ROK 2010

 

- Umowa Nr 1/10 z dnia 11 stycznia 2010 r. - ustalenie ceny nieruchomości położonej w Pułtusku, ob. 9, działka nr 51 - pobierz

- Umowa Nr 2/10 z dnia 14 stycznia 2010 r. - modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Strzegocin, gmina Świercze - pobierz

- Umowa Nr 3/10 z dnia 15 stycznia 2010 r. - pełnienie nadzoru nad pracami związanymi z wykonaniem modernizacją ewidencji gruntów, założenia ewidencji budynków oraz opracowania numerycznej mapy zasadniczej ob. Strzegocin, gm. Świercze - pobierz

- Umowa Nr 4/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych - pobierz

- Umowa Nr 5/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. - dostarczenie ciepłych posiłków dla uczestników szkolenia - pobierz

- Umowa Nr 6/10 z dnia 2 lutego 2010 r. administrowanie serwisem internetowym WWW oraz administrowanie domeną www.powiatpultuski.pl - pobierz

- Umowa Nr 7/10 z dnia 2 lutego 2010 r. administrowanie serwisem internetowym BIP - pobierz

- Umowa Nr 8/10 z dnia 2 lutego 2010 r. administrowanie serwisem internetowym BIP - Ochrona Środowiska - pobierz

- Umowa nr 9/10 z dnia 2 lutego 2010 r. administrowanie serwisem internetowym WWW (PCZK) www.pczk.powiatpultuski.pl - pobierz

- Umowa Nr 10/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. - organizacja i przeprowadzenie kursu języka angielskiego - pobierz

- Umowa Nr 11/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz

- Umowa Nr 12/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz

- Umowa Nr 13/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. - organizacja i przeprowadzenie szkolenia z autoprezentacji - pobierz

- Umowa Nr 14/10 z dnia 2 lutego 2010 r. - Ustalenie przebiegu granic między działkami nr 457, 458 i część działki nr 456 (w granicach obecnej działki nr 456/2), położonymi we wsi Gnojno gm. Pułtusk oraz ich powierzchni według stanu sprzed scalenia gruntów - pobierz

- Umowa Nr 15/10 z dnia 2 lutego 2010r. - ponowna gleboznawcza klasyfikacja zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części opisoiwej i kartograficznej ewidencji gruntów - pobierz

- Umowa Nr 16/10 z dnia 2 lutego 2010r. - ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych wraz z aktualizacją użytków części obrębu Ostrzeniewo gminy Świercze oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków - pobierz

- Umowa Nr 17/10 z dnia 2 lutego 2010 r. - nadzór nad eksploatacją agregatu prądotwórczego - pobierz

- Umowa Nr 18/10 z dnia 4 stycznia 2010 r. - nabywanie towarów w ramach systemu LOTOS BIZNES - pobierz

- Umowa Nr 19/10 z dnia 19 stycznia 2010 r. - publikacja w Gazecie Wyborczej - wydanie mazowieckie - pobierz

- Umowa Nr 20/10 z dnia 10 lutego 2010 r. - organizacja i przeprowadzenie szkolenia z asertywności - pobierz

- Umowa Nr 21/10 z dnia 17 lutego 2010 r. - przewóz 205 beneficjentów ostatecznych projektu "ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU PUŁTUSKIEGO" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, uczestników szkolenia z asertywności oraz autoprezentacji - pobierz

- Umowa Nr 22/10 z dnia 24 lutego 2010 r. usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym - pobierz

- Umowa Nr 23/10 z dnia 24 lutego 2010 r. usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym - pobierz

- Umowa Nr 24/10 z dnia 5 marca 2010 r. wydzielenie z działki nr 8 o pow. 2,9390 ha, położonej w Pułtusku obręb 27 stanowiącej własność Gminy Pułtusk części dawnych działek nr 2,4,8,10 - pobierz

- Umowa Nr 25/10 z dnia 1 lutego 2010 r. organizowanie szkolenia jeden raz na miesiąc dla Skarbnika Powiatu w ramach funkcjonującego przt FRDL Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego - pobierz

- Umowa Nr 26/10 z dnia 25 lutego 2010 r. wygłoszenie prelekcji nt. "Islam w kulturze polskiej" - pobierz

- Umowa Nr 27/10 z dnia 8 marca 2010 r. zakładanie ewidencji wojskowej, wypełnianie wojskowych dokumentów osobistych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej - pobierz

- Umowa Nr 28/10 z dnia 8 marca 2010 r. zakładanie ewidencji wojskowej, wypełnianie wojskowych dokumentów osobistych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej - pobierz

- Umowa Nr 29/10 z dnia 8 marca 2010 r. zakładanie ewidencji wojskowej, wypełnianie wojskowych dokumentów osobistych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej - pobierz

- Umowa Nr 30/10 z dnia 8 marca 2010 r. zakładanie ewidencji wojskowej, wypełnianie wojskowych dokumentów osobistych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej - pobierz

- Umowa Nr 31/10 z dnia 8 marca 2010 r. prowadzenie zajęć świetlicowych z osobami stającymi do Kwalifikacji Wojskowej - pobierz

- Umowa Nr 32/10 z dnia 9 marca 2010 r. montaż instalacji elektrycznej w Wydziale KD w celu prawidłowego zapewnienia procesu wymiany serwera CEPiK - pobierz

- Umowa Nr 33/10 z dnia 9 lutego 2010 r. dofinansowanie Projektu „Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad narwią w powiecie pułtuskim” - pobierz

- Umowa Nr 34/10 z dnia 12 marca 2010 r. wykonanie organizacji i przeprowadzenie warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy, w ramach projektu "WYSOKA JAKOŚĆ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE PUŁTUSKIM" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - pobierz

- Umowa Nr 35/10 z dnia 12 marca 2010 r. wykonanie organizacji i przeprowadzenie szkolenia z asertywności, w ramach projektu "WYSOKA JAKOŚĆ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE PUŁTUSKIM" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - pobierz

- Umowa Nr 36/10 z dnia 18 marca 2010 r. przewóz 50 beneficjentów ostatecznych projektu "WYSOKA JAKOŚĆ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE PUŁTUSKIM", uczestników szkolenia z asertywności - pobierz

- Umowa Nr 37/10 z dnia 25 marca 2010 r. wykonanie przeliczenia współrzędnych szczegółowej osnowy poziomej III klasy, osnowy pomiarowej oraz współrzędnych płaskich osnowy wysokościowej dla obszaru powiatu pułtuskiego z układu "1965" lub lokalnego do układu "2000" - pobierz

- Umowa Nr 38/10 z dnia 17 marca 2010 r. prowadzenie zajęć świetlicowych z osobami stającymi do Kwalifikacji Wojskowej - pobierz

- Umowa Nr 39/10  z dnia 31 marca 2010 r. opracowanie zamiennego wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego szpitala w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 40/10 z dnia 31 marca 2010 r. wygłoszenie prelekcji nt. "Archeologiczne odkrycia w Bazylice w Pułtusku" cz. I - pobierz

- Umowa Nr 41/10 z dnia 8 marca 2010 r. wynajęcie części pomieszczeń w budynku Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej - pobierz

- Umowa Nr 42/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. wygłoszenie prelekcji nt. "Życie i twórczość Stefana Żeromskiego" - pobierz

- Umowa Nr 43/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r. wykonanie kontroli w jednostkach organizacyjnych - pobierz

- Umowa Nr 44/10 z dnia 25 maja 2010 r. wykonanie dodatkowych robót budowlanych dotyczących budowanego szpitala w Pułtusku - pobierz 

- Umowa Nr 45/10 z dnia 4 maja 2010r. wykonanie szacunku pozwalającego na ustalenie ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej użytkownikom wieczystym, położonej w obrębie i gminie Zatory, oznaczonej numerami działek 834, 835 i 836 - pobierz

- Umowa Nr 46/10 z dnia 4 maja 2010r. wykonanie szacunków działek położonych w Pułtusku obręb 28, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 113/6, 113/7, 123/2, 145/1 - pobierz

- Umowa Nr 47/10 z dnia 17 maja 2010 r. kompleksowa okresowa kontrola instalacji gazowej w budowanym szpitalu przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19 w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 48/10 z dnia 22 kwietnia 2010r. dostawa serwera wraz z oprogramowaniem do Starostwa Powiatowego w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 49/10 (FN/1/10) z dnia 12 kwietnia 2010 r. - przekazanie dotacji na realizację projektu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - pobierz

- Umowa Nr 50/10 z dnia 19 maja 2010 r. konserwacja dachu na budowanym szpitalu przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19 w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 51/10 z dnia 4 sierpnia 2010 r. konserwacja i ponowny rozruch technologiczny instalacji teletechnicznych w budowanym szpitalu przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19 w Pułtusku - pobierz    

- Umowa Nr 52/10 - umowę ANULOWANO.

- Umowa Nr 53/10 z dnia 20 maja 2010r. przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektow Starostwa Powiatowego w Pultusku, ul. Białowiejska 5. - pobierz

-   Umowa Nr 54/10 z dnia 26 maja 2010 r. opracowanie i wygłoszenie wykładu nt. "Współpracy pracodawców ze szkołami realizującymi kształcenie zawodowe" - pobierz

- Umowa Nr 55/10 z dnia 27 maja 2010 r. wygłoszenie prelekcji nt. "Odkrycia archeologiczne w Bazylice w Pułtusku" cz. II - pobierz

- Umowa Nr 56/10 z dnia 28 maja 2010 r. modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie nemerycznej mapy zasadniczej obrębu Zatory, gmina Zatory - pobierz

- Umowa Nr 57/10 z dnia 31 maja 2010 r. przegląd i konserwacja istniejących osnów oraz opracowanie projektu technicznego modernizacji poziomej osnowy III klasy i założenia wysokościowej osnowy III i IV klasy na terenie gminy Pułtusk oraz części gmin Gzy i Winnica - pobierz

- Umowa Nr 58/10 z dnia 1 czerwca 2010 r. przegląd, konserwacja oraz naprawa kserokopiarek - pobierz

- Umowa Nr 59/10 z dnia 1.06.2010r. monitorowanie i konserwacja radiowego systemu Nokton, lokalnego systemu sygnalizacji pożaru - pobierz

- Umowa Nr 60/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. wygłoszenie wykładu nt. "Refleksje nad językiem polskim" - pobierz

- Umowa Nr 61/10 z dnia 18 czerwca 2010 r. wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego ustalenia kwoty zwaloryzowanego odszkodowania - pobierz

- Umowa Nr 62/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. pełnienie nadzoru merytorycznego, uczestnictwo w odbiorach i sprawdzanie, zarówno w trakcie ich wykonywania, jak i po zakończeniu - prawidłowości prac związanych z wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz opracowania numerycznej mapy zasadniczej obrębu Zatory, gmina Zatory - pobierz  

- Umowa Nr 63/10  z dnia 21 czerwca 2010 r. wykonanie szacunku prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa - pobierz

- Umowa Nr 64/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. wykonanie w formie operatu szacunkowego opinii o wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej - pobierz

- Umowa Nr 65/10 z dnia 22 czerwca 2010 r. udzielenie przez Gminę Gzy pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu - pobierz

- Umowa Nr 66/10 z dnia 22 czerwca 2010 r. udzielenie przez Gminę Gzy pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu - pobierz

- Umowa Nr 67/10 z dnia 12 lipca 2010 r. finansowo-księgowa obsługa projektu "Eurokwalifikacje - kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego", realizowanie rozliczeń projektu, rozliczanie transz dotacji, sporządzanie wniosków o płatność - pobierz

- Umowa Nr 68/10 z dnia 12 lipca 2010 r. finansowo-księgowa obsługa projektu "Eurokwalifikacje - kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego", realizowanie rozliczeń projektu, rozliczanie transz dotacji, sporządzanie wniosków o płatność - pobierz   

- Umowa Nr 69/10 z dnia 12 lipca 2010 r. przygotowywanie, prowadzenie, dokumentowanie zamówień publicznych w ramach projektu: "Eurokwalifikacje - kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego" - pobierz

- Umowa Nr 70/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. wykonanie pomiaru kontrolnego i dokumentacji geodezyjno - kartograficznej umożliwiającej wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków - pobierz

- Umowa Nr 71/10 z dnia 7 lipca 2010 r. udostępnienie pomieszczenia biurowego i magazynowego - pobierz

- Umowa Nr 72/10 z dnia 4 sierpnia 2010 r. podłączenie systemu sygnalizacji pożarowej do monitoringu pożarowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku - pobierz  

- Umowa Nr 73/10 z dnia 8 lipca 2010 r. udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele P.W. Św. Walentego w Gzach - pobierz

- Umowa Nr 74/10 z dnia 8 lipca 2010 r. udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Św. Józefa w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 75/10 z dnia 19 lipca 2010 r. udział w Komisji Egzaminacyjnej zgodnie z Uchwałą Nr 306/2010 Zarządu Powiatu z 30.06.2010 r. - pobierz

- Umowa Nr 76/10 z dnia 19 lipca 2010 r. udział w Komisji Egzaminacyjnej zgodnie z Uchwałą Nr 306/2010 Zarządu Powiatu z 30.06.2010 r. - pobierz

- Umowa Nr 77/10 z dnia 19 lipca 2010 r. udział w Komisji Egzaminacyjnej zgodnie z Uchwałą Nr 306/2010 Zarządu Powiatu z 30.06.2010 r. -  pobierz  

- Umowa Nr 78/10 z dnia 20 lipca 2010 r. udział w Komisji Egzaminacyjnej zgodnie z Uchwałą Nr 306/2010 Zarządu Powiatu z 30.06.2010 r. - pobierz

- Umowa Nr 79/10 z dnia 20 lipca 2010 r. udział w Komisji Egzaminacyjnej zgodnie z Uchwałą Nr 306/2010 Zarządu Powiatu z 30.06.2010 r. - pobierz  

- Umowa Nr 80/10 z dnia 20 lipca 2010 r. udział w Komisji Egzaminacyjnej zgodnie z Uchwałą Nr 306/2010 Zarządu Powiatu z 30.06.2010 r. - pobierz  

- Umowa Nr 81/10 z dnia 20 lipca 2010 r. udział w Komisji Egzaminacyjnej zgodnie z Uchwałą Nr 306/2010 Zarządu Powiatu z 30.06.2010 r. - pobierz

- Umowa Nr 82/10 z dnia 21 lipca 2010 r. emisja obligacji - pobierz

- Umowa Nr 83/10 z dnia 8 lipca 2010r. udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele M.B. Szkaplerznej w Strzegocinie - pobierz

- Umowa Nr 84/10 z dnia 15 lipca 2010 r. dotacja ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady-Winnica na odc. Łady-Zalesie km 0+400 dp km 0+800" - pobierz

- Umowa Nr 85 z dnia 29 lipca 2010 r. udzielenia przez Gminę Świercze pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiego - pobierz    

- Umowa Nr 86 /10  z dnia 29 lipca 2010 r. udzielenia przez Gminę Zatory pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu - pobierz   

- Umowa Nr 87/10 z dnia  10 sierpnia 2010 r. modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów: Brodowo, Kowalewice Włościańskie, Nowe Kowalewice, Ostrzeniewo, Prusinowice gminy Świercze - pobierz

- Umowa Nr 88/10 z dnia 18 sierpnia 2010 r. przeprowadzenie badania szczelności osadzenia filtrów w budowanym szpitalu przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19 w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 89/10 z dnia 1 września 2010r. rozruch instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz wody lodowej i ciepła technologicznego w budowanym szpitalu przy ul. Teofila Kwiatowskiego 19 w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 90/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. remont Starostwa Powiatowego w Pułtusku wynikający z zaleceń kontroli kominiarskich i corocznych kontroli obiektów budowlanych oraz spowodowany m.in. trudnymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym i brakiem przeprowadzania bieżących napraw i remontów - pobierz  

- Umowa Nr 91/10 z dnia 3 września 2010 r. prowadzenie audytu wewnętrznego - pobierz     

- Umowa Nr 92/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. wykonanie zasilenia pracowni RTG w budowanym szpitalu w Pułtusku - pobierz 

- Umowa Nr 93/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. roboty konserwacyjne zbiorników wodociągowych wraz z kontenerowym zestawem hydroforowym w budowanym szpitalu w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 94/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. - sporządzenie operatu szacunkowego - pobierz

- Umowa Nr 95/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. - sporządzenie operatu szacunkowego - pobierz

- Umowa Nr 96/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. wyposażenie kaplicy w szpitalu przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19 w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 97/10 z dnia 7 września 2010 r. wznowienie granic oraz podział działki nr 115/1 o pow. 1,09 ha położonej w obrębie Kościesze gm. Świercze na działki odpowiadające kategorii drogi: powiatowej i gminnej - pobierz

- Umowa Nr 98/10 z dnia 7 września 2010 r. wydzielenie działki nr 203 o pow. 1,14 ha, położonej w obrębie Lutobrok gmina Zatory - część działki posiadającej kategorię drogi powiatowej w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości na rzecz Powiatu Pułtuskiego - pobierz

- Umowa Nr 99/10 (FN/7/2010) z dnia 30 sierpnia 2010 r. udzielenia przez Gminę Świercze pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu - pobierz

- Umowa Nr 100/10 z dnia 15 września 2010 r. -wnowienie granic działki - pobierz

- Umowa Nr 101/10 z dnia 6 września 2010 r. wykonanie rozruchu technologicznego centralnej sterylizatorni w budowanym szpitalu przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19 w Pułtusku - pobierz   

- Umowa Nr 102/2010 z dnia 17 września 2010 r. - przegląd gwarancyjny/konserwacyjny agregatu prądotwórczego w budowanym szpitalu w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 103/10 z dnia 17 września 2010 r. wydzielenie z działek położonych we wsi Piskornia gmina Pokrzywnica oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 293/1, 293/2, 293/3, 309, 378/1, 379/12, 311/1, 312, 317, 380 gruntu zajętego faktycznie pod drogę publiczną kategorii powiatowej "Pokrzywnica-Pobyłkowo Duze", oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 310 stanowiącą własność Powiatu Pułtuskiego - pobierz

- Umowa Nr 104/2010 z dnia 21 września 2010 r. - eksploatacja i konserwacja kotlowni olejowej Starostwa Powiatowego w Pułtusku - pobierz

- umowa Nr 105 z dnia 20 września 2010 r. opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obejmującej obręby: Brodowo, Kowalewice Włościańskie, Nowe Kowalewice, Ostrzeniewo, Prusinowice gminy Świercze na podstawie istniejących dokumentów znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym - pobierz

- Umowa nr 106/10 z dnia 29 września 2010 r. - ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów - pobierz

- Umowa Nr 107/10 z dnia 28 września 2010 r. Partnerstwo na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin" - pobierz  

- Umowa Nr 108/10 z dnia 29 września 2010r. Partnerstwo na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Porządzie - Obryte - Pułtusk" - pobierz  

- Umowa Nr 109/10 z dnia 30 września 2010 r. - wydzielenie działek - pobierz

- Umowa Nr 110/10 z dnia 28 września 2010 r. - udzielenie przez Gminę Zatory pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu - pobierz

- Umowa Nr 111/10 z dnia 5 października 2010 r. - opracowanie studium wykonalności - pobierz

- Umowa Nr 112/10 z dnia 13 października 2010 r. - pomoc prawna - pobierz

- Umowa Nr 113/10 z dnia 25 października 2010 r. - nieodpłatne przyjęcie - przekazanie pomocy naukowych i pozostałego wyposażenia - pobierz  

- Umowa Nr 114/10 z dnia 20 października 2010 r. - przeprowadzenie kursu kosmetycznego z elementami wizażu i stylizacją paznokci - pobierz

- Umowa Nr 115/10 z dnia 20 października 2010 r. - pomiar i podział działek - pobierz

- Umowa Nr 116/10 z dnia 21 października 2010 r. - dostawa oleju opałowego do siedziby kotlowni Starostwa Powiatowego w sezonie grzewczym 2010/2011 - pobierz

- Umowa Nr 117/10 z dnia 21 października 2010 r. - wygłoszenie prelekcji - pobierz

- Umowa Nr 118/10 z dnia 22 października 2010 r. - oprawa muzyczna otwarcia szpitala - pobierz

- Umowa Nr 119/10 z dnia 22 października 2010 r. - wykonanie nagłośnienia podczas otwarcia szpitala w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 120/10 z dnia 25 października 2010 r. - szacunek działek - pobierz

- Umowa Nr 121/10 z dnia 25 października 2010 r. - szacunek działki - pobierz

- Umowa Nr 122/10 z dnia 25 października 2010 r. - szacunek nieruchomości - pobierz

- Umowa Nr 123/10 z dnia 2 listopada 2010 r. - organizacja i przeprowadzenie warsztatów z technik aktywnego poszukiwania pracy - pobierz

- Umowa Nr 124/10 z dnia 2 listopada 2010 r. - pomiar kontrolny 41 znaków osnowy poziomej II i III klasy wzmacniających konstrukcję sieci przeliczanych osnów do układu "2000" na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz

- Umowa Nr 125/10 z dnia 15 listopada 2010 r. - przewóz osób - pobierz

- Umowa Nr 126/10 z dnia 17 listopada 2010 r. - obsługa informatyczna Powiatowej Komisji Wyborczej - pobierz

* Umowa została rozwiązana z dniem 18.11.2010 r. w drodze porozumienia ston.

- Umowa Nr 127/10 z dnia 17 listopada 2010 r. - obsługa informatyczna Powiatowej Komisi Wyborczej w Pułtusku - pobierz

* Umowa została rozwiązana z dniem 18.11.2010 r. w drodze porozumienia ston.

- Umowa Nr 128/10 z dnia 17 listopada 2010 r. - obsługa informatyczna Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku - pobierz

* Umowa została rozwiązana z dniem 18.11.2010 r. w drodze porozumienia ston.

- Umowa Nr 129/10 z dnia 10 listopada 2010 r. - świadczenie uslug serwisowych - pobierz

- Umowa Nr 130/10 z dnia 18 listopada 2010 r. - wznowienie granic oraz podział działki - pobierz

- Umowa Nr 131/10 z dnia 18 listopada 2010 r. - remont 3 głowic kominowych - pobierz

- Umowa Nr 132/10 z dnia 18 listopada 2010 r. - nadzór nad remontem 3 głowic kominowych - pobierz

- Umowa Nr 133/10 z dnia 18 listopada 2010 r. - wygloszenie wykładu na UTW - pobierz

- Umowa Nr 134/10 z dnia 23 listopada 2010 r. - wstępne badania lekarskie dla kierowców - pobierz

- Umowa Nr 135/10 z dnia 19 listopada 2010 r. - obsługa informatyczna Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 136/10 z dnia 19 listopada 2010 r. - obsługa informatyczna Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 137/10 z dnia 19 listopada 2010 r. - obsługa informatyczna Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 138/10 z dnia 29 listopada 2010 r. - organizacja i przeprowdzenie kursu prawa jazdy kat. C - pobierz

- Umowa Nr 139/10 z dnia 8 grudnia 2010 r. - przeprowadzenie rocznej kontroli polegającej na sprawdzeniu przewodów kominowych - pobierz

- Umowa Nr 140/10 z dnia 12 listopada 2010 r. dot. projektu "Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego Powiatu Pułtuskiego" realizowanego przez Powiat Pułtuski w ramach działania 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu RPO Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013  do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji Starstwa Powiatowego w Pułtusku, ul. 3 Maja 20.

- Umowa Nr 141/10 z dnia 8 grudnia 2010 r. - wykonanie materiałów promocyjnych - pobierz

- Umowa Nr 142/10 z dnia 8 grudnia 2010 r. - wznowienie granic oraz podział działki - pobierz

- Umowa Nr 143/10 z dnia 9 grudnia 2010 r. - dostawa uzupełniająca materiałó biurowych - pobierz

- Umowa Nr 144/10   z dnia 10 grudnia 2010 r. - wygłoszenie prelekcji na UTW - pobierz

- Umowa Nr 145/10 z dnia 10 grudnia 2010 r. - opracowanie numerycznej mapy zasadniczej - pobierz

- Umowa Nr 146/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. - dostawa tablic rejestracyjnych w 2011 roku - pobierz

- Umowa Nr 147/10 z dnia 21 grudnia 2010 r. - wznowienie granic oraz podział działki - pobierz

- Umowa Nr 148/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. - przeprowadzenie badań lekarskich - pobierz

- Umowa Nr 149/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. usługa monitorowania sygnałów alarmowych oraz podejmowanie interwencji i konserwację lokalnych systemów alarmowych - pobierz

- Umowa Nr 150/10  z dnia 31 grudnia 2010 r. - udostępnienie części pomieszczeń - pobierz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wądolna Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-20 09:12:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Wądolna Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-14 11:57:01
  • Liczba odsłon: 72253
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056326]

przewiń do góry