KLAUZULA INFORMACYJNA / OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pułtuski
z siedzibą: Starostwo Powiatowe w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11,
06-100 Pułtusk
tel: 23 306-71-01, mail: sekretariat@powiatpultuski.pl


2. Administrator informuje, że w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych – p. Joanna Trusińska, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@powiatpultuski.pl

 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych związane jest z:

a. wypełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
b. wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku
z realizowaniem zadań przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.


4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w powyższych celach mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, którymi mogą być:

a. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).


5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.


6. Na podstawie zapisów Rozporządzenia, w związku z przetwarzaniem
przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
(art. 15 Rozporządzenia);
b. prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia);
c. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
(art. 17 Rozporządzenia);
d. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia);
e. prawo do przenoszenia (art. 20 Rozporządzenia);
f. prawo do sprzeciwu (art. 21 Rozporządzenia).


7. W przypadku, gdy Pani/Pan wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


8. Warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Pułtusku jest podanie przez Panią/Pana danych osobowych, przy czym podanie danych jest:

a. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.


9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania.


10. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna,
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-25 06:47:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-01 09:10:13
  • Liczba odsłon: 12517
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115186]

przewiń do góry