Projekty uchwał na I Sesję Rady Powiatu w Pułtusku
w dniu 20 listopada 2018r.
 
1. Projekt uchwały w sprawie  wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku – pobierz

2. Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących  Rady Powiatu w Pułtusku – pobierz
3. Projekt uchwały w sprawie wyboru Starosty Pułtuskiego– pobierz
4. Projekt uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Pułtuskiego– pobierz
5. Projekt uchwały w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Pułtusku– pobierz

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Pułtuskiego– pobierz
 
Projekty uchwał na II Sesję Rady Powiatu w Pułtusku
w dniu 29 listopada 2018r.
 
 

1.    Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej – pobierz
2.    Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji– pobierz
3.    Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego – pobierz
4.    Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego – pobierz
5.    Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Polityki Regionalnej i Promocji, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego – pobierz
6.    Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego – pobierz
7.    Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – pobierz
8.    Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – pobierz
9.    Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – pobierz
10.    Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych – pobierz
11.    Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej i Promocji – pobierz

12.    Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa – pobierz
13.   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych  w 2018r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- pobierz
14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”  na rok 2019 – pobierz

14.    Projekt uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich – pobierz

 
Projekty uchwał na III Sesję Rady Powiatu w Pułtusku
w dniu 19 grudnia 2018r.
 
1 .    Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.- pobierz
2.    Projekt uchwały w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego. - pobierz
3.    Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia zapewniającego odpowiednie warunki oczekiwania na połączenia autobusowe do czasu oddania do użytkowania tymczasowej poczekalni autobusowej. - pobierz
4.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego (dot. 2018r.) -pobierz
5.    Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego     na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia   20 grudnia 2017r.- pobierz
6.    Projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego (od 2019r.) - pobierz
7.    Projekt uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019. - pobierz
8.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli   Komisji Rewizyjnej.- pobierz
9.     Projekt uchwały - stanowisko w sprawie podjęcia działań w zakresie przejęcia i przekazania w formie darowizn dróg powiatowych i gminnych.- pobierz
10.    Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Pułtuskiego. -pobierz
 

 

Projekty uchwał na IV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku

 

w dniu 3 stycznia 2019r.
 
1.    Projekt uchwały w sprawie: wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do wystawiania i podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego- pobierz
2.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego- pobierz
3.    Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.- pobierz
4.    Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Pułtuskiego – pobierz
 
Projekty uchwał na V Sesję Rady Powiatu w Pułtusku
w dniu 6 marca 2019r.
 
1. Pr ojekt uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych w 2019r.   ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.- pobierz
2. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego.- pobierz
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.- pobierz
4. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.- pobierz 
4a. P rojekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.- Wersja II- pobierz 
5. Projekt uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania. – pobierz
6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. – pobierz
7. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom powiatu pułtuskiego. – pobierz
8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu.- pobierz 
 
Sprawozdania i Informacje:
1. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018. – pobierz
2. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku    za rok 2018.- pobierz
3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pułtuski.- pobierz
4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego. – pobierz
 
Projekty uchwał na VI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku
w dniu 24 kwietnia  2019r.

1. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego. – pobierz
2. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców powiatu. – pobierz
3. Projekt uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Pułtusku w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego. – pobierz
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu pułtuskiego. – pobierz
5. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. – pobierz
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. – pobierz
7. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. – pobierz
8. Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego realizacji art. 94 ust. 2 ustawy z dnia  26 września 2001r.- Prawo farmaceutyczne. – pobierz
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji. – pobierz

Sprawozdania i Informacje:
1. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2018. – pobierz
2. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pułtuskim na lata 2017-2020 za rok 2018. – pobierz
3. Sprawozdanie Dyrektora z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za 2018rok. – pobierz
4. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Powiecie Pułtuskim w 2018 roku. – pobierz
5. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej    za 2018 rok. – pobierz
 
 
Projekty uchwał na VII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku
w dniu 5 czerwca  2019r. 
 
1. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu  w Pułtusku - pobierz
2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2018 - pobierz
3. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku za rok 2018 - pobierz
4. Projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie pułtuskim za rok 2018 - pobierz
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pułtuskiego - pobierz
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie oraz przyjęcie darowizny nieruchomości - pobierz
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości - pobierz
8. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości - pobierz
9. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r - pobierz
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego - pobierz
Sprawozdania i Informacje:
1. Raport o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2018 - pobierz
2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku w 2018r.- pobierz
3. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Pułtusku z realizacji „Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.” - pobierz
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia powiatu.- Uchwała Nr 70/2019 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 marca 2019r. - pobierz 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
5. Sprawozdania finansowego powiatu pułtuskiego za 2018 rok. - pobierz
 
            Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku
                                    w dniu 17 czerwca  2019r.
 
1. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.-  pobierz
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego - pobierz

                   Projekty uchwał na IX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku 
                                          w dniu 28 czerwca 2019r.  
 
 
1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLI/246/2018 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadania polegającego na budowie tymczasowej poczekalni autobusowej pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Gminą Pułtusk. - pobierz 
2. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.- pobierz 
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.- pobierz 
 
                  Projekty uchwał na X Sesję Rady Powiatu w Pułtusku 
                                         w dniu  11 września 2019r. 
 
1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023 - pobierz 
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - pobierz 
3. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Pułtuski - pobierz 
4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2019r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - pobierz
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości   w formie darowizny - pobierz 
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pułtuskiego- pobierz 
7. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. - pobierz 
7a. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. - wersja II- pobierz 
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego - pobierz 
8a.   Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego - wersja II- pobierz 
9. Informacja o realizacji zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku w 2018 roku.- pobierz 
 
              Projekty uchwał na XI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku 
                                     w dniu 30 października 2019r.
 
 
1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie poddzierżawy i dzierżawy nieruchomości i ruchomości- pobierz
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2019r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- pobierz
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu Społecznej Straży Rybackiej powiatu pułtuskiego- pobierz
4. Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego   z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020- pobierz
5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2020- pobierz
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli- pobierz 
6a.  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli II wersja- pobierz 
7. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Pułtusku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Pułtusku, wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku- pobierz
8. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Pułtusku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół  im. Bolesława Prusa w Pułtusku w pięcioletnie Technikum Nr 2  w Pułtusku, wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa   w Pułtusku- pobierz
9. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych   im. Jana Ruszkowskiego   w Pułtusku,  w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku, wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych  im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku- pobierz
10. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego w Pułtusku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku, wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku- pobierz
11. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku   w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku- pobierz
12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu- pobierz
13. Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów- pobierz
14. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  19 grudnia 2018r. – pobierz
15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego- pobierz
16. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia mienia- pobierz  
Sprawozdania i Informacje :
- Sprawozdanie nadzoru wodnego z działań podejmowanych na terenie powiatu pułtuskiego za rok 2018 – pobierz
- Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku i Starosty Pułtuskiego    nt. analizy oświadczeń majątkowych- pobierz
- Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez organy wykonawcze samorządu Powiatu Pułtuskiego w roku szkolnym 2018/2019- pobierz
- Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019r.  wraz   z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej- pobierz
 
 
 
               Projekty uchwał na XII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku 
 
                                     w dniu 27 listopada  2019r.
 
1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2019r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- pobierz
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/44/2019 Rady Powiatu  w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego- pobierz
3. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.- pobierz
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego- pobierz
 
             Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku   
                                            w dniu 30 grudnia   2019r.
1. Projekt uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego- pobierz
2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu pułtuskiego- pobierz
3. Projekt uchwały  zmieniający uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   na  rok 2020 – pobierz
4. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – pobierz
5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego – pobierz
6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych  w 2019r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - pobierz
7. Projekt uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnego domu dziecka- pobierz
8. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 19 grudnia 2018r. – pobierz
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego - pobierz
10. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2020.- pobierz
11. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego (od 2020r.)- pobierz
12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej- pobierz 
 
Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 16 stycznia 2020r.
 
1.  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Pułtuskiego- pobierz  
2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Pułtuskim- pobierz
3. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.- pobierz
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.- pobierz 
 
Projekty uchwał na XV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 5 lutego 2020r. 
 
1. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji- pobierz 
2. Projekt uchwały w sprawie  zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.- pobierz 
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego- pobierz 
 
Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 marca 2020r. 
 
 1. Projekt uchwały w sprawie  określenia zadań finansowych  w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. - pobierz
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości. - pobierz 
3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/44/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia  Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego.- pobierz 
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Powiatowy w Pułtusku sp. z o.o. celem podwyższenia jej kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym  kapitale  zakładowym- pobierz 
5. Projekt  uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego   na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku   z dnia 30 grudnia 2019r. - pobierz 
6. Projekt  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Pułtuskiego- pobierz 
 
Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2020r. 
1. Projekt uchwały w sprawie  zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie.- pobierz
2.Projekt  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki  w nauce uczniów szkół prowadzonych przez powiat.”- pobierz
3.Projekt  uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.- pobierz 
4.Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu  Pułtuskiego   na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  30 grudnia 2019r.- pobierz
5.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.- pobierz 

Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 czerwca 2020r. 
 1. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu  w Pułtusku - pobierz
 2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2019 - pobierz
 3. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku za rok 2019- pobierz
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych – pobierz
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji– pobierz
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu  w Pułtusku  z dnia  30 grudnia 2019r. – pobierz
 7. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. – pobierz
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu   na rok 2020. – pobierz

Sprawozdania i Informacje :

 1. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w 2019r. – pobierz
 2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku   o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego– pobierz
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2019 – pobierz
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019r. – pobierz
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019r. – pobierz
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej  w powiecie pułtuskim za rok 2019. – pobierz
 7. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Powiecie Pułtuskim w 2019 roku. – pobierz
 8. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2019r. – pobierz
 9. Roczne sprawozdanie z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2019r. – pobierz
 10.  Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pułtuskim na lata 2017-2020 za rok 2019r. – pobierz
 11. Sprawozdanie z wysokości  średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez   Powiat Pułtuski. – pobierz
 12. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku  za 2019 rok. – pobierz
 13. Raport o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2019– pobierz
 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia powiatu. - pobierz
 15. Sprawozdanie finansowe powiatu pułtuskiego za 2019 rok. - pobierz
 
Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 23 września 2020r.
 1. Projekt uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka. – pobierz
 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w formie darowizny. – pobierz
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Powiat Pułtuski i Gminę Pułtusk zadania pn.:„Przebudowa pomnika żołnierzy z 1920”  i udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz gminy Pułtusk. – pobierz
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację, na zasadach partnerstwa przez Powiat Pułtuski i Gminę Pułtusk inwestycji polegającej na wykonaniu rzeźby grupowej w ramach zadania pn.: „Miejsca pamięci piewcy Pułtuska- Witolda Gomulickiego- wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki”. – pobierz
 5. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na   rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu  w Pułtusku  z dnia  30 grudnia 2019r. – pobierz
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. – pobierz 
 • Sprawozdania i informacje:
 1. Informacja o realizacji zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku w 2019 roku. - pobierz
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku  w 2019r.- pobierz
Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 10 listopada 2020r.
 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2020r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- pobierz
 2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/44/2019 Rady Powiatu   w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego- pobierz
 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego przebiegu dróg zaliczonych do kategorii dróg powiatowych- pobierz
 4. Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego   z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 - pobierz
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze przetargu - pobierz
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2021 - pobierz
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy   o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Pułtuskim - pobierz
 8. Projekt uchwały  w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego obejmującego przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski - pobierz
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 30 grudnia 2019r. - pobierz 
 10.  Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 30 grudnia 2019r. II wersja - pobierz
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego- pobierz
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego II wersja- pobierz
 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez organy wykonawcze samorządu Powiatu Pułtuskiego w roku szkolnym 2019/2020 - pobierz
 14. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020r.  wraz   z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej- pobierz
Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 grudnia 2020r.
 1. Projekt uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego- pobierz
 2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych  w 2020r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- pobierz
 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pułtuskim na lata  2021-2025- pobierz
 4. Projekt uchwały w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pułtuskim na lata 2021-2023- pobierz
 5. Projekt uchwały  w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg- pobierz
 6. Projekt uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania studium planistyczno-prognostycznego budowy linii kolejowej   Zegrze – Przasnysz - pobierz
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie  do stowarzyszenia  „Stowarzyszenie Kolej Północnego Mazowsza” - pobierz
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatu Pułtuskiego - pobierz
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na  rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 30 grudnia 2019r. - pobierz
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego - pobierz
 11. Projekt uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego   na rok 2021.- pobierz 
 12. Projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego (od 2021r.) - pobierz
 13.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej - pobierz
 • Sprawozdania i informacje:
 1. Sprawozdanie nadzoru wodnego z działań podejmowanych na terenie powiatu pułtuskiego za rok 2019- pobierz
 2. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019” za lata   2018-2019- pobierz

Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 25 stycznia 2021r. 

 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Powiat Pułtuski i Gminę Pułtusk zadania pn.: „Przebudowa pomnika żołnierzy   z 1920” i udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz gminy Pułtusk- pobierz
 2. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.- pobierz
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego- pobierz

Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 24 lutego 2021r. 

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego   na  rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  30 grudnia 2020r.- pobierz
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego- pobierz
 3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu   na rok 2021 – pobierz
 • Sprawozdania:
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020r. – pobierz
 2. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2020r. – pobierz
 3. Sprawozdanie z wysokości  średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pułtuski- pobierz
 4. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku  za 2020 rok- pobierz

Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 15 marca 2021r. 

 1. Projekt uchwały  w sprawie określenia zadań finansowych w 2021r.  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- pobierz 
 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Miasta i Gminy Serock w ramach wspólnej realizacji zadania  w zakresie opracowania studium planistyczno-prognostycznego budowy   linii kolejowej   Zegrze-Przasnysz - pobierz 
 3. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego   na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  30 grudnia 2020r.- pobierz                                                                              3a.Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego   na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  30 grudnia 2020r. wersja II- pobierz
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej   Powiatu Pułtuskiego- pobierz                                                                                                                                                                                            4a.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej   Powiatu Pułtuskiego- wersja II - pobierz

Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 31 marca 2021r. 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pułtuskim na lata 2021-2022”- pobierz
 2. Projekt uchwały w sprawie zawarcia aneksu do Porozumienia z dnia 16 stycznia 2020r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Pułtuskim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej  związanych  z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej- pobierz
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian  w umowie poddzierżawy i dzierżawy nieruchomości i ruchomości- pobierz 
 4. Projekt  uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku   z dnia 30 grudnia 2020r. - pobierz
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Pułtuskiego- pobierz 
 • Sprawozdania:
 1. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pułtuskim na lata 2017-2020 za rok 2020 - pobierz 
 2. Roczne sprawozdanie Dyrektora z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2020 - pobierz 
 3. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Powiecie Pułtuskim w 2020 roku - pobierz 

Projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 28 kwietnia 2021r.

 1. Projekt  uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku   z dnia 30 grudnia 2020r. - pobierz
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Pułtuskiego- pobierz

 Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 26 maja 2021r.

 1.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2030- pobierz
 2. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.- pobierz
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego- pobierz

Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 czerwca 2021r. 

 1. Projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie pułtuskim za rok 2020 - pobierz 
 2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych  w 2021r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- pobierz 
 3. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu  w Pułtusku -pobierz 
 4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2020 -pobierz
 5. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku za rok 2020- pobierz
 6. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - pobierz 
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 30 grudnia 2020r.- pobierz 
 8. Projekt  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego- pobierz 

Sprawozdania i Informacje :

 1. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w 2020r.- pobierz 
 2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku   o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego- pobierz 
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2020- pobierz 
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020- pobierz 
 5. Raport o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2020- pobierz 
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia powiatu- pobierz 
 7. Sprawozdanie finansowe powiatu pułtuskiego za 2020 rok- pobierz 

Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 21 lipca 2021r. 

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 30 grudnia 2020r.- pobierz
 2. Projekt  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego- pobierz

Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 22 września 2021r.

 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2021r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.- pobierz
 2. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.- pobierz
 3. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu drogi zaliczonej do kategorii dróg powiatowych.- pobierz
 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego przebiegu dróg zaliczonych do kategorii dróg powiatowych.- pobierz
 5. Projekt  uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/187/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.- pobierz
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.- pobierz
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.- pobierz

Sprawozdania i Informacje:

 1. Sprawozdanie nadzoru wodnego z działań podejmowanych na terenie powiatu pułtuskiego za rok 2020- pobierz
 2. Informacja o realizacji zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku w 2020 roku.- pobierz
 3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku w 2020r.- pobierz
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021r.wrazz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.- pobierz

 

 

 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Laskowska Martyna
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-13 13:46:35
 • Informacja zaktualizowana przez: Maria Bryl
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-15 11:35:09
 • Liczba odsłon: 4143
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8079854]

przewiń do góry