Zobacz podgałęzie

Starostwo Powiatowe w Pułtusku
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk
tel. 23 306 71 43, 23 306 71 44, 23 306 71 45, 23 306 71 46
23 306 71 52, 23 306 71 53

 
Dyrektor : Ireneusz Sobotka
tel: 23 306 71 41
e-mail: i.sobotka
@powiatpultuski.pl

 

Oddział : Ewidencji i Ochrony Gruntów, Gospodarki Nieruchomościami
Kierownik:      Katarzyna Bystrek

tel: 23 306 71 42
e-mail: k.bystrek@powiatpultuski.pl

 

Oddział : Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Kierownik:     Dorota Biegała
tel: 23 306 71 51
e-mail:
d.biegala@powiatpultuski.pl
 

 

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

Do zadań wydziału należy w szczególności:

1. W zakresie geodezji i kartografii:

a) Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności:

- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (w systemie teleinformatycznym),

- prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy GESUT (w systemie teleinformatycznym),

- prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:00 - 1:5000 (w systemie teleinformatycznym),

- tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (mapy ewidencyjne i zasadnicze) w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,

- koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

- zakładanie osnów szczegółowych,

- ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

b) Bieżąca obsługa interesantów w zakresie udostępniania informacji z zasobu na podstawie:

- zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, zamówień na materiały do wykonania operatów szacunkowych,

- wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

c) Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazywanych do zasobu.

d) Ewidencjonowanie opracowań geodezyjnych przyjmowanych do zasobu.

e) Opracowywanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów planowanych do wykonania.

f) Aktualizacja operatu ewidencyjnego poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do komputerowej bazy danych, w oparciu o dokumenty określone w stosownych rozporządzeniach wykonawczych.

i) Udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie:

- wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu,

- wyrysów z mapy ewidencyjnej,

- kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego,

- plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych,

- udzielanie informacji pisemnych i ustnych z ewidencji gruntów i budynków komornikom, sądom, ZUS, KRUS i itp.

h) Przekazywanie informacji dla potrzeb planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych.

i) Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

j) Systematyczne przekazywanie właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, nie rzadziej niż raz na pół roku, kopii baz danych ewidencyjnych przetworzonych do formatu określonego w rozporządzeniu.

k) Przeprowadzanie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu w ewidencji oraz zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie.

l) Przeprowadzanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych.

m) Prowadzenie rejestru cen nieruchomości, określonych w aktach notarialnych, oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych, których wyciągi przekazywane są do ewidencji gruntów i budynków.

n) Udostępnianie danych rejestru cen i wartości nieruchomości dla potrzeb związanych z szacowaniem nieruchomości.

o) Przygotowywanie zaświadczeń potwierdzających fakty lub stan prawny, wynikający z ewidencji gruntów i budynków.

p) Utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualizacji, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi.

r) Ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem.

s) Archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych.

2. W zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów:

a) Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w myśl przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji gruntów.

3. W zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości:

a) Wydawanie decyzji dotyczących:

- przyznania nieodpłatnie własności gruntu na rzecz osób, którym przysługiwało prawo użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu oraz gruntu obejmującego budynki, w myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;

- przeniesienia własności działki na rzecz właściciela budynków znajdujących się na działce gruntu, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz zmianie ustawy o podatku rolnym.

b) Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

c) Przygotowywanie zaświadczeń w oparciu o posiadane dokumenty dla celów regulowania własności gospodarstw rolnych w drodze postępowania sądowego.

d) Wnioskowanie o dokonanie wpisów na w Księgach Wieczystych prawa własności do gruntu przejętego na własność Skarbu Państwa na mocy dekretu o przeprowadzaniu reformy rolnej, ustawy o drogach publicznych oraz innych przepisów dotyczących przejmowania nieruchomości.

4. W zakresie scalania i wymiany gruntów:

a) Prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i wymianą gruntów w myśl przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

5. W zakresie gospodarki nieruchomościami:

a) Gospodarka nieruchomościami Powiatu Pułtuskiego:

- ewidencjonowanie zasobu nieruchomości powiatu,

- zapewnianie wyceny tych nieruchomości,

- sporządzanie planów wykorzystania zasobu,

- zabezpieczanie nieruchomości przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,

- wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu,

- zbywanie za zgodą Rady Powiatu nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

- wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

- podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dot. własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości oraz o wpis w księdze wieczystej,

- występowanie z wnioskami do wojewody o stwierdzenie nabycia przez Powiat Pułtuski prawa własności gruntów zajętych pod drogi powiatowe.

b) Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa:

- ewidencjonowanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,

- zapewnianie wyceny tych nieruchomości,

- sporządzanie planów wykorzystania zasobu,

- zabezpieczanie nieruchomości przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,

- wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności,

- współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,

- zbywanie oraz nabywanie za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

- wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

- podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dot. własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenie ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej.

c) Wywłaszczanie nieruchomości oraz ustalanie odszkodowań.

- wywłaszczanie nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami,

- ograniczanie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości w razie braku zgody właściciela lub użytkownika wieczystego, w przypadkach ściśle określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

- zezwalanie w drodze decyzji na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody,

- ustalanie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami,

- orzekanie o zwrotach wywłaszczonych nieruchomości.

d) Realizowanie przepisów ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego poprzez:

- składanie w Sądzie Rejonowym w Pułtusku wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa,

- poszukiwania w archiwach państwowych tytułów własności Skarbu Państwa oraz zamawianie opracowań geodezyjnych i kartograficznych mających na celu sporządzenie dokumentacji do ujawnienia Skarbu Państwa w księgach wieczystych

e) Realizowanie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez wydawanie decyzji na podstawie art. 9 ust. 2b i 2i dotyczących przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa dla podmiotów uznanych za wykreślone z KRS z dniem 1 stycznia 2016r.

f) Realizowanie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości poprzez sporządzanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa i w miarę potrzeb przekazywanie nieruchomości do KZN.

6. W zakresie ochrony gruntów rolnych:

a) Prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych:

- ustalenie opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych,

- prowadzenie rejestrów gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej,

- przygotowywanie sprawozdań.

b) Uzgadnianie w zakresie ochrony gruntów rolnych projektów decyzji:

- o warunkach zabudowy,

- ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

7. Współdziałanie z Wydziałem Organizacji i Nadzoru oraz Wydziałem Finansów przy opracowywaniu dokumentacji dotyczącej udzielania zamówień publicznych.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Rzepkowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 10:20:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Rzepkowski Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-30 08:35:48
  • Liczba odsłon: 53476
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056774]

przewiń do góry