ROK 2015

 
Sprawozdania:
1. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Pułtusku w 2014 roku- pobierz
2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku w 2014 roku. - pobierz

Informacje:

1. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeniach pożarniczych i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego w 2014 roku -  pobierz
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2014- pobier z
3. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie z działalności inspekcyjnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2014r. - pobierz
4. Informacja z zakresu działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku 2014r. - pobierz
 
ROK 2016


Sprawozdania:

1.  Sprawozdanie o stenie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Pułtusku w 2015 roku- pobierz
2. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015- pobierz
3. Roczne sprawozdanie Dyrektora z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2015 - pobierz
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku w 2015 roku.- pobierz

Informacje:

1. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeniach pożarniczych i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego- pobierz
2. Informacja o realizacji zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku w 2015r. - pobierz
3. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie o działalności monitoringowej i inspekcyjnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2015r. - pobierz
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2015- pobierz 

 

ROK 2017
 
 Sprawozdania:

1. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w 2016 roku- pobierz            
2. Sprawozdanie Dyrektora z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie    w Pułtusku za rok 2016- pobierz
3. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim w 2016 roku- pobierz
4. Sprawozdanie z efektów   pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2016 - pobierz
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku w 2016r. - pobierz

Informacje:

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeniach pożarowych   i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego - pobierz
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2016r.- pobierz
3. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie dot. działalności inspekcyjnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2016r.- pobierz
4. Informacja o realizacji zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  w Warszawie - Oddział w Pułtusku w 2016r. - pobierz
 
ROK 2018

Sprawozdania:

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017 – pobierz
Sprawozdanie opublikowano w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
2. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku za rok 2017. – pobierz
3. Sprawozdanie Dyrektora z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2017.  – pobierz
4. Sprawozdanie z realizacji  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim za rok 2017.  – pobierz
5. Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2017 rok. – pobierz
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku w 2017r. – pobierz
7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pułtuskim za rok 2017r. – pobierz

Informacje: 

1.    Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeniach pożarowych   i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego. – pobierz
2.   Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2017r. – pob
3. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie z działalności monitoringowej i inspekcyjnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2017r. - pobierz
4. Informacja o realizacji zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku w 2017 roku.- pobierz
 
 
ROK 2019
 
Sprawozdania:
1. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018 – pobierz 
Sprawozdanie opublikowano w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 
2. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku za rok 2018 – pobierz 
3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pułtuski- pobierz  
4. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pułtuskim na lata 2017-2020 za rok 2018. – pobierz
5. Sprawozdanie Dyrektora z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za 2018rok. – pobierz
6. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Powiecie Pułtuskim w 2018 roku. – pobierz
7. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej    za 2018 rok. – pobierz
8. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Pułtusku z realizacji „Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.”- pobierz 
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku w 2018r.- pobierz 
 
Informacje: 
1. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego – pobierz
2. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2018. – pobierz 
3. Informacja o realizacji zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku w 2018 roku.- pobierz
 
 
  Rok 2020 
 
Sprawozdania:
1. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019 – pobierz 
2. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku za rok 2019 – pobierz 
3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pułtuski - pobierz  
4. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pułtuskim na lata 2017-2020 za rok 2019 – pobierz
5. Sprawozdanie Dyrektora z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za 2019 rok – pobierz
7. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej    za 2019 rok– pobierz 
8. Sprawozdanie z realizacji  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Powiecie Pułtuskim w 2019 roku- pobierz 
9. Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie pułtuskim za rok 2019- pobierz 
10.Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia powiatu.- pobierz 
11.Sprawozdanie finansowe Powiatu Pułtuskiego za 2019 rok - pobierz 
12. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019r.- pobierz 
13. Raport o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2019- pobierz 
14. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku w 2019r.- pobierz
15.Sprawozdanie nadzoru wodnego z działań podejmowanych na terenie powiatu pułtuskiego za rok 2019- pobierz
16. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019” za lata   2018-2019- pobierz
 
Informacje: 
1. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego – pobierz
2. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2019 – pobierz 
3. Informacja o realizacji zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku w 2019 roku.- pobierz
 
 
ROK 2021
 
Sprawozdania: 
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020r. – pobierz
 2. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2020r. – pobierz
 3. Sprawozdanie z wysokości  średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pułtuski- pobierz
 4. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pułtuskim na lata 2017-2020 za rok 2020 - pobierz 
 5. Roczne sprawozdanie Dyrektora z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2020 - pobierz 
 6. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Powiecie Pułtuskim w 2020 roku - pobierz 
 7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w 2020r.- pobierz
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego  z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2020 - pobierz
 9. Sprawozdanie nadzoru wodnego z działań podejmowanych na terenie powiatu pułtuskiego za rok 2020- pobierz
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku w 2020r.- pobierz

Informacje:

 1. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego- pobierz
 2.  Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2020- pobierz 
 3. Informacja o realizacji zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku w 2020 roku.- pobierz

Rok 2022

Sprawozdania: 

1.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021r.- pobierz
   Sprawozdanie opublikowano w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 
2.Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2021- pobierz 
3.Sprawozdanie z wysokości  średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pułtuski- pobierz
4. Roczne sprawozdanie Dyrektora z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2021.- pobierz
5. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim w 2021 roku.- pobierz
6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w 2021 r.- pobierz
9. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia  Psychicznego  w Powiecie Pułtuskim na lata 2021-2022 za rok 2021.- pobierz
10. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.- pobierz
11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku w 2021r.- pobierz

Informacje:

1. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego za 2021 rok.- pobierz
2.. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2021.- pobierz
3. Informacja na temat podejmowanych i planowanych działań w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”- pobierz
4.  Informacja o realizacji zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku w 2021 roku.- pobierz
5. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie pułtuskim- pobierz

Rok 2023

Sprawozdania:

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok.- pobierz
    Sprawozdanie opublikowano w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
2. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2022.- pobierz
3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pułtuski.- pobier
4. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Pułtuskim na lata 2021-2022 za rok 2022.- pobierz
5.Roczne sprawozdanie Dyrektora z Działalności Merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2022.- pobierz
6. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskiem w 2022 roku.- pobierz
7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.- pobierz
8. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w 2022r. - pobierz

Informacje:


1. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu  pułtuskiego.- pobierz
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2022.- pobierz
 

Rok 2024

Sprawozdania:

 1. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2023- pobierz
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2023 rok- pobierz
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach  awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pułtuski- pobierz
 4. Roczne sprawozdanie Dyrektora z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2023.- pobierz
 5. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim na lata 2023-2030 za rok 2023. - pobierz
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. - pobierz
 7. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko za lata 2021-2022.- pobierz
 8.  Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w 2023r. - pobierz

Informacje:

 1. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeniach pożarowych  i innych miejscowych oraz zabezpieczeniu operacyjnym powiatu pułtuskiego za rok 2023.- pobierz
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pułtuskiego za rok 2023.- pobierz
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Laskowska Martyna
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-02 12:39:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Maria Bryl
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-19 10:06:55
 • Liczba odsłon: 14645
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115120]

przewiń do góry