Uchwała Nr 1/2018 z dnia 23 listopada 2018r.
w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku
Uchwała Nr 2/2018 z dnia 23 listopada 2018r.
w spr. udzielenia upoważnienia p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku do załatwiania spraw wynikających z przepisów o drogach publicznych.
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 34/2019 z dnia 3 stycznia 2019r. )
Uchwała Nr 3/2018 z dnia 23 listopada 2018r.
w spr. udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
(zmian w uchwale dokonano na podstawie uchwał:  Nr 162/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r.; 206/2019 z dnia 29 listopada 2019r., 327/2020 z dnia 28 sierpnia 2020r.,425/2021 z dnia 1 marca 2021r., 563/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.,Nr 691/2022 z dnia 18 sierpnia 2022r. Nr 868/2023 z dnia 12 lipca 2023r.)
Uchwała Nr 4/2018 z dnia 23 listopada 2018r.
w spr. zatwierdzenia diagnozy potrzeb Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku w obszarze edukacji ogólnej na lata 2018/2019 wraz z inwentaryzacją posiadanego sprzętu ze środków Unii Europejskiej we wcześniejszych perspektywach finansowych i wciąż używanych.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 5/2018 z dnia 23 listopada 2018r.
w spr. zmian uchwały budżetowej powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 6/2018 z dnia 23 listopada 2018r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 7/2018 z dnia 23 listopada 2018r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały  
Uchwała Nr 8/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w spr. informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 9/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218.2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 10/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 11/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 12/2018 z dnia 29 listopada 2018r.
w spr. powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w 2019r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 13/2018 z dnia 3 grudnia 2018r.
w spr. upoważnienia  dwóch członków Zarządu Powiatu do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Pułtuskiego.
Uchwała Nr 14/2018 z dnia 6 grudnia 2018r.
w spr. wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019r.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 15/2018 z dnia 6 grudnia 2018r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 16/2018 z dnia 6 grudnia 2018r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 17/2018 z dnia 6 grudnia 2018r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 18/2018 z dnia 6 grudnia 2018r.
w spr. nieodpłatnego przekazania samochodu Volkswagen dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku.
Uchwała Nr 19/2018 z dnia 6 grudnia 2018r.
w spr. wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2019r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego  w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Uchwała Nr 20/2018 z dnia 12 grudnia 2018r.
w spr. przekazania mienia zakończonej inwestycji pn. : "Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku"
* załącznik do uchwały
Uchwała nr 21/2018 z dnia 12 grudnia 2018r.
w spr. wprowadzenia "Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu"
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 22/2018 z dnia 17 grudnia 2018r.
w spr. wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 23/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 24/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 25/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 26/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 27/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik do uchwały
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
zmieniająca uchwałę Nr 525/2018 Zarządu powiatu w Pułtusku z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
* załącznik do uchwały
w spr. zatrudnienia na zastępstwo Dyrektora Zarządu dróg Powiatowych w Pułtusku.
w spr. przekazania mienia zakończonej inwestycji pn..:"Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku- remont dachu, elewacji i parkanu"
* załącznik do uchwały
w spr. sprawie użyczenia mienia
* załącznik do uchwały
w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku.  
Rok 2019
Uchwała Nr 34/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.
w spr. udzielenia upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku do załatwiania spraw wynikających z przepisów o drogach publicznych.
Uchwała Nr 35/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
Uchwała Nr 36/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.
w spr. przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 37/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.
w spr. przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 38/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.
w spr. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 39/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.
w spr.  przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
* załącznik do uchwały
(zmian w uchwale dokonano na podstawie uchwały Nr 200/2019 z dnia 27 listopada 2019r.)
Uchwała Nr 40/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 41/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.
w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 42/2019 z dnia 16 stycznia 2019r.
w spr. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (III)".
Uchwała Nr 43/2019 z dnia 16 stycznia 2019r.
w spr. udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisani umowy i realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (III)”
Uchwała Nr 44/2019 z dnia 16 stycznia 2019r.
w spr. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (III)”
Uchwała nr 45/2019 z dnia 16 stycznia 2019r.
w spr. przekazania w użytkowanie zakupionych materiałów, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK szkole uczestniczącej w projekcie "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi"
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 46/2019 z dnia 16 stycznia 2019r.
w spr. przeprowadzenia analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i średniorocznej struktury zatrudnienia w 2018 roku oraz przyjęcia i przedłożenia sprawozdania za 2018 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiatu Pułtuski.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 47/2019 z dnia 16 stycznia 2019r.
w spr. wyznaczenia na rok 2019 nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w pułtusku podczas jego usprawiedliwionej nieobecności.
Uchwała Nr 48/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 49/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 50/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 51/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.
w spr. nieodpłatnego przekazania mienia Starostwa Powiatowego w Pułtusku do Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku. 
Uchwała Nr 52/2019  z dnia 23 stycznia 2019r. 
w spr. udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z  działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz prowadzenia Zajęć klubowych w ramach programu "Zajęcia klubowa w WTZ"
Uchwała Nr 53/2019 z dnia 15 lutego 2019r.  
w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku.
* załącznik do uchwały 
( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 238/2020 z dnia 29 stycznia 2020r.)
Uchwała Nr 54/2019 z dnia 15 lutego 2019r. 
w spr. zaopiniowania projektu "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pułtusk na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025"
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 55/2019 z dnia 15 lutego 2019r. 
w spr. nieodpłatnego przekazania mienia Starostwa Powiatowego w Pułtusku do Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku. 
* załącznik do uchwały  
Uchwała Nr 56/2019 z dnia 21 lutego 2019r. 
w spr. ustalenia proporcji struktury sprzedaży za 2018 rok do odliczenia podatku VAT za 2019r. a także określenia prewspółczynnika VAT na rok 2019 dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 57/2019 z dnia 21 lutego 2019r. 
w spr. uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku. 
* załącznik do uchwały  
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 415/2021 z dnia 24 lutego 2021r.)
Uchwała Nr 58/2019 z dnia 6 marca 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2019 rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 59/2019 z dnia 6 marca 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały  
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 60/2019 z dnia 6 marca 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 61/2019 z dnia 6 marca 2019r. 
w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego. 
* załącznik do uchwały.
Uchwała Nr 62/2019 z dnia 6 marca 2019r. 
w spr. planu środków na dofinansowanie w roku 2019 form doskonalenia zawodowego nauczycielu podległych szkół i placówek oświatowych, ustalenia specjalności i form kształcenia objętych  dofinansowaniem oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 63/2019 z dnia 20 marca 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 64/2019 z dnia 20 marca 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała nr 65/2019 z dnia 20 marca 2019r. 
w spr.  zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 66/2019 z dnia 25 marca 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 67/2019 z dnia 25 marca 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały  
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 68/2019 z dnia 25 marca 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 69/2019 z dnia 28 marca 2019r. 
w spr. przekazania w formie darowizny składnika mienia ruchomego.  
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 70/2019 z dnia 28 marca 2019r. 
w spr. przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia powiatu.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr Ci.92.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie   z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania  budżetu za 2018 rok- wejdź 
Uchwała Nr 71/2019 z dnia 29 marca 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 72/2019 z dnia 29 marca 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 73/2019 z dnia 29 marca 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 74/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r.  
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 19 grudnia 2018r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 75/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 76/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. 
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 77/2019 z dnia 17 kwietnia 2019r.  
w spr. nieodpłatnego przekazania samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.  
Uchwała Nr 78/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 79/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 80/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 81/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r. 
w spr. upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Pułtuskiego. 
Uchwała Nr 82/3019 z dnia 25 kwietnia 2019r.  
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 19 grudnia 2018r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź  
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 83/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r.  
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 84/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r. 
w spr. przekazania sprawozdania finansowego powiatu pułtuskiego za 2018 rok. 
* załącznik do uchwały  
Uchwała Nr 85/2019 z dnia 10 maja 2019r.  
w spr. wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych powiatu pułtuskiego. 
Uchwała Nr 86/2019 z dnia 10 maja 2019r. 
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 87/2019 z dnia 10 maja 2019r. 
w spr. zmian planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 88/2019 z dnia 15 maja 2019r. 
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź  
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 89/2019 z dnia 15 maja 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała nr 90/2019 z dnia 15 maja 2019r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały
Uchwała nr 91/2019 z dnia 15 maja 2019r. 
w spr. przekazania w użytkowanie szkole uczestniczącej w projekcie pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi" materiałów dydaktycznych. 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 92/2019 z dnia 20 maja 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź  
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr  93/2019 z dnia 20 maja 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała nr 94/2019 z dnia 20 maja 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 95/2019 z dnia 20 maja 2019r. 
w spr. wyboru agenta emisji obligacji Powiatu Pułtuskiego. 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 96/2019 z dnia 23 maja 2019r. 
w spr. Raportu o stanie  powiatu pułtuskiego za rok 2018.
Uchwała Nr 97/2019 z dnia 23 maja 2019r. 
w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 98/2019 z dnia 23 maja 2019r. 
w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 99/2019 z dnia 23 maja 2019r. 
w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku. 
* załącznik do uchwały  
Uchwała Nr 100/2019 z dnia 23 maja 2019r.  
w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 101/2019 z dnia 23 maja 2019r. 
w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. 
* załącznik do uchwały  
Uchwała Nr 102/2019 z dnia 5 czerwca 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2019r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź  
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 103/2019 z dnia 5 czerwca 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 104/2019 z dnia 5 czerwca 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych wtoku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 105/2019 z dnia 12 czerwca 2019r. 
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. -  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 106/2019 z dnia 12 czerwca 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 107/2019 z dnia 12 czerwca 2019r.  
w spr. zmian planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 108/2019 z dnia 12 czerwca 2019r. 
w spr. powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji.  
(zmian w uchwale dokonano na podstawie uchwały Nr 112/2019 z dnia 17 czerwca 2019r.)
Uchwała Nr 109/2019 z dnia 12 czerwca 2019r. 
w spr. wyrażenia zgody na użyczenie silnika. 
Uchwała Nr 110/2019 z dnia 12 czerwca 2019r. 
w spr. zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku. 
Uchwała Nr 111/2019 z dnia 12 czerwca 2019r. 
w spr. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania oraz powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Uchwała Nr 112/2019 z dnia 17 czerwca 2019r. 
zmieniająca uchwałę Nr 108/2019 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji. 
Uchwała Nr 113/2019 z dnia 17 czerwca 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 114/2019 z dnia 17 czerwca 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 115/2019 z dnia 17 czerwca 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 116/2019 z dnia 24 czerwca 2019r. 
w spr. powołania komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku. 
Uchwała Nr 117/2019 z dnia 24 czerwca 2019r.
w spr. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku   
Uchwała Nr 118/2019 z dnia 24 czerwca 2019r. 
w spr. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku  
Uchwała Nr 119/2019 z dnia 24 czerwca 2019r.
w spr. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku 
Uchwała Nr 120/2019 z dnia 24 czerwca 2019r.
w spr. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk
Uchwała Nr 121/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.     -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź  
*załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 122/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
*załącznik do uchwały 
Uchwała nr 123/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
*załącznik do uchwały 
Uchwała nr 124/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. 
w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego
*załącznik do uchwały 
U chwała nr 125/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. 
w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 
*załącznik do uchwały 
Uchwała nr 126/2019 z dnia 3 lipca 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.   -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała nr 127/2019 z dnia 3 lipca 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała nr 128/2019 z dnia 3 lipca 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 129/2019 z dnia 11 lipca 2019r. 
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 130/2019 z dnia 11 lipca 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 131/2019 z dnia 11 lipca 2019r. 
w spr. zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 132/2019 z dnia 11 lipca 2019r. 
w spr. powołania komisji egzaminacyjnej. 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 133/2019 z dnia 11 lipca 2019r. 
w spr. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku
Uchwała Nr 134/2019 z dnia 11 lipca 2019r. 
w spr. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A.Karłowicz w Pułtusku
Uchwała Nr 135/2019 z dnia 11 lipca 2019r. 
w spr. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku
Uchwała Nr 136/2019 z dnia 11 lipca 2019r. 
w spr. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku. 
Uchwała Nr 137/2019 z dnia 11 lipca 2019r. 
w spr. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. 
Uchwała Nr 138/2019 z dnia 11 lipca 2019r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa powiatowego w Pułtusku.  
Uchwała Nr 139/2019 z dnia 17 lipca 2019r.  
w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A.Karłowicz w Pułtusku. 
Uchwała Nr 140/2019 z dnia 17 lipca 2019r. 
w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku.
Uchwała Nr 141/2019 z dnia 17 lipca 2019r. 
w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku.  
Uchwała Nr 142/2019 z dnia 17 lipca 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 143/2019 z dnia 17 lipca 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 144/2019 z dnia 17 lipca 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 145/2019 z dnia 31 lipca 2019r.  
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź  
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 146/2019 z dnia 31 lipca 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.  
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 147/2019 z dnia 31 lipca 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
*załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 148/2019 z dnia 31 lipca 2019r. 
w spr. powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego i uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 149/2019 z dnia 31 lipca 2019r. 
w spr. przekazania w użytkowanie szkole uczestniczącej w projekcie pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi" materiałów dydaktycznych. 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 150/2019 z dnia 9 sierpnia 2019r.  
w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. 
Uchwała Nr 151/2019 z dnia 9 sierpnia 2019r. 
w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. 
Uchwała Nr 152/2019 z dnia 9 sierpnia 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 153/2019 z dnia 9 sierpnia 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 154/2019 z dnia 9 sierpnia 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 155/2019 z dnia 14 sierpnia 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź  
* załącznik nr 1 do uchwały  
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 156/2019 z dnia 14 sierpnia 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 157/2019 z dnia 14 sierpnia 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 158/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.    uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 159/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r. 
w spr. zmian planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 160/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r. 
w spr. powołania komisji przetargowej. 
Uchwała Nr 160a/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r. 
w spr. wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację w 219r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.  
Uchwała Nr 161/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r. 
w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr Ci.228.2019 w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku- pobierz  
Uchwała Nr 162/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych. 
Uchwała Nr 163/2019 z dnia 11 września 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 164/2019 z dnia 11 września 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 165/2019 z dnia 11 września 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 166/2019 z dnia 11 września 2019r. 
w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 167/2019 z dnia 11 września 2019r. 
w spr. zawarcia umowy najmu oraz odpłatnego administrowania. 
* załącznik do uchwały  
Uchwała Nr 168/2019 z dnia 11 września 2019r. 
w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych um. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu. 
Uchwała Nr 169/2019 z dnia 11 września 2019r. 
w spr. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania oraz powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. 
Uchwała nr 170/2019 z dnia 27 września 2019r. 
w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych
* załącznik do uchwały
* Projekt Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020. 
Uchwała Nr 171/2019 z dnia 27 września 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. - wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały  
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 172/2019 z dnia 27 września 2019r.  
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 173/2019 z dnia 27 września 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 174/2019 z dnia 30 września 2019r. 
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 175/2019  z dnia 30 września 2019r. 
w spr. zmian planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 176/2019 z dnia 11 października 2019r. 
w spr. powołania Grupy Sterującej oraz zatwierdzenia regulaminów rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. : Nowa jakość w szkołach zawodowych- międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli"
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały  
Uchwała Nr 177/2019 z dnia 11 października 2019r.  
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały  
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 178/2019 z dnia 11 października 2019r.  
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 179/2019 z dnia 11 października 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 180/2019 z dnia 18 października 2019r.  
w spr. przekazania mienia zakończonej inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo na odc. Pułtusk  ul. Mickiewicza - Lipniki Stare"
* załącznik do uchwały 
Uchwała nr 181/2019 z dnia 28 października 2019r. 
w spr. wydania opinii dotyczącej zaliczenia części drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej oraz pozbawienia kategorii drogi powiatowej. 
Uchwała Nr 182/2019 z dnia 28 października 2019r. 
w spr. złożenia wniosku o wydanie opinii o zmianie przeznaczenia rezerwy celowej w budżecie powiatu na rok 2019r. 
Uchwała Nr 183/2019 z dnia 28 października 2019r. 
w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu. 
Uchwała Nr 184/2019 z dnia 30 października 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała nr 185/2019 z dnia 30 października 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały  
* załącznik nr 1 do uchwały 
Uchwała nr 186/2019 z dnia 30 października 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 187/2019 z dnia 30 października 2019r. 
w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego. 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 188/2019 z dnia 30 października 2019r. 
w sprawie stosowania mechanizmu podzielnej płatności (split payment)  
*załącznik do uchwały
Uchwała Nr 189/2019 z dnia 14 listopada 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetu Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/2/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 190/2019 z dnia 14 listopada 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 191/2019 z dnia 14 listopada 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.  
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 192/2019 z dnia 14 listopada 2019r. 
w spr. projektu uchwały budżetowej na 2020 rok. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 193/2019 z dnia 14 listopada 2019r. 
w spr. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 194/2019 z dnia 14 listopada 2019r. 
w spr. powołania komisji egzaminacyjnej 
* złącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 195/2019 z dnia 14 listopada 2019r.  
w spr. przekazania w użytkowanie fabrycznie nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku. 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 196/2019 z dnia 18 listopada 2019r. 
w spr. ustalenia i przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych na 2020 rok.
* załącznik do uchwały  
Uchwała Nr 197/2019 z dnia 27 listopada 2019r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2019r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały  
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 198/2019 z dnia 27 listopada 2019r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały  
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 199/2019 z dnia 27 listopad 2019r. 
w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 200/2019 z dnia 27 listopada 2019r. 
zmieniająca uchwałę Nr 39/2019 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
* załącznik do uchwały 
(zmian w uchwale dokonano na podstawie uchwały Nr 219/2019 z dnia 30 grudnia 2021r.)
Uchwała Nr 201/2019 z dnia 27 listopada 2019r.  
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 202/2019 z dnia 27 listopada 2019r. 
w sprawie przekazania mienia w użyczenie. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 203/2019 z dnia 27 listopada 2019r. 
w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. 
Uchwała Nr 204/2019 z dnia 27 listopada 2019r. 
w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadania publicznego w 2020r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 205/2019 z dnia 29 listopada 2019r. 
w spr. nieodpłatnego przekazania samochodu Renault Trafic 2LH1 dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku  
Uchwała Nr 206/2019 z dnia 29 listopada 2019r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych. 
Uchwała Nr 207/2019 z dnia 29 listopada 2019r.  
w spr. udzielenia upoważnienia do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd". 
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 427/2021 z dnia 1 marca 2021r.)
Uchwała Nr 208/2019 z dnia 29 listopada 2019r. 
w spr. udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 426/2021 z dnia 1 marca 2021r.)
Uchwała Nr 209/2019 z dnia 29 listopada 2019r. 
w spr. udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu "Zajęcia klubowe w WTZ"
( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 428/2021 z dnia 1 marca 2021r.)
Uchwała Nr 210/2019 z dnia 5 grudnia 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2019r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 211/2019 z dnia 5 grudnia 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 212/2019 z dnia 5 grudnia 2019r. 
w spr. zmiany planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 213/2019 z dnia 5 grudnia 2019r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku.  
Uchwała Nr 214/2019 z dnia 17 grudnia 2019r. 
w spr. wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2020r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego z zakresu powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego orz mediacji. 
Uchwała Nr 215/2019 z dnia 17 grudnia 2019r. 
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2019r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 216/2019 z dnia 17 grudnia 2019r. 
w spr. zmian planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 217/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. 
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  19 grudnia 2019r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 218/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 219/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. 
zmieniająca uchwałę Nr 200/2019 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 220/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. 
w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 221/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 222/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. 
w spr. zatrudnienia na zastępstwo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. 
Uchwała Nr 223/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. 
w spr. przekazania mienia w użyczenie. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 224/219 z dnia 31 grudnia 2019r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 d uchwały  
Uchwała Nr 225/2019 z dnia 31 grudnia 2019r. 
w spr. zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 226/2019 z dnia 31 grudnia 2019r.  
w spr. zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.  
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 227/2019 z dnia 31 grudnia 2019r. 
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. 
* załącznik do uchwały 
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. 
 
                                                 Rok 2020 
 
Uchwała Nr 228/220 z dnia 8 stycznia 2020r. 
w spr. przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 229/2020 z dnia 8 stycznia 2020r. 
w spr. przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 230/2020 z dnia 8 stycznia 2020r.
w spr. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających  wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 231/2020 z dnia 8 stycznia 2020r. 
w spr. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 232/2020 z dnia 16 stycznia 2020r.
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 233/2020 z dnia 16 stycznia 2020r. 
w spr. zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego. 
* załącznik do uchwały  
Uchwała Nr 234/2020 z dnia 29 stycznia 2020r.
w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu pt. "Nowa jakość kształcenia w Ruszkowskim" w ramach konkursu nr RPMa.10.03.01-IP.01-14-090/20
Uchwała Nr 235/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. 
w spr. zatrudnienia na zastępstwo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. 
Uchwała Nr 236/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. 
w spr. udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku do załatwiania spraw wynikających z przepisów o drogach publicznych. 
( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 562/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.)
Uchwała Nr 237/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych. 
Uchwała Nr 238/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. 
w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku. 
* załącznik do uchwały  
(zmian w uchwale dokonano na podstawie uchwały Nr 437/2021 z dnia 17 marca 2021r. oraz uchwały Nr 714/2022 z dnia 15 września 2022r.)
( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 844/2023 z dnia 28 czerwca 2023r.)
Uchwała Nr 239/2020 z dnia 29 stycznia 2020r.  
w spr. planu środków na dofinansowanie w roku 2020 form doskonalenia zawodowego nauczycieli podległych szkół i placówek oświatowych, ustalenia form i specjalności kształcenia  objętych dofinansowaniem oraz ustalenia maksymalnej kwoty opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 240/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. 
w spr. przeprowadzenia analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i średniorocznej struktury zatrudnieni w 2019r. oraz przyjęcia i przedłożenia sprawozdania za 2019r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 241/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. 
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź  
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 242/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała nr 243/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. 
w spr. zmian planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
  Uchwała nr 244/2020 z dnia 5 lutego 2020r. 
w spr. wydania opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 
Uchwała nr 245/2020 z dnia 5 lutego 2020r. 
w spr. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu pn."Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim(IV)"
Uchwała nr 246/2020 z dnia 5 lutego 2020r. 
w spr. udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie , podpisanie umowy i realizacji projektu pn."Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (IV)"
Uchwała nr 247/2020 z dnia 5 lutego 2020r. 
w spr. udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn."Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (IV)"
Uchwała nr 248/2020 z dnia 5 lutego 2020r. 
w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku do podpisywania i realizacji projektu pt. "Tradycyjny Sad" organizowanego przez  Fundację Banku Ochrony Środowiska 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w spr. zmian planu wydatków wprowadzonych  toku wykonywania budżetu. 
w spr. udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Powiatowego w Pułtusku Spółka z o.o.
w spr. ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2019 rok do odliczenia podatku VAT za 2020 rok, a także określenia prewspółczynnika VAT na rok 2020 dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku. 
w spr. wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 
w spr. nieodpłatnego przekazania sprzętu sportowego.
w spr. wyrażenia zgody na użyczenie łodzi. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w spr. zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w spr.  zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w spr. zmian planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w spr. przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia powiatu.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
Uchwała Nr Ci.91.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania  budżetu za 2019 rok- wejdź 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Obrytem. 
(Uchwała utraciła moc na podstawie uchwały nr 885/2023 z dnia  16 sierpnia 2023r.)
( dokonano zmian na podstawie Uchwały Nr 465/2021 z dnia 23 czerwca 2021r., Nr 673/2022 z dnia  20 lipca 2022r.)
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w spr. zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego. 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w sprawie zmian planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 10 kwietnia 2020r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w sprawie przekazania w użytkowanie laptopów wraz z oprogramowaniem antywirusowym w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" 
w sprawie likwidacji środków trwałych Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku.
w sprawie powołania komisji przetargowej. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r. - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r. - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 
w sprawie przekazania w użytkowanie tabletu zakupionego w ramach projekty pn. "Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego."
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r. - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.-wejdź 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel-Porządzie-Obryte-Pułtusk na odcinku Obryte-Gródek Nowy"
w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu pułtuskiego. 
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Pułtuskiego za 2019 rok. 
w sprawie Raportu o stanie powiatu pułtuskiego za 2019 rok.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.  - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"- Modułu III, finansowego ze środków PFRON"
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania oraz powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.
w sprawie odwołania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej. 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych. 
w sprawie wyboru agenta emisji obligacji Powiatu Pułtuskiego.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 nr XIII/103/2019 rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odręgbnumi ustwami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania oraz powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r. -uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Pułtuski o dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Pułtuski o dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne od m. Niestępowo Włościańskie do m. Koziegłowy" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
w sprawie określenia zasad realizacji projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r. - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. 
w sprawie powołania  komisji przetargowej. 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w 2020r. oraz uchwalenia regulaminu Pracy komisji Konkursowej. 
w sprawie przyjęcia i przekazania mienia. 
w sprawie przekazania w posiadanie zakupionego w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" laptopów wraz z oprogramowaniem, środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekcyjnych Powiatowemu centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku dla  rodzin zastępczych. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r. - uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.- wejdź 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 
Uchwała nr Ci.217.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 września 2020r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze Półrocze 2020r. - pobierz 
w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację w 2020r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Pułtuskiego z dnia 30 grudnia 2019r.- uchwała opublikowana w Dz.U.Woj. Maz.-wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w sprawie przekazania w formie darowizny składnika mienia ruchomego.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji, rozliczenia oraz powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji, rozliczenia oraz powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji, rozliczenia oraz powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2021r.
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2021r.”
w sprawie przyjęcia "Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021"
w sprawie aktualizacji zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Pułtuskim. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych innymi ustawami.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
Uchwała Nr 352/2020 z dnia 14 października 2020
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 353/2020 z dnia 14 października 2020r. 
w sprawie złożenia wniosku o wydanie opinii o zmianie przeznaczenia rezerwy celowej w budżecie powiatu na rok 2020
Uchwała Nr 354/2020 z dnia 14 października 2020
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
Uchwała Nr 355/2020 z dnia 14 października 2020r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 
Uchwała Nr 356/2020 z dnia 14 października 2020r. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonania budżetu 
* załącznik do uchwały 
Uchwała  Nr 357/2020 z dnia 22 października 2020r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019 r.- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 358/2020  z dnia 22 października 2020r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 359/2020 z dnia 22 października 2020r. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonania budżetu
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 360/2020  z dnia 29 października 2020r. 
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pułtuskiego w 2021r.
* załącznik do uchwały 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu  pt. "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego"
w sprawie przekazania w posiadanie zakupionych w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" środków ochrony indywidualnej Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka.
w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację w 2021r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.  uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. 
Uchwała Nr Ci.315.2020 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu- pobierz
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
Uchwała Nr Ci.314.2020 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej- pobierz
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
w sprawie powołania Zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w powiecie pułtuskim.
( zmian w uchwale dokonano na podstawie Uchwały Nr 993/2024 z dnia 8 lutego 2024r.)
w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom budżetowych informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych na 2021 rok
 w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku do podpisywania i realizacji projektu 
w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
(zmian w uchwale dokonano na podstawie uchwał: Nr 411/2021 z dnia 3 lutego 2021r., 432/2021 z dnia 15 marca 2021r., 569/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.)
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 30 grudnia 2019 r. -uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu
w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu Ford Transit Custom L2 dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 30 grudnia 2019 r.-uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu
w sprawie przyjęcia i nieodpłatnego przekazania mienia
w sprawie wyznaczenia na rok 2021 nauczycieli do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku podczas jego usprawiedliwionych nieobecności.
w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samochodu
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie mienia
w sprawie przyjęcia i nieodpłatnego przekazania mienia
(zmian w uchwale dokonano na podstawie uchwały Nr 399/2020 z dnia 31 grudnia 2020r.)
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r. -uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i nieodpłatnego przekazania mienia. 
Rok 2021
w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i średniorocznej struktury zatrudnienia w 2020 roku oraz przyjęcia i przedłożenia sprawozdania za 2020 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach światowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski. 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu. 
w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego. 
w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
(dokonano zmian na podstawie Uchwały Nr 568/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.)
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu dla zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego. 
w sprawie planu środków na dofinansowanie w roku 2021 form doskonalenia zawodowego nauczycieli podległych szkół i placówek oświatowych , ustalenia form i specjalności kształcenia objętych dofinansowaniem oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Starostwa Powiatowego w Pułtusku do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach.
zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 432/2021 z dnia 15 marca 2021r.)
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu pn. " Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (IV)".
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy i realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (IV)".
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. " Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (IV)".
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.
(dokonano zmian w uchwale na podstawie uchwały Nr 710/2022 z dnia 15 września 2022r.)
w sprawie zatrudnienia na zastępstwo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia Starostwa Powiatowego w Pułtusku do Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia Starostwa Powiatowego w Pułtusku do Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia Starostwa Powiatowego w Pułtusku do Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia Starostwa Powiatowego w Pułtusku do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku.
w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2020 rok do odliczenia podatku VAT za 2021 rok, a także określenia prewspółczynnika VAT na rok 2021 dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.
( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 865/2023 z dnia 12 lipca 2023r.)
w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd". 
w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu " Zajęcia klubowe w WTZ".
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 865/2023 z dnia 12 lipca 2023r.)
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 433/2021 z dnia 15 marca 2021r.)
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
uchylająca uchwałę Nr 429/2021 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 10 marca 2021r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2021r.- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.-wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
Uchwała Nr 3.e./137/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania  budżetu za 2020 rok- wejdź
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.-wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie formy przekazania sprawozdań budżetowych i sprawozdań z zakresu operacji finansowych. 
w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku. 
w sprawie przyjęcia i nieodpłatnego przekazania mienia. 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.-wejdź
w sprawie zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy poddzierżawy i dzierżawy nieruchomości i ruchomości. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w sprawie zmian planów dochodowych i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego .
w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Pułtuskiego za 2020 rok.
 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku do podpisywania i realizacji projektu. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie Raportu o stanie powiatu pułtuskiego za 2020 rok. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu oraz powołania komisji przetargowej. 
( dokonano zmian na podstawie Uchwały Nr 541/2021 z dnia 17 listopada 2021r.)
w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.  - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania oraz powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w 2021r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonania budżetu.
w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Pułtuskiego.
w sprawie wyboru agenta. 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację w 2021r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu.
 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 
Uchwała nr 3.d./193/2021 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 września 2021r. wyrażająca opinie o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku- pobierz 
w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Pułtuskiego do podpisania aneksu do Porozumienia z dnia 16 stycznia 2020r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Powiatem Pułtuskim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.- uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie podpisania Aneksu do umowy Partnerstwa z ubiegłorocznej edycji projektu pn. " Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego"
w sprawie przekazania mienia inwestycji pn. : Budowa drogi Lipniki Stare- Gromin."
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.- uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz.- wejdź
Uchwała Nr 504/2021 z dnia 22 września 2021r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognoza finansową powiatu pułtuskiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/202 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.- uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie złożenia wniosku o wydanie opinii o zmianie przeznaczenia rezerwy celowej w budżecie powiatu na rok 2021.
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 512/2021 z dnia 11 października 2021r.)
zmieniająca uchwałę w sprawie złożenia wniosku o wydanie opinii o zmianie  przeznaczenia rezerwy celowej w budżecie powiatu na rok 2021.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159./2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2021r.-uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz.-wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego. 
w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.- uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz.-wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w sprawie nieodpłatnego  przekazania sprzętu sportowego.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna Tablica".
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna Tablica".
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna Tablica".
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.-uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz.-wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2022r.
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2022 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.- uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.  
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 3.c./188/2021 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2021r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu- pobierz
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik do uchwały 
 Uchwała Nr 3.h./185/2021 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2021r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej -pobierz
w sprawie przekazania mienia zakończonej inwestycji pn.: "Miejsca pamięci piewcy Pułtuska- Wiktora Gomulickiego- wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki."
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.- uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych na 2022 rok. 
zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 15.06.2021 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu oraz powołania komisji przetargowej.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samochodu.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku do podpisywania i realizacji projektu. 
w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2022r.
Uchwała Nr 545/2021 z dnia 24 listopada 2021r.
w sprawie  zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.- uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik do uchwały
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 546/2021 z dnia 24 listopada 2021r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 547/2021 z dnia 24 listopada 2021r.
w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 548/2021 z dnia 24 listopada 2021r.
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego.
*załącznik do uchwały
Uchwała Nr 549/2021 z dnia 24 listopada 2021r.
w sprawie wyboru wariantu średniej arytmetycznej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
*załącznik do uchwały
Uchwała Nr 551/2021 z dnia 2 grudnia 2021r.
w sprawie  zmian  uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.-uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr 552/2021 z dnia 2 grudnia 2021r.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 553/2021 z dnia 2 grudnia 2021r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w ramach otrzymanego wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- „Laboratorium przyszłości”
Uchwała Nr 554/2021 z dnia 8 grudnia 2021r.
w sprawie ogłoszenia naboru członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2022r. realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 555/2021 z dnia 8 grudnia 2021r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 556/2021 z dnia 8 grudnia 2021r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 557/2021 z dnia 8 grudnia 2021r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2021r.- uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr 558/2021 z dnia 8 grudnia 2021r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 559/2021 z dnia 8 grudnia 2021r.
w sprawie zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 560/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.
 w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.
Uchwała Nr 561/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.
w sprawie zatrudnienia na zastępstwo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.
Uchwała Nr 562/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku do załatwiania spraw wynikających z przepisów o drogach publicznych.
Uchwała Nr 563/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
Uchwała Nr 564/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.
w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.
Uchwała 565/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.-uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz.-wejdź
*załącznik nr 1 do uchwały
*załącznik nr 2 do uchwały
*załącznik nr 3 do uchwały
*uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr 566/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
*załącznik nr 1 do uchwały
*załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 567/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
*załącznik do uchwały
Uchwała Nr 568/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.
zmieniająca uchwałę Nr 404/2021 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 13 stycznia 2021r. w sprawie  przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
*załącznik do uchwały
Uchwała Nr 569/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków związanych  z przeciwdziałaniem COVID-19.
*załącznik do uchwały
*uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr 570/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
*załącznik do uchwały
Uchwała Nr 571/2021 z dnia 31 grudnia 2021r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Firanowej Powiatu Pułtuskiego
*załącznik do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (.docx)
( Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 627/2022 z dnia 19 kwietnia 2022r.)
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu. (.docx)
w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.docx)
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego. (.docx)
w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. (.docx)
( zmian w uchwale dokonano na podstawie uchwały Nr 768/2022 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2022r.)
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu konkursowego pn. „ POWER ku przedsiębiorczości”. (.docx)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinasowanie, podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pn. „ POWER ku przedsiębiorczości”. (.docx)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu konkursowego pn. „ POWER ku przedsiębiorczości”. (.docx)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (pdf)uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz- wejdź
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (pdf)
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego.
w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. (pdf)
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia do Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku oraz Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku oraz Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku. (pdf)
( zmian w uchwale dokonano na podstawie Uchwały Nr 812/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.) 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku.(pdf)
w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i średniorocznej struktury zatrudnienia w 2021 roku oraz przyjęcia i przedłożenia sprawozdania za 2021 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski. (pdf)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. ( pdf)uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz- wejdź
w sprawie zmian planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (pdf)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (pdf)
w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych będących w zasobach Powiatu Pułtuskiego. (pdf)
w sprawie planu środków na dofinasowanie w roku 2022 form doskonalenia zawodowego nauczycieli podległych szkół i placówek oświatowych, ustalenia firm i specjalności kształcenia objętych dofinasowaniem oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. ( pdf)
w sprawie zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego.(.pdf)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r.(.pdf )uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
w sprawie zmian planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz- wejdź
w sprawie zmian planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
Uchwała Nr 599/2022 z dnia 23 lutego 2022r. 
w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. (.pdf)
w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2021 rok do odliczenia podatku VAT za 2022r rok, a także określenia prewspółczynnika VAT na rok 2022 dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku. (.pdf)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. - (.pdf)uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz-wejdź
w sprawie zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz zaliczenia jej do kategorii drogi powiatowej. (.pdf)
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych oraz zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych. (.pdf)
 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (.pdf)
w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.  (.pdf)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz- wejdź
w sprawie zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku. (.pdf)
w sprawie przyjęcia "Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023".(.pdf)
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu. (.pdf)- uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz-wejdź
Uchwała Nr 3.e./251/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2022r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok- wejdź
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz- wejdź 
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego. (.pdf)
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19. (.pdf)
w sprawie przedłożenia informacji z wykonania plany finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. (.pdf)
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.( .pdf)
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz-wejdź
 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
w sprawie zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku " KRYZYS UCHODŹCZY-UKRAINA" (.pdf)
w sprawie wyznaczenia nauczycieli do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pułtusku podczas jego usprawiedliwionych nieobecności. (.pdf)
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz- wejdź
 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
w sprawie zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (.pdf)
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Pułtuskiego za 2021 rok. (.pdf)
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)   -   uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz-  wejdź                              
w sprawie zmiany planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.(.pdf)
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku " KRYZYS UCHODŹCZY- UKRAINA". (.pdf)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025."- (.pdf)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025."(.pdf)
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
w sprawie zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
w sprawie zawarcia umowy najmu oraz odpłatnego administrowania. (.pdf)
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 640/2022 z dnia 25 maja 2022r.
w realizacji Modułu I programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" finansowanego ze środków PFRON. (.pdf)
w sprawie przekazania mienia zakończonej inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel-Porządzie-Obryte-Pułtusk na odcinku Psary-Obryte "(.pdf)
w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania  udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia pełnomocnictwa dotyczącego realizacji zadania pn. Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.(.pdf)
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową  powiatu pułtuskiego. (.pdf)
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku "KRYZYS UCHODŹCZY-UKRAINA" (.pdf)
w sprawie raportu o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2021. 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)-uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz- wejdź 
w sprawie zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia  pełnomocnictwa dotyczącego realizacji zadania pn. " Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku" dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu." (.pdf)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.(.pdf)
w sprawie zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.(.pdf)
* załącznik do uchwały  
( zmian w uchwale dokonano na podstawie Uchwały Nr 841/2023 z dnia 14 czerwca 2023r.)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży. (pdf)
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Pułtusku.(.pdf)
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.-wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego.(.pdf)
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku "KRYZYS UCHODŹCZY-UKRAINA". (.pdf)
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (.pdf)
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (.pdf)
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej. (.pdf)
w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.(.pdf)
(uchwała utraciła moc na podstawie uchwały Nr 712/2022 z dnia 15 września 2022r.)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w 2022r.(.pdf)
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz. wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
w sprawie zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Pułtuskiego. (.pdf)
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Obrytem. (.pdf)
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku "KRYZYS UCHODŹCZY- UKRAINA".(.pdf)
w sprawie zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 677/2022 z dnia 21 lipca 2022r.
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku. (.pdf)
Uchwała Nr 678/2022 z dnia 21 lipca 2022r.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do zorganizowania pracy Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Pułtusku oraz zawarcia umowy zlecenia. (.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały  (.pdf)
* załącznik nr 2 do uchwały  (.pdf)
Uchwała nr 679/2022 z dnia 22 lipca 2022r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała nr 680/2022 z dnia 22 lipca 2022r.
 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 681/2022 z dnia 22 lipca 2022r.
w sprawie zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeprowadzenie szlaku "VeloMazovia", Rowerowego Szlaku Mazowsza przez drogi powiatowe Powiatu Pułtuskiego. 
Uchwała Nr 685/2022 z dnia 3 sierpnia 2022r. 
w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację w 2022 r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży. (.pdf)
Uchwała Nr 686/2022 z dnia 3 sierpnia 2022r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
w sprawie zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
w sprawie wyboru agenta. (.pdf)
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku. (.pdf)
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do składania woli w sprawach majątkowych. (.pdf)
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
 w sprawie zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku "KRYZYS UCHODŹCZY-UKRAINA" (.pdf)
w sprawie przekazania mienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku do Starostwa Pułtusku do Starostwa Powiatowego w Pułtusku. (.pdf)
w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia pełnomocnictwa dotyczącego realizacji zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku" dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. (.pdf)
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. (.pdf)
Uchwała nr 3.d./257/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 września 2022r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku.- pobierz 
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (.pdf)
w sprawie przekazania mienia zakończonej inwestycji pn." Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych.". (.pdf)
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.-wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego. (.pdf)
zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. (.pdf)
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku "KRYZYS UCHODŹCZY-UKRAINA". (.pdf)
w sprawie wydania opinii zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych. (.pdf)
w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadań w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024- "Aktywna tablica". (.pdf)
w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadań w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024- "Aktywna tablica". (.pdf)
Uchwała Nr 710/2022 z dnia 15 września 2022r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku (.pdf)
w sprawie przekazania mienia zakończonej inwestycji pn. "Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji"
w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. (.pdf)
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (.pdf)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku. 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych. (.pdf)
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r.(.pdf)uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognoza finansową powiatu pułtuskiego. (.pdf)
zmieniająca uchwałę Nr 576/2022 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 5 stycznia 2022r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. (.pdf) 
 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku " KRYZYS UCHODŹCZY - UKRAINA". (.pdf)
zmieniająca uchwałę Nr 293/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 13 października 2016r. w sprawie rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w powiecie pułtuskim i jego jednostkach budżetowych. (.pdf)
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.-wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.(.pdf)
w sprawie zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.-wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.(.pdf)
w sprawie zmian planu dochodu i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
Uchwał Nr 730/2022 z dnia 12 października 2022r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia oraz innych artykułów zakupionych na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku. (.pdf)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2023. (.pdf)
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.(.pdf)
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognoza finansową powiatu pułtuskiego. (.pdf)
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku " KRYZYS UCHODŹCZY - UKRAINA".(.pdf)
zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. (.pdf)
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)-uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (.pdf)
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2023r. (.pdf)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku do podpisywania i realizacji projektu pn. "fachowcy z Ruszkowskiego - nowoczesne kształcenie w branży informatycznej i logistycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. 
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok. (.pdf)
Uchwała Nr 3.c./344/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.- pobierz
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. (.pdf)
Uchwała Nr 3.h./341/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. - pobierz 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej. (.pdf)
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
w sprawie zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku "KRYZYS UCHODŹCZY-UKRAINA". (.pdf)
w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych na 2023 rok. (.pdf)
w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2023r. 
Uchwała Nr 752/2022 z dnia 30 listopada 2022r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
 w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego. (.pdf)
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku "KRYZYS UCHODŹCZY- UKRAINA". (.pdf)
w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej na rok 2023. (.pdf)
w  sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r. (.pdf)uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
w sprawie zmian planu wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 w sprawie zawarcia umowy najmu oraz nieodpłatnego administrowania. 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku wielorodzinnym na nieruchomości, oznaczonej numerem 242/10, położonej w obrębie 10 miasta Pułtusk, przy ul. Białowiejskiej 5a, stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami gospodarczymi usytuowanymi w budynku gospodarczym na tej samej nieruchomości. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku " KRYZYS UCHODŹCZY- UKRAINA"
zmieniająca uchwałę Nr 576/2022 Zarządu Powiatu w pułtusku z dnia 5 stycznia 2022r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
Uchwała Nr 770/2023 z dnia 4 stycznia 2023r. 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu. 
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 772/2023 z dnia 4 stycznia 2023r.
w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
* załącznik do uchwały 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku do zawierania, realizacji i rozliczenia umów ze Skarbem Państwa. 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana  Ruszkowskiego w Pułtusku do podpisywania i realizacji projektu. 
w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i średniorocznej struktury zatrudnienia w 2022 roku oraz przyjęcia  i przedłożenia sprawozdania za 2022 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 
w sprawie planu środków na dofinansowanie w roku 2023 form doskonalenia zawodowego nauczycieli podległych szkół i placówek oświatowych, ustalenia form i specjalności kształcenia objętych dofinansowaniem oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. 
w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.  
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognoza finansowa powiatu pułtuskiego. 
w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku.
Uchwała Nr 787/2023 z dnia 15 lutego 2023r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 788/2023 z dnia 22 lutego 2023r. 
 w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r.(.pdf) uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 790/2023 z dnia 22 lutego 2023r.
w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku " KRYZYS UCHODŹCZY-UKRAINA"
* załącznik do uchwały
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 791/2023 z dnia 22 lutego 2023r.
w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2022 rok do odliczenia podatku VAT za 2023 rok, a także określenia prewspółczynnika VAT na rok 2023 dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku. 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 792/2023 z dnia 22 lutego 2023r.
w sprawie powołania Komisji do oceny możliwości partycypacji przez obywateli Ukrainy w kosztach pomocy na zakwaterowanie i zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego. 
Uchwała Nr 793/2023 z dnia 1 marca 2023r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r.- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 794/2023 z dnia 1 marca 2023r.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 795/2023 z dnia 1 marca 2023r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla  rachunku " KRYZYS UCHODŹCZY-UKRAINA"
w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych będących w zasobach Powiatu Pułtuskiego.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r.- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik do uchwały 
 w sprawie zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 799/2023 z dnia 29 marca 2023r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r.(.pdf)uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 802/2023 z dnia 29 marca 2023r. 
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognoza finansową powiatu pułtuskiego. 
* załącznik do uchwały 
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku "KRYZYS UCHODŹCZY-UKRAINA".
* załącznik do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 804/2023 z dnia 31 marca 2023r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu.- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
Uchwała Nr 3.e/360/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2023r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok. - wejdź
Uchwała Nr 805/2023 z dnia 31 marca 2023r.
w sprawie przedłożenia informacji z wykonania planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 806/2023 z dnia 31 marca 2023r.
w sprawie przedłożenia informacji z wykonania planu finansowego rachunku " KRYZYS UCHODŹCZY-UKRAINA". 
* załącznik do uchwały 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku "KRYZYS UCHODŹCZY-UKRAINA"
Uchwała Nr 811/2023 z dnia 12 kwietnia 2023r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku do podpisywania i realizacji projektu pn. „Szkoła innowacyjnej Edukacji Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku”. 
Uchwała Nr 812/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia do Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra  Skargi w Pułtusku oraz Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku. 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą " Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025". 
Uchwała Nr 814/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 815/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  28 grudnia 2022r.- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.-wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 817/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 818/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku "KRYZYS UCHODŹCZY-UKRAINA".
* załącznik do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 819/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Pułtuskiego za 2022 rok. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 3.e./360/2023 Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2023r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego  sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok. - pobierz
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 821/2023 z dnia 10 maja 2023r. 
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  28 grudnia 2022r.- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 824/2023 z dnia 17 maja 2023r. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 825/2023 z dnia 17 maja 2023r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku "KRYZYS UCHODŹCZY-UKRAINA".
* załącznik do uchwały
* uzasadnienie do uchwały 
w sprawie wydania opinii dotyczącej ustalenia przebiegu drogi wojewódzkiej.
Uchwała Nr 827/2023 z dnia 24 maja 2023r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  28 grudnia 2022r.- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 828/2023 z dnia 24 maja 2023r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 829/2023 z dnia 24 maja 2023r. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
Uchwała Nr 830/2023 z dnia 24 maja 2023r.
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognoza finansową powiatu pułtuskiego. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 831/2023 z dnia 24 maja 2023r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku "KRYZYS UCHODŹCZY-UKRAINA".
* załącznik do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 832/2023 z dnia 24 maja 2023r. 
w sprawie Raportu o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2022. 
Uchwała Nr 833/2023 z dnia 7 czerwca 2023r. 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku do złożenia wniosku o przyznanie Akredytacji Erasmus +.
Uchwała Nr 834/2023 z dnia 7 czerwca 2023r. 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r.- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie pułtuskim (I)".
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy i realizacji projektu pn. " Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie pułtuskim (I).
Uchwała Nr 840/2023 z dnia 14 czerwca 2023r. 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. " Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie pułtuskim (I)". 
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.
Uchwała Nr 842/2023 z dnia 14 czerwca 2023r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 
załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 843/2023 z dnia 28 czerwca 2023r. 
 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 844/2023 z dnia 28 czerwca 2023r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku. 
* załącznik do uchwały 
(Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 31/2023 z dnia 27 czerwca 2024r.)
Uchwała Nr 845/2023 z dnia 28 czerwca 2023r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r.- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.-wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr 846/2023 z dnia 28 czerwca 2023r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 847/2023 z dnia 28 czerwca 2023r. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 848/2023 z dnia 28 czerwca 2023r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku "KRYZYS UCHODŹCZY-UKRAINA".
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 849/2023 z dnia 28 czerwca 2023r.
w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu do czynności prawnych związanych z zaciągnięciem długoterminowej pożyczki. 
Uchwała Nr 850/2023 z dnia 5 lipca 2023r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  do realizacji zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Uchwała Nr 852/2023 z dnia 5 lipca 2023r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r.-uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.-wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej. 
Uchwała Nr 856/2023 z dnia 12 lipca 2023r. 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy i realizacji projektu pilotażowego pn. "w Punkt- 3w1. Punkt doradztwa dla młodzieży".
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pilotażowego pn. " w Punkt- 3 w 1. Punkt doradztwa dla młodzieży"
Uchwała Nr 858/2023 z dnia 12 lipca 2023r. 
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie Wniosku o dofinasowanie projektu ze środków PFRON w ramach programu " Dostępna przestrzeń publiczna" oraz deklaracji - w przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku - wniesienia w formie pieniężnej wkładu własnego.
Uchwała Nr 859/2023 z dnia 12 lipca 2023r. 
w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Pułtuskiemu od firmy Produkcyjno-Usługowej Zambet S.A. za lata 2013-2014. 
Uchwała Nr 860/2023 z dnia 12 lipca 2023r.
w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku. 
w sprawie zatrudnienia na zastępstwo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku. 
Uchwała Nr 862/2023 z dnia 12 lipca 2023r. 
w sprawie zatrudnienia na zastępstwo Dyrektora Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku.
Uchwała Nr 863/2023 z dnia 12 lipca 2023r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku. 
w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd".
w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu "Zajęcia klubowe w WTZ". 
w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Obrytem. 
Uchwała Nr 867/2023 z dnia 12 lipca 2023r. 
w sprawie zatrudnienia na zastępstwo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Obrytem. 
Uchwała Nr 868/2023 z dnia 12 lipca 2023r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Pułtuskiemu oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych. 
Uchwała Nr 869/2023 z dnia 12 lipca 2023r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r.- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.-wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 870/2023 z dnia 12 lipca 2023r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 872/2023 z dnia 19 lipca 2023r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 873/2023 z dnia 19 lipca 2023r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r.- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 875/2023 z dnia 19 lipca 2023r.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku "KRYZYS UCHODŹCZY - UKRAINA".
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 877/2023 z dnia 20 lipca 2023r. 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r.- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 878/2023 z dnia 20 lipca 2023r. 
w sprawie zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 880/2023 z dnia 2 sierpnia 2023r. 
 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku "KRYZYS UCHODŹCZY- UKRAINA". (.pdf)
*załącznik do uchwały 
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognoza finansową powiatu pułtuskiego. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r. (.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. 
w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację w 2023r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r. (.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.  (.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 890/2023 z dnia 23 sierpnia 2023r. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.(.pdf)
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku "KRYZYS UCHODŹCZY- UKRAINA" . (.pdf)
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r. (.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.(.pdf)
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 896/2023 z dnia 13 września 2023r. 
w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Starostwa Powiatowego w Pułtusku do Zarządu Dróg Powiatowych. (.pdf)
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Starostwa Powiatowego w Pułtusku do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku. (.pdf)
* załącznik do uchwały (.pdf)
Uchwała Nr 899/2023 z dnia 27 września 2023r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r. (.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 901/2023 z dnia 27 września 2023r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognoza finansową powiatu pułtuskiego. (.pdf)
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku "KRYZYS UCHODŹCZY-UKRAINA". (.pdf)
Uchwała Nr 905/2023 z dnia 29 września 2023r. 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r.(.pdf)uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.-wejdź 
* załącznik do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 906/2023 z dnia 29 września 2023r.
w sprawie zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 907/2023 z dnia 4 października 2023r. 
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. " Nowocześni MY". (.pdf)
Uchwała Nr 908/2023 z dnia 4 października 2023r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy i realizacji projektu pn. " Nowocześni MY". (.pdf)
Uchwała Nr 909/2023 z dnia 4 października 2023r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. " Nowocześni MY".(.pdf)
Uchwała Nr 910/2023 z dnia 4 października 2023r.
w sprawie ustalenia termonów przerw w pracy Publicznego Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku. (.pdf)
Uchwała Nr 911/2023 z dnia 4 października 2023r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 912/2023 z dnia 4 października 2023r. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 913/2023 z dnia 11 października 2023r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku do złożenia wniosku o przyznanie Akredytacji Erasmus+. (.pdf)
w  sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r.(.pdf) uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 915/2023 z dnia 11 października 2023r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.(.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 916/2023 z dnia 11 października 2023r.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.(.pdf)
* załącznik do uchwały 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych. 
w sprawie nieodpłatnego przyjęcia samochodu. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2024r. (.pdf)
Uchwała Nr 920/2023 z dnia 25 października 2023r.
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2024r. (.pdf)
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Starostwa Powiatowego w Pułtusku do Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku.(.pdf)
w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. (.pdf)
w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi drogi publicznej. (.pdf)
w sprawie wydania opinii dotyczącej kategorii dróg gminnych. (.pdf)
w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. (.pdf)
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Starostwa Powiatowego w Pułtusku do Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.(.pdf)
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r. (.pdf)uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywani budżetu. (.pdf)
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową powiatu pułtuskiego. (.pdf)
w sprawie  zmiany planu finansowego dla rachunku "KRYZYS UCHODŹCZY-UKRAINA" (.pdf)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.(.pdf)
w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. (.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
Uchwała Nr 934/2023 x dnia 8 listopada 2023r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. (.pdf)
* załącznik do uchwały  (.pdf)
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku. (.pdf)
* załącznik do uchwały  (.pdf)
Uchwała Nr 936/2023 z dnia 8 listopada 2023r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia do Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku.(.pdf)
* załącznik do uchwały (.pdf)
Uchwała Nr 937/2023 z dnia 8 listopada 2023r. 
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia do Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. (.pdf)
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia do Domu Pomocy Społecznej w Obrytem. (.pdf)
* załącznik do uchwały  (.pdf)
Uchwała Nr 939/2023 z dnia 8 listopada 2023r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia do Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku. (.pdf)
* załącznik do uchwały  (.pdf)
Uchwała Nr 940/2023 z dnia 8 listopada 2023r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r. (.pdf) uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr 942/2023 z dnia 8 listopada 2023r.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 943/2023 z dnia 15 listopada 2023r.
w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące dotychczas własność Powiatu Pułtuskiego, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. (.pdf)
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 3.c./296/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2023r. w sprawie wydania opinii o przedłużonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu. - pobierz
Uchwała Nr 945/2023 z dnia 15 listopada 2023r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 3.h./300/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2023r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej  - pobierz
w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych na 2024 rok. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 947/2023 z dnia 21 listopada 2023r. 
w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2024r. (.pdf)
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.(.pdf)
Uchwała Nr 949/2023 z dnia 27 listopada 2023r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r. (.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.-wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 950/2023 z dnia 27 listopada 2023r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 951/2023 z dnia 27 listopada 2023r. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 952/2023 z dnia 27 listopada 2023r.
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognoz finansową powiatu pułtuskiego. (.pdf)
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 953/2023 z dnia 27 listopada 2023r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku "KRYZYS UCHODŹCZY- UKRAINA". (.pdf)
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 954/2023 z dnia 27 listopada 2023r. 
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 955/2023 z dnia 6 grudnia 2023r. 
w sprawie powołania komisji do przekazania budynku tymczasowej poczekalni autobusowej. (.pdf)
Uchwała Nr 956/2023 z dnia 6 grudnia 2023r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie mienia. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 957/2023 z dnia 6 grudnia 2023r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r. (.pdf)uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 958/2023 z dnia 6 grudnia 2023r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 959/2023 z dnia 6 grudnia 2023r.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 960/2023 z dnia 6 grudnia 2023r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych. (.pdf)
w sprawie zawarcia umowy najmu oraz odpłatnego administrowania.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 962/2023 z dnia 20 grudnia 2023r.
w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej na rok 2024.(.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 963/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. 
w sprawie powołania komisji do przejęcia nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 3501, położonej w obrębie 22 miasta Pułtusk.(.pdf)
Uchwała Nr 964/2023 z dnia 27 grudnia 2023r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r. (.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 965/2023 z dnia 27 grudnia 2023r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 966/2023 z dnia 27 grudnia 2023r. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 967/2023 z dnia 27 grudnia 2023r. 
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansowa powiatu pułtuskiego.(.pdf)
* załącznik do uchwały 
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku "KRYZYS UCHODŹCZY-UKRAINA". (.pdf)
* załącznik do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 969/2023 z dnia 29 grudnia 2023r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.(.pdf)
* załącznik do uchwały
* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego. 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 970/2024 z dnia 4 stycznia 2024r.
w sprawie odwołania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. (.pdf)
* uzasadnienie do uchwały (.pdf)
Uchwała Nr 971/2024 z dnia 4 stycznia 2024r.
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji  o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 972/2024 z dnia 4 stycznia 2024r.
w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
Uchwała Nr 973/2024 z dnia 4 stycznia 2024r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 974/2024 z dnia 4 stycznia 2024r.
w sprawie przekazania uprawnień  jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 975/2024 z dnia 5 stycznia 2024r. 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024 Nr LX/363/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2023r. (.pdf)uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 976/2024 z dnia 5 stycznia 2024r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf) 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 977/2024 z dnia 5 stycznia 2024r. 
w sprawie zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zatory na lata 2023-2026 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2027-2030.(.pdf)
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 979/2024 z dnia 10 stycznia 2024r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych będących w zasobach Powiatu Pułtuskiego. (.pdf)
* załącznik do uchwały  (.pdf)
Uchwała Nr 980/2024 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 10 stycznia 2024r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie mienia na własność.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 981/2024 z dnia 10 stycznia 2024r. 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024 Nr LX/363/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2023r. (.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik do uchwały
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 982/2024 z dnia 10 stycznia 2024r. 
w sprawie zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
* załącznik do uchwały
 Uchwała Nr 983/2024 z dnia 17 stycznia 2024r. 
w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. (.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały 
Uchwała Nr 984/2024 z dnia 24 stycznia 2024r. 
w sprawie planu środków na dofinasowanie w roku 2024 form doskonalenia zawodowego nauczycieli podległych szkół i placówek oświatowych, ustalenia form i specjalności kształcenia objętych dofinasowaniem oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe zakłady kształcenia nauczycieli.
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 985/2024 z dnia 24 stycznia 2024r. 
w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i średniorocznej struktury zatrudnienia w 2023 roku oraz przyjęcia i przedłożenia sprawozdania za 2023 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski. (.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 986/2024 z dnia 24 stycznia 2024r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024 Nr LX/363/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2023r.(.pdf)uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 987/2024 z dnia 24 stycznia 2024r. 
w sprawie zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 988/2024 z dnia 24 stycznia 2024r. 
w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków związanym z przeciwdziałaniem COVID-19. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 989/2024 z dnia 29 stycznia 2024r. 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024 Nr LX/363/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2023r. (.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik do uchwały
w sprawie zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 991/2024 z dnia 29 stycznia 2024r. 
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających  z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognoza finansową powiat pułtuskiego. (.pdf)
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 992/2024 z dnia 29 stycznia 2024r. 
w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku " KRYZYS UCHODŹCZY - UKRAINA". (.pdf)
* załącznik do uchwały
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 993/2024 z dnia 8 lutego 2024r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w powiecie pułtuskim. (.pdf)
Uchwała Nr 994/2024 z dnia 8 lutego 2024r. 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024 Nr LX/363/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2023r. (.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr 995/2024 z dnia 8 lutego 2024r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 996/2024 z dnia 8 lutego 2024r.
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 997/2024 z dnia 8 lutego 2024r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku "KRYZYS UCHODŹCZY-UKRAINA". (.pdf)
* załącznik do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 998/2024 z dnia 14 lutego 2024r. 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku do podpisywania i realizacji projektu. (.pdf)
Uchwała Nr 999/2024 z dnia 14 lutego 2024r. 
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 1000/2024 z dnia 20 lutego 2024r. 
w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2023 rok do odliczenia podatku VAT za 2024 rok, a także określenia prewspółczynnika VAT na rok 2024 dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku. 
w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 1002/2024 z dnia 28 lutego 2024r. 
w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 1003/2024 z dnia 28 lutego 2024r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku. (.pdf)
Uchwała Nr 1004/2024 z dnia 28 lutego 2024r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024 Nr LX/363/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2023r. (.pdf)uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 1005/2024 z dnia 28 lutego 2024r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
* załącznik nr 1 uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 1006/2024 z dnia 28 lutego 2024r. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 1007/2024 z dnia 28 lutego 2024r.
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognoza finansową powiatu pułtuskiego. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 1008/2024 z dnia 28 lutego 2024r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku  "KRYZYS UCHODŹCZY-UKRAINA". (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 1009/2024 z dnia 11 marca 2024r. 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024 Nr LX/363/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2023r. (.pdf)- uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 1010/2024 z dnia 11 marca 2024r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 1011/2024 z dnia 11 marca 2024r.
w sprawie zmian planów wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 1012/2024 z z dnia 11 marca 2024r. 
w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z przepisów o raportowaniu schematów podatkowych przez jednostki organizacyjne powiatu pułtuskiego. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 1013/2024 z dnia 19 marca 2024r. 
 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pułtuskiego. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 1014/2023 z dnia 27 marca 2024r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy poddzierżawy i dzierżawy nieruchomości i ruchomości. (.pdf)
Uchwała Nr 1015/2024 z dnia 27 marca 2024r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024 Nr LX/363/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2023r. (.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr 1016/2024 z dnia 27 marca 2024r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 1017/2024 z dnia 27 marca 2024r. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
w sprawie przedłożenia informacji z wykonania planu finansowego rachunku "KRYZYS UCHODŹCZY-UKRAINA". (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 1020/2024 z dnia 27 marca 2024r. 
w sprawie przedłożenia informacji z wykonania planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 1021/2024 z dnia 27 marca 2024r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 1022/2024 z dnia 27 marca 2024r.
w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnia prognoza finansową powiatu pułtuskiego. (.pdf)
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 1023/2024 z dnia 27 marca 2024r. 
 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu. (.pdf) - uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 3.e./103/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2024r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok. - pobierz 
Uchwała Nr 1024/2024 z dnia 10 kwietnia 2024r.
w sprawie przyjęcia "Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko za lata 2021-2022". (.pdf)
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024 Nr LX/363/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2023r. (.pdf)
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (.pdf)
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. (.pdf)
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr 1028/2024 z dnia 10 kwietnia 2024r. 
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok. (.pdf)
w sprawie Raportu o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2023. (.pdf)
w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Obrytem. (.pdf)
Uchwała Nr 1033/2024 z dnia 24 kwietnia 2024r. 
w sprawie zatrudnienia na zastępstwo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Obrytem. (.pdf)
Uchwała Nr 1034/2024 z dnia 24 kwietnia 2024r. 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024 Nr LX/363/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2023r.(.pdf)
* załącznik nr 1 do uchwały 
* załącznik nr 2 do uchwały 
* załącznik nr 3 do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 1035/2024 z dnia 24 kwietnia 2024r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały 
Uchwała Nr 1036/2024 z dnia 24 kwietnia 2024r. 
w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. 
* załącznik do uchwały 
Uchwała Nr 1037/2024 z dnia 24 kwietnia 2024r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku "KRYZYS UCHODŹCZY-UKRAINA". 
* załącznik do uchwały 
* uzasadnienie do uchwały 
Uchwała Nr 1038/2024 z dnia 24 kwietnia 2024r.
zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pułtusku. (.pdf)


 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Laskowska Martyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-08-29 17:05:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Maria Bryl
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-07-04 13:00:25
  • Liczba odsłon: 23533
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115380]

przewiń do góry