Uchwała Nr 1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.

w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

Uchwała Nr 2/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. 

w spr. udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych

(Uchwała utraciła moc na podstawie uchwały Nr 3/2018 z dnia 23 listopada 2018r.)

Uchwała Nr 3/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu systemowego pt. "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc"

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 47/2015 z dnia 26 lutego 2015r.)

Uchwała Nr 4/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.

w spr. udzielenia upoważnienia do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 48/2015 z dnia 26 lutego 2015r.)

Uchwała Nr 5/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pt. "Znów aktywni"

Uchwała Nr 6/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr 479/2014 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie form przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań z zakresu operacji finansowych

Uchwała Nr 7/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 nr XL/244/2013 rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2014 r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała nr 8/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 9/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.

w spr. zmiany planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 10/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w 2015 r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. 

Uchwała Nr 11/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 12/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 13/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu    

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 14/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.

w spr. wprowadzenia zmiany w projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 15/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie planu środków na dofinansowanie w roku 2014 form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Uchwała Nr 16/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.

w spr. wyrażenia zgody na przekazanie ciągnika z przyczepą. 

Uchwała Nr 17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. 

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 18/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała nr 19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

w spr. rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku 

Uchwała Nr 20/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

w spr. powierzenia pełnienie obowiązków dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. 

Uchwała Nr 21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

(uchwała utraciła moc na podstawie uchwały Nr 3/2018 z dnia 23 listopada 2018r.)

Uchwała Nr 22/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

w spr. powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność powiatu Pułtuskiego położonych w Kalinowie i Obrytem, gm. Obryte

Uchwała Nr 23/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

w spr. powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 126, położonej w obrębie Ołdaki, gmina Gzy

 

Rok 2015

 

Uchwała Nr 24/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. 

w spr. przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 25/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.

w spr. przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami   

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

Uchwała Nr 26/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.

w spr. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 27/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.

w spr. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 28/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.

w spr. ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Uchwała Nr 29/2015 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2015 r.

w spr. zaopiniowania propozycji Gminy Winnica dotyczącej zaliczenia dróg kategorii dróg gminnych

* załącznik  do uchwały  do wglądu w Biurze Rady Powiatu w Pułtusku

Uchwała Nr 30/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.

w spr. przyjęcia-przekazania Zespołowi Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku sprzętu do pracowni mechanicznej.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 31/2015 z dnia 22 stycznia 2015r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015  Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r. -
 uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 32/2015 z dnia 22 stycznia 2015r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 33/2015 z dnia 22 stycznia 2015r.

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 34/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.  

w spr. przeprowadzenia analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i średniorocznej struktury zatrudnienia w 2014 roku oraz przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 35/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

w spr. zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Uchwała Nr 36/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

w spr. wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pułtuskiego

Uchwała Nr 37/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenie Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

(uchwała utraciła moc na podstawie uchwały Nr 3/2018 z dnia 23 listopada 2018r.)

Uchwała Nr 38/2015 z dnia 12 lutego 2015r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 39/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 40/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 41/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.

w spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 42/2015 z dnia 18 lutego 2015

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 43/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.

w spr. powołania zespołu do oceny ofert o współpracy, uzgodnienia warunków podjęcia współpracy oraz zawarcia z powiatem pułtuskim umowy w celu konsolidacji podmiotów leczniczych i współpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz ustalenia jego składu oraz zakresu zadań i określenia jego kompetencji

Uchwała Nr 44/2014 z dnia 18 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych. 

(uchwała utraciła moc na podstawie uchwały Nr 3/2018 z dnia 23 listopada 2018r.)

Uchwała Nr 45/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.

w spr. nieodpłatnego przekazania samochodu OPEL VIVARO dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach

Uchwała Nr 46/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.

w spr. planu środków na dofinansowanie w roku 2015 form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 47/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu systemowego pt. "Pomagamy naszym klientom , aby potrafili sami sobie pomóc".

Uchwała Nr 48/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.

w spr. udzielenia upoważnienia do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

( Uchwała utraciła moc na podstawie uchwały Nr 478/2017 z dnia 18 października 2017r.) 

Uchwała Nr 49/2015 z dnia 4 marca 2015 r.

w spr. udzielenia upoważnienia  Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 208/2019 z dnia 29 listopada 2019r.)

Uchwała Nr 50/2015 z dnia 11 marca 2015 r.

w spr. wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pułtuskiego

Uchwała Nr 51/2015  z dnia 11 marca 2015 r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015  Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 52/2015 z dnia 11 marca 2015r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 209/2019 z dnia 29 listopada 2019r.)

Uchwała Nr 53/2015 z dnia 11 marca 2015r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały  

Uchwała Nr 54/2015 z dnia 18 marca 2015 r.

w spr. nieodpłatnego przekazania samochodu OPEL VIVARO dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

Uchwała Nr 55/2015 z dnia 23 marca 2015 r.

w spr. przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia powiatu -  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź

* spis treści

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 1 do sprawozdania

* załącznik nr 2 do sprawozdania

* załącznik nr 3 do sprawozdania

* załącznik nr 4 do sprawozdania

* załącznik nr 5 do sprawozdania

* załącznik nr 6 do sprawozdania

* załącznik nr 7 do sprawozdania

* załącznik nr 8 do sprawozdania

* załącznik nr 9 do sprawozdania

* załącznik nr 10 do sprawozdania

* załącznik nr 11 do sprawozdania

* załącznik nr 2 do do uchwały 

Uchwała Nr Ci.111.2015 Skałdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie   z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok -   pobierz

Uchwała Nr 56/2015 z dnia 27 marca 2015r.

w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 57/2015 z dnia 27 marca 2015 r.

w spr. zmiany plan finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 58/2015 z dnia 27 marca 2015r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 59/2015 z dnia 27 marca 2015r.

w spr. udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku do załatwiania spraw wynikających z przepisów o drogach publicznych. 

Uchwała Nr 60/2015 z dnia 27 marca 2015r.

w spr. wyrażenia zgody na przekazania samochodu.

Uchwała Nr 61/2015 z dnia 27 marca 2015r.

w spr. wskazania członków Zarządu do podpisania umowy dot. projektu pn. "Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uchwała Nr 62/2015 z dnia 8 kwietnia 2015r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 63/2015 z dnia 8 kwietnia 2015r.

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 64/2015 z dnia 22 kwietnia 2015r. 

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 65/2015 z dnia 22 kwietnia 2015r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 66/2015 z dnia 22 kwietnia 2015r.

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 67/2015 z dnia 22 kwietnia 2015r.

w spr. przekazania sprawozdania finansowego powiatu pułtuskiego za 2014 rok

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 68/2015 z dnia 22 kwietnia 2015r.

w spr. zaopiniowania propozycji Zarządu Powiatu Wyszkowskiego dotyczącej zaliczenia drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej oraz pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej. 

Uchwała Nr 69/2015 z dnia 5 maja 2015r.

w spr. oddania w dzierżawę sprzętu medycznego.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 70/2015 z dnia 12 maja 2015r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 71/2015 z dnia 12 maja 2015r.

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 72/2015 z dnia 12 maja 2015r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 73/2015 z dnia 18 maja 2015r.

w spr. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 74/2015 z dnia 18 maja 2015r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź  

* załącznik do uchwały

Uchwała N r 75/2015 z dnia 18 maja 2015r.

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 76/2015 z dnia 28 maja 2015r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała nr 77/2015 z dnia 28 maja 2015r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 78/2015 z dnia 28 maja 2015r.

w spr. wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim"

Uchwała Nr 79/2015 z dnia 28 maja 2015r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa i realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób młodych bez pracy w powiecie pułtuskim"

Uchwała Nr 80/2015 z dnia 28 maja 2015r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim"

Uchwała Nr 81/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 82/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr 83/2015 z dnia 29 czerwca 2015r.

w spr. wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim(I)"

Uchwała Nr 84/2015 z dnia 29 czerwca 2015r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy i realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim(I)"

Uchwała Nr 85/2015 z dnia 29 czerwca 2015r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim(I)"

Uchwała Nr 86/2015 z dnia 29 czerwca 2015r.

w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku do partnerstwa z KLS Partners Dariusz Kańtoch, Gminą Pułtusk oraz Sysco Business Skills Academy Limited w celu realizacji projektu pn. "Fabryka Szans dla młodych".

Uchwała Nr 87/2015 z dnia 29 czerwca 2015r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do podpisania wniosku o dofinansowanie , podpisania umowy i realizacji projektu pn. "Fabryka Szans dla młodych"

Uchwała Nr 88/2015 z dnia 3 lipca 2015r.

w spr. powołania komisji egzaminacyjnych.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

Uchwała Nr 89/2015 z dnia 3 lipca 2015r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 90/2015 z dnia 3 lipca 2015r.

w spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadać zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 91/2015 z dnia 3 lipca 2015r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 92/2015 z dnia 3 lipca 2015r.

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 93/2015 z dnia 13 lipca 2015r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w pułtusku z dnia 29 grudnia 2015r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 94/2015 z dnia 13 lipca 2015r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 95/2015 z dnia 13 lipca 2015 r.

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 96/2015 z dnia 22 lipca 2015r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 97/2015 z dnia 22 lipca 2015r.

w spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadać zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 98/2015 z dnia 22 lipca 2015r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 99/2015 z dnia 22 lipca 2015r.

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 100/2015 z dnia 22 lipca 2015r.

w spr. ogłoszenia przetargu i powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 101/2015 z dnia 22 lipca 2015r.

w spr. zatrudnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. 

Uchwała Nr 102/2015 z dnia 24 lipca 2015r.

w spr. wprowadzenia wzorów decyzji, wniosków i protokołów związanych z załatwianiem spraw wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

* załącznik nr 7 do uchwały

* załącznik nr 8 do uchwały

* załącznik nr 9 do uchwały

* załącznik nr 10 do uchwały

* załącznik nr 11 do uchwały

* załącznik nr 12 do uchwały

* załącznik nr 13 do uchwały

* załącznik nr 14 do uchwały

* załącznik nr 15 do uchwały

* załącznik nr 16 do uchwały

* załącznik nr 17 do uchwały

* załącznik nr 18 do uchwały

* załącznik nr 19 do uchwały

* załącznik nr 20 do uchwały

* załącznik nr 21 do uchwały

* załącznik nr 22 do uchwały

* załącznik nr 23 do uchwały

* załącznik nr 24 do uchwały

* załącznik nr 25 do uchwały

* załącznik nr 26 do uchwały

* załącznik nr 27 do uchwały

Uchwała Nr 103/2015 z dnia 24 lipca 2015r.

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 104/2015 z dnia 31 lipca 2015r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 105/2015 z dnia 6 sierpnia 2015r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 106/2015 z dnia 6 sierpnia 2015r.

w spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadać zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały 

Uchwała Nr 107/2015 z dnia 6 sierpnia 2015r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 108/2015 z dnia 6 sierpnia 2015r.

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwał Nr 109/2015 z dnia 6 sierpnia 2015r.

w spr. oddania w dzierżawę sprzętu medycznego

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 110/2015 z dnia 25 sierpnia 2015r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 111/2015 z dnia 25 sierpnia 2015r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 112/2015 z dnia 25 sierpnia 2015r.

w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 113/2015 z dnia 25 sierpnia 2015r.

w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015r.

* strona tytułowa

* spis treści

* załącznik do uchwały - część opisowa

* załącznik nr 1 do informacji

* załącznik nr 2 do informacji

* załącznik nr 3 do informacji

* załącznik nr 4 do informacji

* załącznik nr 5 do informacji

* załącznik nr 6 do informacji

* załącznik nr 7 do informacji

* załącznik nr 8 do informacji

* załącznik nr 9 do informacji

* załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

* załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Uchwała Nr Ci.243.2015  z dnia 10 września 2015r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Zarządu Powiatu Pułtuskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku -   pobierz

Uchwała Nr 114/2015 z dnia 25 sierpnia 2015r.

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 115/2015 z dnia 3 września 2015r.

w spr. zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w działaniach profilaktycznych projektu "Musimy siać..." Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim.

* załącznik do uchwały

* załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w działaniach profilaktycznych projektu pn. "Musimy siać..." Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim.

załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w działaniach profilaktycznych projektu pn. "Musimy siać..." Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim.

Uchwała Nr 116/2015 z dnia 15 września 2015r.

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 117/2015 z dnia 15 września 2015r.

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 118/2015 z dnia 15 września 2015r.

 w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r.-     uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 119/2015 z dnia 15 września 2015r.

w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 120/2015 z dnia 23 września 2015r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2014r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 121/2015 z dnia 23 września 2015r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała nr 122/2015 z dnia 23 września 2015r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 123/2015 z dnia30 września 2015r.

w spr. rozpoczęcia konsultacji społecznych

* załącznik  do uchwały

Uchwała Nr 124/2015 z dnia 30 września 2015r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała nr 125/2015 z dnia 30 września 2015r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała nr 126/2015 z dnia 30 września 2015r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 127/2015 z dnia 12 października 2015r.

w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 128/2015 z dnia 12 października 2015r.

w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 129/2015 z dnia 21 października 2015r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2015r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz-  wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 130/2015 z dnia 21 października 2015r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 131/2015 z dnia 21 października 2015r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 132/2015 z dnia 21 października 2015r.

w spr. przyjecia-przekazania Zespołowi Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku sprzętu do pracowni reklamy, pracowni handlowej, pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej i pracowni gastronomicznej.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 133/2015 z dnia 21 października 2015r.

w spr. przyjęcia- przekazania Zespołowi Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w pułtusku sprzętu do pracowni informatycznej i pracowni elektrycznej.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 134/2015 z dnia 21 października 2015r.

w spr. powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 135/2015 z dnia 21 października 2015r.

w spr. powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 135A/2015 z dnia 21 października 2015r.

w spr. powołania Komisji Konkursowej

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 136/2015 z dnia 28 października 2015r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2015r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 137/2015 z dnia 28 października 2015r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadać zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 138/2015 z dnia 28 października 2015r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 139/2015 z dnia 28 października 2015r.
w spr. powołania komisji przetargowej
Uchwała Nr 140/2015 z dnia 4 listopada 2015r.
w spr. powołania komisji egzaminacyjnej
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 141/2015 z dnia 13 listopada 2015r.
w spr. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik do uchwały

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.341.2015   z dnia 2 grudnia 2015r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej pobierz

Uchwała Nr 142/2015 z dnia 13 listopada 2015r.

w spr. projektu uchwały budżetowej na 2016r.

* załącznik do uchwały 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.342.2015 z dnia 2 grudnia 2015r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok - pobierz

Uchwała Nr 143/2015 z dnia 13 listopada 2015r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 144/2015 z dnia 13 listopada 2015r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr  145/2015 z dnia 19 listopada 2015r.
w spr. zmiany planu finansowanego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 146/2015 z dnia 19 listopada 2015r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 147/2015 z dnia 19 listopada 2015r.
w spr. ustalenia  i przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych na 2016 rok.
* załącznik do uchwały
Uchwała nr 148/2015 z dnia 20 listopada 2015r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 149/2015 z dnia 20 listopada 2015r.
w spr. zmiany polanu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 150/2015 z dnia 20 listopada 2015r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 151/2015 z dnia 25 listopada 2015r.
w spr. zmian uchwały budżetowej powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w pułtusku z dnia 29 grudnia 2015r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 152/2015 z dnia 25 listopada 2015r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 153/2015  z dnia 25 listopada 2015r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 154/2015 z dnia 27 listopada 2015r.
w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.
* załącznik do uchwały
* załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
(zmian w uchwale dokonano na podstawie uchwał: Nr 110/2019 z dnia 12 czerwca 2021r., 443/2021 z dnia 31 marca 2021r. )
( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 655/2022 z dnia 15 czerwca 2022r.)

Uchwała Nr 155/2015 z dnia 2 grudnia 2015r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź
  * załącznik do uchwały
Uchwała Nr 156/2015  z dnia 2 grudnia 2015
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 157/2015 z dnia 2 grudnia 2015r.
w spr. ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr  158/2015 z dnia 2 grudnia 2015r.
w spr. powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w 2016r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
* załącznik do uchwały
* załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej
* załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej
* załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 
Uchwała Nr 159/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.
w spr. nieodpłatnego przekazania mienia w użytkowanie
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 160/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.
w spr. przyjęcia i nieodpłatnego przekazania mienia
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 161/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.
w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 162/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.
w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 163/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.
w spr. wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pułtuskiego
Uchwała Nr 164-2015 z dnia 9 grudnia 2015r.
w spr. wprowadzenia zmiany w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 165/2015 z dnia 16 grudnia 2015r.
w spr. nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 166/2015 z dnia 16 grudnia 2015r.
w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi SOSW im. A. Karłowicz do podpisania i realizacji projektu pn. „Myśl kreatywnie, działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno-zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku”
Uchwała Nr 167/2015 z dnia 16 grudnia 2015r.
w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi LO im. P. Skargi w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu pn. „Każdy ma szansę”.
Uchwała Nr 168/2015 z dnia 16 grudnia 2015r.
w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi  ZS im. B. Prusa w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu pn. „Nowoczesne nauczanie matematyki”
Uchwała Nr 169/2015 z dnia 21 grudnia 2015r.
w spr. wprowadzenia zmiany w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 170/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.
w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 171/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 172/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
  * załącznik do uchwały
Uchwała Nr 173/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały.
Uchwała Nr 174/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.
w spr. powołania komisji przetargowej
Uchwała Nr 175/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.
w spr. powołani komisji przetargowej
Uchwała nr 176/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.
w spr. powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji
Uchwała Nr 177/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy powiatu Pułtuskiego
* załącznik nr 1 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwała Nr 178/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 179/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.
w spr.  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 180/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 181/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.
w spr. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób w wieku 30  lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (I)"
 

Rok 2016

 

Uchwała Nr 182/2016 z dnia 8 stycznia 2016r.
w spr. przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 183/2016 z dnia 8 stycznia 2016r.
w spr. przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 184/2016 z dnia 8 stycznia 2016r.
w spr. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 185/2016 z dnia 8 stycznia 2016r.
w spr. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza roku budżetowy.
* załącznik do uchwały
(dokonano zmian na podstawie Uchwały Nr 336/2016 z z dnia 16 grudnia 2016r.)
Uchwała Nr 186/2016 z dnia 13 stycznia 2016r.
w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe w ZS B. Prusa w Pułtusku"
Uchwała Nr 187/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
w spr. przeprowadzenia analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i średniorocznej struktury zatrudnienia w 2015 roku oraz przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 188/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
* załącznik do uchwały
Uchwała nr 189/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.
w spr. zmian planów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 190/2016 z dnia 10 lutego 2016r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwał
Uchwała Nr 191/2016 z dnia 10 lutego 2016r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 192/2016 z dnia 10 lutego 2016r.
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu
* załącznik do uchwały
Uchwała nr 193/2016 z dnia 10 lutego 2016r.
w spr. planu środków na dofinansowanie w roku 2016 form doskonalenia zawodowego nauczycieli podległych szkół i placówek oświatowych.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 194/2016 z dnia 10 lutego 2016r.
w spr. wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pułtuskiego
Uchwała Nr 195/2016 z dnia 24 lutego 2016
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2016r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź  
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 196/2016 z dnia 24 lutego 2016r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 197/2016 z dnia 24 lutego 2016r .
w spr. zmian planów dochodów wprowadzonych w toku wykonywania budżetu
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 198/2016 z dnia 24 lutego 2016r.
w spr. powołania komisji przetargowej
Uchwała Nr 199/2016 z dnia 29 lutego 2016r.
w spr. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)"
Uchwała Nr 200/2016 z dnia 29 lutego 2016r.
w spr. udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy i realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)"
Uchwała Nr 201/2016 z dnia 29 lutego 2016r .
w spr. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)"
Uchwała Nr 202/2016 z dnia 9 marca 2016r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 203/2016 z dnia 9 marca 2016r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
*załącznik do uchwały
Uchwała Nr 204/2016 z dnia 9 marca 2016r.
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 205/2016 z dnia 9 marca 2016r.
w spr. nieodpłatnego przekazania sprzętu.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 206/2016 z dnia 9 marca 2016r.
w spr. wyboru formy przeprowadzenia przetargu oraz powołania komisji przetargowej. (działka nr 26/3 położona we wsi Ołdaki)
Uchwała Nr 207/2016 z dnia 9 marca 2016r.
w spr. wyboru formy przeprowadzenia przetargu oraz powołania komisji przetargowej. (działka nr 30/8 położona we wsi Ołdaki)
Uchwała Nr 208/2016 z dnia 9 marca 2016r.
w spr. wyboru formy przeprowadzenia przetargu oraz powołania komisji przetargowej. (działka nr 45/7 położona we wsi Ołdaki)
Uchwała Nr 209/2016 z dnia 9 marca 2016r.
w spr. wyboru formy przeprowadzenia przetargu oraz powołania komisji przetargowej. (działka nr 45/8 położona we wsi Ołdaki)
Uchwała Nr 210/2016 z dnia 9 marca 2016r.
w spr. powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2016-20130.
Uchwała Nr 211/2016 z dnia 16 marca 2016r.
w spr. przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2015 wraz z informacja o stanie mienia powiatu. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź
  * spis treści
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 1 do sprawozdania
* załącznik nr 2 do sprawozdania
* załącznik nr 3 do sprawozdania
* załącznik nr 4 do sprawozdania
* załącznik nr 5 do sprawozdania
* załącznik nr 6 do sprawozdania
* załącznik nr 7 do sprawozdania
* załącznik nr 8 do sprawozdania
* załącznik nr 9 do sprawozdania
* załącznik nr 10 sprawozdania
* załącznik nr 11 do sprawozdania
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 212/2016 z dnia 16 marca 2016r.
w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku
* załącznik do uchwały

(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 53/2019 z dnia 15 lutego 2019r.)

Uchwała Nr 213/2016 z dnia 18 marca 2016r.
w spr. wyboru formy przeprowadzenia przetargu oraz powołania komisji przetargowej.
Uchwała Nr 214/2016 z dnia 29 marca 2016r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 215/2016 z dnia 29 marca 2016r.
w spr. zmiany planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 216/2016 z dnia 31 marca 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 217/2016 z dnia 31 marca 2016r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 218/2016 z dnia 31 marca 2016r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 219/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.
 uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź
 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 220/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r.
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 221/2016 z dnia 13 kwietnia 2016r.
w spr. powołania komisji do odbioru części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 242/9 położonej w obrębie 10 miasta Pułtuska.
Uchwała Nr 222/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 223/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 224/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r.
w spr.  zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 225/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r.
w spr. przyjęcia sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 226/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.
w spr. przekazania sprawozdania finansowego powiatu pułtuskiego za 2015 rok.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 227/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 228/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 229/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.
w spr.  zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 230/2016 z dnia 5 maja 2016r.
w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.
* załącznik do uchwały
( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 265/2016 z dnia 28 lipca 2016r.)
Uchwała Nr 231/2016 z dnia 5 maja 2016r.
w spr. zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Gzy na lata 2016-2019
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 232/2016 z dnia 10 maja 2016r.
zmieniająca uchwałę Nr 479/2014 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie formy przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań z zakresu operacji finansowych.
Uchwała Nr 233/2016 z dnia 10 maja 2016r.
w spr. przyjęcia do ewidencji księgowej majątku Powiatu Pułtuskiego przekazanego w dzierżawę Szpitalowi Powiatowemu w Pułtusku Sp. z o.o. przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19.
Uchwała Nr 234/2016 z dnia 11 maja 2016r.
w spr. powołania komisji przetargowej
Uchwała Nr 235/2016 z dnia 11 maja 2016r.
w spr. powołania komisji przetargowej
Uchwała Nr 236/2016 z dnia 11 maja 2016r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 237/2016 z dnia 11 maja 2016r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 238/2016 z dnia 18 maja 2016r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 239/2016 z dnia 18 maja 2016r.
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 240/2016 z dnia 18 maja 2016r.
w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu pozakonkursowego.
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 330/2016 z dnia 7 grudnia 2016r.)
Uchwała Nr 241/2016 z dnia 18 maja 2016r.
w spr. wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę mienia powiatu pułtuskiego oraz dalsze nim dysponowanie.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do  wglądu w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Pułtusku)
Uchwała Nr 242/2016 z dnia 18 maja 2016r.
w spr. porozumienia dotyczącego ustania bytu prawnego Szpitala Powiatowego w Pułtusku sp. z o.o.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 243/2016 z dnia 25 maja 2016r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2016r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 244/2016 z dnia 25 maja 2016r.
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 245/2016 z dnia 6 czerwca 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 22 grudnia 2015r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź                                                     
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 246/2016 z dnia 6 czerwca 2016r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwala Nr 247/2016 z dnia 6 czerwca 2016r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 248/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 249/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 250/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.
w spr. powołania komisji przetargowej.
Uchwała Nr 251/2016 z dnia 22 czerwca 2016r.
w spr. zwiększenia nakładów na budynek administracyjno-biurowy przy ul. 3 Maja 20 w Pułtusku.  
Uchwała Nr 252/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 253/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 254/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości
Uchwała Nr 255/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 256/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 257/2016 z dnia 30 czerwca 2016r .
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 258/2016 z dnia 6 lipca 2016r.
w spr. powołania komisji egzaminacyjnych.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
Uchwała Nr 259/2016 z dnia 6 lipca 2016r.
w spr. wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku.
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 274/2016 z dnia 7 września 2016r.)
Uchwała Nr 260/2016 z dnia 6 lipca 2016r.
w spr. powołania komisji przetargowej.
Uchwała Nr 261/2016 z dnia 14 lipca 2016r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 262/2016 z dnia 14 lipca 2016r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 263/2016 z dnia 14 lipca 2016r.
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały.
Uchwała nr 263a/2016 z dnia 14 lipca 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej
Uchwała Nr 264/2016 z dnia 25 lipca 2016r.
w spr. powołania komisji przetargowej.
Uchwała Nr 265/2016 z dnia 28 lipca 2016r.
w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.
* załącznik do uchwały
(uchwała utraciła moc na podstawie uchwały Nr 456/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r.)
Uchwała Nr 266/2016 z dnia 28 lipca 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016
Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.
uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 267/2016 z dnia 28 lipca 2016r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały.
* załącznik nr 2 do uchwały.
Uchwała Nr 268/2016 z dnia 28 lipca 2016r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały.
Uchwała Nr 269/2016 z dnia 2 sierpnia 2016r.
w spr. ogłoszenia otwartego konkursu na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4. Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych
Uchwała Nr 270/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r.
w spr.  informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego
Uchwała Nr 271/2016 z dnia 26 sierpnia 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.
 uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała nr 272/2016 z dnia 26 sierpnia 2016r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 273/2016 z dnia 26 sierpnia 2016r.
w spr. zmiany planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały.
Uchwała Nr 274/2016 z dnia 7 września 2016r.
w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach
* załącznik do uchwały
(zmian w uchwale dokonano na podstawie uchwały Nr 409/2021 z dnia 3 lutego 2021r.)
Uchwała Nr 275/2016 z dnia 7 września 2016r.
w spr. ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 276/2016 z dnia 7 września 2016r.
w spr. zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Winnica w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr 277/2016 z dnia 7 września 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 278/2016 z dnia 7 września 2016r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 279/2016 z dnia 7 września 2016r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 280/2016 z dnia 9 września 2016r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały.
Uchwała Nr 281/2016 z dnia 19 września 2016r. 
w spr. uchylenia uchwały Nr 143/2011 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zawierania umów dotyczących: ustalenia wysokości rekompensaty finansowej lub remontu drogi, związanych ze szkodami powstałymi na skutek przejazdu drogami powiatowymi pojazdów wysokotonażowych o masie przekraczającej dopuszczalną masę całkowitą.
Uchwała Nr 282/2016 z dnia 19 września 2016r.
w spr. rozpoczęcia konsultacji społecznych
* załącznik do uchwały
* Projekt Uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
Uchwała Nr 283/2016 z dnia 28 września 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.
  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź
 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
Uchwała nr 284/2016 z dnia 28 września 2016r.
w spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała nr 285/2016 z dnia 28 września 2016r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 286/2016 z dnia 28 września 2016r.
w spr. zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku
Uchwała Nr 287/2016  z dnia 5 października 2016r.
w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku
* załącznik do uchwały
( Uchwała traci moc na podstawie Uchwały Nr 201/2019 z dnia 27 listopada 2019r.)
Uchwała Nr 288/2016 z dnia 5 października 2016r. 
w spr. rozpoczęcia konsultacji społecznych
* załącznik nr 1 do uchwały:
- projekt uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w spr. przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2016-2030
- Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2016-2030
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 289/2016 z dnia 7 października 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała nr 290/2016 z dnia 7 października 2016r.
w spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała nr 291/2016 z dnia 7 października 2016r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 292/2016 z dnia 7 października 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
(uchwała utraciła moc na podstawie uchwały Nr 3/2018 z dnia 23 listopada 2018r.)
Uchwała nr 293/2016 z dnia 13 października 2016r.
w spr. rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w powiecie pułtuskim i jego jednostkach budżetowych.
* załącznik do uchwały
( dokonano zmian w uchwale na podstawie uchwały Nr 406/2017 z dnia 29 maja 2017r.)
Uchwała Nr 294/2016 z dnia 13 października 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
Uchwała nr 295/2016 z dnia 13 października 2016r.
w spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
( dokonano zmian uchwały na podstawie uchwały nr 441/2017 z dnia 26 lipca 2017r.)
Uchwała nr 296/2016 z dnia 13 października 2016r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 297/2016 z dnia 19 października 2016r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 298/2016 z dnia 19 października 2016r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 299/2016 z dnia 19 października 2016r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 300/2016 z dnia 27 października 2016r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 301/2016 z dnia 27 października 2016r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 302/2016 z dnia 2 listopada 2016r.
w spr. zatwierdzenia diagnozy potrzeb kształcenia zawodowego na lata 2016-2018 wraz z inwentaryzacją posiadanego sprzętu zakupionego ze środków UE we wcześniejszych perspektywach finansowych i wciąż używanego przez Zespół Szkół im. B.Prusa w Pułtusku
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 303/2016 z dnia 2 listopada 2016r.
w spr. udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu pt. "Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika" w ramach konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-029/16,
Uchwała Nr 304/2016 z dnia 2 listopada 2016r.
w spr. zatwierdzenia diagnozy potrzeb kształcenia ogólnego na lata 2016-2018 wraz z inwentaryzacją sprzętu zakupionego ze środków UE we wcześniejszych perspektywach finansowych i wciąż używanego przez Zespół Szkół im. B.Prusa w Pułtusku
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 305/2016 z dnia 2 listopada 2016r.
w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu pt. "TIK w nauczaniu matematyki" w ramach konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-031/16.
Uchwała Nr 306/2016 z dnia 10 listopada 2016r.
w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalności pożytku publicznego prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2017r.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 307/2016 z dnia 10 listopada 2016r.
w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 308/2016 z dnia 15 listopada 2016r.
w spr. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik do uchwały
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.353.2016   z dnia 30 listopada2016r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej pobierz
Uchwała Nr 309/2016 z dnia 15 listopada 2016r.
w spr. projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.
* załącznik do uchwały
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.354.2016 z dnia 30 listopada 2016r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok - pobierz
Uchwała Nr 310/2016 z dnia 15 listopada 2016r.
w spr. zatwierdzenia diagnozy potrzeb kształcenia zawodowego na lata 2016-2018 wraz z inwentaryzacją posiadanego sprzętu zakupionego ze środków UE we wcześniejszych perspektywach finansowych i wciąż używanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 311/2016 z dnia 15 listopada 2016r.
w spr. wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pułtuskiego.
Uchwała Nr 312/2016 z dnia 15 listopada 2016r.
w spr. powołania komisji przetargowej
Uchwała Nr 313/2016 z dnia 15 listopada 2016r.
w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu pt. "Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno-zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku" w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16.
Uchwała Nr 314/2016 z dnia 15 listopada 2016r.
w spr. zatwierdzenia diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku w zakresie ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w odniesieniu do planowanego obszaru wsparcia.
* załącznik do uchwały
 Uchwała Nr 315/2016 z dnia 17 listopada 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 316/2016 z dnia 17 listopada 2016r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 317/2016 z dnia 17 listopada 2016r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 318/2016 z dnia 17 listopada 2016r.
w spr. ustalenia i przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji niezbędnych do opracowania projektów uch planów finansowych na 2017 rok.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 319/2016 z dnia 17 listopada 2016r.
w spr. powołania komisji przetargowej
Uchwała Nr 320/2016 dnia 23 listopada 2016r.
w spr. zatwierdzenia diagnozy potrzeb w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku w obszarze edukacji ogólnej na lata 2016-2019 wraz z inwentaryzacją posiadanego sprzętu zakupionego ze środków UE we wcześniejszych perspektywach  finansowych i wciąż używanego.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr  321/2016 z dnia 23 listopada 2016r.
w spr. powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w 2017r.  oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 322/2016 z dnia 23 listopada 2016r.
w spr. przyjęcia sprzętu komputerowego  i licencji
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
( dokonano zmian w uchwale na podstawie uchwały nr 376/2017 z dnia 8 marca 2017r.)
Uchwała Nr 323/2016 z dnia 29 listopada 2016r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 324/2016 z dnia 29 listopada 2016r.
w spr. zmiany planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 325/2016 z dnia 29 listopada 2016r.
w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 326/2016 z dnia 29 listopada 2016r.
w spr. powołania komisji przetargowej.
Uchwała Nr 327/2016 z dnia 7 grudnia 2016r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 206 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2016r.
uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 328/2016 z dnia 7 grudnia 2016r.
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 329/2016 z dnia 7 grudnia 2016r.
w spr. nieodpłatnego przyjęcia-przekazania samochodu
Uchwała Nr 330/2016 z dnia 7 grudnia 2016r.
w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi oraz Głównemu księgowemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu pozakonkursowego. 
Uchwała Nr 331/2016 z dnia 12 grudnia 2016r.
w spr. wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Powiatu Pułtuskiego w roku 2017 w zakresie prowadzenia na terenie powiatu pułtuskiego jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Uchwała Nr 332/2016 z dnia 14 grudnia 2016r.
w spr. przyjęcia sprzętu komputerowego i zbioru danych części powiatowej zasobu geodezyjnego i kartograficznego - wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGIB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie.
* załącznik do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
(dokonano zmian w uchwale na podstawie uchwały Nr 358/2017 z dnia 19 stycznia 2017r.)
Uchwała Nr 333/2016 z dnia 14 grudnia 2016r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.
-  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 334/2016 z dnia 14 grudnia 2016r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 335/2016 z dnia 14 grudnia 2016r.
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 336/2016 z dnia 16 grudnia 2016r.
zmieniająca uchwałę Nr 185/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 337/2016 z dnia 16 grudnia 2016r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.
-   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
Uchwała Nr 338/2016 z dnia 16 grudnia 2016r.
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 339/2015 z dnia 21 grudnia 2016r.
w spr. wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 340/2016 z dnia 21 grudnia 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.
-  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 341/2016 z dnia 21 grudnia 2016r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik od uchwały.
Uchwała Nr 342/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 343/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 344/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
w spr. przekazania mienia zakończonej inwestycji pn.: "Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku oraz zakup samochodu osobowego na jego potrzeby"
* załącznik do uchwały
 Uchwała Nr 345/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 346/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 347/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 348/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Rok 2017


Uchwała Nr 349/2017 z dnia 12 stycznia 2017r.
w spr. przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 350/2017 z dnia 12 stycznia 2017r.
w spr. przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 351/2017 z dnia 12 stycznia 2017r.
w spr. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 352/2017 z dnia 12 stycznia 2017r.
w spr. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
* załącznik do uchwały
(dokonano zmian w uchwale na podstawie uchwały Nr 515/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. )
Uchwała Nr 353/2017 z dnia 19 stycznia 2017r.
w spr. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pn. "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)"
Uchwała Nr 354/2017 z dnia 19 stycznia 2017r.
w spr. udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy i realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)"
Uchwała Nr 355/2017 z dnia 19 stycznia 2017r.
w spr. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)"
Uchwała Nr 356/2017 z dnia 19 stycznia 2017r.
w spr. przeprowadzenia analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i średniorocznej struktury zatrudnienia w 2016 roku oraz przyjęcia i przedłożenia sprawozdania za 2016 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 357/2017 z dnia 19 stycznia 2017r.
w spr. wyznaczenia na rok 2017 nauczyciela  do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku podczas jego usprawiedliwionych nieobecności.
Uchwała Nr 358/2017 z dnia 19 stycznia 2017r.
zmieniająca uchwałę nr 332/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia sprzętu komputerowego i zbioru danych części powiatowej zasobu geodezyjnego i kartograficznego- wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGIB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego  rejestru, przekształcenie.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 359/2017 z dnia 25 stycznia 2017r.
w spr. zawarcia umowy nieruchomości.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 360/2017 z dnia 25 stycznia 2017r.
w spr. przekazania w formie darowizny składników mienia ruchomego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 361/2017  z dnia 25 stycznia 2017r.
w spr. przekazania mienia w użyczenie.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 362/2017 z dnia 25 stycznia 2017r.
w spr. wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pułtuskiego.
Uchwała nr 363/2017 z dnia 26 stycznia 2017r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 364/2017 z dnia 27 stycznia 2017r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały.
Uchwała Nr 365/2017 z dnia 27 stycznia 2017r.
w spr. powołania komisji przetargowej.
Uchwała Nr 366/2017 z dnia 1 lutego 2017r.
w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.
*załącznik do uchwały
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 57/2019 z dnia 21 lutego 2019r.)
Uchwała Nr 367/2017 z dnia 1 lutego 2017r.
w spr. powołania komisji przetargowej.
Uchwała Nr 368/2017 z dnia 14 lutego 2017r.
w spr. planu środków na dofinansowanie w roku 2017 form doskonalenia zawodowego nauczycieli podległych szkół i placówek oświatowych, ustalenia form i specjalności kształcenia objętych dofinansowaniem oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
* załącznik do uchwały
uchwała Nr 369/2017 z dnia 14 lutego 2017r.
w spr. wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pułtuskiego.
Uchwała Nr 370/2017 z dnia 22 lutego 2017r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 371/2017 z dnia 22 lutego 2017r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 372/2017 z dnia 22 lutego 2017r.
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 373/2017 z dnia 1 marca 2017r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
  * załącznik do uchwały
Uchwała Nr 374/2017 z dnia 1 marca 2017r.
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały.
Uchwała Nr 376/2017 z dnia 8 marca 2017r.
zmieniająca uchwałę nr 322/2016 Zarządu powiatu w Pułtusku z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia sprzętu komputerowego i licencji.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 377/2017 z dnia 14 marca 2017r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 378/2017 z dnia 14 marca 2017r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały.
Uchwała Nr 379/2017 z dnia 24 marca 2017r.
w spr. przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia powiatu - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 1 do sprawozdania
* załącznik nr 2 do sprawozdania
* załącznik nr 3 do sprawozdania
* załącznik nr 4 do sprawozdania
* załącznik nr 5 do sprawozdania
* załącznik nr 6 do sprawozdania
* załącznik nr 7 do sprawozdania
* załącznik nr 8 do sprawozdania
* załącznik nr 9 do sprawozdania
* załącznik nr 10 do sprawozdania
* załącznik nr 11 do sprawozdania
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 380/2017 z dnia 24 marca 2017r.
w spr. zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku
Uchwała Nr 381/2017 z dnia 24 marca 2017r.
w spr. ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2016 rok do odliczenia podatku VAT za 2017 rok, a także określenia prewspółczynnika VAT na rok 2017 dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 382/2017 z dnia 30 marca 2017r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 383/2017 z dnia 30 marca 2017r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 384/2017 z dnia 30 marca 2017r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 385/2017 z dnia 30 marca 2017r.
w spr. powołania komisji przetargowej
Uchwała Nr 386/2017 z dnia 7 kwietnia 2017r.
w spr. przyjęcia sprzętu komputerowego i licencji
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 387/2017 z dnia 7 kwietnia 2017r.
w spr. wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pułtuskiego
Uchwała Nr 388/2017 z dnia 7 kwietnia 2017r.
w spr. przekazania sprawozdania finansowego  powiatu pułtuskiego za 2016 rok
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 389/2017 z dnia 7 kwietnia 2017r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 390/2017 z dnia 7 kwietnia 2017r.
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 391/2017 z dnia 19 kwietnia 2017r.
w spr. zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Pokrzywnica na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.
(załącznik do wglądu w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Pułtusku )
Uchwała Nr 393/2017 z dnia 19 kwietnia 2017r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 392/2017 z dnia 19 kwietnia 2017r.
w spr. przekazania w formie darowizny składników mienia ruchomego.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 394/2017 z dnia 19 kwietnia 2017r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 395/2017 z dnia 19 kwietnia 2017r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 396/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r.
w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 397/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 398/2017 z dnia 10 maja 2017r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 399/2017 z dnia 10 maja 2017r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik do uchwały
Uchwała nr 400/2017 z dnia 10 maja 2017r.
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 401/2017 z dnia 10 maja 2017r.
w spr. przyjęcia sprzętu komputerowego
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 402/2017 z dnia 10 maja 2017r.
w spr. zatwierdzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Kreator Kariery-rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach w powiecie pułtuskim"
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 403/2017 z dnia 10 maja 2017r.
w spr. wyrażania zgody na używanie herbu Powiatu Pułtuskiego.
Uchwała nr 404/2017 z dnia 29 maja 2017r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 405/2017 z dnia 29 maja 2017r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 406/2017 z dnia 29 maja 2017r.
zmieniająca uchwałę Nr 293/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 13 października 2016r. w sprawie rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w powiecie pułtuskim i jego jednostkach budżetowych.
Uchwała Nr 407/2017 z dnia 2 czerwca 2017r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 408/2017 z dnia 2 czerwca 2017r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 409/2017 z dnia 2 czerwca 2017r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 410/2017 z dnia 2 czerwca 2017r.
w spr. wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pułtuskiego.
Uchwała Nr 411/2017 z dnia 7 czerwca 2017r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała nr 412/2017 z dnia 7 czerwca 2017r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 413/2017 z dnia 7 czerwca 2017r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
*załącznik do uchwały
Uchwała Nr 414/2017 z dnia 19 czerwca 2017r.
w spr. użyczenia lokali użytkowych
Uchwała Nr 415/2017 z dnia 19 czerwca 2017r.
w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 416/2017 z dnia 19 czerwca 2017r.
w spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 417/2017 z dnia 19 czerwca 2017r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 418/2017 z dnia 22 czerwca 2017r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
  * załącznik do uchwały
Uchwała Nr 419/2017 z dnia 22 czerwca 2017r.
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 420/2017 z dnia 26 czerwca 2017r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 421/2017 z dnia 26 czerwca 2017r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 422/2017 z dnia 26 czerwca 2017r.
w spr. powołania komisji przetargowej
Uchwała Nr 423/2017 z dnia 26 czerwca 2017r.
w spr. powołania Komisji przetargowej
Uchwała Nr 424/2017 z dnia 6 lipca 2017r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 rady powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź 
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 425/2017 z dnia 6 lipca 2017r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 426/2017  dnia 6 lipca 2017r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 427/2017 z dnia 6 lipca 2017r.
w spr. powołania komisji przetargowej. 
Uchwała Nr 428/2017 z dnia 11 lipca 2017r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. -uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 429/2017 z dnia 11 lipca 2017r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 430/2017 z dnia 11 lipca 2017r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 431/2017 z dnia 11 lipca 2017r.
w spr. powołania komisji egzaminacyjnych.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
Uchwała Nr 432/2017 z dnia 19 lipca 2017r.
w spr. zmian uchwały budżetu Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. -uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 433/2017 z dnia 19 lipca 2017r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 434/2017 z dnia 19 lipca 2017r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 435/2017 z dnia 19 lipca 2017r.
w spr. uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 436/2017 z dnia 19 lipca 2017r.
w spr. powołania komisji przetargowej.
(dokonano zmian w uchwale na podstawie uchwały Nr 443/2017 z dnia 1 sierpnia 20217r.)
Uchwała Nr 437/2017 z dnia 26 lipca 2017r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. -uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały  
Uchwała Nr 438/2017 z dnia 26 lipca 2017r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 439/2017 z dnia 26 lipca 2017r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 440/2017 z dnia 26 lipca 2017r.
w spr. przyjęcia sprzętu komputerowego.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 441/2017 z dnia 26 lipca 2017r.
zmieniająca uchwałę nr 295/2012 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie sprzętu informatycznego.
Uchwała Nr 442/2017 z dnia 1 sierpnia 2017r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 443/2017 z dnia 1 sierpnia 2017r.
zmieniająca uchwałę nr 436/2017 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Uchwała Nr 444/2017 z dnia 22 sierpnia 2017r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2017r.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 445/2017 z dnia 22 sierpnia 2017r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 446/2017 z dnia 22 sierpnia 2017r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 447/2017 z dnia 22 sierpnia 2017r.
w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 448/2017 z dnia 22 sierpnia 2017r.
w spr. zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Winnica na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 449/2017 z dnia 22 sierpnia 2017r.
w spr. zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Świercze na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 450/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. -uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
Uchwała Nr 451/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 452/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017
Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. -uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 453/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 454/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 455/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r.
w spr. zaopiniowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pułtusk na lata 2016-2025.
Uchwała Nr 456/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r.
w spr. uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.
* załącznik do uchwały.
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 265/2020 z dnia 30 marca 2020r.)
Uchwała Nr 457/2017 z dnia 11 września 2017r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 458/2017 z dnia 11 września 2017r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 459/2017 z dnia 11 września 2017r.
w spr. zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Zatory na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 460/2017 z dnia 15 września 2017r.
w spr. powołania komisji przetargowej 
Uchwała Nr 461/2017 z dnia 27 września 2017r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. -uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 462/2017 z dnia 27 września 2017r.
w spr.  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik do uchwały
Uchwała nr 463/2017 z dnia 27 września 2017r. 
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 464/2017 z dnia 27 września 2017r.
w spr. zatwierdzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku"
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 465/2017 z dnia 29 września 2017r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. -uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 466/2017 z dnia 29 września 2017r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 467/2017 z dnia 29 września 2017r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 468/2017 z dnia 29 września 2017r.
w spr. rozpoczęcia konsultacji społecznych
* załącznik do uchwały
* Projekt Uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
Uchwała Nr 469/2017 z dnia 11 października 2017r.
w spr. nieodpłatnego przyjęcia-przekazania zakupionego sprzętu dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 470/2017 z dnia 11 października 2017r.
w spr. nieodpłatnego przekazania mienia po byłej siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku do Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 471/2017 z dnia 11 października 2017r.
w spr. nieodpłatnego przekazania mienia po byłej siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku do Domu Pomocy Społecznej w Obrytem
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 472/2017 z dnia 11 października 2017r.
w spr. nieodpłatnego przekazania mienia po byłej siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku
* załącznik do uchwały
Uchwała nr 473/2017 z dnia 11 października 2017r.
w spr. nieodpłatnego przekazania mienia po byłej siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 474/2017 z dnia 11 października 2017r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 475/2017 z dnia 11 października 2017r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 476/2017 z dnia 11 października 2017r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 477/2017 z dnia 11 października 2017r.
w spr. powołania komisji przetargowej
Uchwała Nr 478/2017 z dnia 18 października 2017r.
w spr. udzielenia upoważnieni do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
Uchwała Nr 479/2017 z dnia 18 października 207r.
w spr. powołania komisji przetargowej.
Uchwała Nr 480/2017 z dnia 18 października 2017r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 481/2017 z dnia 18 października 2017r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 482/2017 z dnia 18 października 2017r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 483/2017 z dnia 18 października 2017r.
w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 484/2017 z dnia 26 października 2017r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 485/2017 z dnia 26 października 2017r.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 486/2017 z dnia 30 października 2017r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała  Nr 487/2017 z dnia 30 października 2017r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 207/2019 z dnia 29 listopada 2019r.)
Uchwała Nr 488/2017 z dnia 30 października 2017r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 489/2017 z dnia 8 listopada 2017r.
w spr. powołania komisji egzaminacyjnej.
* załącznik nr 1 do uchwał y
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 490/2017 z dnia 8 listopada 2017r.
w spr. powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w 2018r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 491/2017 z dnia 8 listopada 2017r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 492/2017 z dnia 8 listopada 2017r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 493/2017 z dnia 8 listopada 2017r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 494/2017 z dnia 8 listopada 2017r.
w spr. powołania komisji przetargowej
Uchwała Nr 495/2017 z dnia 15 listopada 2017r.
w spr. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik do uchwały
Uchwała nr Ci.417.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej - pobierz
Uchwała Nr 496/2017 z dnia 15 listopada 2017r.
w spr. projektu uchwały budżetowej na 2018 rok
* załącznik do uchwały
Uchwała nr Ci.418.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz  możliwości sfinansowania deficytu - pobierz
Uchwała Nr 497/2017 z dnia 17 listopada 2017r.
w spr. powołania komisji przetargowej.
Uchwała Nr 498/2017 z dnia 17 listopada 2017r.
w spr. ustalenia i przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji niezbędnych do opracowania  projektów ich planów finansowych na 2018 rok
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 499/2017 z dnia 22 listopada 2017r.
w spr. nieodpłatnego przekazania mienia Starostwa Powiatowego w Pułtusku do Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 500/2017 z dnia 22 listopada 2017r.
w spr. nieodpłatnego przekazania mienia Starostwa Powiatowego w Pułtusku do Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 501/2017 z dnia 28 listopada 2017r.
w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 502/2017 z dnia 28 listopada 2017r.
w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 503/2017 z dnia 28 listopada 2017r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 504/2017 z dnia 28 listopada 2017r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 505/2017 z dnia 28 listopada 2017r.
w spr. nieodpłatnego przyjęcia-przekazania w użytkowanie zakupionych mebli szkołom uczestniczącym w projekcie "Kreator Kariery- rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim".
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 506/2017 z dnia 6 grudnia 2017r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r.
- uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała nr 507/2017 z dnia 6 grudnia 2017r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 508/2017 z dnia 6 grudnia 2017r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały 
Uchwała nr 509/2017 z dnia 6 grudnia 2017r.
w spr. wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację w 2018r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Uchwała Nr 510/2017 z dnia 13 grudnia 2017r.
w spr. wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 511/2017 z dnia 13 grudnia 2017r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r.
uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 512/2017 z dnia 13 grudnia 2017r.
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 513/2017 z dnia 20 grudnia 2017r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 514/2017 z dnia 20 grudnia 2017r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 515/2017 z dnia 20 grudnia 2017r.
zmieniająca uchwałę nr 352/2017 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 516/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr 517/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 518/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.
w spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 519/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.
w spr. przekazania mienia.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 520/2017 z dnia 28 grudnia 2017r .
w spr. nieodpłatnego przekazania w użytkowanie zakupionego sprzętu komputerowego szkołom uczestniczącym w projekcie "Kreator Kariery-rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim".
* załącznik do uchwały
( dokonano zmian w uchwale na podstawie uchwały Nr 571/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r.)

Rok 2018

Uchwała Nr 521/2018 z dnia 10 stycznia 2018r.
w spr. przekazania w użytkowanie zakupionych materiałów dydaktycznych szkole uczestniczącej w projekcie "Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku"
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 522/2018 z dnia 10 stycznia 2018r.
w spr. przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 523/2018 z dnia 10 stycznia 2018r.
w spr. przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 524/2018 z dnia 10 stycznia 2018r.
w spr. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 525/2018 z dnia 10 stycznia 2018r.
w spr. przekazanie uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
* załącznik do uchwały
(zmian w uchwale dokonano na podstawie uchwały Nr 29/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.)
w spr. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (III)"
w spr. udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy i realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (III)"
w spr. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (III)"
w spr. przeprowadzenia analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i średniorocznej struktury zatrudnienia w 2017 roku oraz przyjęcia i przedłożenia sprawozdania za 2017 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat.
w spr. powołania komisji do odbioru części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 26/10 położonej w obrębie 24 miasta Pułtuska.
w spr. wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pułtuskiego.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w spr. zwiększenia nakładów na budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku przy ulicy Tysiąclecia 12
 w spr. zwiększenia nakładów na budynek Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku przy ulicy Tysiąclecia 12
w spr. przekazania tablicy pamiątkowej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku przy ulicy Tysiąclecia 12.
w spr. przekazania tablicy pamiątkowej do Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku przy ulicy Tysiąclecia 12
w spr. przekazania w użytkowanie zakupionego wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych uczestniczącym w projekcie "Kreator kariery- rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim"
( dokonano zmian w uchwale na podstawie uchwały nr 570/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r.)
w sprawie planu środków na dofinansowanie w roku 2018 form doskonalenia zawodowego nauczycieli podległych szkół i placówek oświatowych, ustalenia form i specjalności kształcenia objętych dofinansowaniem oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
w spr. wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pułtuskiego.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonania budżetu.
w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku.
w spr. wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pułtuskiego.
w spr. ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2017 rok do odliczenia podatku VAT za 2018 rok, a także określenia prewspółczynnika VAT na rok 2018 dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218.2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 550/2018 z dnia 28 lutego 2018r.
w spr. powołania komisji przetargowej.
Uchwała Nr 551/2018 z dnia 28 lutego 2018r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 552/2018 z dnia 28 lutego 2018r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 553/2018 z dnia 28 lutego 2018r.
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 554/2018 z dnia 8 marca 2018r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2018r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 555/2018 z dnia 8 marca 2018r.
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 556/2018 z dnia 8 marca 2018r.
zmieniająca uchwałę nr 551/2018 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 201 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2018r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź 
Uchwała Nr 557/2018 z dnia 14 marca 2018r.
w spr. wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pułtuskiego.
Uchwała Nr 558/2018 z dnia 27 marca 2018r.
w spr. przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia powiatu. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 1 do sprawozdania
* załącznik nr 2 do sprawozdania
* załącznik nr 3 do sprawozdania
* załącznik nr 4 do sprawozdania
* załącznik nr 5 do sprawozdania
* załącznik nr 6 do sprawozdania
* załącznik nr 7 do sprawozdania
* załącznik nr 8 do sprawozdania
* załącznik nr 9 do sprawozdania
* załącznik nr 10 do sprawozdania
* załącznik nr 11 do sprawozdania
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 559/2018 z dnia 27 marca 2018r.
w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 560/2018 z dnia 27 marca 2018r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 561/2018 z dnia 27 marca 2018r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 562/2018 z dnia 4 kwietnia 2018r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 563/2018 z dnia 4 kwietnia 2018r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 564/2018 z dnia 4 kwietnia 2018r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzanych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały  
Uchwała Nr 565/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 566/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r.
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały.
Uchwała Nr 567/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r.
w spr. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy poddzierżawy i dzierżawy nieruchomości i ruchomości.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 568/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r.
w spr. zmiany porozumienia dotyczącego ustania bytu prawnego Szpitala Powiatowego w Pułtusku sp. z o.o.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 569/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r.
w spr. przeprowadzenia postępowania na wybór inspektora Ochrony Danych w jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 570/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r.
zmieniająca uchwałę nr 539/2018 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2018r. w spr. przekazania w użytkowanie zakupionego wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych szkołom uczestniczącym w projekcie „Kreator kariery – rozwój Doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim”
Uchwała Nr 571/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r.
zmieniająca uchwałę nr 520/2017 Zarządu Powiatu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie zakupionego sprzętu komputerowego szkołom uczestniczącym w projekcie  „Kreator kariery – rozwój Doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim ”
Uchwała Nr 572/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r.
w spr. przekazania sprawozdania finansowego powiatu pułtuskiego za 2017 rok.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 573/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 574/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r.
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w spr. wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pułtuskiego.
w spr. nieodpłatnego przekazania samochodu FORD Transit dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku.
w spr. nieodpłatnego przekazania samochodu FORD Transit dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.
w spr. nieodpłatnego przekazania samochodu FORD Transit dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach.
Uchwała Nr 582/2018 z dnia 10 maja 2018r.
w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie promocji, kultury, folkloru ziemi pułtuskiej.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 583/2018 z dnia 17 maja 2018r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 584/2018 z dnia 17 maja 2018r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 585/2018 z dnia 17 maja 2018r.
w spr. zmian planów  dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 586/2018 z dnia 17 maja 2018r.
w spr. przekazania w użytkowanie zakupionych materiałów dydaktycznych szkole uczestniczącej w projekcie "Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku"
* załącznik do uchwały
w spr. nieodpłatnego przekazania infrastruktury technicznej dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w spr. zmiany planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w spr. powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w 2018r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
w spr. wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pułtuskiego.
w spr. upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Pułtuskiego.
w spr. przekazania sprzętu
w spr. wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację w 2018r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie powierzenia promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej.
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
w spr. przyjęcia i nieodpłatnego przekazania mienia.
 w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w spr. ogłoszenia informacji o możliwości udzielenia dotacji celowej w 2018 roku podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie powiatu pułtuskiego
w spr. powołania komisji przetargowej
w spr. powołania Komisji do wyboru oferty na realizację zadania publicznego.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2018r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w spr. powołania komisji egzaminacyjnej
Uchwała Nr 613/2018 z dnia 26 lipca 2018r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała nr 614/2018 z dnia 26 lipca 2018r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
 Uchwała Nr 615/2018 z dnia 1 sierpnia 2018r.
 w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 616/2018 z dnia 1 sierpnia 2018r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 617/2018 z dnia 1 sierpnia 2018r .
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu  powiatu za I półrocze 2018r, wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
w spr. zmian uchwały budżetowej powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź  
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018
Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w spr. powołania komisji przetargowej.
w spr. nieodpłatnego przekazania w użytkowanie zakupionych gier planszowych nt. podstaw przedsiębiorczości szkołom uczestniczącym w projekcie "Kreator kariery- rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim"
w spr. przekazania w użytkowanie zakupionych materiałów dydaktycznych szkole uczestniczącej w projekcie "Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku"
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w spr. upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Pułtuskiego.
w spr. powołania komisji egzaminacyjnej
Uchwała Nr 638/2018 z dnia 28 września 2018r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w spr. rozpoczęcia konsultacji społecznych
w spr. przekazania w użytkowanie zakupionego wyposażenia, materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz dydaktycznych szkołom uczestniczącym w projekcie "kreator Kariery- rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim"
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
 Uchwała Nr 645/2018 z dnia 8 listopada 2018r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 646/2018 z dnia 8 listopada 2018r.
w spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 647/2018 z dnia 8 listopada 2018r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
w spr. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu Pułtuskiego
w spr. projektu uchwały budżetowej na 2019 rok
w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego.
w spr. ustalenia i przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w spr. zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Laskowska Martyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-10 12:48:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Maria Bryl
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-17 10:17:47
  • Liczba odsłon: 30604
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115349]

przewiń do góry