Zobacz podgałęzie

 

STAROSTA PUŁTUSKI:
Jan Zalewski

telefon Sekretariat  
23 306-71-01    

fax
23 306-71-09
e-mail: sekretariat@powiatpultuski.pl

 

 

 

WICESTAROSTA PUŁTUSKI:   
Beata Jóźwiak

telefon Sekretariat
23 306-71-01

fax
23 306-71-09
e-mail: sekretariat@powiatpultuski.pl

 

 

 

SEKRETARZ POWIATU:
Katarzyna Jankowska

telefon Sekretariat
23 306-71-01

fax
23 306-71-09
e-mail: sekretariat@powiatpultuski.pl

 

 

SKARBNIK POWIATU:
Renata Krzyżewska

telefon Sekretariat  
23 306-71-01    

fax
23 306-71-09
e-mail: sekretariat@powiatpultuski.pl

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11

 • Wydział Organizacji i Nadzoru
  • Zadania z zakresu rzeczy znalezionych
 • Wydział Obsługi Rady i Zarządu
 • Wydział Finansów
 • Wydział Komunikacji i Dróg
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 • Wydział Budownictwa i Architektury
 • Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 • Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
 • Wydział Rozwoju i Promocji
 • Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta
 • Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Radca Prawny
 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr i Płac
 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Informatyki

 

 

ul. Dzaszyńskiego 19

 • Wydział Zarządzania Kryzysowego

 

 

 

 

 1. Wydziałami kierują dyrektorzy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, zapewniając ich właściwe funkcjonowanie. Dyrektorzy zapewniają zgodne z prawem wykonywanie przypisanych wydziałom zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed Starostą.
 2. W ramach wydziału mogą być tworzone oddziały, którymi kierują kierownicy.
 3. Dyrektor ustala podział zadań oraz zakresy czynności poszczególnych stanowisk pracy.
 4. Akceptacji zakresów czynności pracowników Starostwa, w tym dyrektorów,
 5. kierowników, samodzielnych stanowisk dokonuje Starosta.
 6. W czasie nieobecności dyrektora z powodu choroby, urlopu lub innych przyczyn, wszystkie czynności należące do dyrektora wykonuje zastępca dyrektora lub upoważniony kierownik. W przypadku braku stanowiska zastępcy dyrektora lub kierownika, decyzję o wyznaczeniu osoby zastępującej podejmuje Starosta.

 

 

Do wspólnych zadań wydziałów należy w szczególności:

 1. Przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na Sesje Rady,posiedzenia Zarządu oraz dla potrzeb Starosty.
 2. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu.
 3. Współuczestniczenie w opracowywaniu zamierzeń rozwojowych Powiatu.
 4. Współdziałanie ze Skarbnikiem w zakresie opracowywania projektu budżetu, budżetu i jego zmian.
 5. Współpraca z Sekretarzem w zakresie przygotowywania wyjaśnień dot. skarg wnoszonych do Starostwa.
 6. Współpraca z Sekretarzem w zakresie przygotowywania informacji, wyjaśnień dot. odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania radnych.
 7. Usprawnianie organizacji, metod i form pracy wydziałów oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy Starostwa.
 8. Przyjmowanie skarg i wniosków zgłaszanych ustnie do protokółu.
 9. Prowadzenie w zakresie ustalonym przez Starostę kontroli w wydziałach i jednostkach organizacyjnych.
 10. Przygotowywanie informacji i wyjaśnień dla organów kontroli zewnętrznej i kontroli wewnętrznej oraz projektów odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.
 11. Współpraca z Komisjami Rady w zakresie zadań realizowanych przez wydziały.
 12. Planowanie realizacji inwestycji i remontów w Starostwie.
 13. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.
 14. Współpraca i planowanie programów i projektów realizowanych w ramach Funduszy Pomocowych.
 15. Współpraca z właściwymi służbami w zakresie zapobiegania i zwalczania nadzwyczajnych zagrożeń i klęsk żywiołowych, w tym udział w realizacji zadań Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
 16. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
 17. Realizacja przedsięwzięć związanych z planowaniem obronnym.
 18. Inicjowanie oraz współdziałanie z Wydziałem Organizacji i Nadzoru zadań w zakresie szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa.
 19. Wykonywanie określonych zadań związanych z wyborami do organów władzy państwowej i samorządowej, przeprowadzania referendum i konsultacji.
 20. Współpraca z organizacjami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 21. Udzielanie informacji publicznej stosownie do zakresu merytorycznego pracy wydziałów.
 22. Sprawowanie kontroli zarządczej.
 23. Przestrzeganie i stosowanie przepisów systemowych (procedur określonych w regulaminach, zarządzeniach i instrukcjach) w celu zachowania polityki ciągłości funkcjonowania Starostwa.
 24. Przeprowadzanie okresowej oceny pracowników.
 25. Przestrzeganie przepisów i ochrona informacji niejawnych i danych osobowych.
 
 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Rzepkowski
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-26 09:02:29
 • Informacja zaktualizowana przez: Rzepkowski Grzegorz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-30 08:34:29
 • Liczba odsłon: 57193
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10010415]

przewiń do góry