2018 rok

Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 stycznia 2018r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 36/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 2/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 stycznia 2018r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 3/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 stycznia 2018r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2018r.

Zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 5/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 stycznia 2018r.
w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 6/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 stycznia 2018r.
w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości, Zakładowego planu kont (dla budżetu powiatu), Zakładowego planu kont jednostki budżetowej (dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku) oraz Zasad ochrony danych i ich zbiorów generowanych z komputerowych programów przetwarzania

Załączniki do zarządzenia Nr 6/2018 do wglądu w Wydziale Finansów
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 11/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 stycznia 2023r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont (dla budżetu powiatu), zakładowego planu kont jednostki budżetowej (dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku) oraz zasad ochrony danych i ich zbiorów generowanych z komputerowych programów przetwarzania/

Zarządzenie Nr 7/2018 Starosty Pułtuskiego  z dnia 26 stycznia 2018r.
w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 8/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 stycznia 2018r.
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 9/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 lutego 2018r.
w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 10/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 lutego 2018r.
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego wykonania zadania pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego"

Zarządzenie Nr 11/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 lutego 2018r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Załączniki do zarządzenia do wglądu w Wydziale Finansów
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 37/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 12/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 marca 2018r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu Fotograficznego dot. realizacji projektu pn. "Promocja walorów turystycznych, historycznych i kulturalnych w Powiecie Pułtuskim" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi

Zarządzenie Nr 13/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 marca 2018r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 14/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 marca 2018r.
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
/zmiany: zarządzenie Nr 1/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz zarządzenie Nr 25/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 kwietnia 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku/

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 16/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku/

Zarządzenie Nr 15/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 marca 2018r.
w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 16/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 kwietnia 2018r.
w sprawie powołania strażników Społecznej Straży Rybackiej utworzonej przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Zarządzenie Nr 17/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 kwietnia 2018r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 18/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 kwietnia 2018r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 19/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 kwietnia 2018r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 33/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 lipca 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych/

Zarządzenie Nr 20/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 maja 2018r.
w sprawie ustalenia dnia 1 czerwca 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 21/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 maja 2018r.
w sprawie zasad przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i rozpatrywania petycji w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik - Zasady przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i rozpatrywania petycji w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 22/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 maja 2018r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 23/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 maja 2018r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 24/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 maja 2018r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 25/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 czerwca 2018r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku 

Zarządzenie Nr 26/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 czerwca 2018r.
w sprawie powołania Zespołu rekrutującego uczestników do udziału w programie profilaktycznym "Pogodne Lato" w 2018r.

Zarządzenie Nr 27/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 czerwca 2018r.
w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza oraz ustanowienia Pełnomocnika Starosty Pułtuskiego do spraw HNS

Zarządzenie Nr 28/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 czerwca 2018r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 29/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 lipca 2018r.
w sprawie wdrożenia Instrukcji dotyczącej czynności kancelaryjnych pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku w przypadku otrzymania sygnału do wykonania zadań rządowych na potrzeby osiągania gotowości obronnych państwa, rozwinięcia sił zbrojnych w ramach akcji kurierskiej oraz wprowadzenia stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP przez właściwe organy.

Zarządzenie Nr 30/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 lipca 2018r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

Zarządzenie Nr 31/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 lipca 2018r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 32/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 lipca 2018r.
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania patronatu honorowego Starosty Pułtuskiego

Zarządzenie Nr 33/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 lipca 2018r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 19/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych/

Zarządzenie Nr 34/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 lipca 2018r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z powiatu pułtuskiego oraz Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie i Wojskową Komendą Uzupełnień w Wyszkowie

Zarządzenie Nr 35/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 lipca 2018r.
w sprawie powołania w Skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 36/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 lipca 2018r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku
/zmiany: zarządzenie Nr 11/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 lutego 2020r., zarządzenie Nr 49/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 września 2021r., zarządzenie Nr 59/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 listopada 2021r./

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 65/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 37/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 lipca 2018r.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku w czasie upałów

Zarządzenie Nr 38/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 września 2018r.
w sprawie odwołania skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku w czasie upałów

Zarządzenie Nr 39/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 października 2018r.
w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 48/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 sierpnie 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 40/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 października 2018r.
w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 18/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 marca 2019r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 41/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 października 2018r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 42/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 października 2018r.
w sprawie powołania Zespołu do merytorycznej i formalnej oceny wniosków o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej

Zarządzenie Nr 43/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 października 2018r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pułtuskiego w 2019 roku

Zarządzenie Nr 44/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 października 2018r.
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2019r.

Zarządzenie Nr 45/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 listopada 2018r.
w sprawie określenia lokali, w których będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 53/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 października 2019r. w sprawie określenia lokali na obszarze Powiatu Pułtuskiego, w których w roku 2020 będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja/

Zarządzenie Nr 46/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 listopada 2018r.
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 47/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 listopada 2018r.
w spr. zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 48/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 listopada 2018r.
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku"

Zarządzenie Nr 49/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 listopada 2018r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
/zmiany: zarządzenie Nr 2/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 stycznia 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji/

Zarządzenie Nr 50/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 grudnia 2018r.
w sprawie powołania komisji do oceny oraz opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Zarządzenie Nr 51/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 grudnia 2018r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 52/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 grudnia 2018r.
w sprawie zasad rejestracji wizyt do Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Powiecie Pułtuskim

/utraciło moc - aktualne - zarządzenie Nr 59/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie zasad rejestracji wizyt do Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej , Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji w Powiecie Pułtuskim w 2020r./

Zarządzenie Nr 53/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 grudnia 2018r.
w sprawie procedur określających zasady przechowywania i udostępniania dokumentów w Starostwie Powiatowym w Pułtusku związanych z realizacją projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Majewska Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-10 13:18:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-28 08:51:12
  • Liczba odsłon: 17578
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056329]

przewiń do góry