2009 rok

Zarządzenie Nr 1/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 stycznia 2009r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 2/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 stycznia 2009r.
w sprawie zmian szczególnych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 29/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 3/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 stycznia 2009r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 4/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 stycznia 2009r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 5/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2009 roku
Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 42 z dnia 29 marca 2009 r. pod pozycją 1078

Zarządzenie Nr 6/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 stycznia 2009r.
w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń powiatowych służb, inspekcji i straży w akcji udzielania pomocy tonącym na zamarzniętych akwenach wraz z instruktażem dla ludności

Zarządzenie Nr 7/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 stycznia 2009r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 62/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załączniki - Cennik opłat za udostępnianie informacji publicznej, Kalkulacja wysokości opłat

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 36/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 8/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 lutego 2009r.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 9/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej/

Zarządzenie Nr 9/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 lutego 2009r.
w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej

/zmiany: zarządzenie 82/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 grudnia 2010r./
/uchylone zarządzeniem Nr 47/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie powołania komisji do oceny oraz opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli/

Zarządzenie Nr 10/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 lutego 2009r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 11/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 lutego 2009r.
w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli

Zarządzenie Nr 12/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 lutego 2009r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 13/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 lutego 2009r.
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 15/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych/

Zarządzenie Nr 14/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 lutego 2009r.
w sprawie zasad przyznawania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Załącznik - Zasady przyznawania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
Załącznik Nr 1 - WNIOSEK

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 14/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/

Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 marca 2009r.
w sprawie zasad przyznawania dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 13/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/

Zarządzenie Nr 16/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 marca 2009r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 17/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 marca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2008
Załącznik - SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W PUŁTUSKU ZA OKRES 01.01.2008 DO 31.12.2008 ROKU

Zarządzenie Nr 18/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 marca 2009r.
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 37/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 19/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 kwietnia 2009r.
w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik - REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 36/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 20/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 kwietnia 2009r.
w sprawie regulaminu okresowej oceny pracowników i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych
Załącznik - REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW I KIEROWNIKÓW POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Załącznik Nr 1 - KATEGORIE STANOWISK ORAZ PRZYPISANE IM KRYTERIA
Załącznik Nr 2 - Wzór arkusza oceny

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 59/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 września 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych/

Zarządzenie Nr 21/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 kwietnia 2009r.
w sprawie przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia organów gmin, służb, inspekcji i straży oraz zespołów zarządzania kryzysowego, organizowanego we współdziałaniu z Akademią Obrony Narodowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej pod kryptonimem "Pierścień 2009"

Zarządzenie Nr 22/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 kwietnia 2009r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 23/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 kwietnia 2009r.
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 32/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 maja 2009r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu/

Zarządzenie Nr 24/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 kwietnia 2009r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 25/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 kwietnia 2009r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 26/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 kwietnia 2009r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 27/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 kwietnia 2009r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 28/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 maja 2009r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 29/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 maja 2009r.
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego
/zmiany: zarządzenie Nr 36/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 listopada 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego/

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 38/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego/

Zarządzenie Nr 30/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 maja 2009r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 4/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Pułtusku Regulaminu pracy/

Zarządzenie Nr 31/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 maja 2009r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku
/zmiany: zarządzenie Nr 56/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 grudnia 2009r., zarządzenie Nr 4/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 lutego 2014r. zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 37/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 października 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 32/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 maja 2009r.
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 5/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu/

Zarządzenie Nr 33/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w składzie Komisji Zdrowotnej

Zarządzenie Nr 34/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 czerwca 2009r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 35/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 czerwca 2009r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 36/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 lipca 2009r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 37/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 lipca 2009r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 38/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 lipca 2009r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 39/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 lipca 2009r.
w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością

Zarządzenie Nr 39a/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 lipca 2009r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 40/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 sierpnia 2009r.
w sprawie głośnej próby syren systemu wykrywania i alarmowania miasta Pułtusk i gmin powiatu pułtuskiego

Zarządzenie Nr 41/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 sierpnia 2009r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 42/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 sierpnia 2009r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 43/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 września 2009r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 58/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 44/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 października 2009r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 45/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 października 2009r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 46/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 października 2009r.
w sprawie używania pieczęci urzędowych w Starostwie Powiatowym

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 32/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 października 2012r. w sprawie używania pieczęci urzędowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 47/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 listopada 2009r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 48/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 listopada 2009r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 49/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 listopada 2009r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 50/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 51/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2009r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 52/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 grudnia 2009r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 53/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 grudnia 2009r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 54/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 55/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 56/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 grudnia 2009r.
zmieniające zarządzenie nr 31/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 maja 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 37/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 października 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wądolna Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-03 10:14:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-14 09:54:31
  • Liczba odsłon: 34029
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115203]

przewiń do góry