Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

 

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego są określone w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2021r. poz. 1641).

 

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Pułtusku w celu ich ponownego wykorzystywania:

I. Dla informacji publicznych udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku (BIP Starostwa):

1. Jeżeli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Starostwa nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do poinformowania o źródle oraz czasie pozyskania informacji z BIP Starostwa.

2. Starostwo Powiatowe w Pułtusku ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, jaka została zamieszczona w BIP Starostwa.

 

II. Dla informacji udostępnianych w trybie wnioskowym:

1. Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania na wniosek, w przypadku gdy:

a) informacja publiczna nie została udostępniona w BIP Starostwa, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo

b) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych, niż zostały dla tej informacji określone.

2. Starostwo Powiatowe w Pułtusku określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

3. Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Starostwo Powiatowe w Pułtusku może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji publicznej w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie. Dane te będą wskazywane wraz z udostępnionymi informacjami lub wskazane zostanie miejsce umożliwiające zapoznanie się z nimi.

 

Do pobrania:
WNIOSEK o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (.docx)
 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Starostwo Powiatowe w Pułtusku, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735, ze zm.), z tym że:

a) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

b) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Starostwo Powiatowe w Pułtusku uzyskało dany utwór.

3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019r. poz. 2325), z tym że:

a) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

b) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych:

Starostwo Powiatowe w Pułtusku określa warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021r. poz. 1062) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2021r. poz. 386).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-19 11:07:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-02 12:20:05
  • Liczba odsłon: 7413
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056341]

przewiń do góry