie zarówno uczniom jak i nauczycielom informacji nt. nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, zagrożeń oraz korzyści wynikających z ich stosowania.

-Poprawa jakości prowadzonych zajęć z uczniami poprzez stosowanie nowatorskich form i metod pracy dydaktycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,

-Budowanie w młodym człowieku poczucia wartości oraz potrzeby rozwijania się,

-Rozwijanie wśród uczniów umiejętności, które pozwolą im pewniej wkroczyć w życie dorosłe, przygotują ich do pracy oraz nauczą dobrej organizacji.

 

  regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_podniesienie_kompetecji_kluczowych_oraz_umiejetnosci_z_geografii_i_fizyki_u_uczniow_lo_skargi.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z dniem 01.09.2020 r. Powiat Pułtuski podpisał z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu RPMA.10.01.01-14-a260/18 pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi”. Wprowadzone Aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie zmiany dotyczą przede wszystkim:

  1. wydłużenia okresu zakończenia realizacji projektu do dnia 28.09.2020 r.

  2. zmiany wartości dofinansowania projektu; po zmianach całkowita wartość projektu wynosi 378.825,00 zł , z czego wartość dofinansowania wynosi 344.500,00 zł.

 

W ramach projektu w miesiącu IX 2020 r. kontynuowane będą z uczniami – uczestnikami projektu:

- laboratoria z geografii, fizyki i jęz. angielskiego oraz koła zainteresowań,

- szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych,

- szkolenia z zakresu zarządzania czasem, skutecznego uczenia się.

Ponadto w miesiącu IX 2020 r. planowany jest do przeprowadzenia w LO im. P. Skargi w Pułtusku dla uczestników projektu 2-godzinny wykład otwarty z zakresu nauk przyrodniczych.

Realizacja powyższych form wsparcia odbywać się będzie zgodnie z planem zajęć przygotowanym przez szkołę LO im. P. Skargi w Pułtusku.

Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk, pok. 2.19, nr tel.: 23-306-71-37, e-mail: e.goleniewska@powiatpultuski.pl 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Powiat Pułtuski uzyskał zgodę z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na wydłużenie okresu zakończenia realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi” do 27.11.2020 r.

W związku z powyższym w miesiącach październik i listopad br. z uczniami LO im. P. Skargi w Pułtusku -uczestnikami projektu- kontynuowane będą zajęcia: laboratorium z geografii, laboratorium z fizyki i koło matematyczne. 

Powyższe zmiany pozwolą na odrobienie czasu, w którym placówki edukacyjne pozostawały zamknięte i umożliwi dokończenie uczniom i nauczycielom rozpoczętych zajęć.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt zakończył się 27 listopada 2020 r. Wszystkie zaplanowane w projekcie działania zostały zrealizowane. 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Goleniewska Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-09 10:56:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Goleniewska Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-04 14:35:55
  • Liczba odsłon: 7115
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10067355]

przewiń do góry