Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Pułtusku w celu ich ponownego wykorzystywania:

I. Dla informacji publicznych udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku (BIP  Starostwa):

 

1. Jeżeli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Starostwa nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do poinformowania o źródle oraz czasie pozyskania informacji z BIP Starostwa.

 

2. Starostwo Powiatowe w Pułtusku ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została zamieszczona w BIP Starostwa.

 

II. Dla informacji udostępnianych w trybie wnioskowym:

 

1. Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania na wniosek, w przypadku gdy:

a) informacja publiczna nie została udostępniona w BIP Starostwa, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo

b) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. poz. 94) .

 

2. Starostwo Powiatowe w Pułtusku określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

 

3. Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Starostwo Powiatowe w Pułtusku może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania. Przy nakładaniu opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio na przygotowanie i przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. Dane te będą wskazywane wraz z udostępnionymi informacjami lub wskazane zostanie miejsce umożliwiające zapoznanie się z nimi.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

 

1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Starostwo Powiatowe w Pułtusku, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

 

2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), z tym że:

a) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

b) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Starostwo Powiatowe w Pułtusku uzyskało dany utwór.

 

3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), z tym że:

a) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

b) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych:

Starostwo Powiatowe w Pułtusku zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-19 11:07:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Rzepkowski Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-25 22:01:21
  • Liczba odsłon: 4641
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8211926]

przewiń do góry