2012 rok

Zarządzenie Nr 1/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 stycznia 2012r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 2/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 stycznia 2012r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 23/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego/

Zarządzenie Nr 3/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 stycznia 2012r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2012 roku

Zarządzenie Nr 4/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 stycznia 2012r.
w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Pułtusku Regulaminu Pracy
Załącznik - REGULAMIN PRACY
Załącznik nr 1 - Ewidencja wyjść służbowych (S) i prywatnych (P)
Załącznik nr 2 - Książka pracy godzin nadliczbowych

/zmiany: zarządzenie Nr 25/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 lipca 2012r., zarządzenie Nr 53/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 grudnia 2012r., zarządzenie Nr 18/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 maja 2017r., zarządzenie Nr 39/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 października 2018r./
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 48/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 sierpnie 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 5/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 stycznia 2012r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 6/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 stycznia 2012r.
w sprawie powołania Koordynatora Metody Samooceny CAF (Common Assessment Framework) w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 7/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 stycznia 2012r.
w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym w Pułtusku Zespołu Samooceny CAF

Zarządzenie Nr 8/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 lutego 2012r.
w sprawie pracy w godzinach nadliczbowych i odpracowywania wyjść prywatnych w godzinach pracy pracowników Starostwa powiatowego w Pułtusku.
Załącznik - WNIOSEK/ZLECENIE wykonania pracy w godzinach nadliczbowych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 48/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 sierpnie 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 9/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 lutego 2012r.
w sprawie przydziału odzieży roboczej i ochronnej oraz przydziału środków ochrony indywidualnej

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 22/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie przydziału odzieży roboczej i ochronnej oraz przydziału środków ochrony indywidualnej/

Zarządzenie Nr 10/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 marca 2012r.
w spr. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pułtusku za rok 2011
Załącznik - SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W PUŁTUSKU ZA OKRES 01.01.2011 DO 31.12.2011 ROKU

Zarządzenie Nr 11/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 marca 2012r .
w sprawie określenia zasad obiegu dokumentów oraz uprawnień do podpisywania dokumentów, pism i decyzji
Załącznik - Zasady obiegu dokumentów oraz uprawnień do podpisywania dokumentów, pism i decyzji

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Pułtusku obiegu dokumentów przy wykorzystaniu Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją/

Zarządzenie Nr 12/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie zasad dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Załącznik - Zasady dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 13/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zasad dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/

Zarządzenie Nr 13/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie zasad przyznawania dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Załącznik - Zasady przyznawania dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 14/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/

Zarządzenie Nr 14/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie zasad przyznawania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Załącznik - Zasady przyznawania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 15/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/

Zarządzenie Nr 15/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 kwietnia 2012r.
w sprawie powołania audytorów wewnętrznych w związku z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 29/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 maja 2021r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułtuskim/

Zarządzenie Nr 16/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 kwietnia 2012r.
w sprawie zmiany dokumentu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 29/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 maja 2021r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułtuskim/

Zarządzanie Nr 17/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 kwietnia 2012r.
w sprawie realizacji zadań usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg powiatu pułtuskiego
Załącznik - Podział zadań usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg powiatu pułtuskiego

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 12/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie realizacji zadań usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg powiatu pułtuskiego/

Zarządzenie Nr 18/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 maja 2012r.
w sprawie zmiany w składzie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 20/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 19/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 maja 2012r.
w sprawie wprowadzenia zmiany zasad sporządzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Załącznik - Zasady sporządzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 22/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego/

Zarządzenie Nr 20/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 maja 2012r.
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 9 marca 2020r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników/

Zarządzenie Nr 21/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 czerwca 2012r.
w sprawie powołania zespołu rekrutującego uczestników programu profilaktyczno-terapeutycznego "Pogodne Lato"

Zarządzenie Nr 22/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 czerwca 2012r.
w sprawie przydziału odzieży roboczej i ochronnej oraz przydziału środków ochrony indywidualnej

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 30/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad przydzielania odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej/

Zarządzenie Nr 23/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 lipca 2012r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 24/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 lipca 2012r.
w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku oraz regulaminu pracy komisji przetargowej

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 18/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 kwietnia 2021r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 25/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 lipca 2012r.
zmieniające zarządzenie Nr 4/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Pułtusku Regulaminu pracy

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 48/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 sierpnie 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 26/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 sierpnia 2012r.
w sprawie wprowadzenia zmiany Zasad (polityki) rachunkowości (DS-18), Zakładowego planu kont (dla budżetu powiatu) (DS-16), Zakładowego planu kont jednostki budżetowej (dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku) (DS-17) oraz Zasad ochrony danych i ich zbiorów generowanych z komputerowych programów przetwarzania (DS-19)

Załączniki nr 1-4 do zarządzenia Nr 26/2012 do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzoru
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 5/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany Zasad (polityki) rachunkowości (DS-18), Zakładowego planu kont (dla budżetu powiatu) (DS-16), Zakładowego planu kont jednostki budżetowej (dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku) (DS-17) oraz Zasad ochrony danych i ich zbiorów generowanych z komputerowych programów przetwarzania (DS-19)/

Zarządzenie Nr 27/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 sierpnia 2012r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 28/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 sierpnia 2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 29/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 sierpnia 2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 30/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 września 2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 31/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 września 2012r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku.

Zarządzenie Nr 32/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 października 2012r.
w sprawie używania pieczęci urzędowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 26/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 maja 2019r. w sprawie ustalenia zasad zamawiania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 33/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 października 2012r.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 12/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej/

Zarządzenie Nr 34/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 października 2012r.
w sprawie powołania zespołów wdrożeniowych w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału instytucjonalno-kadrowego 5 jst" w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitału Ludzki

Zarządzenie Nr 35/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 października 2012r.
w sprawie zasad udzielania porad i pomocy konsumentom przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pułtusku

Zarządzenie Nr 36/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 października 2012r.
w sprawie wdrożenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 10/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 37/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 października 2012r.
w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Starostwa Powiatowego w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 39/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 38/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 października 2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 39/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 listopada 2012r.
w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Starostwa Powiatowego w Pułtusku

/zmiany: zarządzenie Nr 22/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany składu Pionu Ochrony Starostwa Powiatowego w Pułtusku/
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 32/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 40/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 listopada 2012r.
w sprawie wdrożenia modułów zadaniowych dla poszczególnych stopni alarmowych powiatu pułtuskiego

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 26/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie wdrożenia modułów zadaniowych dla poszczególnych stopni alarmowych powiatu pułtuskiego/

Zarządzenie Nr 41/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 listopada 2012r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie powiatu pułtuskiego ćwiczenia uzupełniającego z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem CMX 2012

Zarządzenie Nr 42/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 listopada 2012r.
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2012r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 43/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 listopada 2012r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 44/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 listopada 2012r.
w sprawie wprowadzenia procedury komunikacji wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 45/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 listopada 2012r.
w sprawie powołania Zespołu do opracowania ewaluacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 8/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania ewaluacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego/

Zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 listopada 2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 47/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 listopada 2012r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

/zmiany: zarządzenie Nr 16/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych/
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 7/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych/

Zarządzenie Nr 48/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 listopada 2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 49/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 50/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 grudnia 2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 51/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 grudnia 2012r.
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro

Zarządzenie Nr 52/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 grudnia 2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 53/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w Regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 48/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 sierpnie 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 54/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 grudnia 2012r.
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji mienia użyczonego

Zarządzenie Nr 55/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 1/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 56/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wądolna Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-03 09:52:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-17 10:23:28
  • Liczba odsłon: 45245
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115139]

przewiń do góry