2015 rok

Zarządzenie Nr 1/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 stycznia 2015r.
w sprawie powołania Grupy Sterującej w celu prawidłowego zarządzania projektem pn. "Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą przyszłość" finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Zarządzenie Nr 2/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 stycznia 2015r.
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu

/zmiany: zarządzenie Nr 26/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 września 2016r. zmieniające zarządzenie Nr 2/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu/
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 37/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 lipca 2020r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego/

Zarządzenie Nr 3/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2015r.
w sprawie średniego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2015 roku

Zarządzenie Nr 4/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 stycznia 2015r.
w sprawie zasad opracowania i wdrażania Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 29/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wdrożenia Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Pułtuskiego/

Zarządzenie Nr 5/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 stycznia 2015r .
w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy użytego do celów służbowych

/zmiany: zarządzenie Nr 17/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 marca 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy użytego do celów służbowych/
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 25/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 maja 2019r. w sprawie zasad używania samochodów w celu realizacji zadań służbowych oraz rozliczania kosztów podróży służbowych/

Zarządzenie Nr 6/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 stycznia 2015r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 7/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 stycznia 2015r.
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

/zmiany: zarządzenie Nr 9/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku/
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 14/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku/

Zarządzenie Nr 8/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 stycznia 2015r.
w sprawie powołania Zespołu do opracowania ewaluacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Zarządzenie Nr 9/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 stycznia 2015r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pułtusku

Zarządzenie Nr 10/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 stycznia 2015r.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium Starosty Pułtuskiego za osiągnięcia wysokich wyników sportowych 

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie nr 3/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2022r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium Starosty Pułtuskiego za osiągnięcia wysokich wyników sportowych/  

Zarządzenie Nr 11/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 stycznia 2015r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 12/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 lutego 2015r.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 7/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej/

Zarządzenie Nr 13/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 marca 2015r .
w sprawie zasad dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzętu rehabilitacyjnego, uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/

Zarządzenie Nr 14/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 marca 2015r.
w sprawie zasad przyznawania dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzętu rehabilitacyjnego, uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/

Zarządzenie Nr 15/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 marca 2015r.
w sprawie zasad przyznawania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzętu rehabilitacyjnego, uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/

Zarządzenie Nr 16/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 marca 2015r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Opiniowania Wniosków o dofinansowanie ze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnyc
h  
[utraciło moc: aktualne Zarządzenie nr 31/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 maja 2021r. w sprawie powołania Komisji ds. Opiniowania Wniosków o Dofinansowanie ze środków PFRON]  

Zarządzenie Nr 17/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 marca 2015r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy użytego do celów służbowych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 25/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 maja 2019r. w sprawie zasad używania samochodów w celu realizacji zadań służbowych oraz rozliczania kosztów podróży służbowych/

Zarządzenie Nr 18/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 marca 2015r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 

Zarządzenie Nr 19/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 marca 2015r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pułtusku za rok 2014

Zarządzenie Nr 20/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 marca 2015r.
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 27/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 maja 2019r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 21/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 kwietnia 2015r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 22/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 kwietnia 2015r.
w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego udostępnianych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 22/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia ceny arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego udostępnianych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 23/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 kwietnia 2015r.
w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 5/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego/

Zarządzenie Nr 24/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 kwietnia 2015r.
w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie pułtuskim

Załączniki nr 5 i nr 6 - objęte są ochroną danych osobowych
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 12/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie pułtuskim/

Zarządzenie Nr 25/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 kwietnia 2015r.
w sprawie wdrożenia Instrukcji dotyczącej czynności kancelaryjnych pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku w przypadku otrzymania sygnału do wykonania zadań rządowych na potrzeby osiągania gotowości obronnych państwa, rozwinięcia sił zbrojnych w ramach akcji kurierskiej oraz wprowadzenia stopni alarmowych przez właściwe organy

Załącznik objęty ochroną danych osobowych
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 29/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie wdrożenia Instrukcji dotyczącej czynności kancelaryjnych pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku w przypadku otrzymania sygnału do wykonania zadań rządowych na potrzeby osiągania gotowości obronnych państwa, rozwinięcia sił zbrojnych w ramach akcji kurierskiej oraz wprowadzenia stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP przez właściwe organy/

Zarządzenie Nr 26/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 kwietnia 2015r.
w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej do brakowania

Zarządzenie Nr 27/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 kwietnia 2015r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jaki powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
Załączniki nr 1 - 4 do zarządzenia Nr 27/2015

Zarządzenie Nr 28/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 maja 2015r.
w sprawie przeprowadzenia szkolenia wojskowo-obronnego młodzieży
Załącznik - Plan przebiegu strzeleckiego obozu wojskowo-obronnego n terenie polany Nadleśnictwa w Pułtusku w dniach 29-30 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 29/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 maja 2015r.
w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie powiatu pułtuskiego

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie nr 19/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 kwietnia 2021r.

 

Zarządzenie Nr 30/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 maja 2015r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 31/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 maja 2015r.
w sprawie rozwiązania drużyny ratownictwa przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 32/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 czerwca 2015r.
w sprawie powołania zespołu rekrutacyjnego uczestników programu profilaktyczno-terapeutycznego "Pogodne Lato"

Zarządzenie Nr 33/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 czerwca 2015r.
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 7/04 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 marca 2004r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji

Zarządzenie Nr 35/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 lipca 2015r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 36/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 lipca 2015r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 37/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 lipca 2015r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej e celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 38/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 lipca 2015r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 39/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 sierpnia 2015r.
w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik - ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 23/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 40/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 sierpnia 2015r.
w sprawie zmian czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku w czasie trwania upałów

Zarządzenie Nr 41/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 sierpnia 2015r.
w sprawie systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 42/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 sierpnia 2015r.
w sprawie uchylenia zarządzenia Starosty Pułtuskiego w sprawie zmian czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku w czasie trwania upałów

Zarządzenie Nr 43/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 września 2015r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z powiatu pułtuskiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Wyszkowie

Zarządzenie Nr 44/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 września 2015r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 45/2015 Starosty Pułtuskiego  z dnia 14 września 2015r.
w sprawie powołania Grupy Sterującej w celu prawidłowego zarządzania projektem pn. "Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Erasmus+

Zarządzenie Nr 46/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 września 2015r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 47/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 września 2015r.
w sprawie powołania komisji do oceny oraz opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

/uchylone - aktualne: zarządzenie Nr 50/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji do oceny oraz opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli/

Zarządzenie Nr 48/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 października 2015r.
w sprawie wprowadzenia zmiany instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym (DS-13)

Załącznik do zarządzenia Nr 48/2015 do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzoru
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 28/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany instrukcji sporządzenia, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym (DS-13)

Zarządzenie Nr 49/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 października 2015r.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Wydziału Rozwoju i Promocji, Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Rzecznika Konsumentów Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 50/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 października 2015r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 51/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 października 2015r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 52/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 października 2015r.
w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 47/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie określenia lokali , w których prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/

Zarządzenie Nr 53/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 października 2015r.
w sprawie realizacji zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r. w powiecie pułtuskim

Zarządzenie Nr 54/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 listopada 2015r.
w sprawie odwołania zarządzenia Nr 49/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 października 2015r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Wydziału Rozwoju i Promocji, Wydziału edukacji, zdrowia, Kultury i Sportu, Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Rzecznika Konsumentów Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 55/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 listopada 2015r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 56/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 listopada 2015r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 57/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 listopada 2015r. 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 58/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 grudnia 2015r.
w sprawie powołania Zespołu do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu "Systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla powiatu pułtuskiego" oraz jego realizacji

Zarządzenie Nr 59/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 60/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 55/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie sposobu postępowania pracowników z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową/

Zarządzenie Nr 61/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 grudnia 2015r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 62/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 grudnia 2015r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 63/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 grudnia 2015r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Karpińska Jolanta
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-13 08:36:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Karpińska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-20 11:26:59
  • Liczba odsłon: 25945
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10120311]

przewiń do góry