Uchwała Nr 1/201 4   z dnia 1 grudnia 2014 r.

w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

Uchwała Nr 2/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. 

w spr. udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych

Uchwała Nr 3/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu systemowego pt. "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc"

Uchwała Nr 4/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.

w spr. udzielenia upoważnienia do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Uchwała Nr 5/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pt. "Znów aktywni"

Uchwała Nr 6/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr 479/2014 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie form przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań z zakresu operacji finansowych

Uchwała Nr 7/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 nr XL/244/2013 rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2014 r.   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała nr 8/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 9/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.

w spr. zmiany planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 10/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w 2015 r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. 

Uchwała Nr 11/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 12/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 13/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu    

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 14/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.

w spr. wprowadzenia zmiany w projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 15/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie planu środków na dofinansowanie w roku 2014 form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Uchwała Nr 16/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.

w spr. wyrażenia zgody na przekazanie ciągnika z przyczepą. 

Uchwała Nr 17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 18/2014 z dnia 2 9 grudnia 2014 r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała nr 19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

w spr. rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku 

Uchwała Nr 20/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

w spr. powierzenia pełnienie obowiązków dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. 

Uchwała Nr 21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Uchwała Nr 22/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

w spr. powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność powiatu Pułtuskiego położonych w Kalinowie i Obrytem, gm. Obryte

Uchwała Nr 23/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

w spr. powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 126, położonej w obrębie Ołdaki, gmina Gzy


Rok 2015


Uchwała Nr 24/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. 

w spr. przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 25/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.

w spr. przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami   

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 26/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.

w spr. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 27/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.

w spr. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 28/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.

w spr. ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Uchwała Nr 29/2015 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2015 r.

w spr. zaopiniowania propozycji Gminy Winnica dotyczącej zaliczenia dróg kategorii dróg gminnych

* załącznik  do uchwały  do wglądu w Biurze Rady Powiatu w Pułtusku

Uchwała Nr 30/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.

w spr. przyjęcia-przekazania Zespołowi Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku sprzętu do pracowni mechanicznej.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 31/2015 z dnia 22 stycznia 2015r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015  Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r. -
 uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 32/2015 z dnia 22 stycznia 2015r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 33/2015 z dnia 22 stycznia 2015r.

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 34/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.  

w spr. przeprowadzenia analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i średniorocznej struktury zatrudnienia w 2014 roku oraz przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 35/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

w spr. zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Uchwała Nr 36/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

w spr. wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pułtuskiego

Uchwała Nr 37/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenie Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Uchwała Nr 38/2015 z dnia 12 lutego 2015r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 39/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 40/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 41/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.

w spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 42/2015 z dnia 18 lutego 2015

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 43/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.

w spr. powołania zespołu do oceny ofert o współpracy, uzgodnienia warunków podjęcia współpracy oraz zawarcia z powiatem pułtuskim umowy w celu konsolidacji podmiotów leczniczych i współpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz ustalenia jego składu oraz zakresu zadań i określenia jego kompetencji

Uchwała Nr 44/2014 z dnia 18 lutego 2015 r.

zmianiająca uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych. 

Uchwała Nr 45/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.

w spr. nieodpłatnego przekazania samochodu OPEL VIVARO dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach

Uchwała Nr 46/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.

w spr. planu środków na dofinansowanie w roku 2015 form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 47/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu systemowego pt. "Pomagamy naszym kientom , aby potrafili sami sobie pomóc".

Uchwała Nr 48/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.

w spr. udzielenia upoważnienia do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

Uchwała Nr 49/2015 z dnia 4 marca 2015 r.

w spr. udzielenia upoważnienia  Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

Uchwała Nr 50/2015 z dnia 11 marca 2015 r.

w spr. wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pułtuskiego

Uchwała Nr 51/2015  z dnia 11 marca 2015 r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015  Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r.  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 52/2015 z dnia 11 marca 2015r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 53/2015 z dnia 11 marca 2015r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały  

Uchwała Nr 54/2015 z dnia 18 marca 2015 r.

w spr. nieodpłatnego przekazania samochodu OPEL VIVARO dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

Uchwała Nr 55/2015 z dnia 23 marca 2015 r.

w spr. przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia powiatu uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź

* spis treści

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 1 do sprawozdania

* załącznik nr 2 do sprawozdania

* załącznik nr 3 do sprawozdania

* załącznik nr 4 do sprawozdania

* załącznik nr 5 do sprawozdania

* załącznik nr 6 do sprawozdania

* załącznik nr 7 do sprawozdania

* załącznik nr 8 do sprawozdania

* załącznik nr 9 do sprawozdania

* załącznik nr 10 do sprawozdania

* załącznik nr 11 do sprawozdania

* załącznik nr 2 do do uchwały 

Uchwała Nr Ci.111.2015 Skałdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie   z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok -   pobierz

Uchwała Nr 56/2015 z dnia 27 marca 2015r.

w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 57/2015 z dnia 27 marca 2015 r.

w spr. zmiany plan finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 58/2015 z dnia 27 marca 2015r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 59/2015 z dnia 27 marca 2015r.

w spr. udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku do załatwiania spraw wynikających z przepisów o drogach publicznych. 

Uchwała Nr 60/2015 z dnia 27 marca 2015r.

w spr. wyrażenia zgody na przekazania samochodu.

Uchwała Nr 61/2015 z dnia 27 marca 2015r.

w spr. wskazania członków Zarządu do podpisania umowy dot. projektu pn. "Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uchwała Nr 62/2015 z dnia 8 kwietnia 2015r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r.  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 63/2015 z dnia 8 kwietnia 2015r.

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 64/2015 z dnia 22 kwietnia 2015r. 

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 65/2015 z dnia 22 kwietnia 2015r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 66/2015 z dnia 22 kwietnia 2015r.

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 67/2015 z dnia 22 kwietnia 2015r.

w spr. przekazania sprawozdania finansowego powiatu pułtuskiego za 2014 rok

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 68/2015 z dnia 22 kwietnia 2015r.

w spr. zaopiniowania propozycji Zarządu Powiatu Wyszkowskiego dotyczącej zaliczenia drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej oraz pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej. 

Uchwała Nr 69/2015 z dnia 5 maja 2015r.

w spr. oddania w dzierżawę sprzętu medycznego.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 70/2015 z dnia 12 maja 2015r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 71/2015 z dnia 12 maja 2015r.

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 72/2015 z dnia 12 maja 2015r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 73/2015 z dnia 18 maja 2015r.

w spr. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 74/2015 z dnia 18 maja 2015r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r.  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź  

* załącznik do uchwały

Uchwała N r 75/2015 z dnia 18 maja 2015r.

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 76/2015 z dnia 28 maja 2015r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała nr 77/2015 z dnia 28 maja 2015r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 78/2015 z dnia 28 maja 2015r.

w spr. wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim"

Uchwała Nr 79/2015 z dnia 28 maja 2015r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa i realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób młodych bez pracy w powiecie pułtuskim"

Uchwała Nr 80/2015 z dnia 28 maja 2015r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim"

Uchwała Nr 81/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 82/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 83/2015 z dnia 29 czerwca 2015r.

w spr. wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim(I)"

Uchwała Nr 84/2015 z dnia 29 czerwca 2015r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy i realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim(I)"

Uchwała Nr 85/2015 z dnia 29 czerwca 2015r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim(I)"

Uchwała Nr 86/2015 z dnia 29 czerwca 2015r.

w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku do partnerstwa z KLS Partners Dariusz Kańtoch, Gminą Pułtusk oraz Sysco Business Skills Academy Limited w celu realizacji projektu pn. "Fabryka Szans dla młodych".

Uchwała Nr 87/2015 z dnia 29 czerwca 2015r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do podpisania wniosku o dofinansowanie , podpisania umowy i realizacji projektu pn. "Fabryka Szans dla młodych"

Uchwała Nr 88/2015 z dnia 3 lipca 2015r.

w spr. powołania komisji egzaminacyjnych.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

Uchwała Nr 89/2015 z dnia 3 lipca 2015r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 90/2015 z dnia 3 lipca 2015r.

w spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadać zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 91/2015 z dnia 3 lipca 2015r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 92/2015 z dnia 3 lipca 2015r.

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 93/2015 z dnia 13 lipca 2015r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w pułtusku z dnia 29 grudnia 2015r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 94/2015 z dnia 13 lipca 2015r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 95/2015 z dnia 13 lipca 2015 r.

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 96/2015 z dnia 22 lipca 2015r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 97/2015 z dnia 22 lipca 2015r.

w spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadać zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 98/2015 z dnia 22 lipca 2015r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 99/2015 z dnia 22 lipca 2015r.

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 100/2015 z dnia 22 lipca 2015r.

w spr. ogłoszenia przetargu i powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 101/2015 z dnia 22 lipca 2015r.

w spr. zatrudnienia dyrektora Zarządu dróg Powiatowych w Pułtusku. 

Uchwała Nr 102/2015 z dnia 24 lipca 2015r.

w spr. wprowadzenia wzorów decyzji, wniosków i protokołów związanych z załatwianiem spraw wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

* załącznik nr 7 do uchwały

* załącznik nr 8 do uchwały

* załącznik nr 9 do uchwały

* załącznik nr 10 do uchwały

* załącznik nr 11 do uchwały

* załącznik nr 12 do uchwały