Starostwo Powiatowe w Pułtusku
Wydział Zarządzania Kryzysowego

ul. Daszyńskiego 19, 06-100 Pułtusk
tel. 23 306 71 82, tel/fax 23 306 71 83


Dyrektor: Robert Dynak
tel: 23 306-71-81
e-mail:
r.dynak@powiatpultuski.pl

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:
tel. 23 306-71-85, tel/fax 23 306-71-86
e-mail: pczk@powiatpultuski.pl

 

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy realizacja z ramienia Starosty zadań dotyczących zarządzania powiatowym systemem bezpieczeństwa, w tym: kierowanie bezpieczeństwem narodowym, obronności, mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych, zarządzania kryzysowego, planowania cywilnego, ochrony infrastruktury krytycznej, Powiatowego centrum Zarządzania Kryzysowego, ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, obrony cywilnej oraz prowadzenia spraw obywatelskich w zakresie: klasyfikacji wojskowej, nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami.

 

 

Do zadań wydziału należy w szczególności:

 

1) W zakresie spraw obronnych:

a) Kierowanie przygotowywaniem jednostek organizacyjnych powiatu do realizacji zadań obronnych, w tym zleconych przez Wojewodę.

b) Opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie pułtuskim..

c) Opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej.

d) Opracowywanie planu operacyjnego funkcjonowania powiatu pułtuskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

e) Opracowanie i aktualizacja planu przygotowań podmiotów leczniczych powiatu pułtuskiego na potrzeby obronne państwa.

f) Opracowanie dokumentacji, obsługa i koordynowanie pracy Stanowiska Kierowania Starosty zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.

g) Opracowanie projektu regulaminu Starostwa na czas wojny oraz projektu zarządzenia Starosty wprowadzającego ww. regulamin w życie.

h) Nadzór na opracowywaniem i bieżącym uaktualnianiem dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej.

i) Opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru.

j) Planowanie i realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Starostę.

k) Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny.

l) Opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie przedsięwzięć do prowadzenia mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych w ramach Akcji Kurierskiej na terenie powiatu.

ł) Planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.

m) Opracowanie dokumentacji HNS (wsparcie państwa gospodarza).

n) Wykonywanie zadań w zakresie planowania dostaw, usług i świadczeń na rzecz obronności, w tym Sił Zbrojnych w ramach HNS.

o) Prowadzenie spraw związanych ze związkami kombatanckimi działającymi na terenie powiatu pułtuskiego, w tym aktualizowanie wykazów imiennych członków poszczególnych organizacji kombatanckich.

p) Współdziałanie z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Wyszkowie w zakresie doskonalenia współpracy cywilno-wojskowej, Akcji Kurierskiej, reklamowania pracowników Starostwa wykonujących zadania obronne od pełnienia czynnej służby wojskowej, świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony i HNS.

q) Współpraca z organizacjami proobronnymi i stowarzyszeniami na potrzeby bezpieczeństwa narodowego, w tym zarządzania kryzysowego i obronności państwa.

2) W zakresie planowania cywilnego i zarządzania kryzysowego:

a) Realizowanie zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

 

- wykonywanie przedsięwzięć mających na celu przygotowanie administracji publicznej powiatu do zarządzania kryzysowego,

 

 

- planowanie wsparcia Sił Zbrojnych w razie ich użycia oraz planowanie wykorzystania Sił Zbrojnych do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

- opracowywanie i aktualizacja baz danych niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego.

b) Organizowanie wykonania ustawowych zadań Starosty w sprawach zarządzania kryzysowego, które Starosta wykonuje przy pomocy powiatowej administracji zespolonej i jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego w zakresie:

- kierowania monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu,

- realizacją zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: opracowywanie i przekładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego, realizacja zaleceń wojewody do powiatowych planów zarządzania kryzysowego, wydawanie organom gmin zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego, zatwierdzenie gminnego planu zarządzania kryzysowego,

- organizowaniem i prowadzeniem szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,

- wykonywaniem przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu pułtuskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

- zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz współdziałania w tym zakresie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

- organizacji i realizacji zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

c) Realizacja zadań związanych z zapewnieniem obsługi i funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym:

- opracowanie projektów regulaminu działania zespołu,

- opracowanie rocznych planów pracy zespołu oraz sprawozdań z realizacji planu i działań zespołu,

- przedstawienie propozycji przedmiotu i terminu posiedzeń zespołu,

- obsługa administracyjna posiedzeń zespołu.

3) W zakresie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

a) Opracowywanie regulaminów działania oraz planów rozwinięcia centrum.

b) Organizowanie działań oraz realizacja ustawowych zadań centrum, m.in. pełnienie całodobowych dyżurów (w godzinach pracy Starostwa oraz wg potrzeb po godzinach pracy Starostwa w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym pod telefonem służbowym wg grafiku po godzinach pracy Starostwa).

c) Koordynowanie działań ratowniczych na terenie powiatu przy pomocy centrum.

d) Prowadzenie strony internetowej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

4) W zakresie ochrony przeciwpowodziowej:

a) Organizowanie i koordynowanie działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na terenie powiatu.

b) Opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią powiatu pułtuskiego i jego aktualizowanie.

c) Prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem i utrzymaniem powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

d) Opracowywanie i przekładanie Staroście oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego celem przedłożenia Radzie Powiatu.

5) W zakresie obrony cywilnej:

a) Realizacja zadań Szefa Obrony Cywilnej Powiatu - Starosty, ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, w tym:

- ustalanie zadań, kontrola ich realizacji oraz koordynacja i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,

- dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,

- opracowanie i utrzymanie w ciągłej aktualności planu obrony cywilnej powiatu oraz uzgadnianie gminnych planów obrony cywilnej,

- opracowanie i uzgadnianie rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej,

- organizowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,

- koordynacja przygotowywania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

- koordynowanie przygotowywania i organizacji ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze, w tym opracowanie i aktualizowanie planu ewakuacji II i III stopnia na terenie powiatu,

- organizowanie tworzenia i przygotowywania do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,

- opracowanie i aktualizacja planu ochrony zabytków powiatu pułtuskiego na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,

- współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej.

b) Prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem i utrzymaniem powiatowego magazynu obrony cywilnej.

6) W zakresie spraw obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego oraz nadzoru nad fundacjami i stowarzyszeniami:

a) Realizacja zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

b) Zapewnienie obsługi i funkcjonowania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołanej przez Starostę poprzez przygotowywanie projektów planów, sprawozdań oraz organizowanie posiedzeń pracy Komisji.

c) Udział w przygotowywaniu projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

d) Sprawowanie nadzoru na działalnością fundacji, stowarzyszeń rejestrowych i zwykłych oraz prowadzenie stosownych rejestrów organizacji pozarządowych, mających swoją siedzibę na terenie powiatu oraz koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym opracowanie i realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

e) Organizowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej zgodnie z zaleceniami organów nadrzędnych.

7) Kontrola i nadzór nad stanem realizacji zadań określonych przez właściwe organy z zakresu obronności, obrony cywilnej, planowania cywilnego oraz zarządzania kryzysowego komórek organizacyjnych starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu.

 

Rozdział II

Pion Ochrony Informacji Niejawnych

 

 

Pion ochrony informacji niejawnych stanowi wyodrębnioną, wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną Starostwa, do której należy realizacja zadań Starosty z zakresu ochrony informacji niejawnych, w tym: organizowania kancelarii tajnej, prowadzenia procedur sprawdzających oraz wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do tajemnicy służbowej, organizowania kontroli i szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych, opracowania planów ochrony informacji niejawnych oraz realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.

 

 

Do zadań pionu należy w szczególności:

 

1) Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.

2) Prowadzenie Kancelarii Tajnej Starostwa.

3) Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowe kontrole ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.

4) Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzanie informacje niejawne, w tym weryfikacja i bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.

5) Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w tym szacowanie ryzyka.

6) Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych oraz nadzorowanie jego realizacji.

7) Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych i wydawanie zaświadczeń o przeszkoleniu.

8) Prowadzenie kontrolnych i zwykłych postępowań sprawdzających oraz wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa, upoważniających do informacji niejawnych o klauzuli "poufne".

9) Prowadzenie wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Starostwie Powiatowym w Pułtusku albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

10) Wyjaśnianie okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.

11) Współpraca z właściwymi służbami ochrony państwa w zakresie zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Rzepkowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 10:19:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Rzepkowski Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-30 08:37:08
  • Liczba odsłon: 18466
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056139]

przewiń do góry